Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Ovaj oglas je istekao

Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH” br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Bosansko-podrinjskog Kantona Goražde”, broj 12/11 i 13/12), a na zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova BPK Goražde, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS

za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Ministarstvu unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

06 / 1001/18

 

01.Šef Kabineta – 1 (jedan) izvršilac
02.Stručni saradnik za provođenje propisa o bezbjednosti saobraćaja i ličnim dokumentima – 1 ( jedan) izvršilac
01.Opis poslova: Izrada plana i programa rada Ministarstva , izvještaja o radu Ministarstva kao i drugih analitičko-informativnih materijala o radu Ministarstva; priprema sjednice Stručnog kolegija ministra i provodi njegove zaključake, prati i upoznaje ministra sa dinamikom izvršavanja obaveza osnovnih organizacionih jedinica; priprema materijale, prijedloge i mišljenja za Vladu Kantona i dostavlja sve potrebne podatke Vladi Kantona; protokolarni poslovi i poslovi u vezi sa realiziranjem programa aktivnosti ministra u radu Ministarstva, Vlade BPK – a, Skupštine BPK-a i drugih državnih organa i institucija; pribavlja materijale od organizacijskih jedinica za potrebe ministra; prati informiranje javnosti u javnim glasilima i procjenjuje stanje javnog mišljenja o radu ministra i Ministarstva; ostvaruje potrebnu saradnju sa drugim organima uprave i drugim organizacijama u vezi sa izvršavanjem poslova iz djelokruga Kabineta; prati i analizira izvršavanje zakona i drugih propisa iz nadležnosti Kabineta ministra, te stim u vezi daje odgovarajuće prijedloge i obavlja druge poslove za potrebe rada ministra. Ovlaštenja u rukovođenju Kabinetom ministra ostvaruje u skladu sa članom 20. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji: (1)Osnovnim organizacionim jedinicama – Kabinet Ministra i Uprava za administaciju i podršku rukovode rukovodeći državni službenici – pomoćnici rukovodioca organa (Šef Kabineta ministra i Načelnik Uprave za administraciju i podršku).
(2)Šef Kabineta ministra i Načelnik Uprave za administraciju, ovlaštenja, koja se ogledaju u obavljanju poslove rukovodnog karaktera unutar osnovnih organizacionih jedinica, ostvaruje tako što rukovode osnovnom organizacionom jedinicom i u tom pogledu organizuju vršenje svih poslova iz nadležnosti osnovnih organizacionih jedinica, raspoređuju poslove na službenike i namještenike i daju im upute o načinu vršenja poslova, osiguravaju blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti osnovnih organizacionih jedinica, redovno upoznaju ministra o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti osnovnih organizacionih jedinica, predlažu preuzimanje potrebnih mjera, vrše najsloženije poslove iz nadležnosti osnovnih organizacionih jedinica, izvršavaju poslove po nalogu ministra i odlučuju o pitanjima za koja su ovlašteni posebnim rješenjem ministra. Odgovorni su za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih kabinetu ministra
(3)Šef kabineta i Načelnik Uprave za administraciju i podršku za svoj rad i upravljanje odgovaraju ministru.
02.Opis poslova: Prati pojave i promjene u oblasti provođenja propisa o bezbjednosti saobraćaja, izdavanja, zamjene, poništavanja i oduzimanja ličnih dokumenata, prijave prebivališta i boravišta , određivanja, zamjene i poništenje JMB državljana BiH i neposredno pretpostavljenom državnom službeniku predlaže odgovarajuće mjere radi potpunog i efikasnog izvršavanja poslova iz ovih oblasti; pruža stručnu pomoć građanima pri ostvarivanju njihovih prava i namještenicima koji obavljaju poslove iz navedenih oblasti ; izrađuje nacrte rješenja iz oblasti prijave prebivališta i boravišta građana, izdavanje ličnih karata i vozačkih dozvola , određivanja JMB građana , izdavanja PI, stara se o izradi i potpisuje isprave izrađene u vezi sa pravilnikom o registriranju vozila, kao i isprave iz oblasti prebivališta i boravišta građana; obezbjeđuje pristup informacijama iz navedenih oblasti fizičkim i pravnim licima u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u FBiH i Zakona o zaštiti liičnih podataka u BiH i vodi propisane evidencije u vezi s tim; vrši prijave evidencija koje sadrže lične podatke Agenciji za zaštitu ličnih podataka; vodi postupak i izrađuje nacrte rješenja o odobrenju za rad i obavljanje poslova agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine, izradu nacrta rješenja o pohađanju obuke za sticanje certifikata, stara se o izradi službenih iskaznica licima zaposlenim u navedenim agencijama i unutrašnjih službama; vrši izradu nacrta rješenja o poništenju izgubljene ili oštećene službene iskaznice; vodi propisane evidencije iz ove oblasti i obavljanje drugih poslova u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast, a koji ne spadaju u poslove inspekcijskog nadzora u ovoj oblasti; vrši i druge poslove u vezi sa navedenim opisom poslova radnog mjesta.

Uslovi: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01:
– VSS – najmanje VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja vrednovanog sa najmanje 240 ECTS bodova – društvenog smjera;
– najmanje pet (5) godina radnog staža na poslovima svoje struke nakon završene visoke stručne spreme,
– položen stručni upravni ispit
-poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 02:
– VSS – najmanje VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – društvenog smjera;
– najmanje jedna (1) godina radnog staža na poslovima svoje struke nakon završene visoke stručne spreme,
– položen stručni upravni ispit,
– poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:

1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko – podrinjski kanton, ulica Kulovića 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko – podrinjski Kanton, ulica Kulovića 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
3.Kandidati, za stručnog saradnika, poz. 02. koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

a)Fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni I Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nasaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b)Dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
c)Dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 69/06, 78/06, 63/08, 27/14 i 69/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Ministarstvu unutrašnjih poslova BPK Goražde”
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz tačke 2. I 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.

 

Izvor: Službene novine Federacije BiH, broj 7 od 31.1.2018. godine

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 14.02.2018

Datum objave: 01.02.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.