JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Ilidža

Ovaj oglas je istekao

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Ilidža

Na osnovu čl. 34. i 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo (»Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 31/16), na zahtjev Općine Ilidža, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Ilidža
06 /1003/18

 

01. Urbanističko-građevinski inspektor – 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni savjetnik za informatičke poslove- 1 (jedan) izvršilac

01.Opis poslova: vrši inspekcijski nadzor, odnosno kontrolu nad radom sudionika u građenju i održavanju građevine, te kvalitet građevinskih proizvoda koji se ugrađuju u pogledu primjene Zakona o građenju i propisa donesenih na osnovu tog zakona; rješenjem naređuje mjere za otklanjanje nepravilnosti, obustavu građenja i za uklanjanje građevine ili njenog dijela;sprovodi izvršenje donesenih rješenja i zaključaka o dozvoli izvršenja rješenja;vrši kontrolu rješenja o urbanističkoj saglasnosti i rješenja o građenju izdatih od strane nadležne Službe;pokreće postupak oglašavanja ništavnim rješenja o urbanističkoj saglasnosti i odobrenja za građenje izdatih od nadležne službe, ako utvrdi da su izdate protivno odredbama zakona;podnosi prijedlog za pokretanje prekršajnog i krivičnog postupka protiv odgovornih lica u građenju;prima stranke i daje usmena pojašnjenja iz svoje nadležnosti;izrađuje izvještaje o upravnom rješavanju i izvještaje o radu;pridržava se svih dokumenata iz Sistema upravljanja kvalitetom;vrši druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca iz djelokruga Službe.

02.Opis poslova: upravlja informacionim sistemom organa uprave; analizira stanje informatičkih resursa unutar općine;izrađuje godišnje planove nabavke nove informatičke opreme, uključujući nacrt budžeta nabavke;analizira stanje i izrađuje godišnje planove ažuriranja i uvođenja novih software tehnologija u svrhu unapređenja rada općine;instalira i deinstalira programe, printere, skenere i druge legalne softwarw na klijentskim radnim stanicama;administrira WEB stranicu općine u saradnji sa službama općine;administrira službene mailove web stranice općine; administrira radne stanice, računare u mreži i van mreže kao i terenske radne jedinice sa vršenjem manjih popravki koje se mogu izvršiti bez intervencija spoljnih saradnika;uspostavlja proširenja mrežnog sistema općine sa vršenjem popravki koje se mogu izvršiti bez intervencija spoljnih saradnika;uspostavlja i analizira te projicira elemente za razvoj informacionog sistema općine;analizira stanje informatičke opreme unutar općine i vodi evidenciju o stanju, broju i kvalitetu informatičke opreme općine;raspoređuje informatičku opremu prema zahtjevima i potrebama;kreira, organizuje i provodi sigurnosne mjere u informacionom sistemu općine;provodi obuku za softwere koje koristi općina prema planu i programu koji se donosi u saradnji sa rukovodiocima službi općine;administrira mrežni sistem općine sa pripadajućim serverima i brine o stabilnosti i sigurnosti sistema;administrira domain server;dodjeljuje korisnike, administrira grupne politike domer servera, pridružuje i razdružuje member servere i klijente na domain server;instalira i deinstalira sotwere na serverima; administrira server za update operativnih sistema;administrira firewall hardwere i softwere;administrira antivirusni softwere;koordinira produženje licenci;administrira zasebne mrežne sisteme u općini;administrira internet accounte općine sa pripadajućim terenskim kancelarijama (MZ);koordinira produženje domena i hostinga;administrira programe za obradu kretanja predmeta, info-desk, finanisijske programe, program za obradu matičnih podataka;redovno radi sigurnosne kopije baza podataka;koordinira aktivnosti sa spoljnim saradnicima na informacionom sistemu općine;kreira i programira interne procedure arhiviranja elektronske dokumentacije; učestvuje u ispitivanju, intervenciji i remontu elektro i telekomunikacione opreme; analizira nedostatke, te predlaže prijedloge za poboljšanje i unapređenje elektro i telekomunikacione opreme;rješava tehničke probleme u funkcionisanju elektro i telekomunikacione opremepridržava se svih dokumenata iz Sistema upravljanja kvalitetom;obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca iz djelokruga Službe.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01.
-VSS-VII stepen odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja prvog (240 ECTS bodova) drugog ili trećeg ciklusa, građevinske, arhitektonske ili mašinske struke,
-najmanje pet (5) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke školske spreme,
-položen stručni ispit,
-poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 02.
-VSS-VII stepen odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja prvog ili drugog ili trećeg ciklusa, elektrotehničke struke,
-najmanje tri (3) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke školske spreme,
-položen stručni ispit,
-poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko – podrinjski kanton, ulica Kulovića br. 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2.potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon sticanja VSS
3.dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, ispitu općeg znanja ili pravosudnom ispitu (ukoliko ga kandidat posjeduje).,
4.dokaz o poznavanju rada na računarima,
5.popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko – podrinjski Kanton, u Sarajevu ul. Kulovića 7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba

U skladu sa članom 38. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati koji su položili stručni upravni ispit ili pravosudni ispit pred bilo kojim nadležnim organom u Bosni i Hercegovini izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnom ispitu smatrat će se da je odustao od učešća, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika u Općini Ilidža”
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Izvor: Službene novine Federacije BiH broj 7 od 31.1.2018.godine

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 14.02.2018

Datum objave: 01.02.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.