fbpx

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona

Ovaj oglas je istekao

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (”Službene novine
TK”, br: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), a na zahtjev Kantonalne uprave za inspekcijske poslove
Tuzlanskog kantona, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona

Radna mjesta:
01. Kantonalni tržišno-turističko-ugostiteljski inspektor – 1 (jedan) izvršilac
02. Kantonalni inspektor rada za oblast radnih odnosa – 1 (jedan) izvršilac
03. Kantonalni inspektor rada za oblast zaštite na radu – 1 (jedan) izvršilac
01. Opis poslova: Obavljenje trgovine i obrta; standarde i kvalitet proizvoda u proizvodnji i prometu;
mjerne jedinice, robne i uslužne žigove i oznake kvaliteta i porijekla proizvoda; cijene proizvoda i
usluga, naknade, takse (osim sudskih i upravnih), pretplate i ostale naknade koje se
zaračunavaju po posebnim propisima; robne rezerve; zaštitu izuma i tehničkih unapređenja;
zaštitu prava potrošača; obavljanje ugostiteljske i turističke djelatnosti; kategorizaciju
ugostiteljskih i turističkih objekata; zaštitu dobara od posebnog značaja za turizam (prirodne
rijetkosti, kulturno-historijski spomenici, etnografske znamenitosti i dr.); zaštitu prava korisnika
ugostiteljskih i turističkih usluga; reklamiranje ugostiteljsko-turističke ponude; kontrolu rada
turističkih zajednica; obračun, naplatu i uplatu boravišne takse i turističke članarine; nadzor nad
primjenom propisa kojima je ograničena upotreba duhanskih prerađevina; u vršenju poslova
obavezno upravlja motornim vozilom; neposredno sprovodi i primjenjuje sve procedure i uputstva
vezana za rad Uprave, koji se odnose na njegovo radno mjesto; obavljanje i drugih inspekcijskih
poslova u skladu sa ovlaštenjima datim u pojedinim zakonima i drugim propisima, a po nalogu
glavnog kantonalnog inspektora i direktora Uprave; za svoj rad odgovara glavnom kantonalnom
inspektoru i direktoru Uprave.
02. Opis poslova: Vršenje poslova neposrednog inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona i
drugih propisa donesenih na osnovu zakona, kojima se uređuje oblast radnih odnosa i u skladu
sa ovlaštenjima i nadležnostima propisanim zakonom, te na način i u postupku propisanom
zakonom; postupanje po pismenim ili usmenim predstavkama, odnosno, zahtjevima za izvršenje
inspekcijskog nadzora u vezi povreda prava iz radnog odnosa i propisa nad kojima vrši
inspekcijski nadzor u granicama svoje nadležnosti; blagovremeno i u zakonom propisanim
rokovima podnosiocima predstavki odnosno zahtjeva za izvršenje inspekcijskog nadzora
dostavlja pismene obavijesti; kontrolu otkazivanja ugovora o radu; kontrolu radno-pravnog
položaja i zaštitu prava zaposlenika u radnom odnosu kod poslodavca(obračun i isplata plaća,
obračun i uplata doprinosa, radno vrijeme, odmori, odsustva i dr.); kontrolu zapošljavanja
stranaca; kontrolu zaposlenika u ostvarivanju prava iz radnog odnosa; učestvovanje u izradi
analiza, informacija i izvještaja i drugih stručnih materijala kojima se predlažu mjere za
poboljšanje stanja u oblasti rada i zapošljavanja; radi mjesečne izvještaje i dostavlja ih glavnom
kantonalnom inspektoru; u vršenju poslova obavezno upravlja motornim vozilom; neposredno
sprovodi i primjenjuje sve procedure i upustva vezana za rad Uprave, koji se odnose na njegovo radno mjesto; obavljanje i drugih inspekcijskih poslova u skladu sa ovlaštenjima datim u
pojedinim zakonima i drugim propisima, a po nalogu glavnog kantonalnog inspektora i direktora
Uprave; za svoj rad odgovara glavnom kantonalnom inspektoru i direktoru Uprave.
03. Opis poslova: Poslove neposrednog inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona i drugih
propisa donesenih na osnovu zakona, kojima se uređuje oblast zaštite na radu i rada, u skladu
sa ovlaštenjima i nadležnostima propisanim zakonom, te na način i u postupku propisanim
zakonom; postupanje po pismenim ili usmenim predstavkama odnosno zahtjevima za izvršenje
inspekcijskog nadzora u vezi povreda propisa nad kojima vrši inspekcijski nadzor u granicama
svoje nadležnosti; blagovremeno i u zakonom propisanim rokovima podnosiocima predstavki,
odnosno zahtjeva za izvršnje inspekcijskog nadzora dostavlja pismene obavijesti; kontrolu zaštite
na radu; nadzor nad primjenom propisa kojima je ograničena upotreba duhanskih prerađevina;
kontrolu primjene propisanih mjera zaštite na radu u projektnoj dokumentaciji tehničkotehnoloških procesa, kao i u kontrolu kod izgradnje, izvođenja i eksploatacije objekata; kontrolu
primijenjenosti propisa pri projektiranju i proizvodnji sredstava rada i sredstava rada iz uvoza;
kontrolu, redovno održavanje i ispitivanja sredstava rada, fizičkih, hemijskih ili bioloških štetnosti;
kontrolu osiguranja uslova rada zaposlenika, izloženost opasnostima i štetnostima i preduzetim
mjerama za njihovo otklanjanje; kontrolu osiguranja i provođenja psiho-fizičke zaštite
zaposlenika, a u zavisnosti od tehničko-tehnoloških procesa rada; kontrolu obučenosti
zaposlenika iz oblasti zaštite na radu vezano za radno mjesto i tehničko-tehnološki proces rada;
kontrolu korištenja odgovarajućih sredstava lične zaštite; vršenje uviđaja na licu mjesta svakog
smrtnog slučaja, nesreće koja je zadesila dva ili veći broj radnika i teže povrede na radu; radi
mjesečne izvještaje i dostavlja ih glavnom inspektoru; učestvuje u izradi analiza, informacija i
izvještaja i drugih stručnih materijala kojima se predlažu mjere za poboljšanje stanja u oblasti
zaštite na radu; u vršenju poslova obavezno upravlja motornim vozilom; neposredno sprovodi i
primjenjuje sve procedure i upustva vezana za rad Uprave, koji se odnose na njegovo radno
mjesto; obavljanje i drugih inspekcijskih poslova u skladu sa ovlaštenjima datim u pojedinim
zakonima i drugim propisima, a po nalogu glavnog kantonalnog inspektora i direktora Uprave; za
svoj rad odgovara glavnom kantonalnom inspektoru i direktoru Uprave.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 38. Zakona o državnoj službu u Tuzlanskom
kantonu i to:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2 da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje uredbom iz člana 10. stav (2)
Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine, od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta, lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou
vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o
unutrašnjoj organizaciji i to:
Za poziciju 01:
 VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova – pravne, upravne, ekonomske ili
tehničke struke,
 najmanje 3 (tri) godine radnog staža na poslovima svoje struke, nakon završene visoke stručne
spreme,
 položen ispit za vozača “B“ kategorije, (obavezno upisati kategoriju vozačkog ispita, broj,
datum i izdavaoca vozačke dozvole u dijelu prijavnog obrasca Agencije „Posebni ispiti
traženi javnim konkursom“),
 poznavanje rada na računaru.
Za poziciju 02:
 VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova – pravne, upravne ili ekonomske struke,
 najmanje 3 (tri) godine radnog staža na poslovima svoje struke, nakon završene visoke stručne
spreme,
 položen ispit za vozača “B“ kategorije, (obavezno upisati kategoriju vozačkog ispita, broj,
datum i izdavaoca vozačke dozvole u dijelu prijavnog obrasca Agencije „Posebni ispiti
traženi javnim konkursom“),
 poznavanje rada na računaru.
Za poziciju 03:
 VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova – tehnološke struke – opći smjer ili smjer
zaštite na radu, elektrotehničke struke, rudarsko-geološko-građevinske struke – smjer sigurnost i
pomoć,
 najmanje 3 (tri) godina radnog staža na poslovima svoje struke, nakon završene visoke stručne
spreme,
 položen ispit za vozača “B“ kategorije, (obavezno upisati kategoriju vozačkog ispita, broj,
datum i izdavaoca vozačke dozvole u dijelu prijavnog obrasca Agencije „Posebni ispiti
traženi javnim konkursom“),
 poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije
za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs
dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa
uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se
preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb,
75000 Tuzla ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih organa
drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja stručnog upravnog  ispita.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i
načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa
mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi.
Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije
diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način biti će odbijene kao neuredne.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo
na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o
svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave, u
„Službenim novinama Federacije BiH“ neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
“ Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona
sa pozivom na broj: 09-30-8-274/20 ”
DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 07.12.2020

Datum objave: 27.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.