fbpx

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Kladanj

Ovaj oglas je istekao

Općina Kladanj

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Kladanj

Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu
(”Službene novine TK”, br: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), a na zahtjev Općine Kladanj,
Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Kladanj

Radna mjesta:
01. Stručni saradnik za trgovinu, ugostiteljstvo, obrt, saobraćaj i poslove
komunalne naknade u Službi za budžet, finansije i poduzetništvo
– 1 (jedan) izvršilac,
02. Stručni saradnik za kapitalne investicije i pripremu projekata u Službi za
budžet, finansije i poduzetništvo – 1 (jedan) izvršilac,
03. Stručni saradnik za poslove matičnih evidencija, raseljena lica i boračko
invalidsku zaštitu u Službi za društvene djelatnosti, opću upravu i
poslove BIZ-a – 1 (jedan) izvršilac,
04. Pomoćnik načelnika Službe za geodetske, imovinsko-pravne poslove i
prostorno uređenje – 1 (jedan) izvršilac,
05. Sanitarno-komunalni inspektor u Službi za civilnu zaštitu i komunalne
poslove – 1 (jedan) izvršilac,
06. Stručni saradnik za zaštitu i spašavanje, zaštitu od požara i vatrogastvo
u Službi za civilnu zaštitu i komunalne poslove – 1 (jedan) izvršilac,
07. Viši stručni saradnik za zajedničke i opće poslove općinskog načelnika
u Stručnoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika
– 1 (jedan) izvršilac.
01. Opis poslova: obavlja poslove stručne pripreme dokumentacije za donošenje
rješenja koji se odnosi na: utvrđivanje uslova za obavljanje registrovanih djelatnosti
pravnih lica koji su u nadležnosti općine, usklađivanje donesenih upravnih akata
sa izmjenama i dopunama propisa na osnovu kojih su doneseni, utvrđivanje
prestanka važenja upravnih akata po zahtjevu pravnih lica ili po službenoj dužnosti,
izdavanje odobrenja za rad trgovinske djelatnosti, izdavanje odobrenja za rad
ugostiteljsko-turističke djelatnosti, izdavanje odobrenja za obavljanje obrta fizičkim
licima, izdavanje upravnih akata kojim se mijenja pravosnažan upravni akt,
izdavanje upravnih akata kojim se odobrava privremena ili stalna odjava rada;
obavlja poslove stručne pripreme dokumentacije u predmetima iz djelokruga Službe
radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija za izdavanje
uvjerenja; prikuplja i obrađuje dokumentaciju za poslovne jedinice i vodi bazu
podataka; priprema dokumentaciju za rad Komisije za utvrđivanje minimalno
tehničkih i drugih uslova za rad poslovnih objekata; vodi registre izdatih rješenja za
obavljanje djelatnosti i evidentira sve promjene; izrađuje izvještaje, analize i
informacije iz oblasti poduzetništva i obrta za potrebe Službe, Općinskog načelnika i
Općinskog vijeća; predlaže izmjene, dopune i usklađivanje normativnih akata u
svrhu unapređenja stanja u ovoj oblasti kao i usklađivanja sa novim zakonima i
propisima; učestvuje u izradi normativnih akata koji se odnose na poduzetništvo,
Adresa: Kulovića 7, Sarajevo | Telefon: 033/ 55 20 40 | e-mail: info@adsfbih.gov.ba | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

obrt i turizam; pruža stručnu pomoć pravnim i fizičkim licima iz oblasti poduzetništva
i obrta; obavlja poslove stručne pripreme dokumentacije za donošenje rješenja u
predmetima utvrđivanja obaveze obveznika komunalne naknade; obavlja poslove
stručne pripreme dokumentacije u svrhu usklađivanja i registracije redova vožnje
općinskih linija; prati propise iz djelokruga rada Službe i stara se o njihovoj pravilnoj
primjeni; priprema i vodi bazu podataka o turističkim i prirodnim resursima Općine;
učestvuje u izradi strategije razvoja turizma i akcionih planova razvoja turizma, prati
njihovu realizaciju; učestvuje u izradi odluka i drugih akata iz nadležnosti Službe;
izrađuje izvještaje o svom radu; priprema informaciju o stanju privrede na području
Općine Kladanj; vodi zakonom propisane evidencije iz svoje nadležnosti; priprema
odgovore na vijećnička pitanja iz djelokruga svoga rada; učestvuje u radu komisija
za javne nabavke i drugih komisija formiranih po rješenju Općinskog načelnika;
dužan je da se pridržava Etičkog kodeksa, profesionalnih standarda ponašanja
tokom radnog vremena da svojim ponašanjem unutar i van institucije ne narušava
ugled Općine Kladanj; dužan je da primjenjuje pravni okvir i sve provedbene akte
koji su usmjereni ka borbi protiv svih oblika korupcije i povreda službene dužnosti;
obavlja i druge poslove po nalogu Pomoćnika načelnika i Općinskog načelnika.
02. Opis poslova: učestvuje u pripremi, realizuje i prati pojedinačne investicione
projekte; prati propise iz djelokruga rada službe, prati realizaciju projekata planiranih
strategijom razvoja Općine Kladanj; priprema i izrađuje aplikacije za više nivoe
vlasti, organizuje i vodi aktivnosti apliciranja za grantove i fondove domaćih i
međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija; priprema predmjere i predračune
za investicione projekte; vodi evidenciju obezbjeđenih glavnih projekata i prateće
dokumentacije (idejnih projekata, studija i slično) u ime Općinskog načelnika; vodi i
održava baze podataka o pripremljenim projektima, kapitalnim investicijama,
realizovanim projektima, investitorima i visini uloženih sredstava; podnosi izvještaje
o završenoj investiciji i pravda odobrena sredstva po osnovu aplikacija; vrši izradu
pojedinačnih analiza o stanju, problemima i mogućnostima obnove i razvoja i
predlaže mjere za njihovo unapređenje; vrši stručnu pripremu i obradu za
finansiranje projekata od strane viših organa, banaka i međunarodnih institucija;
koordinira nad izvršenjem radova po projektima; ostvaruje kontakte sa privrednim
subjektima, komorama, udruženjima, agencijama i drugim institucijama u cilju
praćenja i planiranja lokalnog razvoja; vodi evidenciju o predmetima koji se po
zahtjevu Općine Kladanj (Općinskog načelnika) vode pred Općinskim službama ili
višim organima vlasti, te predlaže korake ka bržem rješavanju istih; prati i istražuje
mogućnost za prikupljanje sredstava potrebnih za razvojne programe i projekte; u
pripremi za aplikacije prema višim nivoima vlasti koordinira sa ostalim službama;
učestvuje u radu komisija za javne nabavke i drugih komisija formiranih po rješenju
Općinskog načelnika; priprema odgovore na vijećnička pitanja iz svog djelokruga
rada; dužan je da se pridržava Etičkog kodeksa, profesionalnih standarda
ponašanja tokom radnog vremena te da svojim ponašanjem unutar i van institucije
ne narušava ugled Općine Kladanj; dužan je da primjenjuje pravni okvir i sve
provedbene akte koji su usmjereni ka borbi protiv svih oblika korupcije i povreda
službene dužnosti; obavlja i druge poslove po nalogu Pomoćnika načelnika i
Općinskog načelnika.
03.Opis poslova: predlaže i priprema odgovarajuće mjere, radnje i postupke radi
izvršavanja poslova iz opisa radnog mjesta, kao i mjere na sprečavanju nastanka
štetnih posljedica, odnosno mjere, radnje i postupke na otklanjanju štetnih
posljedica; utvrđuje činjenično stanje na terenu, razmatra zahtjeve socijalno
ugroženih domicila, korisnika BIZ-e, raseljenih lica i povratnika te predlaže rješenja;
Adresa: Kulovića 7, Sarajevo | Telefon: 033/ 55 20 40 | e-mail: info@adsfbih.gov.ba | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

pruža stručnu pomoć iz oblasti raseljenih lica, povratnika i korisnika BIZ-e; vodi
brigu o povratnicima i pomaže u stvaranju uslova za održivi povratak; pruža stručnu
pomoć kod pripreme dokumentacije za izgradnju i obnovu kuća raseljenih lica i
povratnika; uspostavlja baze podataka raseljenih i izbjeglih lica i povratnika i vrši
automatsku obradu podataka o izbjeglim i raseljenim licima i povratnicima te ažurira
baze podataka; izdaje uvjerenja iz evidencija vezanih za izbjegla i raseljena lica i
povratnike; sarađuje sa institucijama nadležnim za oblast neprofitnog socijalnog
stanovanja u cilju pružanja pomoći korisnicima objekata neprofitnog socijalnog
stanovanja i subvencioniranja zakupa; izvršava i druge poslove iz nadležnosti
Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK, koji se prenose na Službu; vodi
evidenciju o povratku raseljenih lica i izbjeglica u prijeratna prebivališta; vodi
evidenciju o ostvarenim donacijama i vrši raspodjelu u skladu sa utvrđenim planom
podjele; priprema dokumentaciju za izgradnju i obnovu kuća raseljenih lica i
povratnika; vodi evidenciju o stanju povratka i evidenciju o reintegraciji povratnika
po osnovu sporazuma o readmisiji; vodi evidenciju o saniranim stambenim
jedinicama za povratnike po sporazumu o readmisiji; rješava jednostavnije upravne
stvari u upravnom postupku u pitanjima matičnih evidencija, BIZ-e, raseljenih lica i
povratnika; sprovodi administrativno izvršenje rješenja u oblastima za koje je
nadležan; vodi evidenciju i vrši izvještavanje u skladu sa Zakonom o slobodi
pristupa informacijama; vodi postupak radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi
službena evidencija i izdavanje odgovarajućih uvjerenja iz tih evidencija; prati i
pruža stručnu pomoć pri obavljanju poslova vezanih za osnivanje i registraciju
javnih ustanova kojima je Općina osnivač; obavlja poslove vezane za imenovanje
upravnih odbora javnih ustanova kojima je Općina osnivač; priprema, koordinira i
aktivno učestvuje u procesu izrade Općinske Strategije za mlade; koordinira svim
drugim aktivnostima koje proizilaze iz Zakona o mladima FBiH, a koje su općinski
nivoi vlasti dužni sprovesti; priprema prijedlog izvještaja, analiza, informacija i drugih
materijala za mlade i nevladin sektor; prati realizaciju odobrenih projekata za mlade
kao i ukupan nevladin sektor, te priprema izvještaje o njihovoj realizaciji; provodi
proceduru upisa omladinskih i nevladinih organizacija u Općinski registar
omladinskih i nevladinih organizacija; koordinira aktivnosti na unapređenju
socijalnog stanja domicilnog stanovništva, raseljenih lica i povratnika te poboljšanju
njihovog položaja; zaključuje i ovjerava matične knjige, te vrši poslove vođenja
matičnih knjiga u oba matična područja; osigurava pravilan i zakonit pristup i
korištenje podataka iz Jedinstvenog matičnog registra; prima zahtjeve i zakazuje
vjenčanja; utvrđuje postojanje uslova za sklapanje braka; upoznaje bračne partnere
sa mogućnošću i uređenju imovinsko-pravnih odnosa, sporazumijevanja o budućem
prezimenu, te uzima izjave na zapisnik o tome; obavlja svečani čin vjenčanja; vrši
upis u matičnu knjigu vjenčanih; sarađuje sa humanitarnim organizacijama;
sarađuje sa institucijama nadležnim za zbrinjavanje raseljenih lica; sarađuje sa
općinama prijeratnog boravka raseljenog lica; sarađuje sa Centrom za socijalni rad
u vezi sa rješavanjem stambenih problema socijalno ugroženih lica; učestvuje u
radu komisija za javne nabavke i drugih komisija formiranih po rješenju Općinskog
načelnika; redovno usmeno i periodično pismeno izvještava pomoćnika načelnika o
stanju i problemima u vršenju poslova iz svoje nadležnosti i predlaže odgovarajuće
mjere za otklanjanje istih; dužan je da se pridržava Etičkog kodeksa, profesionalnih
standarda ponašanja tokom radnog vremena te da svojim ponašanjem unutar i van
institucije ne narušava ugled Općine Kladanj; dužan je da primjenjuje pravni okvir i
sve provedbene akte koji su usmjereni ka borbi protiv svih oblika korupcije i povreda
službene dužnosti; obavlja i druge poslove po nalogu Pomoćnika načelnika i
Općinskog načelnika.
Adresa: Kulovića 7, Sarajevo | Telefon: 033/ 55 20 40 | e-mail: info@adsfbih.gov.ba | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

04. Opis poslova: neposredno rukovodi radom Službe i u tom pogledu organizuje
vršenje svih poslova iz nadležnosti Službe; raspoređuje poslove na službenike i
namještenike i daje upute o načinu vršenja tih poslova; osigurava blagovremeno,
zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti Službe; redovno upoznaje
rukovodioca organa državne službe o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz
nadležnosti Službe; predlaže preduzimanje potrebnih mjera i vrši najsloženije
poslove iz nadležnosti Službe; izvršava poslove po nalogu rukovodioca organa
državne službe i odlučuje o pitanjima za koja je ovlašten posebnim rješenjem
rukovodioca organa državne službe; prima, pregleda i raspoređuje poštu u ime
Službe, daje upute i prati daljnji slijed pošte; učestvuje u radu Općinskog vijeća i
njegovih radnih tijela i to na način da izlaže, obrazlaže i putem Općinskog načelnika
predlaže materijale iz djelokruga rada Službe; utvrđuje radne ciljeve, postignute
rezultate u radu i predlaže ocjene za službenike i namještenike u Službi; poduzima
mjere i predlaže provođenje propisanih postupaka zbog povrede radne dužnosti,
kodeksa ponašanja ili nezakonitog rada službenika i namještenika iz Službe;
priprema izvještaje, informacije i druge stručne materijale o stanju u oblasti iz
nadležnosti Službe i predlaže načelniku odgovarajuće mjere za uređivanje određenih
pitanja kojima se osigurava potpuno provođenje utvrđene politike, izvršavanje
zakona i drugih propisa i općih akata, kao i mjere za sprečavanje i otklanjanje štetnih
posljedica; zastupa i predstavlja Službu u odnosu prema Općinskom načelniku, a po
ovlaštenju Općinskog načelnika i u odnosu prema Općinskom vijeću i javnosti;
ostvaruje saradnju sa drugim organima iz oblasti za koju je Služba obrazovana, a
radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa; predlaže pitanja i materijale za izradu
programa rada Općinskog načelnika, Općinskog vijeća i organa uprave; učestvuje u
pripremi i izradi nacrta i prijedloga budžeta Općine; koordinira i učestvuje u izradi
godišnjeg plana i programa rada Službe kojom rukovodi i izrađuje i podnosi izvještaj
o radu službe; sarađuje sa kantonalnim, federalnim i državnim institucijama i
organima uprave koji su nadležni za poslove iz djelokruga rada službe radi
rješavanja pitanja od zajedničkog interesa; prima stranke, daje odgovarajuća
uputstva i pojašnjenja iz nadležnosti Službe; sa saradnicima i zaposlenicima u službi
redovno održava sastanke te raspravlja i zauzima stavove iz djelokruga rada Službe;
dužan je da se pridržava Etičkog kodeksa, profesionalnih standarda ponašanja
tokom radnog vremena te da svojim ponašanjem unutar i van institucije ne narušava
ugled Općine Kladanj; dužan je da primjenjuje pravni okvir i sve provedbene akte koji
su usmjereni ka borbi protiv svih oblika korupcije i povreda službene dužnosti; stara
se o edukaciji i stručnom usavršavanju zaposlenika Službe; obavlja najsloženije
poslove iz nadležnosti Službe; obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog
načelnika.
05. Opis poslova: vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa
iz oblasti komunalne djelatnosti, poslove i zadatke iz djelokruga rada; po izvršenom
uviđaju sačinjava zapisnik i poduzima odgovarajuće mjere i o tome pismeno
obaviještava podnosioca zahtjeva (prijave); vrši pregled i nadzor nad obavljanjem
djelatnosti individualne i zajedničke komunalne potrošnje; donosi rješenja kojima
naređuje otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, te vodi evidenciju o svim izvršenim
inspekcijskim pregledima i poduzetim upravnim mjerama; u slučaju povrede zakona i
drugih propisa podnosi zahtjev za pokretanje postupka; provodi i prati provođenje
upravnih mjera naloženih rješenjem i osigurava njihovo izvršenje; poduzima
odgovarajuće preventivne aktivnosti u cilju sprečavanja nastupanja štetnih posljedica
zbog nedostatka i nepravilnosti u provedbi zakona i drugih propisa čije izvršenje
Adresa: Kulovića 7, Sarajevo | Telefon: 033/ 55 20 40 | e-mail: info@adsfbih.gov.ba | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

nadzire, kao što su: upozorenje fizičkih i pravnih lica na obavezu iz propisa,
ukazivanje na štetne posljedice, predlaganje mjera za otklanjanje njihovih uzroka;
zapisnikom, izuzetno, može narediti izvršenje mjera u skladu sa zakonom, radi
otklanjanja neposredne opasnosti po život i zdravlja ljudi i po imovinu; vrši izdavanje
sanitarne saglasnosti za izgradnju novih objekata, objekata u postupku legalizacije
bespravno izgrađenih objekata; vodi evidencije iz svoje nadležnosti; prima stranke i
daje usmena pojašnjenja iz svoje nadležnosti; učestvuje u izradi nacrta odluka i
drugih akata iz nadležnosti Službe; izrađuje mjesečne, šestomjesečne i godišnje
izvještaje o svom radu; izrađuje stručne analize, informacije i materijale koji se
odnose na pitanja iz svog djelokruga rada; daje stručna mišljenja i sugestije kod
izrade propisa i drugih akata koje usvajaju nadležni organi viših nivoa vlasti, na njihov
zahtjev; učestvuje u pripremi prijedloga odgovora na vijećnička pitanja iz djelokruga
radnog mjesta; učestvuje u stručnim komisijama kao vještak u upravnom postupku
za potrebe općinskog organa uprave; izvršava i prati izvršavanje obaveza i prava
Općine koja proističu iz Zakona o zaštiti prirode, Zakona o zaštiti voda, Zakona o
zaštiti zraka i drugih zakonskih propisa koji regulišu oblast zaštite i iskorištavanja
prirodnih resursa; utvrđuje i prati stanje u oblasti ekologije, zaštite okoliša i
iskorištavanja prirodnih resursa, te predlaže mjere, radnje i postupke u cilju
sprečavanja nastanka štetnih posljedica i prati realizaciju tih mjera i radnji; obavlja
koordinaciju poslova i zadataka svih učesnika u oblasti zaštite okoliša i iskorištavanja
prirodnih resursa na općinskom nivou; inicira izradu, učestvuje u izradi, prati
realizaciju planova i projekata iz djelokruga radnog mjesta; učestvuje u izradi nacrta i
prijedloga općinskih i drugih propisa iz djelokruga radnog mjesta; daje stručna
mišljenja u oblasti zaštite okoliša i iskorištavanja prirodnih resursa na općinskom
nivou; utvrđuje tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju
objekata a u oblasti zaštite okoliša; vrši pregled tehničke dokumentacije i provjerava
njenu usklađenost sa normama i standardima za oblast zaštite okoliša; učestvuje u
izradi Programa komunalnih djelatnosti i kontroliše provođenje Programa; priprema,
prati, aplicira i koordinira projekte zaštite okoliša; vrši koordinaciju poslova i zadataka
svih učesnika u oblasti komunalne djelatnosti; učestvuje u izradi prijedloga općinskih
propisa iz oblasti komunalne djelatnosti; učestvuje u izradi programa i planova iz
oblasti komunalne djelatnosti; prikuplja izvještaje o prekopavanju javnih površina,
sječi i sadnji stabala na javnim površinama, te o tome sačinjava službenu evidenciju;
pribavlja potrebna mišljenja, nalaze i saglasnosti u vezi sa sječom i sadnjom
parkovskog i alejnog zelenila; sarađuje sa predstavnicima mjesnih zajednica na
poslovima unapređenja komunalne higijene i održavanja javnih površina; uspostavlja
katalog zagađivača na području općine te uspostavlja bazu podataka iz oblasti
zaštite okoliša i vodoprivrede; predlaže mjere za unapređenje zaštite okoliša a u
nadležnosti Općine; učestvuje u prvostepenom postupku izdavanja urbanističkih
saglasnosti i daje elemente za određivanje urbanističko-tehničkih uslova u oblasti
zaštite okoline i vodoprivrede; učestvuje u radu komisija za javne nabavke i drugih
komisija formiranih po rješenju Općinskog načelnika; dužan je da se pridržava
Etičkog kodeksa, profesionalnih standarda ponašanja tokom radnog vremena te da
svojim ponašanjem unutar i van institucije ne narušava ugled Općine Kladanj; dužan
je da primjenjuje pravni okvir i sve provedbene akte koji su usmjereni ka borbi protiv
svih oblika korupcije i povreda službene dužnosti; obavlja i druge poslove po nalogu
Pomoćnika načelnika i Općinskog načelnika.
Adresa: Kulovića 7, Sarajevo | Telefon: 033/ 55 20 40 | e-mail: info@adsfbih.gov.ba | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

06. Opis poslova: Učestvuje u izradi plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih
nesreća i odgovoran je za njegovo redovno ažuriranje, te učestvuje u izradi
Općinskog plana zaštite od požara; učestvuje u izradi procjene ugroženosti od
prirodnih i drugih nesreća i odgovoran je za njeno redovno ažuriranje; prati, proučava
stanje i pojave u oblasti zaštite i spašavanja, te na osnovu obrade prikupljenih
podataka predlaže mjere i postupke za rješavanje utvrđenih problema i unapređenje
stanja u ovoj oblasti; koordinira provođenje planiranih mjera zaštite i spašavanja iz
nadležnosti organa uprave i pravnih lica i prati njihovo provođenje; prati realizaciju
Programa razvoja zaštite i spašavanja Općine; predlaže i priprema rukovodiocu
službe sastav aktiva predavača civilne zaštite koji će vršiti obuku iz oblasti civilne
zaštite; koordinira i ostvaruje saradnju sa Federalnim, Kantonalnim organima,
nevladinim organizacijama i drugim tijelima; koordinira, objedinjava, prati, kontroliše i
predlaže mjere za unapređenje rada službe; objedinjava podatke o posljedicama
prirodnih i drugih nesreća po ljude i materijalna dobra i dostavlja ih nadležnim
organima na dalje rješavanje i brigu; učestvuje u pripremanju i informativnoj obradi
sastanka Općinskog štaba civilne zaštite; vršenje složenih poslova i zadataka
Općinskog štaba civilne zaštite, a koje se odnose na mjere zaštite i spašavanja koje
su mu stavljene u nadležnost; odgovoran je za tačno i blagovremeno izvršavanje i
drugih poslova iz svog djelokruga rada; prati i primjenjuje u praksi zakonske i
tehničke propise iz oblasti zaštite od požara i druge opće akte Općine; organizuje i
sprovodi obučavanje i upoznavanje zaposlenika sa opasnostima i mjerama zaštite od
požara i praktičnoj upotrebi aparata, uređaja i sredstava za gašenje požara;
učestvuje u izradi i realizaciji pravilnika i plana zaštite od požara, programa
obučavanja zaposlenika, raznih elaborata, uputstava i drugih materijala iz oblasti
zaštite od požara; najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće, podnosi izvještaj
nadređenom rukovodiocu; brine se o bezbjednosti potrebnih sredstava i opreme za
gašenje požara, kontroliše ispravnost svih vrsta opreme, instalacija, aparata i
sredstava za gašenje požara, te poduzima mjere za održavanje njihove stalne
ispravnosti i funkcionalnosti; učestvuje u organizovanju i realizaciji te prati i priprema i
provodi mjere zaštite i spašavanja kao i protivpožarne i mjere vatrogastva; učestvuje
u pripremi informacija o pojedinim mjerama zaštite i spašavanja, požarima i
vatrogastvu; učestvuje u aktivnostima koje imaju za cilj preventivno djelovanje na
sprečavanju nastanka štetnih posljedica od prirodnih ili drugih nesreća kao i na
sanaciji i otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda; predlaže Općinskom
načelniku i nadređenom rukovodiocu, obustavu rada u pojedinim prostorijama, ako
prijeti neposredna opasnost za izbijanje požara i ugrožavanje života i zdravlja
zaposlenika; sarađuje sa inspekcijskim organima iz oblasti zaštite od požara i
organizuje sprovođenje mjera koji su ovi organi naložili svojim rješenjima; vodi
evidenciju iz svoje nadležnosti; učestvuje u radu komisija za javne nabavke i drugih
komisija formiranih po rješenju Općinskog načelnika; dužan je da se pridržava
Etičkog kodeksa, profesionalnih standarda ponašanja tokom radnog vremena te da
svojim ponašanjem unutar i van institucije ne narušava ugled Općine Kladanj; dužan
je da primjenjuje pravni okvir i sve provedbene akte koji su usmjereni ka borbi protiv
svih oblika korupcije i povreda službene dužnosti; obavlja i druge poslove po nalogu
Pomoćnika načelnika i Općinskog načelnika.
07. Opis poslova: uspostavlja registar propisa Općinskog načelnika, rješenja,
ugovora, sporazuma, protokola i sličnih akata; po nalogu Općinskog načelnika
priprema programe istraživanja u pojedinim oblastima i predlaganje rješenja;
prikuplja, sređuje i obrađuje podatke u odgovarajućoj oblasti, izrađuje informaciju o
stanju u toj oblasti i mjerama koje se poduzimaju; vodi rokovnik obaveza Općinskog
Adresa: Kulovića 7, Sarajevo | Telefon: 033/ 55 20 40 | e-mail: info@adsfbih.gov.ba | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

načelnika; priprema nacrte pojedinačnih akata čije donošenje je u nadležnosti
Općinskog načelnika; vrši izradu nacrta ugovora, sporazuma i drugih akata u čijem
zaključivanju učestvuje Općinski načelnik; vrši izradu odluka i drugih pojedinačnih
akata čije donošenje je u nadležnosti Općinskog načelnika; ostvaruje saradnju sa
nadležnim općinskim službama u cilju pripreme materijala za izradu nacrta akata čije
donošenje je u nadležnosti Općinskog načelnika i Općinskog vijeća; priprema za
objavu u službenom glasilu odluka i drugih akata Općinskog načelnika i učestvuje u
izradi službenog glasila i drugih publikacija i biltena; uspostavlja, izrađuje, vodi i
održava evidenciju o stručnim komisijama koje obrazuje Općinski načelnik; učestvuje
u izradi prijedloga godišnjeg programa rada Općinskog načelnika i učestvuje u
praćenju njegove realizacije; učestvuje u pripremi sjednica Kolegija Općinskog
načelnika, vodi zapisnik i obrađuje zaključke Kolegija i inicira kod odgovarajućih
službi njihovo izvršenje u utvrđenim rokovima; učestvuje u izradi protokola Općinskog
načelnika za obilježavanje značajnih datuma i posjeta; od svih pomoćnika načelnika
preuzima izvještaje, analize, informacije i slično te ih analizira i kao objedinjen
materijal dostavlja Općinskom načelniku na daljnje korištenje; osigurava izvršenje
poslova po programu rada Općinskog načelnika, a koji se tiču rada općinskih službi
za upravu; za Općinskog načelnika objedinjuje mjesečne planove rada općinskih
službi, analize mjesečnih planova, te druge informacije i materijale iz nadležnosti
Općine, a koje izrađuju pomoćnici načelnika; koordinira pripremu odgovora na
vijećnička pitanja iz nadležnosti Općine; organizuje svečane prijeme kojima je
organizator Općina; prati i usaglašava protokol prijema pravnih i fizičkih lica za
Općinskog načelnika; izrađuje program rada Općinskog načelnika i izvještaj o radu
Općinskog načelnika; prati realizaciju programa rada Općinskg načelnika, zaključaka
Kolegija Općinskog načelnika i zaključaka Općinskog vijeća; obavljanje svih stručnih i
zajedničkih poslova za Općinskog načelnika; podrška rada dnevnih aktivnosti
Općinskog načelnika; realizacija protokolarnih aktivnosti Općinskog načelnika (
organizovanje prijema, posjeta, sastanaka); kontrola realizovanih zadataka dobijenih
od Općinskog načelnika; učešće u organizovanju manifestacija i važnih skupova u
organizaciji Općine i pod pokroviteljstvom Općinskog načelnika; priprema radnih
materijala za Općinskog načelnika; vrši pripremu sjednica i vodi zapisnik na
sjednicama za radna tijela koje imenuje Općinski načelnik; učestvuje u radu komisija
za javne nabavke i drugih komisija formiranih po rješenju Općinskog načelnika;
dužan je da se pridržava Etičkog kodeksa, profesionalnih standarda ponašanja
tokom radnog vremena te da svojim ponašanjem unutar i van institucije ne narušava
ugled Općine Kladanj; dužan je da primjenjuje pravni okvir i sve provedbene akte koji
su usmjereni ka borbi protiv svih oblika korupcije i povreda službene dužnosti;
obavlja i druge poslove po nalogu Rukovodioca službe i Općinskog načelnika.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 38. Zakona o državnoj službu u
Tuzlanskom kantonu i to:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2 da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje uredbom iz člana 10. stav (2)
Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto;
Adresa: Kulovića 7, Sarajevo | Telefon: 033/ 55 20 40 | e-mail: info@adsfbih.gov.ba | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

5. da u posljednje tri godine, od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta, lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou
vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom
o unutrašnjoj organizaciji i to:
Za poziciju 01:
– VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova,
ekonomske, pravne ili upravne struke,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon završene VSS,
– poznavanje rada na računaru.
Za poziciju 02:
– VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova,
građevinske ili arhitektonske struke,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon završene VSS,
– poznavanje rada na računaru.
Za poziciju 03:
– VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova, pravne
ili upravne struke,
– položen poseban ispit za matičara, (obavezno upisati naziv, broj,
datum i izdavaoca uvjerenja u dijelu prijavnog obrasca Agencije „Posebni ispiti traženi
javnim konkursom“),
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon završene VSS,
– poznavanje rada na računaru.
Za poziciju 04:
– VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, pravne
ili upravne struke, građevinske ili arhitetske struke,
– najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon završene VSS,
– poznavanje rada na računaru,
– položen vozački ispit „B“ kategorije (obavezno upisati kategoriju vozačkog ispita,
broj, datum i izdavaoca vozačke dozvole u dijelu prijavnog obrasca Agencije „Posebni
ispiti traženi javnim konkursom“),
Za poziciju 05:
– VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova,
tehničke i pravne ili upravne struke,
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon završene VSS,
– poznavanje rada na računaru,
– položen vozački ispit „B“ kategorije (obavezno upisati kategoriju vozačkog ispita,
broj, datum i izdavaoca vozačke dozvole u dijelu prijavnog obrasca Agencije „Posebni
ispiti traženi javnim konkursom“),
Adresa: Kulovića 7, Sarajevo | Telefon: 033/ 55 20 40 | e-mail: info@adsfbih.gov.ba | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

Za poziciju 06:
– VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova, fakultet
ekonomske ili tehničke struke,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon završene VSS,
– poznavanje rada na računaru,
– položen vozački ispit „B“ kategorije (obavezno upisati kategoriju vozačkog ispita,
broj, datum i izdavaoca vozačke dozvole u dijelu prijavnog obrasca Agencije „Posebni
ispiti traženi javnim konkursom“),
Za poziciju 07:
– VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, pravne
ili upravne struke ili fakultet društvene struke,
– najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci nakon završene VSS,
– poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili
na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom
Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski
i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba).

Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih
organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja
stručnog upravnog ispita.
3. Kandidati za radna mjesta stručnih saradnika (01., 02., 03. i 06) koji obavljaju poslove
namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su
uz prijavu na javni konkurs dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene
kopije):
a. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen
u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj
raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),

Napomena: ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na
mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik,
dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene
fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve
ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način
Adresa: Kulovića 7, Sarajevo | Telefon: 033/ 55 20 40 | e-mail: info@adsfbih.gov.ba | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

bit će odbijene kao neuredne.
b. dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i
dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon
položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog
konkursa,
c. dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je
dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom
njegove objave u „Službenim novinama Federacije BiH“ neovisno od toga kada su
dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Kladanj
sa pozivom na broj: 09-30-8-206/20”
DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 7

Datum isteka: 21.09.2020

Datum objave: 07.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.