Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa Zenica

Ovaj oglas je istekao

Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa Zenica

Na osnovu člana 24., Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije
Bosne i Hercegovine, na zahtjev Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa Zenica
5 / 703
01-Stručni savjetnik- psiholog u Odsjeku za prijem i opservaciju Sektora za poslove odgojatretmana – 1 (jedan) izvršilac
02-Stručni savjetnik- odgajatelj u Odsjeku za realizaciju odgoja- tretmana Sektora za poslove odgoja- tretmana – 1 (jedan) izvršilac
01.Opis poslova: vrši obradu ličnosti osuđenih osoba sa psihološkog aspekta i davanje prijedloga
tretmana i praćenje realizacije istog, sačinjavanje psiholoških nalaza za osuđene osobe, vođenje terapijskog intervjua sa osuđenim osobama koji imaju mentalne teškoće i probleme u adaptaciji u
Zavodu, učestvuje u radu stručnog tima za grupnu terapiju alkoholičara i toksikomana, priprema sadržaje za sastanke stručnog tima, ostvaruje saradnju sa odgajateljima i ostalim službenicima,
vrši i druge poslove određene zakonom, drugim propisima, aktima Zavoda i po nalogu neposrednog rukovodioca.
Visina pripadajuće neto plaće: 1.767,32 KM
02.Opis poslova: programira i planira poslove i aktivnosti na izvršavanju programa odgojatretmana u kolektivima u kojima izdržavaju kaznu zatvora osuđene osobe, izrada akata u postupku
pomilovanja, uslovnog otpusta, prekida izdržavanja kazne zatvora, premještaja i drugim postupcima po zahtjevu osuđene osobe ili nadležnog organa, učestvuje u radu stručnog tima,
analizira, proučava i realizuje program tretmana, daje prijedloge za korištenje pogodnosti i prava, premještaj u stimulativno- klasifikacione grupe, rukovodi mikro-timovima, prati rad osuđenih osoba na radnim mjestima i njihovo ponašanje u toku izdržavanja kazne i unosi odgovarajuće podatke u lični list osuđene osobe, utvrđuje činjenice, pribavlja dokaze i predlaže postupak disciplinske odgovornosti za učinjene discplinske prekršaje osuđenih osoba i postupak po molbenom raportu, ostvaruje potrebne saradnje i kontakte sa porodicama osuđenih, prikuplja podatke iz života i rada osuđenih osoba, priprema i poziva osuđene osobe na razgovor, vrši i druge poslove određene zakonom, podzakonskim propisima, aktima Zavoda i po nalogu neposrednog rukovodioca
Visina pripadajuće neto plaće: 1.767,32 KM
Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o
unutrašnjoj organizaciji i to:
Za poziciju 01:
– VSS- VII stepen stručne spreme, odnosno
Za poziciju 02:
– VSS- VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa koji se vrednuje sa
240 ECTS bodova ili drugog li trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja- pravne struke,
filozofski fakultet, fakultet kriminalističkih ili političkih nauka ili pedagoški fakultet ili drugi fakultet
društvenog smjera,
– položen stručni odgajateljski ispit,
– tri godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
– poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje na konkurs:
1 .Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original
ili ovjerenu kopiju, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba)
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja
pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije
BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije. Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi
Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine –
prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”, br 10/18)
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton Ul. Kučukovići br. 2 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa Zenica”
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i
ovog konkursa neće biti razmatrane.

 

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba/Publication/Read/kpz-zen-kon-31-08

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 14.09.2018

Datum objave: 04.09.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.