fbpx

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Stručnoj službi Doma naroda Parlamenta Federacije BiH

Ovaj oglas je istekao

Stručna služba Doma naroda Parlamenta Federacije BiH

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Stručnoj službi Doma naroda Parlamenta Federacije BiH

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene
novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i
postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe
Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Stručne
službe Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Stručnoj službi Doma naroda Parlamenta Federacije BiH

Radna mjesta:
01.Stručni saradnik mrežni administrator i administrator baze podataka u Uredu-Kabinetu
sekretara Doma naroda – 1 (jedan) izvršilac
02.Stručni savjetnik u Odboru za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Doma naroda u
Službi radnih tijela Doma naroda – 1 (jedan) izvršilac
01.Opis poslova: izrađuje projekte i programe vezane za informacioni sistem i održava njegovo
neometano funkcionisanje; vrši servisiranje i jednostavnije popravke kompjutorske opravke i održava
mrežni sistem; ažurira web-stranicu Parlamenta Federacije; obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu
predsjedavajućeg, potpredsjedavajućih i sekretara Doma naroda.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.221,00 KM
02.Opis poslova: poslovi iz nadležnosti navedenog radnog tijela predviđeni Poslovnikom o radu Doma
naroda i Odlukom o obrazovanju Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju; drugi poslovi i zadaci po
nalogu predsjednika, zamjenika predsjednika radnog tijela, sekretara Doma naroda i šefa Službe radnih
tijela.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.353,00 KM
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena
stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno
tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i
Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz
državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Adresa / Address: Kulovića 7, Sarajevo | Адреса: Куловића 7, Сарајево | Telefon / Телефон / Phone: 033/ 55 20 40
e-mail / е-маил: info@adsfbih.gov.ba | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

Strana / Страна / Page 2

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne
uvjete i to za:
Poziciju 01:
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (najmanje 240 ECTS
bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – fakultet društvenog ili
tehničkog smjera,
– 1 (jedna) godine radnog staža na istim ili sličnim poslovima,
– poznavanje rada na računaru,
– poznavanje engleskog jezika.
Pozicija 02:
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (najmanje 240 ECTS
bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – pravni, ekonomski fakultet,
fakultet društvenih i tehničkih nauka,
– 3 (tri) godine radnog staža na istim ili sličnim poslovima,
– poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije
za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije:
www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs
dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u skladu sa
uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja (može se
preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton
Goražde ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih organa
drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja stručnog upravnog
ispita.
3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika, koji obavljaju poslove namještenika u organu
državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti
sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili
je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
Napomena: Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog
organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji
ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene
fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način biti će odbijene kao neuredne.
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog
iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon
objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni
putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od
dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i načinu
dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom dokaza o
ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu
posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji  se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave, u
“Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure
bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
(71000 Sarajevo, ul. Kulovića br. 7)
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Stručnoj službi Doma naroda Parlamenta Federacije BiH broj 737/20”

DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 09.11.2020

Datum objave: 29.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.