fbpx

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Ilidža

Ovaj oglas je istekao

Općina Ilidža

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Ilidža

Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo
(„Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 31/16 i 45/19), a na zahtjev Općine Ilidža,
Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Ilidža

Radna mjesta:
01. Stručni saradnik za pravne poslove prostornog uređenja – 1(jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za uspostavu i održavanje baze podataka – 1(jedan) izvršilac
03. Stručni saradnik za mjesnu samoupravu – 1(jedan) izvršilac
04. Stručni saradnik za zajedničke poslove – 1(jedan) izvršilac
01. Opis poslova: vodi upravni postupak i izrađuje prijedloge rješenja i drugih akata iz
prostornog uređenja (rješenja o urbanističkoj saglasnosti, odobrenja za građenje i
odobrenja za upotrebu objekata, etažiranje); izrađuje zapisnik kod zahtjeva za prekid
postupka – obustava, stranka u postupku sl., očitovanje po žalbi, rješavanje prvostepenog
organa u ponovnom postupku, rješevanje po izvanrednim pravnim lijekovima, obnova
postupka i dr.; usklađivanje dokumentacije sa podnesenim zahtjevima; izrađuje izvještaje
o radu i učestvuje u izradi periodičnih godišnjih planova i izvještaja; stručno obrađuje
sistemska i druga pitanja koja služe za izradu općih akata; priprema upite i akte za
predmete za koji vodi upravni postupak; inicira, izrađuje i učestvuje u realizaciji planova i
programa iz nadležnosti Službe; vodi evidenciju o donesenim rješenjima i u saradnji sa
Službom za privredu i finansije, stara se o naplati naknada propisanih zakonom i drugim
propisima; analizira, inicira, priprema i učestvuje u izradi nacrta i prijedloga općinskih i
drugih propisa iz nadležnosti Službe; izrađuje informacije, analize i izvještaje o radu i
preduzima mjere na poboljšanju kvaliteta na zakonitom, ažurnom i urednom obavljanju
poslova; pruža stručnu pomoć građanima iz oblasti urbanizma i građenja; pridržava se
svih dokumenata iz Sistema upravljanja kvalitetom; obavlja i druge poslove po nalogu
neposrednog rukovodioca iz djelokruga Službe.
02. Opis poslova: radi na procjeni stanja u određenoj oblasti; radi na izradi metodologije
(klasifikacija, nomenklatura i sl.) za odgovarajuću oblast; predlaže metodološka rješenja u
pojedinim oblastima i radi na istim; radi na uspostavi jedinstvene centralne beze podataka
za prostor općine Ilidža; odgovoran je za kvalitet unosa, obrade i prezentacije podataka;
brine o tačnom, blagovremenom i transparentnom protoku podataka na vertikalnoj i
linearnoj osnovi, osigurava pristup i iskoristivost podataka; osigurava blagovremeno,
zakonito i pravilno vršenje poslova iz svoje nadležnosti i redovno upoznaje rukovodioca
službe o stanju vršenja poslova iz svoje nadležnosti i predlaže mjere za njihovo
izvršavanje; inicira, izrađuje i učestvuje u realizaciji planova i programa iz nadležnosti
Službe; pridržava se svih dokumenata iz Sistema upravljanja kvalitetom; obavlja i druge
poslove po nalogu neposrednog rukovodioca iz djelokruga Službe.
03.Opis poslova: učestvuje u izradi analiza, izvještaja, informacija i drugih materijala na
osnovu podataka koji raspolaže Služba; prati projekte koje realizuje služba i projekte u
Adresa / Address: Kulovića 7, Sarajevo | Адреса: Куловића 7, Сарајево | Telefon / Телефон / Phone: 033/ 55 20 40
e-mail / е-маил: info@adsfbih.gov.ba | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

Strana / Страна / Page 2

kojima građani učestvuju svojim sredstvima u izradnji; prati realizaciju projekata koji su
kandodovani od strane organa mjesnih zajednica (Zbora građana i Savjeta mjesne
zajednice); dostavlja informacije organima mjesnih zajednica i građanima o realizovanim
projektima za svaku mjesnu zajednicu; učetvuje u pripremi ,objedinjavanju i distribuciji
akata za Općinsko vijeće; učestvuje u radu komisija i drugih radnih tijela za materijale koje
dostavlja Služba Općinskom vijeću; pridržava se svih dokumenata iz Sistema upravljanja
kvalitetom; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca iz djelokruga
Službe.
04. Opis poslova: učestvuje u pripremi i izradi tehničke specifikacije i ostale
dokumentacije za javne nabavke iz nadležnosti Službe u saradnji sa Službom za razvoj,
komunalne poslove i puteve; prati realizaciju ugovora iz nadležnosti Službe; provodi
postupak javnih nabavki putem direktnog sporazuma iz djelokruga Službe; izrađuje
prijedlog Plana nabavki iz nadležnosti Službe; izrađuje informacije iz nadležnosti Službe;
pridržava se svih dokumenata iz Sistema upravljanja kvalitetom; obavlja i sve druge
poslove po nalogu neposrednog rukovodioca iz djelokruga Službe.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnoj službi u
Kantonu Sarajevo:
-da je državljanin Bosne i Hercegovine; da je stariji od 18 godina;
da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne
djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne
službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini; da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i
Hercegovine
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete i to za:
Poziciju 01.
– VSS-VII stepen odosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja I (180
ECTS bodova) , II ili III ciklus – pravne ili upravne struke
– najmanje jedna godina radnog staža u struci nakon sticanja stručne spreme
– poznavanje rada na računaru
Poziciju 02.
– VSS-VII stepen odosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja I (180
ECTS bodova) , II ili III ciklus – arhitektonske, građevinske, elektrotehničke i
saobraćajne struke
– najmanje jedna godina radnog staža u struci nakon sticanja stručne spreme
– poznavanje rada na računaru
Poziciju 03.
– VSS – VII stepen odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja I (180
ECTS bodova), II ili III ciklus – pravne ili upravne , ekonomske, prirodno matematičke,
poljoprivredne, nastavničke struke, fakultet političkih nauka, filozofski fakultet ili fakultet
sporta i tjelesnog odgoja
– najmanje jedna godina radnog staža u struci nakon sticanja stručne spreme
– poznavanje rada na računaru.
Poziciju 04.
– VSS-VII stepen odosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja I (180
ECTS bodova) , II ili III ciklus – pravne ili upravne , ekonomske, saobraćajne,
pedagoške struke, fakultet političkih nauka ili fakultet za javnu upravu
– najmanje jedna godina radnog staža u struci nakon sticanja školske spreme
– poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton
Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na
propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web
stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja
nadležnih organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju
od polaganja stručnog upravnog ispita.
3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika, a koji obavljaju poslove namještenika
u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na

javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i
Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ
nakon 06.04.1992. godine),
Napomena: ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu
ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma,
sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju
sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu
dostavljene na navedeni način bit će odbijene kao neuredne.,
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet
godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog
ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da
je odustao od dalje konkursne procedure.
Agencija objavljuje rezultate stručnog ispita na oglasnoj ploči Agencije i usmeno
obavještava kandidate o rezultatima koje su postigli, istog dana, nakon završenog
stručnog ispita. Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit, dužni su u roku od pet dana
nakon usmenog saopštavanja o rezultatima ispita, dostaviti dokaze o ispunjavanju
posebnih uslova, navedenih u tekstu javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom dokaza o
ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno
zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o
svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom
njegove objave, u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi
zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI
KANTON GORAŽDE
UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Ilidža sa
pozivom na broj kokursa. 10-30-8-666/20”

DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 09.11.2020

Datum objave: 29.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.