fbpx

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu finansija Unsko – sanskog kantona

Ministarstvo finansija Unsko – sanskog kantona

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu finansija Unsko – sanskog kantona

Na osnovu člana 34. i člana 88. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/17), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.
29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), na zahtjev Ministarstva finansija Unsko – sanskog kantona, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu finansija Unsko – sanskog kantona

Radna mjesta:
01.Viši stručni saradnik za kadrovske i opšte poslove – 1 (jedan) izvršilac
02.Stručni saradnik za operativno planiranje budžeta – 1 (jedan) izvršilac
03.Stručni saradnik za prihode i raspodjelu prihoda – 1 (jedan) izvršilac
01.Opis poslova: izrada pojedinačnih akata koji se odnose na prava, dužnosti i
odgovornosti državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom iz djelokruga rada Ministarstva; priprema izvještaja iz djelokruga rada Ministarstva; priprema informacija i drugih materijala iz nadležnosti Ministarstva; pismena
korespondencija iz djelokruga rada organa; vršenje kontrole zakonitosti rada i primjene
pisanih procedura iz djelokruga rada; obavljanje drugih poslova po nalogu pomoćnika ministra.
02.Opis poslova: izrađuje analitičke materijale o operativnim planovima; provodi operativni plan budžeta; utvrđuje stanje u oblasti operativnih planova; priprema odgovarajuće mjere i radnje na sprečavanju nastanka štetnih posljedica u slučaju nastanka problema u oblasti operativnog plana budžeta; kontroliše dostavljene (mjesečne)
operativne planove, radi usklađenosti sa stvarnim budžetom; daje preporuke o neophodnim mjerama koje treba preduzeti u slučaju predlaganja deficita i priprema akte o
odobravanju sveukupnih nivoa operativnih planova; obavještava nadležna ministarstva i budžetske korisnike o odobrenim finansijskim planovima; odgovara za ažurnost unosa,
otvaranje i zatvaranje mjesečnih (operativnih) planova u informacionom sistemu; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
03.Opis poslova: vrši stručnu obradu i daje podatke o prikupljenim prihodima na dnevnoj
osnovi; tromjesečna stručna analitička obrada o prikupljenim i raspoređenim prihodima;
predlaže mjere za unapređenje raspodjele prihoda i učestvuje u izradi propisa iz oblasti javnih prihoda; kontrola i obrada podataka prema metodološkom uputstvu i drugim
uputstvima i uspostavljanje odgovarajućih dokumentacionih materijala; prati provedbu zakonskih odredbi u oblasti javnih prihoda i raspodjeli javnih prihoda; daje podatke o ispravnosti i pravovremenoj raspodjeli prihoda; izrada pomoćnih tabela i rješenja za povrat
poreza na dohodak; izrada rješenja o povratu i preknjiženju više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda; priprema mjesečnih izveštaja o prihodima i rashodima za Upravu za
indirektno oporezivanje; ažurira bazu podataka o dobavljačima i bankama u ISFU sistemu;
obrada i priprema naloga za plaćanje; evidencija pripremljenih naloga; obavlja i druge
poslove po nalogu šefa Odsjeka, pomoćnika ministra i ministra.
Kandidati moraju ispunjavati opće uslove iz člana 35. Zakona o državnoj službu u
Unsko-sanskom kantonu:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovnih djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uslovi za njihovo obavljanje u organima državne službe u Unsko-sanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti
u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
Pored općih uslova navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, i to:
Za poziciju 01:
– diploma visokog obrazovanja – VII stepen pravne struke ili diploma visokog obrazovanja prvog ciklusa (240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – pravne struke,
– najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS,
– položen stručni ispit.
Za poziciju 02:
– diploma visokog obrazovanja – VII stepen ekonomske struke ili diploma visokog
obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja –
ekonomske struke,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS,
– položen stručni ispit.
Za poziciju 03:
– diploma visokog obrazovanja – VII stepen ekonomske struke ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – ekonomske struke,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS,
– položen stručni ispit.
Prijavljivanje – potrebni dokumenti:
1. Kandidati se na javni konkurs prijavljuju dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton – Odsjeku za postavljenja u
Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br.2, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su, uz prijavu na javni
konkurs, dostaviti dokaz o radnom stažu/iskustvu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerena fotokopija), na propisanom
Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i
Unsko-sanski kanton – Odsjeku za postavljenja u Bihaću, ul.Alije Đerzeleza br.2, ili na web
stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba). Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja
kandidati koji imaju rješenja nadležnih organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i
Hercegovini o oslobađanju od polaganja stručnog upravnog ispita.
3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika (pozicija 02. i 03.) koji obavljaju poslove
namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz
prijavu na javni konkurs dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
– fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
– dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o 5 (pet)
godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog
ispita za namještenike, izdate nakon objave javnog konkursa,
– dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji polože stručni ispit (pismeni), dužni su u roku od pet dana nakon usmenog obavještavanja o rezultatima ispita, Agenciji dostaviti dokaze (original ili ovjerene fotokopije) o ispunjavanju posebnih uslova navednih u tekstu javnog konkursa. Kandidati
koji ne dostave dokaze o ispunjavanju posebnih uslova, kao i kandidati za koje se utvrdi
da ne ispunjavaju posebne uslove, ne mogu biti postavljeni na radno mjesto državnog
službenika obuhvaćeno javnim konkursom.
Izabrani kandidat dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru dostaviti Agenciji dokaze (original ili ovjerene fotokopije) o ispunjavanju općih uslova iz javnog konkursa.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uslove javnog konkursa sa danom njegove objave na web stranici Agencije, nezavisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od petnaest dana, od objave 3javnog konkursa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH, putem pošte,
preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Odsjek za postavljenja u Bihaću
ul.Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu finansija USK: 06-30-8-68/20”
D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 09.07.2020

Datum objave: 30.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.