fbpx

Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine

Ovaj oglas je istekao

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje javni konkurs

Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine

Radna mjesta:

01. Stručni saradnik za opće poslove – Središnji ured – Sektor za administrativne i zajedničke poslove – Odsjek za opće, operativno – tehničke i pomoćne poslove – 1(jedan) izvršilac

02. Stručni savjetnik za plan, analize i izvještavanje o prinudnoj naplati – Središnji ured – Sektor za prinudnu naplatu – odsjek za praćenje i koordinaciju primjene mjera prinudne naplate – 1(jedan) izvršilac

03. Federalni porezni istražni inspektor – Središnji ured – Sektor za inspekcijski nadzor, obavještavanje i istrage – Odsjek za obavještavanje i istrage Regija Novi Travnik – 2(dva) izvršioca

04. Federalni porezni inspektor – Kantonalni porezni ured Zenica- Odsjek za inspekcijski nadzor – 1(jedan) izvršilac

05.Stručni savjetnik za plan, analize i izvještavanje – Kantonalni porezni ured Zenica – Odsjek za zajedničke i opšte poslove – 1(jedan) izvršilac

06. Šef ispostave- Kantonalni porezni ured Sarajevo – Porezna ispostava Novo Sarajevo – 1(jedan) izvršilac

07. Stručni savjetnik za javne prihode – Kantonalni porezni ured Sarajevo – Porezna ispostava Novo Sarajevo – 1(jedan) izvršilac

08. Stručni savjetnik za javne prihode i registraciju obveznika uplate doprinosa – Kantonalni porezni ured Tuzla – Porezna ispostava Kladanj – 1(jedan) izvršilac

09. Šef Odsjeka – Kantonalni porezni ured Novi Travnik – Odsjek za zajedničke i opšte poslove – 1(jedan) izvršilac

10. Federalni porezni inspektor – Kantonalni porezni ured Novi Travnik – Odsjek za inspekcijske poslove – 1(jedan) izvršilac

11. Stručni savjetnik za javne prihode i registraciju obveznika uplate doprinosa – Kantonalni porezni ured Novi Travnik – Porezna ispostava Kreševo – 1(jedan) izvršilac

12. Federalni porezni inspektor- Kantonalni porezni ured Mostar – Odsjek za inspekcijski nadzor – 1(jedan) izvršilac

13. Federalni porezni inspektor – Kantonalni porezni ured Livno – Odsjek za inspekcijski nadzor – 1(jedan) izvršilac

01.Opis poslova: vodi evidencije o nepokretnostima koje koristi Porezna uprava; vodi evidencije ugovora o zakupu poslovnih prostora Porezne uprave; izrađuje nacrte ugovora iz oblasti općih poslova; priprema odgovore i suglasnosti po zahtjevima kantonalnih poreznih ureda za zaključivanje ugovora o zakupu poslovnog prostora, vršenju usluga, i dr; obavlja i druge poslove po nalogu šef Odsjeka

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.285,26 KM.

02.Opis poslova: koordinacije sa kantonalnim poreznim uredima na izradi godišnjeg i operativnih planova naplate poreznih obaveza za nivo PU i po organizacionim jedinicama PU; izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala i podnošenje izvještaja i informacija o izvršavanju planova naplate sa prijedlogom mjera za povećanjem efikasnosti naplate poreznih obaveza; vrši analize i sačinjava izvještaje o unesenim podacima u aplikaciju programa za prinudnu naplatu; priprema i izrađuje planove rada i izvještaje o radu Odsjeka; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.424,21 KM.

03.Opis poslova: obavlja istražne radnje u skladu sa važećim procedurama u uredu i na terenu; obrađuje podatke i informacije za svaki istražni zadatak posebno; prati i istražuje utaje poreza i prevara prema dobivenim podacima i informacijama; pregleda i kontroliše dokumentaciju poreznog obveznika u skladu sa istražnim zadatkom; pregleda poslovne prostorije poreznog obveznika u skladu sa zakonom; vrši istražne radnje i po potrebi provodi upravne radnje ; odgovoran je za tajnost rada i tajnost podataka i informacija; o svim istragama sačinjava detaljne izvještaje; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.792,42 KM.

04.Opis poslova: po nalogu vrši uredsku i terensku kontrolu poreznih obveznika i obveznika uplate doprinosa u cilju utvrđivanja tačne porezne obaveze i poštivanja poreznih zakona i podzakonskih akata; sačinjava zapisnik o činjeničnom stanju utvrđenom u inspekcijskom nadzoru; donosi rješenje o dodatno uvrđenim poreznim obavezama po osnovu javnih prihoda; donosi druga rješenja i upravne akte koji su neophodni u postupku inspekcijskog nadzora; odlučuje o prigovoru na zapisnik; provodi postupke definisane softverskom aplikacijom za upravljanje inspekcijskim nadzorom; izdaje prekršajne naloge i podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka; inicira podnošenje krivičnog izvještaja u predmetima u kojima postoji opravdana sumnja da je počinjeno krivično djelo iz oblasti poreza; vodi evidenciju o izvršenim inspekcijskim nadzorima; sačinjava mjesečne i periodične izvještaje o izvršenoj kontroli; vrši kontrolu proizvođača/zastupnika, ovlaštenih servisera i obveznika fiskalizacije, vrši kontrolu tačnosti podataka nakon podnošenja ZIF-a od strane ovlaštenog servisa/servisera, putem softverske aplikacije za izdavanje plombi podnosi zahtjev šefu Odsjeka, u ovlaštenom servisu provjerava točnost podataka u fiskalnom uređaju (JIB, PIB i IOSA) i nakon provjere stavlja fiskalnu i programsku plombu, donosi rješenje o fiskalizaciji obveznika, vrši defiskalizaciju fiskalnog uređaja i donosi rješenje o brisanju iz registra fiskaliziranih uređaja, vrši kontrolu evidentiranja prometa putem fiskalnih sistema; vrši naknadnu fiskalizaciju i donosi odgovarajuća rješenja; vrši nadzor nad provođenjem Zakona o fiskalnim sistemima, i provodi i sve druge postupke definisane softverskom aplikacijom za fiskalizaciju; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.792,42 KM.

05. Opis poslova: izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na osnovu podataka svih organizacionih jedinica kantonalnog poreznog ureda; analizira stanje u svim segmentima rada kantonalnog poreznog ureda i njegovih ispostava i predlaže mjere koje treba poduzeti u cilju unapređenja njihovog rada; sačinjava periodične, mjesečne i godišnje programe rada kantonalnog poreznog ureda; predlaže metodologiju izvještavanja u kantonalnim poreznim uredima i ispostavama; prikuplja, priprema, evidentira, obrađuje podatke o utvrđenim i naplaćenim porezima, doprinosima, taksama i drugim javnim prihodima koje kontroliše Porezna uprava;; vodi evidenciju izvještaja; vodi evidenciju o poreznim odbicima i poreznim povratima; prati realizaciju poreznih odbitaka i povrata za koja su izdata rješenja, a koji su preknjiženi u poreznom knjigovodstvu; obavlja druge poslove po nalogu šefa Odsjeka.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.424,21 KM.

06. Opis poslova: rukovodi ispostavom kao unutrašnjom organizacionom jedinicom i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 42. Pravilnika (Unutrašnjim organizacionim jedinicama rukovode šefovi odsjeka i šefovi poreznih ispostava.Šef unutrašnje organizacione jedinice rukovodi jedinicom i obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti organizacione jedinice. Ovlaštenja iz svoje nadležnosti ostvaruje tako što vrši slijedeće poslove: organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti organizacione jedinice kojom rukovodi; raspoređuje poslove na službenike i namještenike u organizacionoj jedinici; daje bliže upute o načinu vršenja tih poslova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti organizacione jedinice; redovno usmeno ili pismeno upoznaje rukovodioca osnovne organizacione jedinice u čijem sastavu se nalazi unutrašnja organizaciona jedinica o stanju vršenja poslova iz svoje nadležnosti, problemima u vezi vršenja poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje; postupa po nalozima rukovodioca osnovne organizacine jedinice.Šef unutrašnje organizacione jedinice odgovoran je za korištenje materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih unutrašnjoj organizacionoj jedinici.Šefovi unutrašnjih organizacionih jedinica odgovorni su za svoj rad i rukovođenje rukovodiocu osnovne organizacione jedinice u čijem sastavu se nalazi unutrašnja organizaciona jedinica.) i neposredno vrši slijedeće poslove: pruža pomoć poreznim obveznicima u tumačenju poreznih zakona; potpisuje pripremljene akte iz djelokruga rada porezne ispostave:naloge za plaćanje, prekršajne naloge, zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka, izvještaje o osnovama sumnje da je počinjeno krivično djelo, rješenja kojima se utvrđuje više/pogrešno uplaćeni javni prihodi, rješenja o utvrđenoj obavezi poreza na promet nepokretnosti i prava, obavijesti, porezne prijave u ime poreznih obveznika, izmijenjene porezne prijave, porezna uvjerenja i sve druge akte i dopise iz nadležnosti ispostave;izdaje uvjerenja i rješenja po Zakonu o jedinstvenom sistemu; predlaže operativne periodične i godišnje planove i programe rada te podnosi mjesečne i godišnje izvještaje o radu ispostave; predlaže ocjenu rada zaposlenika Odsjeka; vrši i druge poslove po nalogu rukovodioca kantonalnog poreznog ureda.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.563,16 KM.

07. Opis poslova: vrši provjeru i obradu poreznih prijava; podnosi obavijesti poreznim obveznicima; podnosi izmjenjene porezne prijave i porezne prijave u ime poreznih obveznika koji nisu podnijeli poreznu prijavu i razmatra prigovore poreznih obveznika na iste; priprema naloge za plaćanje izvršnih poreznih obaveza; poduzima mjere prema poreznim obveznicima koji ne izvršavaju ili neuredno izvršavaju porezne obaveze – izdaje prekršajne naloge, podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka i izveštaje za eventualno počinjena krivična djela; provjera i obrada prijava poreza po odbitku; rješava zahtjeve za povrat pogrešno uplaćenih javnih prihoda i provodi potrebne zakonske procedure; provjerava i parafira dugovnu i potražnu stranu na kartici poreznih obveznika za izdavanje poreznog uvjerenja;provjera i obrada mjesečnog i godišnjeg izvještaja o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima poreznih obveznika; inicira inspekcijski nadzor u slučaju opravdane sumnje da porezni obveznik ne prijavljuje porezne obaveze; priprema i daje podatke nadležnim organima o visini duga poreznog obveznika radi prijave potraživanja u izvršnim postupcima i postupcima stečaja i likvidaciji; izvršava i sve druge poslove po nalogu šefa ispostave. Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.424,21 KM.

08. Opis poslova: vrši provjeru i obradu poreznih prijava; podnosi obavijesti poreznim obveznicima,podnosi izmjenjene porezne prijave i porezne prijave u ime poreznih obveznika koji nisu podnijeli poreznu prijavu i razmatra prigovore poreznih obveznika na iste; priprema naloge za plaćanje izvršnih poreznih obaveza; poduzima mjere prema poreznim obveznicima koji ne izvršavaju ili neuredno izvršavaju porezne obaveze – izdaje prekršajne naloge, podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka i izveštaje za eventualno počinjena krivična djela; provjera i obrada prijava poreza po odbitku; rješava zahtjeve za povrat pogrešno uplaćenih javnih prihoda i provodi potrebne zakonske procedure; provjerava i parafira dugovnu i potražnu stranu na kartici poreznih obveznika za izdavanje poreznog uvjerenja; provjera i obrada mjesečnog i godišnjeg izvještaja o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima poreznih obveznika; inicira inspekcijski nadzor u slučaju opravdane sumnje da porezni obveznik ne prijavljuje porezne obaveze; priprema i daje podatke nadležnim organima o visini duga poreznog obveznika radi prijave potraživanja u izvršnim postupcima i postupcima stečaja i likvidaciji; registracija obveznika uplate doprinosa; obavjest o potrebi otklanjanja netačnih ili nepotpunih podataka u prijavama sa upis; promjena podataka u JS po zahtjevu i službenoj dužnosti;dostavljanje obavjesti o obavezi plaćanja duga dobrovoljnom obvezniku uplate doprinosa; dostavljanje obavjesti o neizvršenoj uplati dugovanja nadležnim VBF; dostavljanje obavjesti obveznicima uplate doprinosa o nepravilno obračunatom, neprijavljenom ili ne plaćenim doprinosima; izdavanje naloga za plaćanje; provjera odjave osiguranja/osiguranika; dostavljanje obavjesti podnosiocu zahtjeva i korisniku JS o promjeni podataka; izdavanje uvjerenja iz JS; izvršava i sve druge poslove po nalogu šefa ispostave.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.424,21 KM.

09. Opis poslova: rukovodi Odsjekom kao unutrašnjom organizacionom jedinicom i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 42. Pravilnika. (Unutrašnjim organizacionim jedinicama rukovode šefovi odsjeka i šefovi poreznih ispostava.Šef unutrašnje organizacione jedinice rukovodi jedinicom i obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti organizacione jedinice. Ovlaštenja iz svoje nadležnosti ostvaruje tako što vrši slijedeće poslove: organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti organizacione jedinice kojom rukovodi; raspoređuje poslove na službenike i namještenike u organizacionoj jedinici; daje bliže upute o načinu vršenja tih poslova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti organizacione jedinice; redovno usmeno ili pismeno upoznaje rukovodioca osnovne organizacione jedinice u čijem sastavu se nalazi unutrašnja organizaciona jedinica o stanju vršenja poslova iz svoje nadležnosti, problemima u vezi vršenja poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje; postupa po nalozima rukovodioca osnovne organizacine jedinice.Šef unutrašnje organizacione jedinice odgovoran je za korištenje materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih unutrašnjoj organizacionoj jedinici.Šefovi unutrašnjih organizacionih jedinica odgovorni su za svoj rad i rukovođenje rukovodiocu osnovne organizacione jedinice u čijem sastavu se nalazi unutrašnja organizaciona jedinica.) Neposredno vrši slijedeće poslove: :učestvuje u pripremi prijedloga programa, metodologije rada i izvještaja iz djelokruga rada Odsjeka; koordinira rad Odsjeka i uspostavlja saradnju sa ostalim organizacionim jedinicama u kantonalnom poreznom uredu; prati operativnost informacionog sistema i provodi procedure zaštite podataka; učestvuje u izradi programa rada, izvještaja i analize rada kantonalnog poreznog ureda; prati ažurnost u evidencijama o kadrovima i rješavanju pitanja iz radnih odnosa, obračuna plaća i drugih naknada zaposlenih u kantonalnom poreznom uredu; daje prijedlog za nabavku opreme, stalnih sredstava i sitnog inventara; osigurava obrasce poreznih prijava i uredskog materijala za rad kantonalnog poreznog ureda ; osigurava stalnu operativno-tehničku pomoć za potrebe kantonalnog poreznog ureda; prati ažurnost evidencija o imovini Porezne uprave s kojom raspolaže kantonalni porezni ured; prati provedbu kancelarisjkog i arhivskog poslovanja;p predlaže ocjenu rada zaposlenika Odsjeka; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca kantonalnog poreznog ureda.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.563,16 KM. 10.

Opis poslova: po nalogu vrši uredsku i terensku kontrolu poreznih obveznika i obveznika uplate doprinosa u cilju utvrđivanja tačne porezne obaveze i poštivanja poreznih zakona i podzakonskih akata; sačinjava zapisnik o činjeničnom stanju utvrđenom u inspekcijskom nadzoru; donosi rješenje o dodatno uvrđenim poreznim obavezama po osnovu javnih prihoda; donosi druga rješenja i upravne akte koji su neophodni u postupku inspekcijskog nadzora; odlučuje o prigovoru na zapisnik; provodi postupke definisane softverskom aplikacijom za upravljanje inspekcijskim nadzorom; izdaje prekršajne naloge i podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka; inicira podnošenje krivičnog izvještaja u predmetima u kojima postoji opravdana sumnja da je počinjeno krivično djelo iz oblasti poreza; vodi evidenciju o izvršenim inspekcijskim nadzorima; sačinjava mjesečne i periodične izvještaje o izvršenoj kontroli; vrši kontrolu proizvođača/zastupnika, ovlaštenih servisera i obveznika fiskalizacije, vrši kontrolu tačnosti podataka nakon podnošenja ZIF-a od strane ovlaštenog servisa/servisera, putem softverske aplikacije za izdavanje plombi podnosi zahtjev šefu Odsjeka, u ovlaštenom servisu provjerava točnost podataka u fiskalnom uređaju (JIB, PIB i IOSA) i nakon provjere stavlja fiskalnu i programsku plombu, donosi rješenje o fiskalizaciji obveznika, vrši defiskalizaciju fiskalnog uređaja i donosi rješenje o brisanju iz registra fiskaliziranih uređaja, vrši kontrolu evidentiranja prometa putem fiskalnih sistema; vrši naknadnu fiskalizaciju i donosi odgovarajuća rješenja; vrši nadzor nad provođenjem Zakona o fiskalnim sistemima, i provodi i sve druge postupke definisane softverskom aplikacijom za fiskalizaciju; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.792,42 KM. 11.

Opis poslova: vrši provjeru i obradu poreznih prijava; podnosi obavijesti poreznim obveznicima,podnosi izmjenjene porezne prijave i porezne prijave u ime poreznih obveznika koji nisu podnijeli poreznu prijavu i razmatra prigovore poreznih obveznika na iste; priprema naloge za plaćanje izvršnih poreznih obaveza; poduzima mjere prema poreznim obveznicima koji ne izvršavaju ili neuredno izvršavaju porezne obaveze – izdaje prekršajne naloge, podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka i izveštaje za eventualno počinjena krivična djela; provjera i obrada prijava poreza po odbitku; rješava zahtjeve za povrat pogrešno uplaćenih javnih prihoda i provodi potrebne zakonske procedure; provjerava i parafira dugovnu i potražnu stranu na kartici poreznih obveznika za izdavanje poreznog uvjerenja; provjera i obrada mjesečnog i godišnjeg izvještaja o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima poreznih obveznika; inicira inspekcijski nadzor u slučaju opravdane sumnje da porezni obveznik ne prijavljuje porezne obaveze; priprema i daje podatke nadležnim organima o visini duga poreznog obveznika radi prijave potraživanja u izvršnim postupcima i postupcima stečaja i likvidaciji; registracija obveznika uplate doprinosa; obavjest o potrebi otklanjanja netačnih ili nepotpunih podataka u prijavama sa upis; promjena podataka u JS po zahtjevu i službenoj dužnosti;dostavljanje obavjesti o obavezi plaćanja duga dobrovoljnom obvezniku uplate doprinosa; dostavljanje obavjesti o neizvršenoj uplati dugovanja nadležnim VBF; dostavljanje obavjesti obveznicima uplate doprinosa o nepravilno obračunatom, neprijavljenom ili ne plaćenim doprinosima; izdavanje naloga za plaćanje; provjera odjave osiguranja/osiguranika; dostavljanje obavjesti podnosiocu zahtjeva i korisniku JS o promjeni podataka; izdavanje uvjerenja iz JS; izvršava i sve druge poslove po nalogu šefa ispostave.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.424,21 KM.

12. Opis poslova: po nalogu vrši uredsku i terensku kontrolu poreznih obveznika i obveznika uplate doprinosa u cilju utvrđivanja tačne porezne obaveze i poštivanja poreznih zakona i podzakonskih akata; sačinjava zapisnik o činjeničnom stanju utvrđenom u inspekcijskom nadzoru; donosi rješenje o dodatno uvrđenim poreznim obavezama po osnovu javnih prihoda; donosi druga rješenja i upravne akte koji su neophodni u postupku inspekcijskog nadzora; odlučuje o prigovoru na zapisnik; provodi postupke definisane softverskom aplikacijom za upravljanje inspekcijskim nadzorom; izdaje prekršajne naloge i podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka; inicira podnošenje krivičnog izvještaja u predmetima u kojima postoji opravdana sumnja da je počinjeno krivično djelo iz oblasti poreza; vodi evidenciju o izvršenim inspekcijskim nadzorima; sačinjava mjesečne i periodične izvještaje o izvršenoj kontroli; vrši kontrolu proizvođača/zastupnika, ovlaštenih servisera i obveznika fiskalizacije, vrši kontrolu tačnosti podataka nakon podnošenja ZIF-a od strane ovlaštenog servisa/servisera, putem softverske aplikacije za izdavanje plombi podnosi zahtjev šefu Odsjeka, u ovlaštenom servisu provjerava točnost podataka u fiskalnom uređaju (JIB, PIB i IOSA) i nakon provjere stavlja fiskalnu i programsku plombu, donosi rješenje o fiskalizaciji obveznika, vrši defiskalizaciju fiskalnog uređaja i donosi rješenje o brisanju iz registra fiskaliziranih uređaja, vrši kontrolu evidentiranja prometa putem fiskalnih sistema; vrši naknadnu fiskalizaciju i donosi odgovarajuća rješenja; vrši nadzor nad provođenjem Zakona o fiskalnim sistemima, i provodi i sve druge postupke definisane softverskom aplikacijom za fiskalizaciju; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.792,42 KM.

13. Opis poslova: po nalogu vrši uredsku i terensku kontrolu poreznih obveznika i obveznika uplate doprinosa u cilju utvrđivanja tačne porezne obaveze i poštivanja poreznih zakona i podzakonskih akata; sačinjava zapisnik o činjeničnom stanju utvrđenom u inspekcijskom nadzoru; donosi rješenje o dodatno uvrđenim poreznim obavezama po osnovu javnih prihoda; donosi druga rješenja i upravne akte koji su neophodni u postupku inspekcijskog nadzora; odlučuje o prigovoru na zapisnik; provodi postupke definisane softverskom aplikacijom za upravljanje inspekcijskim nadzorom; izdaje prekršajne naloge i podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka; inicira podnošenje krivičnog izvještaja u predmetima u kojima postoji opravdana sumnja da je počinjeno krivično djelo iz oblasti poreza; vodi evidenciju o izvršenim inspekcijskim nadzorima; sačinjava mjesečne i periodične izvještaje o izvršenoj kontroli; vrši kontrolu proizvođača/zastupnika, ovlaštenih servisera i obveznika fiskalizacije, vrši kontrolu tačnosti podataka nakon podnošenja ZIF-a od strane ovlaštenog servisa/servisera, putem softverske aplikacije za izdavanje plombi podnosi zahtjev šefu Odsjeka, u ovlaštenom servisu provjerava točnost podataka u fiskalnom uređaju (JIB, PIB i IOSA) i nakon provjere stavlja fiskalnu i programsku plombu, donosi rješenje o fiskalizaciji obveznika, vrši defiskalizaciju fiskalnog uređaja i donosi rješenje o brisanju iz registra fiskaliziranih uređaja, vrši kontrolu evidentiranja prometa putem fiskalnih sistema; vrši naknadnu fiskalizaciju i donosi odgovarajuća rješenja; vrši nadzor nad provođenjem Zakona o fiskalnim sistemima, i provodi i sve druge postupke definisane softverskom aplikacijom za fiskalizaciju; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.792,42 KM.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službu u Federacije Bosne i Hercegovine: da je državljanin Bosne i Hercegovine; da je stariji od 18 godina; da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti I pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine; da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto; da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini; da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete i to za: Poziciju 01. – VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – diploma visokog obrazovanjapravne struke – jedna godina radnog staža Pozicju 02. – VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ekonomski fakultet – tri godine radnog staža Pozicju 03. – VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke, ekonomski fakultet ili fakultet kriminalističkih nauka – tri godine radnog staža – poznavanje rada na računaru. Pozicju 04. – VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet – tri godine radnog staža. Pozicju 05. – VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ekonomski fakultet – tri godine radnog staža. Pozicju 06. – VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet, – četiri godine radnog staža Pozicju 07. – VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet – tri godine radnog staža Pozicju 08. – VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet – tri godine radnog staža Pozicju 09. – VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet – četiri godine radnog staža Pozicju 10. – VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet – tri godine radnog staža. Pozicju 11. – VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet – tri godine radnog staža Pozicju 12. – VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet – tri godine radnog staža. Pozicju 13. – VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet – tri godine radnog staža.

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba) 3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnik, a koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine), 2) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa, 3) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike

Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hecegovini o oslobađanju od polaganja stručnog upravnog ispita.

NAPOMENE ZA KANDIDATE: O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju. Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure. Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva. Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH neovisno od toga kada su dokazi dostavljeni. Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje. Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH: 1. Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde sa sjedištem u Sarajevu Ul.Kulovića br.7., 71000 Sarajevo ( za poziciju: 01., 02., 03., 06., 07.) 2. Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton sa sjedištem u Zenici Ul.Kučkovići br.2., 72000 Zenica (za poziciju: 04., 05., 09., 10., i 11.) 3. Odjeljenje Agencije za Hercegovačko – neretvanski i Zapadnohercegovački Kanton Ul.Ante Starčevića bb., 88000 Mostar ( za poziciju: 12.) 4. Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko – sanski kanton Ul. Gabrijela Jurkića bb., 80101 Livno (za poziciju: 13) 5. Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton sa sjedištem u Tuzli Ul.Trg slobode bb., 75000 Tuzla (za poziciju: 08.) sa naznakom: “Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine”, sa pozivom na broj konkursa – 10-30-8- 493/20

DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 14

Datum isteka: 10.08.2020

Datum objave: 28.07.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.