fbpx

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općinskom sudu u Konjicu

Ovaj oglas je istekao

Općinski sud u Konjicu

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općinskom sudu u Konjicu

Na osnovu člana 24. stav (3) i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u vezi sa članom 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK“, broj: 1/12 i 1/14) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općinskog suda u Konjicu, objavljuje

JAVNI KONKURS

za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općinskom sudu u Konjicu

Radna mjesta:

 1. Rukovodilac zemljišnoknjižnog odjeljenja – 1 (jedan) izvršilac
 2. Šef računovodstva – 1 (jedan) izvršilac
 1. Opis poslova: osigurava da se poslovi unutar zemljišnoknjižnog odjeljenja obavljaju blagovremeno, zakonito i pravilno; vodi odgovarajuće upisnike i evidencije zemljišnoknjižnih predmeta i vrši raspored predmeta u rad zemljišnoknjižnim referentima; vrši kontrolu odluka i isprava koje sačinjavaju referenti kod rada sa predmetima; sačinjava izvještaj o radu odjeljenja kao i mjesečni izvještaj o prisutnosti na radu u odjeljenju i dostavlja ga sekretaru Suda; pruža stručnu pomoć zemljišnoknjižnim referentima i ostalim zaposlenim u odjeljenju; sarađuje kod provođenja raznih projekata posebno u vezi zemljišnoknjižnog odjeljenja; stara se o stručnoj literaturi i edukaciji referenata kroz prijave upućene tehničkom sekretaru; iskazuje potrebe materijala i opreme za rad odjeljenja, kao i prijave nedostataka u opremi nadležnoj službi; vrši poslove zemljišnoknjižnog referenta sa obimom posla od 60% ; jednom sedmično prima stranke koje imaju pritužbu na rad ZK odjeljenja ili pojedinog ZK referenata; obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u djelokrug rada ovog radnog mjesta, po nalogu predsjednice Suda ili sekretara Suda.
 2. Opis poslova: priprema i analizira podatke i dokumente potrebne za izradu budžeta Suda; učestvuje u izradi nacrta budžeta Suda zajedno sa sekretarom i predsjednikom Suda; vrši izradu zakonom propisanih izvještaja; vrši izradu analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na osnovu odgovarajućih podataka a u vezi rada računovodstva; izdaje odgovarajuća uvjerenja strankama i zaposlenim u Sudu u vezi podataka o kojima evidenciju vodi računovodstvo; prati propise iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, financijskog i materijalnog poslovanja i stara se da o tim propisima i njihovim specifičnostima obavijesti sekretara i predsjednicu Suda; kontaktira nadležna ministarstva u vezi finansija i materijalno-finansijskog poslovanja i potreba Suda; u CMS-u provodi sve potrebne radnje shodno svojoj ulozi i kreira sva potrebna dokumenta u Su-Fin predmetima, a sve u skladu sa Pravilnikom o CMS-u; izrađuje potrebne informacije o finansijskom poslovanju Suda za predsjednicu i sekretara Suda; obavlja i druge poslove u vezi rada računovodstva po nalogu predsjednice ili sekretara Suda.

Kandidati moraju ispunjavati opće uslove iz člana 25. Zakona o državnoj službu u Federaciji Bosne i Hercegovine:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od 18 godina;
 3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uslov za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
 5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
 6. da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, i to za:

Pozicija 01.

 • VSS-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diplomirani pravnik, završen pravni fakultet
 • najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme
 • položen ispit za zemljišnoknjižnog referenta (kandidati su dužni u prijavnom obrascu u rubrici „ISPIT PROFESIONALNE NADOGRADNJE“ u dijelu koji se odnosi na „Posebne ispite tražene javnim konkursom“ navesti broj i datum uvjerenja)
 • poznavanje rada na računaru

Pozicija 02.

 • VSS-VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, završen ekonomski fakultet, diplomirani ekonomista finansijskoračunovodstvenog smjera
 • najmanje 4 (četiri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme
 • položen ispit za samostalnog računovođu (kandidati su dužni u prijavnom obrascu u rubrici „ISPIT PROFESIONALNE NADOGRADNJE“ u dijelu koji se odnosi na „Posebne ispite tražene javnim konkursom“ navesti broj i datum uvjerenja)
 • poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

 1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).
 2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja stručnog upravnog ispita.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od daljnje konkursne procedure.

Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa.

Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način biti će odbijene kao neuredne.

Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje na osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uslove javnog konkursa sa danom njegove objave u “Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu FBiH

Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton

Ante Starčevića b.b. 88 000 Mostar

sa naznakom:

„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općinskom sudu

u Konjicu, sa pozivom na broj: 07-30-8-137/20”

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 26.11.2020

Datum objave: 13.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.