fbpx

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Vareš

Ovaj oglas je istekao

Općina Vareš

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Vareš

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05,
8/06 i 4/12), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/12) i člana 5.
Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih
službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Općine Vareš, Agencija za državnu službu
Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Vareš

Radna mjesta:
Služba za privredu, finansije i trezor
01. Stručni saradnik za ruralni razvoj poljoprivrede i stočarstvo – 1 (jedan) izvršilac
Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu – Odsjek
za društvene djelatnosti i razvoj mjesnih zajednica
02.Stručni saradnik za obrazovanje, zdravstvo, kulturu, sport, pitanja mladih i
nevladin sektor – 1 (jedan) izvršilac
Služba za prostorno uređenje
03. Stručni saradnik za urbanizam, obnovu i putnu infrastrukturu – 1 (jedan) izvršilac
Jedinica za upravljanje lokalnim razvojem (JURA)
04. Stručni saradnik za planiranje i implementaciju razvojnih projekata
– 1 (jedan) izvršilac
01. Opis poslova: Obavlja poslove prikupljanja, sređivanja i evidentiranja podataka
dobijenih neposrednim kontaktom od poljoprivrednih proizvođača i udruženja u oblasti
poljoprivredne proizvodnje. Vodi i ažurira evidenciju raspoloživog stočnog fonda na
području općine Vareš i ukupnu produkciju mliječnih proizvoda na godišnjoj razini, Vrši
koordinaciju između primarnih proizvođača i otkupljivača mliječnih proizvoda, zadruga i sl.
Obavlja kontinuiran obilazak poljoprivrednih proizvođača i obavještava iste o aktuelnim
javnim pozivima. Uspostavlja sistem za pouzdano identifikovanje potreba poljoprivrednika
iz oblasti stočarstva uz praktičnu implementaciju novih tehnoloških rješenja na imanjima.
Obavlja poslove praćenja i istraživanja pojava u oblasti poljoprivrede, izrada potrebne
dokumentacije o datim pojavama. Obavlja terenske poslove u cilju utvrđivanja uslovnosti i
raspoloživosti zemljišta. Osigurava pružanje stručne pomoći poljoprivrednim
proizvođačima u cilju unapređenja proizvodnje. Prati uspješnost proizvodnje na
poljoprivrednim gazdinstvima prema metodologiji i drugim uputstvima izdaje odgovarajuće
dokumentacione materijale (analize, izvještaje, informacije i dr.). Ostvaruje saradnju sa
domaćim i stranim donatorima u vezi sa projektima iz oblasti poljoprivrede. Sarađuje sa
nadležnom veterinarskom stanicom u cilju identifikacije postojeće problematike u oblasti
stočarstva i pronalasku najadekvatnijih rješenja. Praćenje implementacije usvojene
Strategije za razvoj poljoprivrede na području općine Vareš. Provodi aktivnosti spram
primjene regulativa o nomadskom pašarenju. Prati i analizira stanje iz područja ruralnog
razvoja, obnove i uređenja poljoprivrednih gazdinstava. Priprema, predlaže i provodi
programe vezane za unapređenje održivog ruralnog prostora kroz uspostavljanje
interaktivne mreže poljoprivrednih proizvođača i nadležnih institucija, vrši i sve druge
Adresa / Address: Kulovića 7, Sarajevo | Адреса: Куловића 7, Сарајево | Telefon / Телефон / Phone: 033/ 55 20 40
e-mail / е-маил: info@adsfbih.gov.ba | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

Strana / Страна / Page 2

poslove iz nadležnosti svog radnog mjsta koje odredi pomoćnik načelnika. Za svoj rad
odgovoran je pomoćniku Općinskog načelnika.
02. Opis poslova: Prati problematiku u oblasti obrazovanja, kulture, sporta i nevladinog
sektora. Prati propise iz oblasti obrazovanja i zdravstva. Ostvaruje saradnju sa školama i
zdravstvenim ustanovama u cilju praćenja funkcioniranja zdravstvenih usluga i nivoa
zdravstvene zaštite stanovništva. Prati stanje u oblasti predškolskog obrazovanja i
vaspitanja. Prati odvijanje redovnog nastavnog procesa u osnovnim školama i srednjoj
školi. Redovno prati sve javne pozive nadležnih ministarstava, institucija, domaćih i
međunarodnih organizacija za dodjelu sredstava u oblasti obrazovanja, kulture, zdravstva i
sporta. Ostvaruje stalnu saradnju sa javnim, obrazovnim i zdravstvenim ustanovama,
uključujući i Policijsku stanicu Vareš u cilju prevencije od društveno negativnih pojava
djece i mladih u školskom uzrastu. Sarađuje i učestvuje u pripremi i radu Foruma
bezbjednosti građana općine Vareš. Sarađuje i učestvuje u pripremi i radu Zdravstvenog
savjeta. Prima i obrađuje zahtjeve za dodjelu studentskih stipendija Općine i kantonalnog
Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport. Učestvuje u pripremi sportskih i
kulturnih manifestacija povodom značajnih datuma. Daje prijedloge u cilju podizanja nivoa
saradnje javnog i nevladinog sektora. Koordinira i učestvuje u izradi lokalnih akcionih
planova, programa i strategije iz oblasti kulture, sporta i omladinskog sektora, priprema
analize, izvještaje i informacije iz oblasti obrazovanja, zdravstva, kulture, sporta i
omladinskog sektora. U skladu sa Zakonom o mladima FBiH, inicira i poduzima sve
potrebne radnje u vezi s realizacijom obaveza iz nadležnosti Općine, odnosno Službe.
Identifikuje probleme i potrebe mladih u lokalnoj zajednici i predlaže odgovarajuće mjere.
Redovno komunicira i sarađuje s omladinskim organizacijama, neformalnim grupama i
pojedincima, vodi spisak omladinskih organizacija i neformalnih grupa sa područja Općine,
sarađuje i pruža stručnu pomoć mladima pri organizovanju omladinskih organizacija,
promoviše omladinski rad i pruža pomoć pri izradi projekata i prati njihovu implementaciju,
priprema izvještaje, analize i informacije o realizaciji projekata, koordinira proces izrade i
provođenja politike prema mladima, priprema analize, izvještaje i informacije o provođenju
politike prema mladima, pri implementaciji politike prema mladima afirmira i sarađuje sa
svim bitnim subjektima – javnim ustanovama iz oblasti kulture i sporta, školama i drugim
organizacijama za mlade na lokalnom i drugim nivoima, kao i drugim općinskim službama
koje se brinu za mlade, savjetuje mlade o pravnim postupcima, ostvarivanju prava i
izvršavanja obaveza zasnovanih na Zakonu o mladima te drugim zakonima, učestvuje na
stručnim savjetovanjima, konferencijama i usavršavanjima vezanim za mlade.
Odgovara za zakonito, stručno, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova. Obavlja i druge
poslove koje mu odredi šef Odsjeka i pomoćnik Općinskog načelnika u skladu sa
zakonom. Za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka i pomoćniku Općinskog načelnika.
03. Opis poslova: Inicira i učestvuje u izradi, izmjenama, dopunama i ažuriranju
prostornog plana Općine, urbanističkih planova i redova gradskog i seoskih naselja.
Izrađuje urbanistička rješenja pojedinih dijelova i cjeline naselja na području Općine. Stara
se o provedbi odredaba prostornog i urbanističkog plana grada i urbanističkih redova.
Izdaje potrebne saglasnosti sukladno Odluci o komunalnom redu. Radi na formiranju i
primjeni vizualizacija, struktuiranje, interoperabilnost i razmjena, korištenje i održavanje na
serveru baze podataka, geokodiranje, georeferensiranje i korištenje rasterskih slika,
kreiranje naprednih korisničkih simbola, rad u višekorisničkom sustavu, kreiranje
elektronskih rezultata, kao i drugih cjelina geoinformacijskog sustava (GIS). Koordinira rad
na izradi planske dokumentacije, vrši uviđaj na terenu s nositeljima izrade u postupku
donošenja planskih dokumenata, daje bazu GIS podataka postojeće planske
dokumentacije. Prikuplja i izrađuje raspoloživu dokumentacijsku osnovu (postojeće studije,

analize i sl.) Radi uspostavu GIS-a i osigurava stručan i siguran način korištenja podataka
GIS-a. Uspostavlja, radi održavanje, distribuciju i pohranjivanje DGP-a (digitalni geodetski
plan). Vodi poslove na pripremi potrebne tehničke dokumentacije za obnovu i
rekonstrukciju pojedinih objekata. Priprema sve potrebne informacije i dokumentaciju za
kandidiranje projekata obnove. Učestvuje u izradi potrebne tehničke dokumetacije. Vodi
evidenciju o započetim poslovima obnove i rekonstrukcije. Prikuplja podatke i učestvuje u
izradi plana ljetnog i zimskog održavanja lokalnih i nerazvrstanih putova i ulica te prati i
vrši nadzor kvantiteta i kvalitete izvedenih radova. Vodi evidenciju o putovima iz
nadležnosti Općine i priprema planove i programe i druge poslove u skladu sa Zakonom o
cestama. Učestvuje u izradi tenderske i projektne dokumentacije. Odgovara za zakonito,
stručno, ažurno i pravovremeno obavljanje poslova. Obavlja i druge poslove koje mu
odrede šef Odsjeka i pomoćnik Općinskog načelnika u skladu sa zakonom. Za svoj rad
odgovoran je šefu Odsjeka i pomoćniku Općinskog načelnika.
04. Opis poslova: Učestvuje u izradi Strategije razvoja, organizira sastanke s bitnim
akterima, priprema materijale za sastanke, vodi bilješke sa sastanaka. Upravlja bazom
podataka o lokalnom razvoju, prikuplja podatke iz različitih internih i eksternih izvora i
direktno se stara za njeno redovno ažuriranje. Koordinira i vodi proces pripreme/ažuriranja
trogodišnjih planova implementacije Strategije razvoja. Koordinira planiranje i
implementaciju projekata s Općinskim načelnikom i njegovim pomoćnicima na redovnim
sastancima. U saradnji s rukovodiocem JURE, koodinira proces pripreme plana rada
JURE za narednu godinu, uključujući projekte iz Strategije razvoje i redovne poslove.
Objedinjuje operativne planove svih službi u jedinstveni godišnji plan rada općinske
uprave. U saradnji sa šefom JURE, koordinira uključivanje strateških projekata i mjera u
plan budžeta za sljedeću godinu. Provodi aktivnosti na implementaciji Strategije razvoja,
direktno komunicira sa članovima Općinskog razvojnog tima i stara se o njihovom
uključivanju u proces implementacije Strategije razvoja. Vrši savjetovanje unutar i izvan
Općine kada je u pitanju Strategija razvoja. Učestvuje u pripremi internih procedura i
metodologije za administriranje i upravljanje programima i projektima financiranim iz
sredstava Europske unije, kao i iz drugih izvora financiranja. Promovira investicione
potencijale Općine i ostvaruje kontakte s potencijalnim investitorima. Redovno sarađuje s
tijelima uključenim u strukturu upravljanja fondovima Europske unije. Identificira izvore
financiranja, vodi bazu podataka o potencijalnim izvorima financiranja i prati javne pozive
projektno apliciranje ka domaćim i međunarodnim financijerima. U saradnji s
rukovodiocem Službe za privredu, financije i trezor, formulira i priprema aplikacije za
projekte lokalnog ekonomskog razvoja. Učestvuje u razradi aplikacionih obrazaca
potencijalnih donatora i sufinancijera i prikuplja neophodnu dokumentaciju za uspješno
kandidiranje po javnim pozivima projekata od značaja za privredni, društveni i kulturni
razvoj Općine. Obavlja složene stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje i analizu
pojektne dokumentacije. Obavlja složene stručne poslove koji obuhvaćaju praćenje i
realizaciju Strategije razvoja. Prati ekonomsku analizu toka kod implementacije
infrastrukturnih projekata. Prati propise iz oblasti privrede, budžeta i financija te osigurava
njihovu stručnu primjenu. Provodi praćenje implementacije projekata na kvartalnom nivou i
priprema izvještaje o provedenom monitoringu. Provodi internu evaluaciju i koordinira
proces eksterne evaluacije na šestomjesečnom i godišnjem nivou te priprema sintezu
evaluacionih izvještaja i preporuka. Pod nadzorom rukovodioca JURE, izrađuje godišnji
izvještaj o realizaciji Strategije razvoje i drugih sektorskih strategija. Obavlja i druge
poslove u vezi s lokalnim razvojem, a po nalogu Općinskog načelnika i rukovodioca JURE
u skladu sa zakonom. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu JURE.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje
VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju
poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u
organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u Javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i
posebne uvjete i to:
Za poziciju 01:
– VSS/VII odnosno I, II ili III ciklus Bolonjskog sistema studiranja koji se boduje sa
najmanje 180 ECTS bodova, poljoprivredni fakultet,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru.
Za poziciju 02:
– VSS/VII odnosno I, II ili III ciklus Bolonjskog sistema studiranja koji se boduje sa
najmanje 180 ECTS bodova, fakultet sporta i tjelesnog odgoja,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru.
Za poziciju 03:
– VSS/VII odnosno I, II ili III ciklus Bolonjskog sistema studiranja koji se boduje sa
najmanje 180 ECTS bodova, arhitektonski ili građevinski fakultet,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru.
Za poziciju 04:
– VSS/VII odnosno I, II ili III ciklus Bolonjskog sistema studiranja koji se boduje sa
najmanje 180 ECTS bodova, fakultet za saobraćaj i komunikacije,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog

obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili
na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na
propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba).
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja
nadležnih organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju
od polaganja stručnog upravnog ispita.
3. Kandidati za radna mjesta stručnog saradnika koji obavljaju poslove namještenika u
organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije
završen u BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih
raspadom SFRJ nakon 06. 04. 1992. godine)
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i
dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon
položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog
konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima
državne službe.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da
je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere
nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig
koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise
ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni
način bit će odbijene kao neuredne.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i
odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi
dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave
javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Vareš, sa
pozivom na broj: 08-30-8-196/20“
D I R E K T O R
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 26.11.2020

Datum objave: 20.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.