fbpx

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona

Ovaj oglas je istekao

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (”Službene novine TK”, br: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), a na zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona

4/556

Radna mjesta:
01. Stručni saradnik za zaštitu tajnih podataka u Kabinetu ministra – 1 (jedan) izvršilac,
02. Stručni saradnik za zaštitu ličnih podataka u Kabinetu ministra – 1 (jedan) izvršilac,
03. Stručni savjetnik za upravno rješavanje u prvom stepenu – Odsjek za
administraciju Tuzla – 1 (jedan) izvršilac.
01. Opis poslova: U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka i
podzakonskih propisa donesenih na osnovu tog Zakona, inicira i organizuje
provođenje sigurnosnih provjera i izdavanje dozvola za pristup tajnim podacima za
državne službenike i namještenike u Ministarstvu, te kandidate za prijem u radni
odnos u Ministarstvo; izrađuje zahtjeve za vršenje sigurnosnih provjera i izdavanje
dozvola za pristup tajnim podacima za državne službenike i namještenike u
Ministarstvu i upućuje ih nadležnim institucijama, te upućuje zahtjeve za vršenje
sigurnosnih provjera i izdavanje dozvola za pristup tajnim podacima za policijske
službenike, državne službenike i namještenike u Upravi policije, koje mu dostavi
istražitelj za zaštitu tajnih podataka u Upravi i u Ministarstvu sigurnosti Bosne i
Hercegovine, preuzima dozvole za pristup tajnim podacima za sve uposlenike
Ministarstva i Uprave; ostvaruje blisku saradnju sa organizacionim jedinicama
Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Državne agencije za istrage i zaštitu
Bosne i Hercegovine i Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine,
nadležnim za poslove koordinacije u oblasti zaštite tajnih podataka i vršenje
sigurnosnih provjera, kao i sa svim organizacionim jedinicama Ministarstva i
istražiteljem za zaštitu tajnih podataka u Upravi; na osnovu izvještaja o izvršenim
sigurnosnim provjerama, Odjeljenju za kadrovske poslove dostavlja prijedloge za donošenje rješenja o postojanju/nepostojanju sigurnosnih smetnji za državne službenike i namještenike u Ministarstvu; poslove koordinacije i usmjeravanja organizacionih jedinica Ministarstva u oblasti zaštite tajnih podataka; nalaže određene mjere u cilju osiguranja zaštite tajnih podataka u Ministarstvu; predlaže izmjene i dopune propisa Ministarstva kojima je regulisana oblast zaštite tajnih
podataka i učestvuje u njihovoj izradi; obavlja poslove unutrašnjeg nadzora nad zaštitom tajnih podataka u Ministarstvu; neposredno prikuplja saznanja, činjenice i
dokaze koji mogu predstavljati sigurnosnu smetnju za državne službenike i
namještenike u Ministarstvu i o tome obavještava Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine radi pokretanja postupka dodatne sigurnosne provjere; vodi  evidenciju izdatih dozvola za pristup tajnim podacima i poseban dio personalnih
dosijea sa svom dokumentacijom nastalom tokom sigurnosnih provjera za državne
službenike i namještenike u Ministarstvu; u odsutnosti istražitelja za zaštitu tajnih
podataka u Upravi, obavlja i poslove i zadatke iz njegove nadležnosti; odgovoran
je za blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje svih poslova; obavlja druge
poslove u skladu sa zakonom, drugim propisima i opštim aktima, kao i druge
poslove koje odredi pomoćnik ministra; za svoj rad odgovoran je pomoćniku
ministra.
02. Opis poslova: Obavlja poslove unutrašnjeg nadzora nad zaštitom ličnih podataka
Ministarstva, radi osiguranja primjene odredbi Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH
i provedbenih propisa; sačinjava konkretne planove vršenja poslova i zadataka na
zaštiti ličnih podataka u Ministarstvu; ostvaruje neposrednu saradnju sa Agencijom za zaštitu ličnih podataka BiH i pruža im podršku u provođenju poslova i zadataka iz njihove nadležnosti; vrši inspekcijske poslove i pruža stručnu pomoć organizacionim jedinicama Ministarstva u ispunjavanju njihovih obaveza iz oblasti zaštite ličnih podataka; predlaže mjere u cilju osiguranja zaštite ličnih podataka u Ministarstvu; prati i usklađuje mjere i postupke za obradu, osiguranje i zaštitu ličnih
podataka i predlaže izmjene i dopune propisa Ministarstva kojima je regulisana oblast zaštite ličnih podataka; postupa po smjernicama Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH; neposredno prikuplja saznanja, činjenice i dokaze te prati postupanja državnih službenika i namještenika i o tome informiše pomoćnika ministra; sačinjava izvještaje, analize, mišljenja i informacije iz djelokruga svog
rada; odgovoran je za blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje svih poslova; obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, drugim propisima i opštim aktima, kao i druge poslove koje odredi pomoćnik ministra, za svoj rad odgovoran je neposredno pomoćniku ministra.
03.Opis poslova: Vodi prvostepeni upravni postupak (posebni ispitni postupak),
priprema i parafira rješenja iz oblasti građanskih stanja i to: matičnih knjiga,
državljanstva, promjene ličnog imena, ličnih karata, jedinstvenih matičnih brojeva
građana, prebivališta i boravišta građana, putnih isprava, i drugih oblasti; vodi
prvostepeni upravni postupak (posebni ispitni postupak), priprema i parafira
rješenja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja na putevima u skladu sa Zakonom o
osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH i podzakonskim propisima;
pruža stručnu pomoć iz oblasti građanskih stanja i oblasti bezbjednosti saobraćaja
na putevima; prati i primjenjuje zakone i podzakonske akte iz oblasti građanskih
stanja i oblasti bezbjednosti saobraćaja na putevima; vrši stručnu obradu i
priprema dokumentaciju o pitanjima koja se odnose na oblast građanskih stanja i
oblast bezbjednosti saobraćaja na putevima; prati i istražuje promjene i pojave u
oblasti građanskih stanja i oblasti bezbjednosti saobraćaja na putevima te
učestvuje u postupku izrade potrebne dokumentacije i drugih materijala iz svoje
nadležnosti; priprema izvještaje iz oblasti upravnog rješavanja u skladu sa
važećim propisima; odgovoran je za blagovremeno, zakonito i stručno izvršavanje
navedenih poslova; vrši druge poslove u skladu sa zakonom, drugim propisima i
opštim aktima kao i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac; stručni
savjetnik za upravno rješavanje u prvom stepenu za svoj rad odgovara
neposrednom rukovodiocu.
Adresa: Kulovića 7, Sarajevo | Telefon: 033/ 55 20 40 | e-mail: [email protected] | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 38. Zakona o državnoj službu u
Tuzlanskom kantonu i to:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2 da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje uredbom iz člana 10. stav (2) Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine, od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta, lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:
Za poziciju 01:
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova, pravne ili druge struke društvenog smjera,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme,
– poznavanje rada na računaru.
Za poziciju 02:
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova, pravne ili druge struke društvenog smjera,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme,
– poznavanje rada na računaru.
Za poziciju 03:
– VSS – VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, pravne struke,
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme,
– poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje – potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili
na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
Adresa: Kulovića 7, Sarajevo | Telefon: 033/ 55 20 40 | e-mail: [email protected] | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom
Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski
i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati za radna mjesta stručnih saradnika (poz.01. i 02. ) koji obavljaju poslove
namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su
uz prijavu na javni konkurs dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene
kopije):
a. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen
u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj
raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b. dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i
dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon
položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog
konkursa,
c. dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva. Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH“ neovisno od toga kada su
dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Kandidati koji budu izabrani sa listi uspješnih kandidata, a prije postavljenja – zasnivanja radnog odnosa bit će podvrgnuti sigurnosnim provjerama u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka. Kandidati koji ne prođu sigurnosne provjere bit će isključeni iz daljnje
procedure izbora.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Adresa: Kulovića 7, Sarajevo | Telefon: 033/ 55 20 40 | e-mail: [email protected] | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona
sa pozivom na broj: 4/556”

DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 24.02.2020

Datum objave: 11.02.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.