fbpx

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Kalesija

Ovaj oglas je istekao

Općina Kalesija

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Kalesija

Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu
(”Službene novine TK”, br: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), a na zahtjev Općine Kalesija, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Kalesija

Radna mjesta:
01.Stručni savjetnik za trezor, planiranje i izvršenje budžeta – 1 (jedan) izvršilac,
02.Stručni savjetnik za strateško planiranje i saradnju sa investitorima
– 1 (jedan) izvršilac.
01.Opis poslova: priprema i izrađuje budžet Općine – nacrt, prednacrt i prijedlog
budžeta Općine; priprema smjernice i uputstva za izradu zahtjeva za sredstvima iz
budžeta svim korisnicima budžetskih sredstava; prikuplja tokom cijele godine
informacije, projekte, elaborate, relevantne za pripremanje nacrta budžeta;
neposredno koordinira finansijsko-računovodstvenim operaterima i službama
budžetskih korisnika u provođenju odgovarajućih uputstava, pravilnika i ostalih propisa
kojima se reguliše način evidencije poslovnih promjena; vrši pripremu i stručnu obradu
svih prispjelih zahtjeva za sredstvima iz budžeta; priprema materijale za javnu
raspravu o usvojenom nacrtu Budžeta; prima i stručno obrađuje materijale sa javne
rasprave i proslijeđuje ih Općinskom načelniku i pomoćniku općinskog načelnika;
priprema i stručno obrađuje relevantne podatke za izmjene i dopune budžeta; stručno
obrađuje uz korištenje raznih metoda podatke iz prethodnih godina, te takve koristi u
izradi budžetskih dokumenata; izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne
i analitičke materijale na osnovu raspoloživih podataka; prati izvršenje budžeta tokom
cijele godine i priprema godišnji izvještaj o izvršenju budžeta Općine; vrši otvaranje i
zatvaranje perioda u Glavnoj knjizi; vrši transfere transakcija iz pomoćnih knjiga u
Glavnu knjigu; prati likvidnost budžeta Općine; učestvuje u izradi svih akata Općinske
službe za finansije; prati realizaciju projekata u okviru pozicije kapitalnih izdataka, pa i
drugih pozicija po potrebi; priprema i stručno obrađuje odgovore po zahtjevima za
sredstvima iz budžeta u toku budžetske godine; prati propise iz oblasti budžeta i
odgovoran je za primjenu istih; priprema i učestvuje u izradi svih informacija i izvještaja
iz oblasti budžeta; samostalan je i nezavisan u svom radu, te snosi ličnu odgovornost
za zakonito, blagovremeno, pravilno i kvalitetno izvršavanje poslova koji su mu
stavljeni u nadležnost; izrađuje operativne planove; vodi rezervacije kroz glavnu knjigu
trezora; obavlja i druge poslove po nalogu Pomoćnika načelnika.
02.Opis poslova: učestvuje u izradi strategije razvoja Općine Kalesija, godišnjeg i
višegodišnjeg plana realizacije strategije razvoja i vezanih provedbenih dokumenata;
predlaže projekte kojima se podstiče ekonomski razvoj, investiciono ulaganje i
učestvuje u implementaciji usvojenih projekata; priprema i izrađuje prijave i aplikacije
općinskih projekata, programa i dr. na javne pozive i konkurse domaćih i inostranih
institucija, vladinih i nevladinih organizacija; prikuplja, obrađuje i analizira podatke o
stepenu realizacije razvojnih projekata u saradnji sa predstavnicima nadležnih službi,
institucijama, privrednim i drugim subjektima; izrađuje analize, razvojne projekte,
informacije i izvještaje; ostvaruje komunikaciju sa Službom za privredu i budžet radi
pribavljanja podataka o budžetskim sredstvima za projekte razvoja i njihovoj realizaciji;
prikuplja i obrađuje podatke o realizaciji programa kapitalnih investicija; prikuplja
podatke od službi o realizaciji godišnjih planova rada; vrši definisanje i izradu
prezentacija, publikacija i brošura iz oblasti razvoja; uspostavlja bazu podataka pravnih
i fizičkih lica koja se bave privrednim i drugim poslovnim aktivnostima; daje informacije
investitorima o potrebnim dokumentima i organima nadležnim za izdavanje dozvola
(za rad, građenje i sl.); sarađuje sa nadležnim općinskim službama u cilju rješavanja
imovinsko-pravnih odnosa za potrebe investitora, dobijanja rješenja o odobrenju za
građenje objekata i drugih rješenja i odobrenja iz nadležnosti Općine, a za potrebe
investitora; izrađuje odgovore na zahtjeve i pitanja investitora; daje informacije i
obavještenja investitorima o njihovim pravima i obavezama, te načinu njihovog
ostvarivanja; izrađuje kriterije za dodjelu povlastica investitorima; sarađuje sa
bankarskim sektorom, donatorskim organizacijama, fondovima i drugim
organizacijama za finansiranje projekata; formira i ažurira bazu podataka tekućih
investicionih projekata od značaja za Općinu; obavlja i druge poslove po nalogu Šefa
odsjeka.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 38. Zakona o državnoj službi u
Tuzlanskom kantonu:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje uredbom iz člana 10. stav (2)
Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine, od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta, lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti
u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:
Za poziciju 01:
-VSS/VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje I ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova – Ekonomski fakultet,
-najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon završene VSS,
-poznavanje rada na računaru.
Za poziciju 02:
-VSS/VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje I ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova – Ekonomski fakultet,
Pravni ili Rudarsko Geološko Građevinski fakultet,
-najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon završene VSS,
-poznavanje rada na računaru,
-poznavanje engleskog jezika, u skladu sa Pravilnikom o dokumentaciji kojom se
dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima
sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine –
prečišćeni tekst („Službene novine FBiH“, br: 51/16 i 59/16).
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog
prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb,
75000 Tuzla ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na
propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web
stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg
znanja i kandidati koji imaju rješenja nadležnih organa drugih upravnih nivoa vlasti
u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja stručnog upravnog ispita.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati
će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena
kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će
se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat,
koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je
dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom
njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su
dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Kalesija sa pozivom na broj: 09-30-8-152/20”
DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 06.07.2020

Datum objave: 29.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.