fbpx

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Banovići

Ovaj oglas je istekao

Općina Banovići

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Banovići

Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu
(”Službene novine TK”, br: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), a na zahtjev Općine Banovići,
Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Banovići

Radna mjesta:
01. Stručni saradnik za javne nabavke u Službi za budžet, finansije i
inspekcijske poslove – 1 (jedan) izvršilac,
02. Stručni saradnik za opće i personalne poslove i poslove upravljanja
ljudskim resursima u Službi za opću upravu, geodetske, imovinsko
pravne poslove i katastar – 1 (jedan) izvršilac,
03. Stručni saradnik za boračko invalidsku zaštitu, izbjegla i raseljena lica u
Službi za stambeno komunalne poslove, društvene djelatnosti i
zajedničke poslove – 1 (jedan) izvršilac,
04. Stručni saradnik za poduzetništvo i poljoprivredu u Službi za prostorno
uređenje, planiranje, razvoj i poduzetništvo – 1 (jedan) izvršilac,
05. Stručni saradnik za mobilizaciju ljudstva, MTS-a, opremu, obuku
struktura CZ i građana u Službi civilne i protivpožarne zaštite
– 1 (jedan) izvršilac.
01. Opis poslova: nosilac je aktivnosti na pripremi, izradi i realizaciji Plana javnih
nabavki općinskog organa državne službe; priprema neophodnu dokumentaciju u
svim postupcima javnih nabavki koji se provode u općinskom organu državne
službe; sarađuje sa Komisijom za javne nabavke i koordinira aktivnosti sa
predsjednikom i članovima komisije; priprema nacrte svih akata u toku postupka
javne nabavke kao i nakon okončanja istog (tenderska dokumentacija, odluke o
pokretanju postupka javne nabavke, odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača,
ugovori o javnim nabavkama i sl.); analizira probleme koji se javljaju u postupku
javnih nabavki i predlaže mjere na njihovom otklanjanju; obavlja i druge poslove iz
svoje nadležnosti koji mu se stave u zadatak; za svoj rad odgovoran je neposredno
Šefu odsjeka i Pomoćniku načelnika.
02. Opis poslova: prati propise iz nadležnosti BiH, FBiH i Kantona i pismeno
obavještava Šefa odsjeka o promjenama nastalim vezano za poslove iz nadležnosti
odsjeka; obrada sistemskih rješenja iz oblasti radnih odnosa; prati zakonske
promjene vezane za status i ostvarivanje prava, dužnosti i odgovornosti iz radnog
odnosa za državne službenike i namještenike; izrađuje redovne i periodične
informacije o stanju iz oblasti ljudskih resursa, uspostavlja i vodi evidenciju državnih
službenika i namještenika; priprema tekst Javnog oglasa, konkursa za popunu
upražnjenog radnog mjesta i dostavlja na objavljivanje; priprema Plan godišnjih
odmora u skladu sa zakonom i Pravilnikom; vrši stručnu obradu zahtjeva koji se
odnose na ostvarivanje prava iz radnog odnosa; izrađuje pojedinačna akta koja se
odnose na prava, dužnosti i odgovornosti državnih službenika i namještenika iz
radnog odnosa i u vezi radnog odnosa; priprema obrasce za ocjenu rada državnih
službenika i namještenika; sarađuje sa Agencijom za državnu službu, organima za
mirovinsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje i drugim pravnim osobama vezano
za ostvarenje prava; priprema dokumentaciju o pitanjima koja se odnose na radne
odnose državnih službenika i namještenika, nacrte rješenja i nacrte drugih
pojedinačnih akata; vodi službenu evidenciju, ažuriranje i izdavanje uvjerenja i
drugih akata o činjenicama iz tih evidencija; prati promjene vezane za status i
ostvarivanje prava, dužnosti i odgovornosti iz radnog odnosa za svakog državnog
službenika i namještenika i iste unosi u odgovarajuća dokumenta i evidencije; vodi
jedinstvenu evidenciju o radnicima i drugim licima angažovanim na radu u
općinskom organu uprave u skladu sa Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja
evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu; obavlja poslove
vezane za stručno osposobljavanje lica bez zasnivanja radnog odnosa; obavlja i
druge poslove iz domena svog radnog mjesta koji mu se stave u zadatak; za svoj
rad odgovoran je neposredno Šefu odsjeka i Pomoćniku načelnika.
03. Opis poslova: vodi upravni postupak i rješava u upravnoj stvari koja je vezana
za osnovna i dopunska prava pripadnika boračke populacije, prava izbjeglih i
raseljenih lica; vrši statusne promjene za navedene kategorije; sarađuje sa resornim
federalnim i kantonalnim ministarstvima; vrši izradu tipskih izvještaja, redovnih i
periodičnih informacija prema ministarstvima; sarađuje sa međunarodnim
organizacijama u cilju pomaganja raseljenim licima i stvaranju boljih uslova življenja;
sarađuje sa ZZO, PIO/MIO, boračkim udruženjima, i drugim institucijama iz boračke
i oblasti raseljenih lica i izbjeglica; unosi promjene vezane za obračun ličnih,
porodičnih invalidnina i novčanih naknada u program za obračun FM za pitanja
boraca, invalida odbrambeno oslobodilačkog rata; redovno informiše Pomoćnika
načelnika i Šefa odsjeka službe o stanju vršenja poslova iz svoje nadležnosti,
problemima koji postoje u vršenju tih poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje;
obavlja i druge poslove iz domena svog radnog mjesta, koji mu se stave u zadatak;
za svoj rad odgovoran je neposredno Šefu odsjeka i Pomoćniku načelnika.
04. Opis poslova: obavlja stručne upravne poslove za potrebe Službe, prati
propise iz oblasti djelokruga rada službe; vrši izradu nacrta i prijedloga opštih i
pojedinačnih akata iz nadležnosti Službe; vodi upravni postupak u oblasti
poljoprivrede i poduzetništva; vodi postupak radi utvrđivanja činjenica o kojima se
ne vodi službena evidencija i izdaje uvjerenja o tim činjenicama kao i činjenicama o
kojima se vodi službena evidencija; izrađuje rješenja u postupcima za izdavanje
rješenja u oblasti poljoprivrede i poduzetništva; pokreće inicijative za izmjenu i
dopunu odluka i drugih propisa iz nadležnosti Službe; vrši izradu nacrta i prijedloga
opštih i pojedinačnih akata iz nadležnosti Službe; izrađuje analize, izvještaje,
informacije i druge stručne materijale iz nadležnosti Službe; učestvuje u izradi
projekata za unapređenje poduzetništva i poljoprivrede; predlaže mjere za
unapređenje poduzetništva i poljoprivrede; vrši kontrolu vođenja i ažuriranja
Registra poljoprivrednih gazdinstava; ostvaruje saradnju sa Kantonalnim i
Federalnim ministarstvima, mjesnim zajednicama, organizacijama; uspostavlja i
vodi organizovane poljoprivredne proizvodnje; sa poljoprivrednim proizvođačima
radi na organizovanju poljoprivrednih proizvođača u udruženja, zadruge; surađuje
sa biroom za zapošljavanjem, prati programe samozapošljavanja nezaposlenih lica;
priprema informacije i izvještaje zavodu za statistiku, Kantonalnim ministarstvima,
općinskom vijeću; uspostavlja i vodi poljoprivrednu savjetodavnu službu; vodi
upravni postupak i vrši izradu rješenja za izdavanje poljoprivredne saglasnosti;
obavlja i druge poslove iz domena svog radnog mjesta, koji mu se stave u zadatak;
za svoj rad odgovoran je neposredno Šefu odsjeka i Pomoćniku načelnika.
05. Opis poslova: vrši izradu planova i programa za obučavanje i osposobljavanje
građana u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih
nesreća; vrši pripremanje programa i planova u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i
materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća; predlaže metodološka rješenja u
gore pomenutim programima i rad na istim; prati i proučava stanja i pojave u oblasti
zaštite i spašavanja i predlaže mjere za rješavanje utvrđenih problema; učestvuje u
izradi procjene ugroženosti teritorije općine, procjene sopstvenih snaga i
mogućnosti za zaštitu i spašavanje, programa zaštite i plana zaštite od prirodnih i
drugih nesreća i drugih planova zaštite na području općine; vrši operativne poslove i
zadatke iz nadležnosti ŠCZ; radi na izradi planova upotrebe, planiranja i
programiranja rada ŠCZ, izrađuje planove i programe obuke struktura civilne zaštite
i stanovništva, organizuje i prati njihovu realizaciju; daje mišljenje o upotrebi jedinica
CZ u akcijama zaštite i spašavanja; prati stanje i stara se o popuni struktura CZ i
materijalno-tehničkim sredstvima i opremom, vrši popunu sa MTS-om iz popisa i
saopštava raspored istim strukturama; priprema materijale za sjednicu štaba,
naređenja, odluke, i zaključke iz nadležnosti ŠCZ; vodi evidenciju o održavanju
sredstava i opreme CZ; ustrojava i ažurira kartoteku CZ; učestvuje u pripremi
mobilizacijskih i drugih vježbi jedinica, štabova i povjerenika CZ, učestvuje u
mobilizaciji građana, jedinica, štabova i povjerenika CZ i drugih nosilaca zaštite i
spašavanja u toku proglašenja prirodne i druge nesreće; sačinjava evidenciju
stanovništva koje podliježe obuci; prati, proučava i prikuplja stručnu literaturu,
nastavna i druga sredstva za obuku; izrađuje informacije, izvještaje i druge
materijale ŠCZ; vodi evidenciju kadrova koji podliježu obuci kadrova, predlaže
upućivanje komandira jedinica CZ, štabova, povjerenika, općine i preduzeća i
drugih za kurseve; obavlja neophodne poslove referata za mjere zaštite i
spašavanja u njegovoj odsutnosti; obavlja i druge poslove iz domena svog radnog
mjesta, koji mu se stave u zadatak; za svoj rad odgovoran je neposredno Šefu
odsjeka i Pomoćniku načelnika.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 38. Zakona o državnoj službu u
Tuzlanskom kantonu i to:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2 da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje uredbom iz člana 10. stav (2)
Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine, od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta, lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou
vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom
o unutrašnjoj organizaciji i to:
Za poziciju 01:
– VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, završen
ekonomski ili pravni fakultet,
– najmanje 1 godina radnog staža u struci nakon završene visoke stručne spreme,
– poznavanje rada na računaru.
Za poziciju 02:
-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, fakultet pravne ili
upravne struke,
-najmanje 1 godina radnog staža u struci nakon završene visoke stručne spreme,
-poznavanje rada na računaru.
Za poziciju 03:
-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, fakultet pravne ili
upravne struke,
-najmanje 1 godina radnog staža u struci nakon završene visoke stručne spreme,
-poznavanje rada na računaru.
Za poziciju 04:
-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, fakultet tehničkog
ili društvenog smjera,
-najmanje 1 godina radnog staža u struci nakon završene visoke stručne spreme,
-poznavanje rada na računaru.
Za poziciju 05:
-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, fakultet tehničkog
ili društvenog smjera,
-najmanje 1 godina radnog staža u struci nakon završene visoke stručne spreme,
-poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili
na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom
Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski
i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba).

Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih
organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja
stručnog upravnog ispita.
3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli
visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti slijedeću
dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen
u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj
raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),

Napomena: ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na
mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik,
dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene
fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve
ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način
bit će odbijene kao neuredne.
b. dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i
dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon
položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog
konkursa,
c. dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je
dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom
njegove objave u „Službenim novinama Federacije BiH“ neovisno od toga kada su
dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Banovići
sa pozivom na broj: 09-30-8-249/20”
DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 5

Datum isteka: 09.11.2020

Datum objave: 29.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.