JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Vareš

Ovaj oglas je istekao

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Vareš

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 ) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 3/12” ), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Vareš, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Vareš

5 / 645

 

01. Pomoćnik Općinskog načelnika – Služba za civilnu zaštitu – 1 (jedan) izvršilac
02. Šef Odsjeka za građanska stanja – 1 (jedan) izvršilac
03. Šef Odsjeka za društvene djelatnosti i razvoj mjesnih zajednica- 1 (jedan) izvršilac
04. Šef Odsjeka za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove – 1 (jedan) izvršilac
05. Viši stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove – 1 (jedan) izvršilac
06. Stručni saradnik za imovinsko-pravne i stambene poslove – 1 (jedan) izvršilac
01. Opis poslova: rukovodi i koordinira radom Službe , organizira rad Službe i osigurava zakonitost, pravilnost, blagovremenost i ekonomičnost izvršavanja poslova i zadataka. Izvještava Općinsko vijeće i Općinskog načelnika o stanju u oblasti za koju je Služba obrazovana, priprema odluke, druge propise i opće akte iz djelokruga rada Službe za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika i prati njihovo provođenje, o čemu obavještava Općinskog načelnika, izrađuje programe i planove rada, analize, izvještaje i informacije iz djelokruga rada Službe, rješava u upravnim stvarima, odnosno poduzima radnje u upravnom postupku do donošenja rješenja,izrađuje program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i druge akte u skladu sa zakonom, stara se o upotrebi i čuvanju pečata i štambilja iz nadležnosti Službe. U skladu s nalozima i ovlaštenjima dobivenim od Općinskog načelnika ostvaruje suradnju sa drugim organima i službama Općine i Kantona, ustanovama, poduzećima i drugim pravnim osobama, učestvuje u izradi plana implementacije Strategije razvoja. Koordinira pripremu i izradu godišnjeg plana rada službe i njegovu izradu koordinira s Jedinicom za upravljanje lokalnim razvojem (JURA), odgovoran je za realiziranje godišnjeg plana rada službe., osigurava učešće predstavnika relevantne službe u pripremi tenderske dokumentacije za projekte iz nadležnosti službe,. osigurava da se postojeće evidencije, podaci i analize povezane s poslovima upravljanja razvojem i svakim pojedinačnim projektom koji implementiraju dostavljaju Jedinici za upravljanje lokalnim razvojem (JURA), radi unošenja u jednistvenu bazu podataka o lokalnom razvoju i radi praćenja i daljih analiza i preporuka.Prati moguće izvore financiranja za projekte iz svog djelokruga rada. Izvještava o implementaciji Strategije razvoja u okviru svoје službe. Za svaki konkretan projekt određuje nosioca posla, predlažе osobe koje treba uključiti u interne/eksterne obuke. Obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Službe u skladu sa zakonom i aktima Općinskog vijeća i Općinskog načelnika. Za svoj rad i rad Službe odgovoran je Općinskom načelniku.

02. Opis poslova: rukovodi i kordinira radom Odsjeka, organizira rad Odsjeka i osigurava zakonitost, pravilnost, blagovremenost i ekonomičnost izvršavanja poslova i zadataka,. prati i proučava zakonske i druge propise iz oblasti građanskih stanja i poduzima mjere za njihovo provođenje, vrši obradu dokumentacije i poduzima određene radnje do donošenja rješenja u prvostepenom upravnom postupku iz oblasti građanskih stanja, učestvuje u pripremi i izradi informacija i drugih materijala iz oblasti građanskih stanja, vrši poslove menadžera Centra za pružanje usluga građanima, vrši koordinaciju rada svih uposlenika u Centru za pružanje usluga građanima, radi na uvođenju kvalitetnijih, efikasnijih i ekonomičnijih procedura pružanja usluga građanima, radi na uspostavljanju efikasnijih komunikacija prema strankama, te predlaže mjere i aktivnosti za unapređenje rada Centra,osigurava funkcioniranje sistema povratnih informacija od korisnika usluga Centra, osigurava poštivanje kodeksa ponašanja zaposlenih, te izvještava Općinskog načelnika i Općinsko vijeće o funkcioniranju Centra, predlaže ocjenu kvaliteta rada zaposlenih u Centru. U suradnji s rukovodiocima općinskih službi organizira pružanje usluga u Centru, ovisno o ukazanoj potrebi i broju slobodnih šalterskih mjesta, stara se o organizaciji općinske arhive, organizira komisijski otpis arhivskog materijala za koji je isteklo vrijeme čuvanja prema odobrenoj Listi kategorija registraturne građe s rokovima čuvanja, organizira i nadzire rad matičara. Obavlja sve poslove iz člana 7. do 28. Porodičnog/Obiteljskog zakona koji se odnose na postupak sklapanja braka, odgovara za zakonito, stručno, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova, obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Odsjeka u skladu sa zakonom i aktima Općinskog vijeća i Općinskog načelnika. Za svoj rad i rad Odsjeka odgovoran je pomoćniku Općinskog načelnika.

03. Opis poslova: rukovodi i koordinira radom Odsjeka, organizira rad Odsjeka i osigurava zakonitost, pravilnost, blagovremenost i ekonomičnost izvršavanja poslova i zadataka, radi na poslovima organiziranja mjesnih zajednica, pruža stručnu i drugu pomoć organima mjesnih zajednica, organima mjesnih zajednica redovno dostavlja sve odluke, zaključke, propise i druge akte donesene od strane Općinskog vijeća i općinskih službi u cilju većeg uključivanja građana u proces odlučivanja, vodi registar mjesnih zajednica i poslove statistike i evidencije o mjesnim zajednicama, s organima mjesnih zajednica i službama za upravu koordinira poslove koji se tiču infrastrukture, obnove, socijalne zaštite, kulture i drugih potreba građana mjesnih zajednica., učestvuje u organizaciji provođenja izbora za organe mjesnih zajednica,. prikuplja i objedinjuje izvješća o radu mjesnih zajednica i dostavlja ih Općinskom vijeću na razmatranje. Redovno provodi ankete u mjesnim zajednicama u cilju ispitivanja zadovoljstva građana pruženim uslugama,. vrši pripremu provođenja javnih rasprava (obavještavanje, dostavljanje materijala i slanje poziva),. koordinira u prikupljanju, dostavljanju i distribuciji svih materijala (informacije, pozivi, javni pozivi, obavještenja) od strane općinskih službi i Općinskog vijeća prema građanima i mjesnim zajednicama,. sve relevantne informacije iz svoje naležnosti dostavlja sistem administratoru radi postavljanja na općinsku web stranicu, pruža stručnu pomoć organima mjesnih zajednica u pripremi sastanaka i vođenju zapisnika s održanih sastanaka, prema potrebi učestvuje u radu komisija i drugih radnih tijela. Odgovara za zakonito, stručno, ažurno i pravovremeno obavljanje poslova, obavlja i druge poslove koje mu odredi pomoćnik Općinskog načelnika sukladno zakonu, učestvuje u pripremi kulturnih i sportskih manifestacija povodom značajnih datuma i koordinira aktivnosti u vezi sa tim, odgovara za zakonito, stručno, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova. Obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Odsjeka u skladu sa zakonom i aktima Općinskog vijeća i Općinskog načelnika. Za svoj rad i rad Odsjeka odgovoran je pomoćniku Općinskog načelnika.

04. Opis poslova: rukovodi i koordinira radom Odsjeka, organizira rad Odsjeka i osigurava zakonitost, pravilnost, blagovremenost i ekonomičnost izvršavanja poslova i zadataka, inicira i učestvuje u izradi, izmjenama, dopunama i ažuriranju prostornog plana općine, urbanističkih planova i redova gradskog i seoskih naselja, stara se o provođenju odredbi prostornog i urbanističkog plana grada i urbanističkih redova,. usklađuje stambeno-komunalnu i individualnu izgradnju s planskom dokumentacijom. obavlja sve upravne poslove vezane za izdavanje urbanističkih suglasnosti i odobrenja za gradnju građevinskih objekata i vrši kontrolu investicijsko-tehničke dokumentacije, obavlja sve upravne poslove vezane za tehnički prijem i izdavanje odobrenja za upotrebu građevinskih objekata, snima stanje građevinskih objekata u postupku dogradnje i tehničkog održavanja, izrađuje informacije, analize i izvještaje iz domena svog rada. Izrađuje izvode iz planske dokumentacije, radi na formiranju i primjeni GIS-a (vizualizacija, struktuiranje, interoperabilnost i razmjena, korištenje i održavanje na serveru baze podataka, geokodiranje, georeferensiranje i korištenje rasterskih slika, kreiranje naprednih korisničkih simbola, rad u višekorisničkom sistemu, kreiranje elektronskih rezultata, kao i drugih cjelina iz GIS-a,. koordinira rad na izradi planske dokumentacije (vrši uviđaj na terenu s nosiocima izrade u postupku donošenja planskih dokumenata, daje bazu GIS podataka postojeće planske dokumentacije, prikuplja i izrađuje raspoloživu dokumentacionu osnovu (postojeće studije, analize i sl.). Radi uspostavu GIS-a i osigurava stručan i siguran način korištenja podataka GIS-a. Uspostavlja, radi održavanje, distribuciju i pohranjivanje DGP-a (digitalnog geodetskog plana), vodi potrebnu dokumentaciju i evidenciju iz djelokruga svog rada. Izrađuje uvjerenja iz oblasti urbanizma i građevinarstva, vodi poslove na pripremi potrebne tehničke dokumentacije za obnovu i rekonstrukciju pojedinih objekata,. priprema sve potrebne informacije i dokumentaciju za kandidovanje projekata obnove. Učestvuje u izradi potrebne tehničke dokumentacije,. vodi evidenciju o započetim poslovima obnove i rekonstrukcije, po zahtjevu Jedinice za upravljanje lokalnim razvojem (JURA), dostavlja tražene podatke i analize, odgovara za zakonito, stručno, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova, obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Odsjeka u skladu sa zakonom i aktima Općinskog vijeća i Općinskog načelnika. Za svoj rad i rad Odsjeka odgovoran je pomoćniku Općinskog načelnika.

05. Opis poslova: vrši najsloženije poslove upravnog rješavanja u upravnim stvarima o pravima, obavezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih lica iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa, vodi prvostepeni upravni postupak (posebni ispitni postupak) u oblasti eksproprijacije, deeksproprijacije, prava služnosti, uzurpacije, građevinskog zemljišta i drugih imovinsko-pravnih oblasti, vodi postupak za upis prava u zemljišne knjige i katastar, angažuje vještake radi procjene vrijednosti i štete, pravi naloge za vještake, obavlja uviđaj na licu mjesta, vodi usmene rasprave, vrši uvid u isprave i uvjerenja i utvrđuje sve činjenice koje su neophodne za donošenje konačnog rješenja, rješava jednostavnije upravne stvari (skraćeni upravni postupak), vrši ispravke greški u upisu nekretnina i druge jednostavne poslove upravnog rješavanja, sprovodi administrativno izvršenje rješenja i zaključaka u skladu sa zakonom, otprema predmete drugostepenom organu, ako je izjavljena žalba na prvostepeno rješenje i izjašnjava se o predmetima, daje mišljenja i prijedloge, te priprema propise iz imovinsko-pravne oblasti, izrađuje ugovore i druge akte koji se odnose na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, kao i druge tražene informacije, izvještaje i evidencije, prati izmjene zakonskih propisa u navedenim oblastima, te inicira i učestvuje u usklađivanju odnosno donošenju novih općinskih propisa, koordinira sa geometrima, urbanistima, gruntovnicom i Općinskim pravobranilaštvom u vezi sa pojedinačnim predmetima,. vrši obračun naknade za korištenje građevinskog zemljišta i komunalne naknade za poslovne, proizvodne i individualne stambene objekte i garažne prostore., prema potrebi učestvuje u radu komisija i drugih radnih tijela, odgovara za zakonito, stručno, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova, obavlja i druge poslove koje mu odrede šef Odsjeka i pomoćnik Općinskog načelnika u skladu sa zakonom. Za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka i pomoćniku Općinskog načelnika.

06. Opis poslova: prati zakone i druge propise iz imovinsko-pravne oblasti, vrši obradu dokumentacije i poduzima određene radnje do donošenja rješenja u prvostepenom upravnom postupku u oblasti eksproprijacije, uzurpacije, građevinskog zemljišta i drugih imovisko-pravnih oblasti, traži podatke iz službene evidencije, gruntovnice, katastra, urbanizma i drugih institucija čiji su podaci potrebni za donošenje konačnog rješenja, traži mišljenja i sugestije od federalnih, kantonalnih i drugih institucija, vodi službenu evidenciju iz oblasti imovinsko-pravnih poslova, ažurira i izdaje uvjerenja i druge akte o činjenicama iz tih evidencija., priprema tehničku dokumentaciju i poduzima odgovarajuće aktivnosti na terenu radi praćenja promjena u oblasti imovinsko-pravnih odnosa,obavlja ostale stručno-operativne poslove vezane za imovinsko-pravnu oblast. Pomaže u pripremi nacrta i prijedloga rješenja, odluka i drugih akata za Općinsko vijeće,u slučaju pokretanja upravnog spora ili podnošenja žalbe iz oblasti poslova koji pripadaju ovom radnom mjestu, dostavlja svu traženu dokumentaciju, koordinira rad sa geometrima, urbanistima, gruntovnicom i Općinskim pravobranilaštvom u vezi s pojedinačnim predmetima, prema potrebi učestvuje u radu komisija i drugih radnih tijela, vodi upravni postupak iz stambene oblasti i odgovara za blagovremeno i zakonito donošenje rješenja, vodi upravni postupak pokrenut po zahtjevima stranaka za vraćanje u posjed stanova i za vraćanje u posjed nekretnina u svojini građana,učestvuje u radu u vezi s primjenom Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova za koje nije podnesen zahtjev za povrat, zakazuje i rukovodi usmenom raspravom, vodi zapisnike, saslušava stranke i svjedoke i izrađuje rješenja u oblasti provođenja imovinskih zakona, otprema predmete drugostepenom organu po izjavljenoj žalbi na upravni akt u čijoj je izradi učestvovao , koordinira rad komisije za popis, pečaćenje i primopredaju stanova i nekretnina. Izdaje uvjerenja iz svoje oblasti, izrađuje informacije, analize i izvještaje iz djelokruga svog rada, vrši obračun naknade za korištenje građevinskog zemljišta i komunalne naknade za poslovne, proizvodne i individualne stambene objekte i prati realizaciju naplate, radi na poslovima provođenja zakona i drugih propisa u vezi sa zakupom poslovnih i stambenih prostora kojima raspolaže Općina Vareš, prema potrebi učestvuje u radu komisija i drugih radnih tijela,odgovara za zakonito, stručno, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova ,obavlja i druge poslove koje mu odrede šef Odsjeka i pomoćnik Općinskog načelnika u skladu sa zakonom. Za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka i pomoćniku Općinskog načelnika.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01:
– VSS/VII odnosno I, II ili III ciklus Bolonjskog sistema studiranja koji se boduje s najmanje 240 ECTS bodova, društveni ili tehnički smjer
– 5(pet) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke spreme
– poznavanje rada na računaru

Za poziciju 02:
– VSS/VII odnosno I, II ili III ciklus Bolonjskog sistema studiranja koji se boduje s najmanje 240 ECTS bodova, pravni smjer
– poseban stručni ispit za matičara,
– 4(četiri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke spreme
– poznavanje rada na računaru

Za poziciju 03:
– VSS/VII odnosno I, II ili III ciklus Bolonjskog sistema studiranja koji se boduje s najmanje 240 ECTS bodova, društveni ili humanistički smjer
– 4(četiri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke spreme
– poznavanje rada na računaru

Za poziciju 04:
– VSS/VII odnosno I, II ili III ciklus Bolonjskog sistema studiranja koji se boduje s najmanje 240 ECTS bodova, geodetski, građevinski, arhitektonski, geološki ili pravni fakultet
– 4(četiri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke spreme
– poznavanje rada na računaru

Za poziciju 05:
– VSS/VII odnosno I, II ili III ciklus Bolonjskog sistema studiranja koji se boduje s najmanje 240 ECTS bodova, pravni fakultet
– 2(dvije) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke spreme
– poznavanje rada na računaru

Za poziciju 06:
– VSS/VII odnosno I, II ili III ciklus Bolonjskog sistema studiranja koji se boduje s najmanje 180 ECTS bodova, pravni fakultet
– 1(jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke spreme
– poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
1 .Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati, za stručnog saradnika (pozicija 06.), koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni I Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nasaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br.69/06, 78/06, 63/08,27/14 i 69/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Vareš”


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.

Izvor: Službene novine Federacije BiH broj 7 od 31.1.2018.godine

Broj izvrsilaca: 6

Datum isteka: 14.02.2018

Datum objave: 01.02.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.