fbpx

Stručni savjetnik, Stručni saradnik Tuzla

Ovaj oglas je istekao

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona

Stručni savjetnik, Stručni saradnik Tuzla

Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu
(”Službene novine TK”, br: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), a na zahtjev Kantonalne uprave
za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, Agencija za državnu službu Federacije
BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona

Radna mjesta:
01. Stručni savjetnik za pravne poslove i zastupanje – 1 (jedan) izvršilac,
02. Stručni savjetnik za informatičke poslove – programer – 1 (jedan) izvršilac,
03. Stručni saradnik za planiranje, izvršenje i analizu budžeta – 1 (jedan) izvršilac.
01. Opis poslova: Zastupa Upravu pred sudovima Kantona u prekršajnim postupcima
pokrenutim po zahtjevima za sudsko odlučivanje o prekršajnim nalozima i
zahtjevima za pokretanje prekršajnog postupka izdatim i podnesenim od strane
kantonalnih inspektora, kao i u drugim postupcima, te poduzima sve pravne i
procesne radnje u vezi sa ovim postupcima (ulaganje žalbi, odgovori na žalbe,
podnošenje zahtjeva za povrat u pređašnje stanje i dr.); priprema i sačinjava
odgovarajuće odluke i druge akte, po uloženim prigovorima i žalbama u postupcima
javnih nabavki; izrađuje prednacrte, nacrte i prijedloge propisa i općih akata iz
nadležnosti Uprave, vrši nomotehničku obradu i priprema izmjene i dopune propisa i
akata; daje stručna mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima zakona, drugih
propisa i općih akata, koji se odnose na Upravu; izrađuje ugovore i druge pravne
akte, koji se odnose na Upravu; priprema pojedinačne akte koji se odnose na prava,
dužnosti i odgovornosti državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u
vezi radnog odnosa; priprema odgovore na pitanja poslanika i radnih tijela
Skupštine Kantona, Ombudsmena, drugih organa uprave unutar Kantona, organa
uprave drugih kantona ili FBiH, te udruženja građana i NVO sektora; obavlja
poslove službenika za informisanje, u skladu sa važećim Zakonom o slobodi
pristupa informacijama (ZOSPI); učestvuje u provođenju i izvršavanju Zakona o
slobodi pristupa informacijama, te obrađuje zahtjeve za pristup informacijama i za
direktora Uprave priprema i izrađuje rješenja o odobravanju, odnosno odbijanju
zahtjeva o pristupu informacijama; učestvuje u izradi provedbenih akata koji se
odnose na oblast pristupa informacijama; izrađuje izvještaje o primjeni ZOSPI;
realizira sve obaveze koje ima Uprava, prema odredbama ZOSPI; priprema i
realizuje projekte o ispitivanju javnog mjenja; daje stručna pravna mišljenja iz
djelokruga rada Uprave; učestvuje u izradi programa iz nadležnosti Sektora; u
vršenju poslova obavezno upravlja motornim vozilom; neposredno sprovodi i
primjenjuje sve procedure i uputstva vezana za rad Uprave, koji se odnose na
njegovo radno mjesto; obavlja i druge poslove po nalozima pomoćnika direktora za
IT, stručne i zajedničke poslove i direktora Uprave; za svoj rad odgovoran je
pomoćniku direktora IT, stručne i zajedničke poslove i direktoru Uprave.
Adresa: Kulovića 7, Sarajevo | Telefon: 033/ 55 20 40 | e-mail: [email protected] | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

02. Opis poslova: Izrađuje planove i programe za uspostavljanje, razvoj i povezivanje
složenijeg informacionog sistema; obavlja poslove vezane za pripremu, održavanje i
nesmetano funkcionisanje informacionog sistema u Upravi; daje prijedloge oko
sigurnosti i opreme neophodne za razvoj, ugradnju, proširenje i nadograđivanje
informacionog sistema; upravlja i kontroliše funkcionisanje računarske infrastrukture
i računarske mreže; nadgleda povezanost interneta za servere i radne stanice;
uređuje Web portal Uprave (vrši administraciju istog); učestvuje u instaliranju
sigurnosti mrežnih sistema; izrađuje projekte i programe informacionog sistema za
složenije automatske obrade podataka i vrši automatsku obradu podataka; obavlja
poslove oko održavanja računarske opreme i zamjene tonera na štampačima i
aparatima za kopiranje; vodi evidencije i vrši praćenje i nadzor nad vozilima u
radnom vremenu i parkiranju van radnog vremena putem GPS sistema, te ukazuje
neposrednom rukovodiocu na uočene nepravilnosti; prikuplja, sređuje i obrađuje
informacijske podatke u oblastima iz nadležnosti Uprave; predlaže nabavku
računarske opreme, vodi računa o njenoj ispravnosti, te održava istu ili predlaže
načine za otklanjanje kvarova i prevazilaženja problema; u vršenju poslova
obavezno upravlja motornim vozilom; neposredno sprovodi i primjenjuje sve
procedure i uputstva vezana za rad Uprave, koji se odnose na njegovo radno
mjesto; obavlja i druge poslove po nalozima pomoćnika direktora za IT, stručne i
zajedničke poslove i direktora Uprave; za svoj rad odgovoran je pomoćniku
direktora za IT, stručne i zajedničke poslove i direktoru Uprave.
03. Opis poslova: Priprema nacrt budžeta Uprave po svim budžetskim pozicijama, u
skladu sa zakonom i drugim propisima iz te oblasti, kojeg dostavlja direktoru Uprave
i Ministarstvu finansija TK; postupa po instrukcijama Ministarstva finansija, vezano
za izradu dokumenata okvirnog budžeta (DOB) i izradu budžetskih zahtjeva, te u
saradnji sa neposrednim rukovodiocem i direktorom Uprave, izvršava zakonske
obaveze koje se tiču dostavljanja Ministarstvu finansija prijedloga prioriteta za
izradu DOB-a i budžetskih zahtjeva; prati dinamiku utroška planiranih sredstava
mjesečno, kvartalno i godišnje, te predlaže preraspodjelu utroška sredstava po
budžetskim pozicijama, a vezano za naknade zaposlenim i materijalne troškove u
toku budžetske godine; priprema analize, izvještaje, informacije i druge stručne i
analitičke materijale iz finansijske oblasti; priprema operativne finansijske planove,
vrši korekciju operativnih planova i predlaže unutrašnju preraspodjelu; priprema
prijedlog ograničenja plaćanja, u skladu sa raspoloživim sredstvima; vrši kontrolu
računovodstvenih transakcija, odnosno, vrši formalnu i računsku kontrolu
računovodstvene dokumentacije, te svojim potpisom garantuje tačnost i ispravnost
finansijske dokumentacije; vrši izradu analitičkih, informativnih i drugih materijala u
okviru propisane metodologije (tipski izvještaji, redovne ili periodične informacije i
drugo); prati i primjenjuje važeće zakonske propise iz oblasti upravljanja sredstvima
budžeta; prikuplja i vrši stručnu obradu podataka za izradu analize korištenja
budžetskih sredstava; kontaktira i sarađuje sa Ministarstvom finansija o svim
poslovima finansijske prirode, koji se odnose na Upravu; prati i istražuje promjene i
pojave u oblasti korištenja budžetskih sredstava i izrađuje potrebnu dokumentaciju i
prijedlog mjera za unapređenje postupka korištenja budžetskih sredstava;
preduzima pripremne aktivnosti za provođenje internih i eksternih kontrola u Upravi;
vrši izradu kvartalnih, periodičnih i godišnjih finansijsko-računovodstvenih izvještaja
i završnog računa i iste dostavlja Ministarstvu finansija TK; neposredno sprovodi i
primjenjuje sve procedure i uputstva vezana za rad Uprave, koji se odnose na
njegovo radno mjesto; obavlja i druge poslove po nalozima pomoćnika direktora za
IT, stručne i zajedničke poslove i direktora Uprave; za svoj rad odgovoran je
Adresa: Kulovića 7, Sarajevo | Telefon: 033/ 55 20 40 | e-mail: [email protected] | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

pomoćniku direktora za IT, stručne i zajedničke poslove i direktoru Uprave.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 38. Zakona o državnoj službu u
Tuzlanskom kantonu i to:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2 da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje uredbom iz člana 10. stav (2)
Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine, od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta, lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou
vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:
Za poziciju 01:
 VSS (VII) stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS
bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – pravne ili upravne
struke,
 najmanje 3 (tri) godine radnog staža na poslovima svoje struke nakon završene
visoke stručne spreme,
 poznavanje rada na računaru,
 položen ispit za vozača „B“ kategorije (obavezno upisati kategoriju vozačkog
ispita, broj, datum i izdavaoca vozačke dozvole u dijelu prijavnog obrasca
Agencije „Posebni ispiti traženi javnim konkursom“).
Za poziciju 02:
 VSS (VII) stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS
bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – elektrotehničke
struke,
 najmanje 3 (tri) godine radnog staža na poslovima svoje struke nakon završene
visoke stručne spreme,
 položen ispit za vozača „B“ kategorije (obavezno upisati kategoriju vozačkog
ispita, broj, datum i izdavaoca vozačke dozvole u dijelu prijavnog obrasca
Agencije „Posebni ispiti traženi javnim konkursom“).
Za poziciju 03:
 VSS (VII) stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 180
ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – ekonomske
struke,
 najmanje 1 (jedna) godina radnog staža na poslovima svoje struke nakon završene
visoke stručne spreme,
 poznavanje rada na računaru.
Adresa: Kulovića 7, Sarajevo | Telefon: 033/ 55 20 40 | e-mail: [email protected] | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb,
75000 Tuzla ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na
propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije
za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba). Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja,
kandidati koji imaju rješenja nadležnih organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i
Hercegovini o oslobađanju od polaganja stručnog upravnog ispita.
3. Kandidati za radno mjesto 03. koji obavljaju poslove namještenika u organu državne
službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs
dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen
u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj
raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b. dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i
dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon
položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog
konkursa,
c. dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je
dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom
njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH“ neovisno od toga kada su
dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Adresa: Kulovića 7, Sarajevo | Telefon: 033/ 55 20 40 | e-mail: [email protected] | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
“ Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Kantonalnoj
upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona
sa pozivom na broj: 09-30-8-63/20 ”
DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 11.06.2020

Datum objave: 01.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.