fbpx

Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Lukavac

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (''Službene novine TK'', br: 7/17, 10/17, 10/18, 14/18 i 8/21), a na zahtjev Općine Lukavac, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Lukavac

Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu
(”Službene novine TK”, br: 7/17, 10/17, 10/18, 14/18 i 8/21), a na zahtjev Općine Lukavac,
Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Lukavac

Radna mjesta:
-01. Stručni savjetnik za poslove investicija u Službi za investicije i poslove mjesnih
zajednica – 1 (jedan) izvršilac,
-02. Viši stručni saradnik za poslove investicija u Službi za investicije i poslove
mjesnih zajednica – 1 (jedan) izvršilac,
-03. Viši stručni saradnik za održavanje DGP-a, katastra podzemnih instalacija i
katastra zemljišta u Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove- 1 (jedan)
izvršilac.
01. Opis poslova: prati realizaciju poslova iz oblasti građevinarstva koji su u nadležnosti
općine (putevi, rijeke i potoci-regulacija potoka, nasipi, građevine za zaštitu obale i sl.,
mostovi, drenaža, otvoreni kanali za odvodnjavanje, objekti za sport i rekreaciju (tereni,
igrališta, poligoni), vodovodi, kanalizaciona mreža, toplovodna mreža, objekti za
prečišćavanje voda i sl.); učestvuje u pripremi projektne investiciono-tehničke
dokumentacije iz oblasti građevinarstva, stara se o primjeni propisa iz ove oblasti
(priprema tehničku i ostalu potrebnu dokumentaciju za izradu programa za HO, NVO, JP
Slivova rijeke Save, resornih ministarstava, Direkcija, Svjetske banke i dr.); vrši pripremu
tehničkog dijela tenderske dokumentacije, sa predmjerom i predračunom radova i inicira
postupak javne nabavke za sve složenije investicione projekte; utvrđuje da li se radovi
izvode u skladu sa investiciono-tehničkom dokumentacijom i zakonskim propisima koji
određuju ovu oblast; obavlja poslove stručno-tehničkog voditelja projekta, nadzor nad
izvođenjem radova na složenijim investicionim projektima koje finansira ili sufinansira
Općina sve do uspješnog internog tehničkog pregleda, odnosno koordinira rad svih
sudionika u građenju, za radove kod kojih je investitor Općina Lukavac; potvrđuje da je
kvalitet izvedenih radova, ugrađenih materijala u skladu sa zahtjevom iz projekta, te da je
taj kvalitet dokazan propisanim ispitivanjima i dokumentima; po potrebi vrši usaglašavanje
sa projektantom i izvođačem radova za sve eventualne promijenjene okolnosti u
investiciono-tehničkoj dokumentaciji na gradilištu, zajedno sa imenovanim nadzorom; radi
na praćenju nadzora i pregledavanju radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva i objekata
na putevima; učestvuje u radu Komisije za primopredaju radova-objekata; učestvuje u
radu stalnih i povremenih komisija koje imenuje Općinski načelnik; radi procjenu vrijednosti
budućih investicija; daje prijedloge, sugestije i savjete koje se tiču investicionih ulaganjašefu Odsjeka; prati realizaciju sklopljenih ugovora po količini, cijeni i kvalitetu; vrši
pripremu tehničkog dijela tenderske dokumentacije, sa predmjerom i predračunom radova
i inicira postupak javne nabavke za sve složenije investicione projekte; priprema
dokumentaciju za izradu ugovora o izvođenju radova, tripartitnih ugovora i ugovorenih
sporazuma u okviru Službe – Odsjeka i vodi evidenciju o istim; učestvuje u ugovaranju,
pribavljanju odgovarajućih saglasnosti i dozvola za objekte finansiranih od strane
budžetskih sredstava svih nivoa vlasti, HO, grupa zainteresovanih građana po MZ i samih
MZ; vrši stručni nadzor po službenoj dužnosti u izgradnji i vođenju investicije i odgovoran

je za nadzor; vrši izradu predmjera i investiciono-tehničke dokumentacije iz oblasti
građevinske struke za potrebe Općine; rješava u upravnim stvarima iz nadležnosti Službe,
vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu službene
evidencije; vrši poslove pripreme, iniciranja postupka, praćenja i realizacije investicionih
projekata od strane Općine, Kantona i drugih subjekata; priprema dokumentaciju i
učestvuje u opremanju zona na području Općine; prati i izvršava zakone i druge propise iz
nadležnosti Općine iz oblasti građevinarstva; izrađuje analize i izvještaje, informacije i
druge stručne materijale iz oblasti Odsjeka; informiše pomoćnika načelnika o stanju i
problemima u oblasti Odsjeka i predlaže odgovarajuće mjere za otklanjanje problema i
unapređenje postojećeg stanja; uspostavlja, izrađuje, vodi i održava evidencije iz
djelokruga svog rada; učestvuje u timskom radu sa drugim službenicima kada se radi o
značajnim projektima infrastrukture i obnove, kao i pri izradi projekata uređenja i projekata
prostorno planske dokumentacije; zaprima zahtjeve stranaka i sukladno zakonskim
odredbama postupa sa njima, te podnositelja zahtjeva obavještava o poduzetim radnjama;
poduzima radnje u slučaju nezakonitog naloga i postupa u skladu sa odredbama zakona,
skreće pažnju izdavaocu naloga, te ukoliko davalac insistira na provođenju naloga traži
pismenu potvrdu sa identitetom izdavaoca naloga i preciznim uputama, a u slučaju
potvrđivanja nezakonitog naloga izvještava o nalogu organ koji je neposredno nadređen
izdavaocu naloga, te ukoliko nalog ima elemente krivičnog djela odbija njegovo
izvršavanje, dalje postupanje i prijavljuje nadležnom tužilaštvu; obavlja i druge poslove po
nalogu pomoćnika Općinskog načelnika, šefa Odsjeka i Sekretara organa državne službe.
02. Opis poslova: prati realizaciju poslova koji su u nadležnosti općine (vodovodi,
kanalizaciona mreža, toplovodna mreža, objekti za prečišćavanje voda i sl.); prati i
izvršava zakone i druge propise iz nadležnosti Općine iz oblasti mašinstva; učestvuje u
pripremi projektne investiciono-tehničke dokumentacije iz oblasti mašinstva, stara se o
primjeni propisa iz ove oblasti (priprema tehničku i ostalu potrebnu dokumentaciju za
izradu programa za HO, NVO, JP Slivova rijeke Save, resornih ministarstava, Direkcija,
Svjetske banke i dr.); vrši pripremu tehničkog dijela tenderske dokumentacije, sa
predmjerom i predračunom radova i inicira postupak javne nabavke za sve složenije
investicione projekte; utvrđuje da li se radovi izvode u skladu sa investiciono-tehničkom
dokumentacijom i zakonskim propisima koji određuju ovu oblast; obavlja poslove stručnotehničkog voditelja projekta na složenijim investicionim projektima koje finansira ili
sufinansira Općina i podnosi izvještaj i obračun po završenim projektima i investicijama;
potvrđuje da je kvalitet izvedenih radova, ugrađenih materijala u skladu sa zahtjevom iz
projekta, te da je taj kvalitet dokazan propisanim ispitivanjima i dokumentima; radi na
praćenju nadzora i pregledavanje radova na izgradnji i rekonstrukciji objekata; obavlja
operativne poslove na terenu vezano za rekonstrukciju i izgradnju infrastrukturnih i drugih
objekata; učestvuje u analizi operativnih troškova, te preduzima mjere za usklađivanje
istih; učestvuje u radu Komisije za primopredaju radova-objekata i radi procjenu vrijednosti
budućih investicija; prati realizaciju sklopljenih ugovora po količini, cijeni i kvalitetu;
priprema dokumentaciju za izradu ugovora o izvođenju radova, tripartitnih ugovora i
ugovorenih sporazuma u okviru Službe i Odsjeka i vodi evidenciju o istim; učestvuje u
ugovaranju, pribavljanju odgovarajućih saglasnosti i dozvola za objekte finansiranih od
strane budžetskih sredstava svih nivoa vlasti, HO, grupa zainteresovanih građana po MZ i
samih MZ; vrši stručni nadzor po službenoj dužnosti u izgradnji i vođenju investicije i
odgovoran je za nadzor; vrši izradu predmjera i investiciono-tehničke dokumentacije iz
oblasti mašinske struke za potrebe Općine; vrši poslove pripreme, iniciranja postupka,
praćenja i realizacije investicionih projekata od strane Općine, Kantona i drugih subjekata;
priprema dokumentaciju i učestvuje u opremanju zona na području Općine; izrađuje
analize i izvještaje, informacije i druge stručne materijale iz oblasti Odsjeka; uspostavlja,
izrađuje, vodi i održava evidencije iz djelokruga svog rada i izdaje uvjerenja o činjenicama

na osnovu službene evidencije; učestvuje u timskom radu sa drugim službenicima kada se
radi o značajnim projektima infrastrukture i obnove, kao i pri izradi projekata uređenja i
projekata prostorno planske dokumentacije; učestvuje u radu stalnih i povremenih komisija
koje imenuje Općinski načelnik; u skladu sa iskazanim potrebama učestvuje u obavljanju
ostalih poslova iz nadležnosti Službe kao i poslova iz nadležnosti drugih službi, a koje se
odnose na poslove investicija; poduzima radnje u slučaju nezakonitog naloga i postupa u
skladu sa odredbama zakona, skreće pažnju izdavaocu naloga, te ukoliko davalac insistira
na provođenju naloga traži pismenu potvrdu sa identitetom izdavaoca naloga i preciznim
uputama, a u slučaju potvrđivanja nezakonitog naloga izvještava o nalogu organ koji je
neposredno nadređen izdavaocu naloga, te ukoliko nalog ima elemente krivičnog djela
odbija njegovo izvršavanje, dalje postupanje i prijavljuje nadležnom tužilaštvu; obavlja i
druge poslove po nalogu pomoćnika Općinskog načelnika, šefa Odsjeka i Sekretara
organa državne službe.
03. Opis poslova: vodi evidenciju zaprimljenih elaborata snimljenih komunalnih uređaja,
izdaje uvjerenja te iste unosi u program komunalnih uređaja; obavlja poslove koji se
odnose na uspostavu, ažuriranje i primjenu programa i baza podataka koji se koriste u
geodetskom odsjeku; vrši snimanje komunalnih uređaja, premjeravanje zemljišta i
objekata i utvrđivanje nastalih promjena na zemljištu i objektima shodno zakonima i
pravilnicima iz ove oblasti; vrši poslove parcelacije zemljišta, snimanje parcela, diobe i
cijepanje parcela; vrši izradu kopija katastarskih planova i posjedovnih listova; vrši
računanje površina snimljenih detalja sa originalnih planova na indikacione skice; vrši
snimanje komunalnih uređaja, ukopava, mjernih tačaka, računa poligone tačke, skice
opisa i skice premjeravanja; kontinuirano vrši ispravku grešaka u katastarskom operatu;
obrađuje zadužene predmete do zaključenja istog te skenira akte iz spisa i unosi u
elektronsku bazu; vrši usaglašavanje starog i novog premjera; učestvuje u postupcima
harmonizacije katastra i zemljišne knjige; vrši numerisanje parcela, računanje površina i
izradu prijavnih listova; vrši provođenje premjera na planovima, kartama i elaboratima;
obavlja stručne poslove iz oblasti geodezije za potrebe organa uprave; vrši radnje u
postupku dodjele građevinskog zemljišta i eksproprijacije; uspostavlja, izrađuje, vodi i
održava evidenciju iz oblasti geodetskih poslova; učestvuje u radu komisije i postupcima
javnih nabavki; poduzima radnje u slučaju nezakonitog naloga i postupa u skladu sa
odredbama zakona, skreće pažnju izdavaocu naloga, te ukoliko davalac insistira na
provođenju naloga traži pismenu potvrdu sa identitetom izdavaoca naloga i preciznim
uputama, a u slučaju potvrđivanja nezakonitog naloga izvještava o nalogu organ koji je
neposredno nadređen izdavaocu naloga, te ukoliko nalog ima elemente krivičnog djela
odbija njegovo izvršavanje, dalje postupanje i prijavljuje nadležnom tužilaštvu; obavlja i
druge poslove po nalogu pomoćnika Općinskog načelnika i šefa Odsjeka.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 38. Zakona o državnoj službu u
Tuzlanskom kantonu i to:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2 da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje uredbom iz člana 10. stav (2)
Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto;

5. da u posljednje tri godine, od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta, lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou
vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o
unutrašnjoj organizaciji i to:
Za poziciju 01:
-VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova,
arhitektonske ili građevinske struke,
-najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme.
Za poziciju 02:
-VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, mašinske
struke,
-najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme.
Za poziciju 03:
-VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova,
građevinske ili geodetske struke,
-najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Službe za postavljenja u organima državne službe u Tuzlanskom kantonu, Trg slobode
bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Službe za postavljenja u organima državne
službe u Tuzlanskom kantonu, Trg slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba).
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da
je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.

Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog
organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na
fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica.
Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način biti će
odbijene kao neuredne.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i
odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom
njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH“ neovisno od toga kada su dokazi
zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Služba za postavljenja u organima državne službe u Tuzlanskom kantonu
Trg slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
“ Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Lukavac
sa pozivom na broj: 11-30-8-71/21 ”
DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 10.06.2021

Datum objave: 03.06.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.