fbpx

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Tešanj

Ovaj oglas je istekao

Općina Tešanj

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Tešanj

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima
i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj:
13/19), a na zahtjev Općine Tešanj, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Tešanj

Radna mjesta:
01. Građevinsko-urbanistički inspektor – 1 (jedan) izvršilac
02. Sanitarno-vodni inspektor – 1 (jedan) izvršilac
01. Opis poslova: vrši nadzor nad izdatim urbanističkim saglasnostima i odobrenjima za
građenje, suzbijanje bespravne gradnje i poduzimanje zakonskih mjera sa istim, nadzor nad
građenjem, rekonstrukcijom, sanacijom, upotrebom, održavanjem i uklanjanjem građevina,
vrši nadzor nad fizički dotrajalim objektima i uklanjanje istih, vrši nadzor nad izvođenjem
radova po odobrenom projektu, vrši kontrolu sudionika u građenju (izvođača, nadzora,
investitora i sl.), vrši preduzimanje preventivnih, upravnih i kaznenih mjera u vezi sa
obavljenim pregledima i priprema periodične izvještaje iz oblasti nadzora, učestvuje u radu
komisija, radnih timova i grupa, obavlja stručne poslove iz svog djelokruga i poslove koje
mu kao zadatak odredi rukovodilac Službe ili Općinski načelnik.
02. Opis poslova: vrši inspekcijski nadzor nad primjenom propisa koji uređuju oblast
sanitarne, higijenske i protivepidemijske zaštite zdravlja ljudi, vrši nadzor nad sprečavanjem
i suzbijanjem zaraznih bolesti, nadzor nad ekshumacijom i prenosom umrlih osoba, nadzor
nad snabdijevanjem vodom za piće, zbrinjavanje i uništavanje farmaceutskog otpada, vrši
preduzimanje preventivnih, upravnih i kaznenih mjera u vezi sa obavljenim pregledima i
priprema periodične izvještaje iz oblasti nadzora, učestvuje u radu radnih timova i grupa te
obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji
Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje
VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi
osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima
državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u Javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i posebne
uvjete i to:
Za poziciju 01:
– VSS – VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje bolonjskog sistema
studiranja koje se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova – građevinskog ili
arhitektonskog smjera,
– položen stručni ispit u struci (kandidati su dužni da u Prijavnom obrascu u rubrici
„Ispit profesionalne nadogradnje/usavršavanja“ u dijelu koji se odnosi na „Posebne
ispite tražene javnim konkursom“, navedu broj i datum uvjerenja o položenom
stručnom ispitu u struci),
– najmanje 5 (pet) godina radnog staža nakon položenog stručnog ispita u struci,
– poznavanje rada na računaru,
– položen vozački ispit za vozača „B” kategorije (kandidati su dužni da u Prijavnom
obrascu u rubrici „Ispit profesionalne nadogradnje/usavršavanja“ u dijelu koji se
odnosi na „Posebne ispite tražene javnim konkursom“, navedu broj vozačke dozvole
i datum izdavanja iste).
Za poziciju 02:
– VSS – VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg
ciklusa bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa najmanje 240 ECTS
bodova – sanitarnog, veterinarskog, zdravstvenog, tehnološkog ili medicinskog
smjera,
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru,
– položen vozački ispit za vozača „B” kategorije (kandidati su dužni da u Prijavnom
obrascu u rubrici „Ispit profesionalne nadogradnje/usavršavanja“ u dijelu koji se
odnosi na „Posebne ispite tražene javnim konkursom“, navedu broj vozačke dozvole
i datum izdavanja iste).
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom
Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničkodobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
3. Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih
organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja
stručnog upravnog ispita.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da
je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno
sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na
prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće
dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi
ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Tešanj, sa
pozivom na broj: 08-30-8-107/20“
D I R E K T O R
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 06.07.2020

Datum objave: 29.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.