fbpx

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Ilijaš

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Ilijaš

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Ilijaš

Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene
novine Kantona Sarajevo“ br. 31/16 i 45/19), a na zahtjev Općine Ilijaš, Agencija za državnu službu
Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Ilijaš

Radna mjesta:
01. Stručni savjetnik za računovodstvo u Službi za privredu i finansije – 1 (jedan) izvršilac
02. Interni kontrolor – viši stručni saradnik u Službi za privredu i finansije – 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni saradnik za saobraćajnu infrastrukturu u Službi za saobraćaj, stambenokomunalne poslove i građenje – 1 (jedan) izvršilac
04. Stručni saradnik za poslove mjesnih zajednica i informisanje u Službi za društvene
djelatnosti i poslove mjesnih zajednica – 1 (jedan) izvršilac
05. Stručni saradnik za zdravstvo, sport i kulturu u Službi za društvene djelatnosti i poslove
mjesnih zajednica – 1 (jedan) izvršilac
01. Opis poslova: obavlja najsloženije finansijsko-računovodstvene poslove; prati propise iz
djelokruga računovodstva i finansija; daje uputstva za konkretnu primjenu propisa iz
računovodstva; stručno obrađuje podatke za pripremu završnog računa i izvještaja o
izvršenju budžetskih rashoda; vrši izradu finansijskih planova, mjesečnih, kvartalnih,
periodičnih i godišnjih finansijsko-računovodstvenih izvještaja i završnog računa i analizira
primjene računovodstvenih standarda; primjenjuje kontni plan i jedinstvene budžetske
klasifikacije; vrši knjigovodstveno evidentiranje svih poslovnih promjena (sintetika i analitika)
po organizacionim jedinicama, namjeni Budžeta i po vidovima rashoda i prihoda; vrši
usaglašavanje glavne knjige sa analitičkom evidencijom; vrši usaglašavanje analitičkih i
sintetičkih evidencija sa Trezorom; vrši otvaranje i zatvaranje perioda u Glavnoj knjizi; vrši
transfere transakcija iz pomoćnih knjiga u Glavnu knjigu; vrši analizu knjigovodstvenih kartica
radi provjere realnosti i knjivodstvenog stanja; odgovara za primjenu propisa iz oblasti
računovodstva, blagovremenost, tačnost i ispravnost poslova koje obavlja; obavlja i druge
poslove po nalogu neposrednog rukovodioca iz djelokruga Službe.
02. Opis poslova: prati i primjenjujevažeće zakone i propise iz oblasti inerne kontrole i revizije;
pruža tumačenje i pomoć šefu Službe i Općinskom načelniku po pojedinim pitanjima iz ove
oblasti; vrši poslove interne kontrole iz oblasti budžeta i finansija; prati izvršenje budžeta;
prati realizaciju rashoda vršeći internu kontrolu dokumentacije, njene tačnosti i kompletnosti
prije nego što se nalog realizuje, a u skladu sa procedurom javne nabavke; vrši formalnu i
računsku kontrolu, čuvanje i distribuciju finansijsko-računovodstvene dokumentacije; vrši
likvidaturu faktura i ispostavljanje naloga za plaćanje; vrši fakturisanja i likvidature izlaznih
faktura; podnosi naloge za plaćanje na potpis i predaje blagajniku za plaćanje; vodi knjige
ulaznih faktura; vrši kontrolu ispravnosti provođenja tenderskog i drugog postupka o
nabavkama; vrši uvid i kontrolu prihoda u evidenciji glavne knjige; vrši kontrolu naplativosti
od pružanja javnih usluga; vrši kontrolu namjenskog utroška budžetskih sredstava; vrši
izradu informacija iz svog djelokruga; vrši procjene i ekonomsku analizu navedene
dokumentacije; vrši poslove trezora (vodi pomoćne knjige trezora, izrađuje operativne
planove) i ostale poslove trezora; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog
rukovodioca iz djelokruga Službe.
03. Opis poslova: vrši analizu planova građenja saobraćajnica na području Općine i u vezi s
tim dalje izrađuje informacije o stanju planske dokumentacije te inicira izradu nove ili izmjenu
postojeće dokumentacije; predlaže smjernice za izradu saobraćajne infrastrukture,
organizuje javni uvid i javnu raspravu o nacrtu te za iste priprema nacrte odluka o pristupanju
izradi, izmjeni ili dopuni i donošenju detaljnih planova saobraćajnica; odgovara za realizaciju
planova i projekata iz oblasti saobraćajne infrastrukture; inicira rješavanje problema na
području Općine u oblasti saobraćajne infrastrukture; analizira lokacije za izgradnju, predlaže
intervencije na saobraćajnicama i organizuje izradu potrebnih analiza; analizira, inicira,
priprema i učestvuje u izradi nacrta i prijedloga općinskih i drugih propisa iz nadležnosti
Službe; prima stranke i daje im stručna objašnjenja i upute u skladu sa zakonskim propisima
o pitanjima iz nadležnosti Službe; podnosi izvještaj o svom radu i odgovara za zakonito i
ažurno izvršavanje poslova koje mu povjeri pomoćnik načelnika; vrši uviđaj na licu mjesta i
utvrđuje da li je izgradnja u skladu sa planskim dokumentom i drugim uslovima (odstojanje
od susjeda, položaj u odnosu na saobraćajnicu i dr.) utvrđenim za taj prostor; daje stručni
nalaz, upute i mišljenja po predmetima iz oblasti saobraćajne infrastrukture, koji se rješavaju
u prvostepenom upravnom postupku; utvrđuje tehničke uslove na osnovu kojih se izrađuje
tehnička dokumentacija za radove na izgradnji, dogradnji, rekonstrukciji, sanaciji
saobraćajne infrastrukture; pribavlja stručna mišljenja nadležnih kantonalnih i federalnih
organa i institucija potrebnih za utvrđivanje mogućnosti izgradnje i radi poslove na
provođenju sistema upravljanja kvalitetom; po potrebi radi i druge poslove koje mu u zadatak
stavi pomoćnik načelnika i načelnik općine, za čije vršenje je osposobljen.
04. Opis poslova: obavlja poslove stručnog saradnika za mjesnu samoupravu; pomaže u
realizaciji programa rada u svim mjesnim zajednicama; koordinira aktivnosti koje zajednički
provode javna komunalna preduzeća, udruženja građana, nevladine organizacije i savjeti
mjesnih zajednica; koordinira zajedničke aktivnosti savjeta svih 14 mjesnih zajednica;
provodi zaključke, naredbe i ostale odredbe koje donosi općinski načelnik a odnose se na
obaveze mjesnih zajednica; stara se o pravilnom i zakonitom korištenju pečata mjesnih
zajednica; pomaže u pripremi i izradi nacrta srednjoročnih planova i godišnjih planova
razvoja u oblastima za koje je odgovoran; učestvuje u praćenju ostvarivanja planova i
programa razvoja u oblastima za koje je odgovoran; vrši izradu izvještaja, analiza i
informacija iz oblasti informisanja i primjene Zakona o ravnopravnosti polova na lokalnom
nivou; daje prijedloge za unapređenje i razvoj lokalnih medija; prati položaj žena u lokalnoj
zajednici i implementaciju njihovih zakonom priznatih prava; radi i druge poslove koje mu
povjeri pomoćnik načelnika i za svoj rad je istom odgovoran.
05. Opis poslova: prati i proučava zakonske propise iz oblasti zdravstva, kulture i sporta i stara
se o njihovoj dosljednoj primjeni; vrši poslove analitičkog praćenja stanja u oblasti zdravstva,
kulture i sporta; pomaže u pripremi i izradi nacrta srednjoročnih planova i godišnjih planova
razvoja u oblastima za koje je odgovoran; učestvuje u praćenju ostvarivanja planova i
programa razvoja u oblastima za koje je odgovoran; vrši izradu izvještaja, analiza i
informacija iz oblasti zdravstva, kulture i sporta; priprema prijedloge odluka i drugih akata iz
oblasti zdravstva, kulture i sporta koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik; daje
stručno mišljenje na nacrte i prijedloge propisa iz oblasti zdravstva, kulture i sporta; prati
realizaciju investicionih projekata iz oblasti za koje je nadležan u skladu sa zakonom; prati
stanje kulturno-historijskog nasljeđa i u saradnji sa nadležnim institucijama preduzima mjere
za njegovu zaštitu i očuvanje; prati rad i napredovanje udruženja i sekcija iz oblasti kulture i
sporta; vodi kalendar važnih historijskih događaja i učestvuje u provođenju manifestacija
sportskog i kulturno-zabavnog karaktera povodom obilježavanja značajnih datuma i
događaja; vodi evidenciju objekata i organizacija iz oblasti kulture i sporta na području
općine; vrši kontrolu utroška budžetskih sredstava dodijeljenih udruženjima iz oblasti kulture
i sporta po javnom pozivu za prikupljanje zahtjeva udruženja građana i nevladinih
organizacija radi dodjele sredstava za finansiranje/sufinansiranje iz Budžeta općine Ilijaš;
učestvuje u pripremanju nagrada, pohvala i drugih priznanja povodom manifestacija koje se
provode u organizaciji Općine; radi i druge poslove koje mu povjeri pomoćnik načelnika i za
svoj rad je istom odgovoran.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu
Sarajevo:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne
djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe
u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni
i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uvjete i to za:
Poziciju 01:
– VSS ili prvi, drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema sa najmanje 240 ECTS, ekonomski
fakultet,
– tri godine radnog staža ili radnog iskustva u struci,
– certifikat za računovođu (kandidati su dužni da u rubrici „Ispit profesionalne
nadogradnje/usavršavanja“ u dijelu koji se odnosi na „Posebne ispite tražene javnim
konkursom“, navedu broj i datum certifikata o posjedovanju znanja iz računovodstva),
– poznavanje rada na računaru.
Poziciju 02:
– VSS ili prvi, drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema sa najmanje 240 ECTS bodova,
ekonomski fakultet,
– dvije godine radnog staža/iskustva u struci,
– poznavanje rada na računaru.
Pozicija 03:
– VSS ili prvi, drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS
bodova, građevinski ili saobraćajni fakultet,
– jedna godina radnog staža/iskustva u struci,
– poznavanje rada na računaru.
Pozicija 04:
– VSS ili prvi, drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS
bodova, fakultet političkih nauka,
– jedna godina radnog staža/iskustva u struci,
– poznavanje rada na računaru.
Pozicija 05:
– VSS ili prvi, drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS
bodova, fakultet političkih nauka,
– jedna godina radnog staža/iskustva u struci,
– poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici
Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u
skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja
(može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih organa
drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja stručnog
upravnog ispita.
3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika, a koji obavljaju poslove namještenika u
organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je
diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06. 04. 1992. godine).
Napomena: Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na
mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle
diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma
moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne
budu dostavljene na navedeni način bit će odbijene kao neuredne
2) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina
radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za
namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
3) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao
od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će usmeno obavjestiti o vremenu i
načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom
dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno
zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu
u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave,
u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON, UL.
KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Ilijaš sa pozivom na
broj 10-30-8-630/20”

DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 5

Datum isteka: 28.09.2020

Datum objave: 15.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.