fbpx

JAVNI  KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Konjic

Ovaj oglas je istekao

Općina Konjic

JAVNI  KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Konjic

Na osnovu člana 24. stav (3) i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u vezi sa članom 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK“, broj: 1/12 i 1/14), i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u tijelima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Općine Konjic, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI  KONKURS

za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Konjic

Radna mjesta:

01.Stručni savjetnik za upravno-pravne poslove u oblasti prostornog uređenja i građenja – Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu – 1 (jedan) izvršilac

02.Stručni saradnik za pravnu pomoć i info-desk – Služba za opću upravu i inspekcijske poslove – 1 (jedan) izvršilac

03.Viši stručni saradnik za poslove nabavke – Služba za zajedničke i stručne poslove – 1 (jedan) izvršilac

01.Opis poslova: vodi najsloženije prvostepene upravne postupke iz nadležnosti Službe; vodi postupak izdavanja urbanističke saglasnosti, od zaprimanja predmeta, zahtjeva za kompletiranje istog i usklađivanja sa Zakonskim propisima kako iz oblasti građenja, tako i sa drugim zakonskim propisima (voda, otpad, okoliš, itd.), utvrđuje stvarnu nadležnost, prosljeđuje isti stručnim savjetnicima iz oblasti urbanizma i građenja na dostavu urbanističko tehničkih uslova, stručnih mišljenja, izvoda iz prostorno-planske dokumentacije, izradu obračuna troškova uređenja zemljišta i konačno vrši izradu svih potrebnih Rješenja koje Služba izdaje u postupku sa provjerom uplate naknada u postupku, iste parafira i dostavlja pomoćniku Načelnika na potpis; vodi postupak izdavanja građevinske dozvole, od zaprimanja predmeta, zahtjeva za kompletiranje istog i usklađivanja sa Zakonskim propisima, prosljeđuje isti na obračun rente stručnim savjetnicima iz oblasti urbanizma i građenja, kao i na ovjeru dokumentacije od istih o usklađenosti, i konačno vrši izradu svih potrebnih Rješenja koje Služba izdaje u postupku, uz prethodnu provjeru naplate svih naknada, Rješenje parafira i dostavlja pomoćniku Načelnika na potpis; vrši kontrolu postupka izdavanja odobrenja za upotrebu, od zaprimanja predmeta, zahtjeva za kompletiranje istog i usklađivanja sa Zakonskim propisima, kontroliše službenika na formiranje komisije, kontroliše rješenje o formiranju iste, i konačno vrši ili kontroliše izradu rješenja koje Služba izdaje u postupku, sa prethodnom provjerom naplate svih naknada, Rješenje parafira i dostavlja pomoćniku Načelnika na potpis; kontroliše izradu Uvjerenja o cjelovitosti građevine, njegovu usklađenost sa Zakonom o stvarnim pravima i parafira isto prije donošenja; radi i učestvuje u pripremi ugovora o zakupu javnih površina, podzemnih instalacija, prema podacima koju dostave ovlaštena lica; priprema i predlaže pomoćniku Načelnika i Načelniku donošenje svih normativno-pravnih akata iz pomenutih oblasti u nadležnosti lokalne zajednice; vodi brigu o procedurama, eventualnim kašnjenima službenika u radu na predmetima u odnosu na ZUP, eventualnih neusaglašenosti sa Zakonskim odredbama i predlaže unapređenja na otklanjanju eventualno nesavjesnog i neodgovornog rada; radi na drugostepenim predmetima koji se vraćaju na ponovni postupak ili donosi odluku o pokretanju upravnog spora, ukoliko smatra da je izdato ispravno rješenje u prvostepenom postupku; vodi sve rasprave u predmetima ili određuje osobu koja će umjesto njega biti na raspravi; zajedno sa svim Službenicima učestvuje u izradi baze Zakonskih propisa, prostorno planske dokumentacije, Odluka iz nadležnosti Službe, vrši kontrolu primjene zajedno sa Šefom odsjeka i pomoćnikom Načelnika; izrađuje odgovore na upite pravne prirode iz nadležnosti Službe; obavlja i sve druge poslove iz nadležnosti službe kao i druge poslove po nalogu rukovodioca službe.

02.Opis poslova: planira i provodi aktivnosti prijema građana uključujući pružanje savjeta i tehničke pomoći građanima; obavlja usmjeravanje podnesaka i pružanje informacija o općinskim službama, izdaje formulare i druga dokumenta za koja je ovlašten; priprema i osigurava dostupnost vodiča, brošura, formulara i uputa za usluge općinskih službi; priprema prijedloge za poboljšanja kvaliteta materijala za građane i podnosi prijedloge šefu Odsjeka; pruža pomoć građanima pri kompletiranju podnesaka i upućuje na odgovornu službu za stručnu pomoć, po potrebi zaprima podneske za općinski organ i zavodi ih u elektronsku evidenciju Docu nova; osigurava neometan rad šalterskih službi kroz koordinaciju i pravovremeno usmjeravanje korisnika općinskih usluga; osigurava dostupnost informacija o javnim ustanovama, biznisima, turizmu i kulturi; koordinira i daje smjernice građanima za rad kulturnih institucija, posebno pozorišta, biblioteka, muzičkih škola, muzeja, arhiva i sl; daje dostupne informacije iz nadležnosti drugih javnih službi i preduzeća koja su na raspolaganju, a od interesa su za općinu i građane, te osigurava komunikaciju sa tim službama i preduzećima; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca službe.

03.Opis poslova: učestvuje u izradi tenderske dokumentacije javnih oglasa; priprema i prati rad komisija Općinskog načelnika za odabir najpovoljnijeg ponuđača; učestvuje u pripremi i izrađuje ugovore o nabavci roba i usluga; vodi evidenciju svih dobavljača, odnosno ponudioca sa kojima Općina ima saradnju u okviru javnih nabavki; prati realizaciju ugovora o nabavci; izrađuje propise i druge opće akte koje donose Općinsko vijeće i Općinski načelnik u pitanjima iz nadležnosti radnog mjesta; izrađuje informacije, izvještaje i druge materijale u pitanjima iz nadležnosti radnog mjesta; vrši kontrolu i stara se da izrađena rješenja o nabavci i ugovori o nabavci roba i usluga budu izrađeni u skladu sa zakonom i drugim propisima, što ovjerava svojim potpisom prije dostavljanja tih akata rukovodiocu Službe; vrši i sve druge poslove iz nadležnosti Službe i vrši druge poslove koje mu odredi rukovodilac Službe.

Kandidati moraju ispunjavati opće uslove iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;

2. da je stariji od 18 godina;

3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uslov za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;

4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;

5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

6. da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, i to za:

Poziciju 01.

– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, pravne struke, pravni fakultet ili fakultet za upravu

– najmanje 3 (tri) godina radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme

– poznavanje rada na računaru

Poziciju 02.

– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, pravne struke, pravni fakultet

– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme

– poznavanje rada na računaru

Pozicija 03.

– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje s 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ekonomski ili pravni fakultet

– najmanje 2 (dvije) godina radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme

– poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba), Napomena: nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja stručnog upravnog ispita.

3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika, a koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),

b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,

c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od daljnje konkursne procedure.

Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa.

Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje na osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uslove javnog konkursa sa danom njegove objave u “Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu FBIH

Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton

Ante Starčevića b.b.

88 000 Mostar

sa naznakom:

„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u

Općini Konjic, sa pozivom na broj: 07-30-8-49-4/20”

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Izvor: Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 11.06.2020

Datum objave: 01.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.