fbpx

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Vogošća

Ovaj oglas je istekao

Općina Vogošća

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Vogošća

Na osnovu člana 34., a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo
(„Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 31/16 i 45/19), a na zahtjev Općine Vogošća, Agencija za
državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Vogošća

Radna mjesta:
01. Stručni savjetnik za lokalne i nekategorisane ceste – 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za građevinsko-komunalne poslove – 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni saradnik za geodetske poslove i katastar nekretnina – 1 (jedan) izvršilac
01. Opis poslova: vodi tehnički dio tenderske procedure kod izrade projekata za građenje i
rekonstrukciju lokalnih cesta, gradskih ulica i autobuskih stajališta; izrađuje tehničke specifikacije u
vezi sa tekućim održavanjem cesta i ulica; daje preporuku u vezi sa prekomjernom upotrebom lokalnih
cesta; priprema tehničke detalje za izradu nacrta rješenja o postavljanju reklamnih znakova na lokalnim
cestama; priprema tehničke detalje za izradu nacrta rješenja o visini naknade za korištenje cestovnog
zemljišta; priprema tehničke detalje za izradu nacrta rješenja o postavljanju i uklanjanju saobraćajnih
znakova i signalizacije na lokalnim cestama i gradskim ulicama; vodi evidenciju o lokalnim cestama,
gradskim ulicama i objektima na njima; prati i primjenjuje zakonske propise iz oblasti lokalnih i
nekategorisanih puteva, njihove gradnje i održavanja; predlaže i poduzima odgovarajuće mjere za
poboljšanje sigurnosnih uvjeta na postojećim lokalnim cestama; izrađuje tehničku dokumentaciju iz
svoje oblasti za javne nabavke direktnih sporazuma; obavlja unos i obradu podataka u bazu za
instaliranu softversku aplikaciju; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca iz
djelokruga rada Službe.
02. Opis poslova: prati stanje u oblasti komunalne infrastrukture i saobraćaja, pravi analize stanja po
pojedinim segmentima; daje mišljenja u oblasti komunalnih poslova kod realizacije projekata izgradnje
objekata komunalne infrastrukture, saobraćajne signalizacije i sanacije klizišta; koordinira sa Zavodom
za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, kao i sa
odgovarajućim resornim ministarstvima Kantona Sarajevo iz oblasti komunalne infrastrukture;
koordinira rad i sarađuje sa javnim preduzećima u razrješavanju pitanja i problema iz nadležne oblasti
na području Općine; učestvuje u pripremi tenderske dokumentacije u skladu sa Zakonom o javnim
nabavkama BiH, te vrši izradu pratećih akata na istu; prati, koordinira i predlaže odgovarajuće mjere
na izvođenju radova, na intervencijama popravkama i investicijama navedenih i drugih navedenih
organizacija u vezi poslova od značaja za Općinu; kontaktira sa Službom civilne zaštite Vogošća u vezi
sa angažovanjem pripadnika jedinica civilne zaštite na poslovima iz oblasti komunalne infrastrukture;
koordinira i prati radove koji se izvode kroz ugovor o hitnim intervencijama iz oblasti komunalne
infrastrukture; vrši koordinaciju u pripremi i izradi projektne dokumentacije vezane za lokalne i gradske
vodovode i riječna korita kao i druge poslove koji se odnose na predmetnu oblast; vrši pregled tehničke
dokumenacije i provjerava njenu usklađenost sa normama i standardima za ovu vrstu djelatnosti; prati
i proučava registrovana oštećenja na objektima komunalne infrastrukture i daje prijedloge za
otklanjanje kvarova na istim; obavlja unos i obradu podataka u bazu za instaliranu softversku aplikaciju;
obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca iz djelokruga rada Službe.
03. Opis poslova: obavlja sve poslove iz oblasti održavanja digitalnog geodetskog plana; vrši
periodično arhiviranje i zaštitu podataka digitalnog geodetskog plana; vrši održavanje interne mreže
kao i pojedinačnih računara u Službi; vrši izradu jednostavnijih programa za potrebe Službe, praćenje
i obuku Službe za rad na novim softverima; obavlja unos i obradu podataka u bazu na instaliranu
softversku aplikaciju; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca iz djelokruga
Službe.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu
Sarajevo:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne
djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe
u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni
i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uvjete i to:
Za poziciju 01.
– VSS – VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, završen
saobraćajni fakultet-smjer cestovi saobraćaj
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja stručne spreme
– poznavanje rada na računaru
Za poziciju 02.
– VSS – VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, završen
građevinski fakultet
– najmanje 1 (jedna) godine radnog staža u struci nakon sticanja stručne spreme
– poznavanje rada na računaru
Za poziciju 03.
– VSS – VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova,
građevinski fakultet-odsjek za geodeziju
– najmanje 1 (jedna) godine radnog staža u struci
– poznavanje rada na računaru
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u
skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja
(može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati za radna mjesta stručnog saradnika koji obavljaju poslove namještenika u organu
državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs
dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je
diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina
radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za
namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih organa
drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hecegovini o oslobađanju od polaganja stručnog
upravnog ispita.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao
od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu i
načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom
dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno
zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu
u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave,
u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON,
UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Vogošća sa
pozivom na broj: 10-30-8-302/20”
DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 02.07.2020

Datum objave: 23.06.2020