fbpx

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa Zenica

Ovaj oglas je istekao

Kazneno-popravni zavod zatvorenog tipa Zenica

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa Zenica

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i
člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih
službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa
Zenica, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa Zenica

Radna mjesta:
Odsjek za realizaciju odgoja – tretmana, Sektor za poslove odgoja – tretmana
01. Stručni savjetnik – odgajatelj – 1 (jedan) izvršilac
Odsjek za primarnu zdravstvenu zaštitu, Sektor za poslove zdravstvene zaštite
02. Stomatolog – 1 (jedan) izvršilac
Odsjek za opće, radiološke i laboratorijske poslove, Sektor za poslove zdravstvene
zaštite
03. Stručni saradnik za zdravstvenu zaštitu – 1 (jedan) izvršilac
01. Opis poslova: programira i planira poslove i aktivnosti na izvršavanju programa odgoja
– tretmana u kolektivima u kojima izdržavaju kaznu zatvora osuđene osobe, izrada akata u
postupku pomilovanja, uslovnog otpusta, prekida izdržavanja kazne zatvora, premještaja i
u drugim postupcima po zahtjevu osuđene osobe ili nadležnog organa, učestvuje u radu
stručnog tima, analizira, proučava i realizuje program tretmana, daje prijedloge za korištenje
pogodnosti i prava, premještaj u stimulativno-klasifikacione grupe, rukovodi mikro-timovima,
prati rad osuđenih osoba na radnim mjestima i njihovo ponašanje u toku izdržavanja kazne
i unosi odgovarajuće podatke u lični list osuđene osobe, utvrđuje činjenice, pribavlja dokaze
i predlaže postupak disciplinske odgovornosti za učinjene disciplinske prekršaje osuđenih
osoba i postupak po molbenom raportu, ostvaruje potrebne saradnje i kontakte sa
porodicama osuđenih, prikuplja podatke iz života i rada osuđenih osoba, priprema i poziva
osuđene osobe na razgovor, vrši i druge poslove određene zakonom, podzakonskim
propisima, aktima Zavoda i po nalogu neposrednog rukovodioca
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.767,32 KM
02. Opis poslova: programira i planira poslove i aktivnosti zdravstvene zaštite usta i zuba
osuđenih/pritvorenih osoba, promovira i prevenira zdravlje usta i zuba u
osuđeničkoj/pritvoreničkoj populaciji, pregled usta i zuba osuđenih/pritvorenih osoba,
učestvuje u radu stručnog tima, analizira, proučava i realizuje program tretmana, vrši
ekstrakciju i liječenje zuba osuđenih/pritvorenih osoba, obavlja usluge iz drugih oblasti
specijalističkih stomatoloških djelatnosti u skladu sa mogućnostima, vrši i druge poslove
određene zakonom, podzakonskim propisima, aktima Zavoda i po nalogu neposrednog
rukovodioca.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.767,32 KM
03. Opis poslova: statističko praćenje zastupljenih oboljenja, tj. sprječavanje i suzbijanje
zaraznih hroničnih bolesti u osuđeničkoj/pritvoreničkoj populaciji, stručno-konsultativna
saradnja sa zavodima za bolesti ovisnosti u Federaciji BiH, saradnja sa drugim
organizacionim jedinicama, radi sa osuđenim osobama kojima je izrečena obavezna mjera
liječenja, promocija i unapređenje zdravlja okoline, vrši i druge poslove određene zakonom,
podzakonskim propisima, aktima Zavoda i po nalogu neposrednog rukovodioca.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.594,00 KM
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji
Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje
VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi
osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima
državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u Javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i posebne
uvjete i to:
Radno mjesto 01:
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa koji se
vrednuje sa 240 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja – diploma visokog obrazovanja pravne ili upravne struke, filozofski fakultet
ili drugi fakultet društvenog smjera,
– položen stručni odgajateljski ispit (kandidati su dužni da u rubrici „Ispit profesionalne
nadogradnje/usavršavanja“ u dijelu koji se odnosi na „Posebne ispite tražene javnim
konkursom“, navedu broj i datum uvjerenja o položenom stručnom odgajateljskom
ispitu),
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru.
Radno mjesto 02:
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog i drugog
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – diploma visokog obrazovanja, stomatološki
fakultet,
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
odnosno visokog obrazovanja,
– položen ispit za zdravstvene radnike (kandidati su dužni da u rubrici „Ispit
profesionalne nadogradnje/usavršavanja“ u dijelu koji se odnosi na „Posebne ispite
tražene javnim konkursom“, navedu broj i datum uvjerenja o položenom ispitu za
zdravstvene radnike),
– poznavanje rada na računaru.
Radno mjesto 03:
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – diploma visokog obrazovanja, zdravstveni
fakultet,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, odnosno visokog obrazovanja,
– položen ispit za zdravstvene radnike (kandidati su dužni da u rubrici „Ispit
profesionalne nadogradnje/usavršavanja“ u dijelu koji se odnosi na „Posebne ispite
tražene javnim konkursom“, navedu broj i datum uvjerenja o položenom ispitu za
zdravstvene radnike),
– poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom
Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničkodobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja
nadležnih organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o
oslobađanju od polaganja stručnog upravnog ispita.
3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika (pozicija 03.) koji obavljaju poslove
namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni
su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene
kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen
u BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ
nakon 06. 04. 1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz
o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon
položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog
konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne
službe.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da
je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno
sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na
prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće
dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi
ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Kaznenopopravnom zavodu zatvorenog tipa Zenica, sa pozivom na broj: 08-30-8-53/20“
D I R E K T O R
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 30.03.2020

Datum objave: 18.03.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.