fbpx

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Poreznoj upravi Federacije BiH

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17- Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provedbe javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Porezne uprave Federacije Bosne i Hrecegovine, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Poreznoj upravi Federacije BiH

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene
novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17- Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16) i člana 5. Pravilnika o pravilima
i postupku provedbe javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev
Porezne uprave Federacije Bosne i Hrecegovine, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine

Radna mjesta:
1. Stručni saradnik za pružanje usluga poreznim obveznicima – Središnji ured Sarajevo
– Sektor za pravna pitanja, registraciju, porezna mišljenja i edukaciju – Odsjek za pružanje
usluga poreznim obveznicima – 1 (jedan) izvršilac
2. Stručni savjetnik za prinudnu naplatu – Kantonalni porezni ured Zenica – Odsjek za
prinudnu naplatu – 1 (jedan) izvršilac
3. Stručni savjetnik za javne prihode i registraciju obveznika uplate doprinosa – Kantonalni
porezni ured Zenica – Porezna ispostava Vareš – 1 (jedan) izvršilac
4. Federalni porezni inspektor – Kantonalni porezni ured Sarajevo – Odsjek za inspekcijski
nadzor – 2 (dva) izvršioca
5. Stručni savjetnik za javne prihode – Kantonalni porezni ured Mostar – Porezna ispostava
Grada Mostara – 1 (jedan) izvršilac
6. Stručni saradnik za registraciju obveznika uplate doprinosa – Kantonalni porezni ured
Mostar – Porezna ispostava Grada Mostara – 1 (jedan) izvršilac
7. Stručni savjetnik za javne prihode – Kantonalni porezni ured Tuzla – Porezna ispostava
Tuzla – 1 (jedan) izvršilac
8. Šef ispostave – Kantonalni porezni ured Tuzla – Porezna ispostava Gradačac – 1 (jedan)
izvršilac
9. Federalni porezni inspektor – Kantonalni porezni ured Novi Travnik – Odsjek za
inspekcijski nadzor – 1 (jedan) izvršilac
10. Stručni savjetnik za javne prihode – Kantonalni porezni ured Novi Travnik – Porezna
ispostava Kiseljak – 1 (jedan) izvršilac
11. Federalni porezni inspektor – Kantonalni porezni ured Bihać – Odsjek za inspekcijski
nadzor – 1 (jedan) izvršilac
01. Opis poslova: Obavlja poslove informisanja klijenata putem telefona i e-maila; odgovara na
jednostavna pitanja poreznih obveznika (pitanja na koja se odgovori nalaze u elektronskoj bazi
podataka pretraživanjem baze podataka) iz oblasti rada Odsjeka; prati ažuriranje baze podataka;
ukazuje na probleme u primjeni poreznih propisa na bazi informacija dobijenih od poreznih
obveznika; za složenija pitanja upućuje na stručne savjetnike; obavlja i druge poslove po nalogu
šefa Odsjeka.
Pripadajuća neto plaća:1.285,26KM
02. Opis poslova: provodi procedure prinudne naplate javnih prihoda radi osiguranja izmirenja
obaveza od poreznih obveznika kojima je prethodno uručen nalog za plaćanje; vodi postupak
pljenidbe, procjene i prodaje zaplijenjene imovine; rješava zahtjeve za odgođeno plaćanje i plaćanje
u ratama dužnih poreznih obaveza; sačinjava nacrt sporazuma o izmirenju porezne obaveze
odgođenim plaćanjem ili plaćanjem u ratama; priprema prijedloge za proglašavanje nelikvidnosti
poreznog obveznika; nakon proglašavanja nelikvidnosti poreznog obveznika poduzima druge
odgovarajuće prinudne mjere protiv drugih odgovornih fizičkih i pravnih lica, inicira ponovno
pokretanje postupka prisilne naplate u slučaju opoziva prethodno utvrđene nelikvidnosti; priprema
nacrt odluke o ustupanju imovine poreznih obveznika Federaciji, izrađuje informacije, analize i
izvještaje iz djelokruga svoga rada; vrši i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka.
Pripadajuća neto plaća:1.424,21 KM
03. Opis poslova: vrši provjeru i obradu poreznih prijava; podnosi obavijesti poreznim
obveznicima,podnosi izmjenjene porezne prijave i porezne prijave u ime poreznih obveznika koji
nisu podnijeli poreznu prijavu i razmatra prigovore poreznih obveznika na iste; priprema naloge za
plaćanje izvršnih poreznih obaveza; poduzima mjere prema poreznim obveznicima koji ne
izvršavaju ili neuredno izvršavaju porezne obaveze – izdaje prekršajne naloge, podnosi zahtjeve za
pokretanje prekršajnog postupka i izvještaje za eventualno počinjena krivična djela; provjera i
obrada prijava poreza po odbitku; rješava zahtjeve za povrat pogrešno uplaćenih javnih prihoda i
provodi potrebne zakonske procedure; provjerava i parafira dugovnu i potražnu stranu na kartici
poreznih obveznika za izdavanje poreznog uvjerenja; provjera i obrada mjesečnog i godišnjeg
izvještaja o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima poreznih obveznika; inicira
inspekcijski nadzor u slučaju opravdane sumnje da porezni obveznik ne prijavljuje porezne obaveze;
priprema i daje podatke nadležnim organima o visini duga poreznog obveznika radi prijave
potraživanja u izvršnim postupcima i postupcima stečaja i likvidaciji; registracija obveznika uplate
doprinosa; obavjest o potrebi otklanjanja netačnih ili nepotpunih podataka u prijavama sa upis;
promjena podataka u JS po zahtjevu i službenoj dužnosti;dostavljanje obavjesti o obavezi plaćanja
duga dobrovoljnom obvezniku uplate doprinosa; dostavljanje obavjesti o neizvršenoj uplati
dugovanja nadležnim VBF; dostavljanje obavjesti obveznicima uplate doprinosa o nepravilno
obračunatom, neprijavljenom ili neplaćenim doprinosima; izdavanje naloga za plaćanje; provjera
odjave osiguranja/osiguranika; dostavljanje obavjesti podnosiocu zahtjeva i korisniku JS o promjeni
podataka; izdavanje uvjerenja iz JS; izvršava i sve druge poslove po nalogu šefa ispostave.
Pripadajuća neto plaća:1.424,21 KM
04. Opis poslova: po nalogu vrši uredsku i terensku kontrolu poreznih obveznika i obveznika uplate
doprinosa u cilju utvrđivanja tačne porezne obaveze i poštivanja poreznih zakona i podzakonskih
akata; sačinjava zapisnik o činjeničnom stanju utvrđenom u inspekcijskom nadzoru; donosi rješenje
o dodatno uvrđenim poreznim obavezama po osnovu javnih prihoda; donosi druga rješenja i upravne
akte koji su neophodni u postupku inspekcijskog nadzora; odlučuje o prigovoru na zapisnik; provodi
postupke definisane softverskom aplikacijom za upravljanje inspekcijskim nadzorom; izdaje
prekršajne naloge i podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka; inicira podnošenje krivičnog
izvještaja u predmetima u kojima postoji opravdana sumnja da je počinjeno krivično djelo iz oblasti
poreza; vodi evidenciju o izvršenim inspekcijskim nadzorima; sačinjava mjesečne i periodične
izvještaje o izvršenoj kontroli; vrši kontrolu proizvođača/zastupnika, ovlaštenih servisera i obveznika
fiskalizacije, vrši kontrolu tačnosti podataka nakon podnošenja ZIF-a od strane ovlaštenog
servisa/servisera, putem softverske aplikacije za izdavanje plombi podnosi zahtjev šefu Odsjeka,
u ovlaštenom servisu provjerava točnost podataka u fiskalnom uređaju (JIB, PIB i IOSA) i nakon
provjere stavlja fiskalnu i programsku plombu, donosi rješenje o fiskalizaciji obveznika, vrši
defiskalizaciju fiskalnog uređaja i donosi rješenje o brisanju iz registra fiskaliziranih uređaja,
vrši kontrolu evidentiranja prometa putem fiskalnih sistema; vrši naknadnu fiskalizaciju i donosi
odgovarajuća rješenja; vrši nadzor nad provođenjem Zakona o fiskalnim sistemima, i provodi i sve
druge postupke definisane softverskom aplikacijom za fiskalizaciju; obavlja i druge poslove po nalogu
šefa Odsjeka.
Pripadajuća neto plaća:1.792,42 KM
05. Opis poslova: vrši provjeru i obradu poreznih prijava; podnosi obavijesti poreznim
obveznicima, podnosi izmjenjene porezne prijave i porezne prijave u ime poreznih obveznika koji
nisu podnijeli poreznu prijavu i razmatra prigovore poreznih obveznika na iste; priprema naloge za
plaćanje izvršnih poreznih obaveza; poduzima mjere prema poreznim obveznicima koji ne
izvršavaju ili neuredno izvršavaju porezne obaveze – izdaje prekršajne naloge, podnosi zahtjeve
za pokretanje prekršajnog postupka i izveštaje za eventualno počinjena krivična djela; provjera
i obrada prijava poreza po odbitku; rješava zahtjeve za povrat pogrešno uplaćenih javnih prihoda
i provodi potrebne zakonske procedure; provjerava i parafira dugovnu i potražnu stranu na kartici
poreznih obveznika za izdavanje poreznog uvjerenja; provjera i obrada mjesečnog i godišnjeg
izvještaja o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima poreznih obveznika; inicira
inspekcijski nadzor u slučaju opravdane sumnje da porezni obveznik ne prijavljuje porezne
obaveze; priprema i daje podatke nadležnim organima o visini duga poreznog obveznika radi
prijave potraživanja u izvršnim postupcima i postupcima stečaja i likvidaciji; izvršava i sve druge
poslove po nalogu šefa ispostave.
Pripadajuća neto plaća:1.424,21 KM
06. Opis poslova: Registracija obveznika uplate doprinosa; provođenje postupka dodjele
identifikacionog broja, izdavanje uvjerenja o registraciji; obavijest o potrebi otklanjanja netačnih ili
nepotpunih podataka u prijavama za upis; promjena podataka u JS po zahtjevu i službenoj dužnosti;
dostavljanje obavjesti o obavezi plaćanja duga dobrovoljnom obvezniku uplate doprinosa;
dostavljanje obavjesti o neizvršenoj uplati dugovanja nadležnim VBF; dostavljanje obavjesti
obveznicima uplate doprinosa o nepravilno obračunatom, neprijavljenom ili ne plaćenim
doprinosima; izdavanje naloga za plaćanje; provjera odjave osiguranja/osiguranika; dostavljanje
obavjesti podnosiocu zahtjeva i korisniku JS o promjeni podataka; izdavanje uvjerenja iz JS;
izvršava i sve druge poslove po nalogu šefa ispostave.
Pripadajuća neto plaća:1.285,26 KM
07. Opis poslova: vrši provjeru i obradu poreznih prijava; podnosi obavijesti poreznim
obveznicima, podnosi izmjenjene porezne prijave i porezne prijave u ime poreznih obveznika koji
nisu podnijeli poreznu prijavu i razmatra prigovore poreznih obveznika na iste; priprema naloge za
plaćanje izvršnih poreznih obaveza; poduzima mjere prema poreznim obveznicima koji ne
izvršavaju ili neuredno izvršavaju porezne obaveze – izdaje prekršajne naloge, podnosi zahtjeve
za pokretanje prekršajnog postupka i izveštaje za eventualno počinjena krivična djela; provjera
i obrada prijava poreza po odbitku; rješava zahtjeve za povrat pogrešno uplaćenih javnih prihoda
i provodi potrebne zakonske procedure; provjerava i parafira dugovnu i potražnu stranu na kartici
poreznih obveznika za izdavanje poreznog uvjerenja; provjera i obrada mjesečnog i godišnjeg
izvještaja o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima poreznih obveznika; inicira
inspekcijski nadzor u slučaju opravdane sumnje da porezni obveznik ne prijavljuje porezne
obaveze; priprema i daje podatke nadležnim organima o visini duga poreznog obveznika radi
prijave potraživanja u izvršnim postupcima i postupcima stečaja i likvidaciji; izvršava i sve druge
poslove po nalogu šefa ispostave.
Pripadajuća neto plaća:1.424,21 KM
08. Opis poslova: rukovodi ispostavom kao unutrašnjom organizacionom jedinicom i u tom
pogledu ima ovlaštenja utvrdena u članu 42. Pravilnika: rukovodi jedinicom i obavlja najsloženije
poslove iz nadležnosti organizacione jedinice. Ovlaštenja iz svoje nadležnosti ostvaruje tako što
vrši slijedeće poslove: organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti organizacione jedinice kojom
rukovodi; raspoređuje poslove na službenike i namještenike u organizacionoj jedinici; daje bliže
upute o načinu vršenja tih poslova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih
poslova iz nadležnosti organizacione jedinice; redovno usmeno ili pismeno upoznaje rukovodioca
osnovne organizacione jedinice u čijem sastavu se nalazi unutrašnja organizaciona jedinica o
stanju vršenja poslova iz svoje nadležnosti, problemima u vršenju poslova i predlaže mjere za
njihovo rješavanje; postupa po nalozima rukovodioca osnovne organizacione jedinice. Odgovoran
je za korištenje materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih unutrašnjoj organizacionoj jedinici. Za
svoj rad i rukovođenje odgovoran je rukovodiocu osnovne organizacione jedinice u čijem sastavu
se nalazi unutrašnja organizaciona jedinica. Neposredno vrši slijedeće poslove: pruža pomoć
poreznim obveznicima u tumačenju poreznih zakona; potpisuje pripremljene akte iz djelokruga rada
porezne ispostave: naloge za plaćanje, prekršajne naloge, zahtjeve za pokretanje prekršajnog
postupka, izvještaje o osnovama sumnje da je počinjeno krivično djelo, rješenja kojima se utvrduje
više/pogrešno uplaćeni javni prihodi, rješenja o utvrđenoj obavezi poreza na promet nepokretnosti
i prava, obavijesti, porezne prijave u ime poreznih obveznika, izmijenjene porezne prijave, porezna
uvjerenja i sve druge akte i dopise iz nadležnosti ispostave; izdaje uvjerenja i rješenja po Zakonu o
jedinstvenom sistemu; predlaže operativne periodične i godišnje planove i programe rada te
podnosi mjesečne i godišnje izvještaje o radu ispostave; predlaže ocjenu rada zaposlenika
Odsjeka; vrši i druge poslove po nalogu rukovodioca kantonalnog poreznog ureda.
Pripadajuća neto plaća:1.563,16 KM
09. Opis poslova: po nalogu vrši uredsku i terensku kontrolu poreznih obveznika i obveznika uplate
doprinosa u cilju utvrđivanja tačne porezne obaveze i poštivanja poreznih zakona i podzakonskih
akata; sačinjava zapisnik o činjeničnom stanju utvrđenom u inspekcijskom nadzoru; donosi rješenje
o dodatno uvrđenim poreznim obavezama po osnovu javnih prihoda; donosi druga rješenja i upravne
akte koji su neophodni u postupku inspekcijskog nadzora; odlučuje o prigovoru na zapisnik; provodi
postupke definisane softverskom aplikacijom za upravljanje inspekcijskim nadzorom; izdaje
prekršajne naloge i podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka; inicira podnošenje krivičnog
izvještaja u predmetima u kojima postoji opravdana sumnja da je počinjeno krivično djelo iz oblasti
poreza; vodi evidenciju o izvršenim inspekcijskim nadzorima; sačinjava mjesečne i periodične
izvještaje o izvršenoj kontroli; vrši kontrolu proizvođača/zastupnika, ovlaštenih servisera i obveznika
fiskalizacije, vrši kontrolu tačnosti podataka nakon podnošenja ZIF-a od strane ovlaštenog
servisa/servisera, putem softverske aplikacije za izdavanje plombi podnosi zahtjev šefu Odsjeka,
u ovlaštenom servisu provjerava točnost podataka u fiskalnom uređaju (JIB, PIB i IOSA) i nakon
provjere stavlja fiskalnu i programsku plombu, donosi rješenje o fiskalizaciji obveznika, vrši
defiskalizaciju fiskalnog uređaja i donosi rješenje o brisanju iz registra fiskaliziranih uređaja,
vrši kontrolu evidentiranja prometa putem fiskalnih sistema; vrši naknadnu fiskalizaciju i donosi
odgovarajuća rješenja; vrši nadzor nad provođenjem Zakona o fiskalnim sistemima, i provodi i sve
druge postupke definisane softverskom aplikacijom za fiskalizaciju; obavlja i druge poslove po nalogu
šefa Odsjeka.
Pripadajuća neto plaća:1.792,42 KM
10. Opis poslova: vrši provjeru i obradu poreznih prijava; podnosi obavijesti poreznim
obveznicima, podnosi izmjenjene porezne prijave i porezne prijave u ime poreznih obveznika koji
nisu podnijeli poreznu prijavu i razmatra prigovore poreznih obveznika na iste; priprema naloge za
plaćanje izvršnih poreznih obaveza; poduzima mjere prema poreznim obveznicima koji ne
izvršavaju ili neuredno izvršavaju porezne obaveze – izdaje prekršajne naloge, podnosi zahtjeve
za pokretanje prekršajnog postupka i izveštaje za eventualno počinjena krivična djela; provjera
i obrada prijava poreza po odbitku; rješava zahtjeve za povrat pogrešno uplaćenih javnih prihoda
i provodi potrebne zakonske procedure; provjerava i parafira dugovnu i potražnu stranu na kartici
poreznih obveznika za izdavanje poreznog uvjerenja; provjera i obrada mjesečnog i godišnjeg
izvještaja o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima poreznih obveznika; inicira
inspekcijski nadzor u slučaju opravdane sumnje da porezni obveznik ne prijavljuje porezne
obaveze; priprema i daje podatke nadležnim organima o visini duga poreznog obveznika radi
prijave potraživanja u izvršnim postupcima i postupcima stečaja i likvidaciji; izvršava i sve druge
poslove po nalogu šefa ispostave.
Pripadajuća neto plaća:1.424,21 KM
11. Opis poslova: po nalogu vrši uredsku i terensku kontrolu poreznih obveznika i obveznika uplate
doprinosa u cilju utvrđivanja tačne porezne obaveze i poštivanja poreznih zakona i podzakonskih
akata; sačinjava zapisnik o činjeničnom stanju utvrđenom u inspekcijskom nadzoru; donosi rješenje
o dodatno uvrđenim poreznim obavezama po osnovu javnih prihoda; donosi druga rješenja i upravne
akte koji su neophodni u postupku inspekcijskog nadzora; odlučuje o prigovoru na zapisnik; provodi
postupke definisane softverskom aplikacijom za upravljanje inspekcijskim nadzorom; izdaje
prekršajne naloge i podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka; inicira podnošenje krivičnog
izvještaja u predmetima u kojima postoji opravdana sumnja da je počinjeno krivično djelo iz oblasti
poreza; vodi evidenciju o izvršenim inspekcijskim nadzorima; sačinjava mjesečne i periodične
izvještaje o izvršenoj kontroli; vrši kontrolu proizvođača/zastupnika, ovlaštenih servisera i obveznika
fiskalizacije, vrši kontrolu tačnosti podataka nakon podnošenja ZIF-a od strane ovlaštenog
servisa/servisera, putem softverske aplikacije za izdavanje plombi podnosi zahtjev šefu Odsjeka,
u ovlaštenom servisu provjerava točnost podataka u fiskalnom uređaju (JIB, PIB i IOSA) i nakon
provjere stavlja fiskalnu i programsku plombu, donosi rješenje o fiskalizaciji obveznika, vrši
defiskalizaciju fiskalnog uređaja i donosi rješenje o brisanju iz registra fiskaliziranih uređaja,
vrši kontrolu evidentiranja prometa putem fiskalnih sistema; vrši naknadnu fiskalizaciju i donosi
odgovarajuća rješenja; vrši nadzor nad provođenjem Zakona o fiskalnim sistemima i provodi i sve
druge postupke definisane softverskom aplikacijom za fiskalizaciju; obavlja i druge poslove po nalogu
šefa Odsjeka.
Pripadajuća neto plaća:1.792,42 KM
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službu u
Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sustava studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno
tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i
Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpuštena
iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete, i to za:
Poziciju 01.
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet,
– 1 (jedna) godina radnog staža.
Poziciju 02:
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje
sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog
obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet,
– 3 ( tri) godine radnog staža.
Poziciju 03:
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje
sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog
obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet,
– 3 ( tri) godine radnog staža.
Poziciju 04:
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje
sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog
obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet,
– 3 ( tri) godine radnog staža.
Poziciju 05:
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje
sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog
obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet,
– 3 ( tri) godine radnog staža.
Poziciju 06.
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet,
– 1 ( jedna) godina radnog staža.
Poziciju 07:
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje
sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog
obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet,
– 3 ( tri) godine radnog staža.
Poziciju 08:
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje
sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog
obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet,
– 4 ( četiri) godine radnog staža.
Poziciju 09:
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje
sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog
obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet,
– 3 ( tri) godine radnog staža.
Poziciju 10:
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje
sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog
obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet,
– 3 ( tri) godine radnog staža.
Poziciju 11:
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje
sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog
obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet,
– 3 ( tri) godine radnog staža.
Prijavljivanje–potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije
ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba.)
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs
dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, u skladu sa
uvjetima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se
preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH
www.adsfbih.gov.ba.)
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih organa
drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja ispita općeg
znanja.
3. Kandidati za radna mjesta stručnih saradnika, a koji obavljaju poslove namještenika u organu
državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti
sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije)
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili
je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog
iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati
nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i
načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora
sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi.
Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije
diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način biti će odbijene kao neuredne.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže
pravo na prioritetno zapošljavanje na temelju posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće
dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave u “Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili
dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FBIH
1. Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde sa
sjedištem u Sarajevu Ul. Kulovića br.7., 71000 Sarajevo ( za pozicije: 1 i 4)
2. Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton sa sjedištem u Zenici
Ul. Kučkovići br. 2., 72000 Zenica (za pozicije: 2, 3, 9 i 10)
3. Odjeljenje Agencije za Hercegovačko – neretvanski i Zapadnohercegovački Kanton Ul.
Ante Starčevića bb., 88000 Mostar ( za pozicije: 5 i 6)
4. Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton Odsjek za postavljenja u Bihaću
ul. Alije Đerzeleza br.2 77000 Bihać (za poziciju: 11)
5. Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton sa sjedištem u Tuzli
Ul.Trg slobode bb., 75000 Tuzla (za pozicije: 7 i 8)
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Poreznoj upravi Federacije
Bosne i Hercegovine, sa pozivom na broj: 05-30-8-19/21”

DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 14

Datum isteka: 02.03.2021

Datum objave: 15.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.