fbpx

Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Sudskoj policiji u FBiH

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U - 13/16) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), na zahtjev Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Sudskoj policiji u FBiH

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine
Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda
Federacije Bosne i Hercegovine broj: U – 13/16) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog
konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), na zahtjev Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine,
Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Sudskoj policiji u Federaciji Bosne i Hercegovine

Radna mjesta:
SEKTOR ZA PRAVNE, RAČUNOVODSTVENE I OPĆE POSLOVE
01. Pomoćnik direktora za pravne, računovodstvene i opće poslove – 1 (jedan) izvršilac
Odsjek za pravne poslove i radne odnose
02. Šef odsjeka za pravne poslove i radne odnose – 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni savjetnik za normativno pravne poslove i radne odnose – 1 (jedan) izvršilac
Odsjek za opće poslove
04. Šef odsjeka za opće poslove – 1 (jedan)izvršilac
01. Opis poslova: Rukovodi radom sektora, pomaže direktoru u obavljanju normativnih, pravnih i kadrovskih,
finansijskih i materijalno-tehničkih poslova, organizuje obavljanje kancelarijskih, arhivskih i informacionokomunikacionih poslova Sudske policije, organizuje, koordinira i vrši pripremu i izradu programa, planova,
informacija, analiza, izvještaja, odluka, zahtjeva i drugih materijala u vezi sa materijalno-tehničkim
opremanjem i računovodstveno-finansijskim poslovima Sudske policije, organizuje, koordinira ili vrši pripremu i
izradu planova o nabavkama, kao i vrši poslove vezano za organizaciju nabavki roba, usluga i radova koji nisu
u nadležnosti komisije za javne nabavke, organizuje, koordinira ili vrši poslove vezano za donošenje odluka o
pravima iz radnih odnosa službenika Sudske policije, državnih službenika i namještenika o kojima odlučuje
direktor, organizuje, koordinira ili vrši poslove vezano za zastupanje Sudske policije pred nadležnim sudovima,
vrši analizu propisa vezanih za prava iz radnih odnosa zaposlenih u Sudskoj policiji, te predlaže eventualne
izmjene i učestvuje u izradi podzakonskih propisa vezanih za isto, organizuje vođenje propisanih evidencija u
sjedištu Sudske policije, koordinira aktivnosti direktora sa internom revizijom, sarađuje sa nadležnim
institucijama u pitanjima vezanim za finansijsko upravljanje i kontrolu i druge materijalno-finansijske poslove,
vrši druge poslove iz nadležnosti Sudske policije, koje mu odredi direktor.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.881,00 KM.
02. Opis poslova: Rukovodi radom odsjeka, predlaže raspored poslova i zadataka na neposredne izvršitelje i
pruža im potrebnu stručnu pomoć u radu u poslovima vezanim za normativne, pravne i kadrovske poslove,
organizuje ili učestvuje u izradi podzakonskih akata, odluka, rješenja, zapisnika, izvještaja, planova i drugih
akata vezanih za normativno-pravne poslove, poslove iz oblasti radnih odnosa i poslove vezane za nabavke
roba, usluga i radova koji nisu u nadležnosti komisije za javne nabavke, organizuje i vrši poslove vezano za
zastupanje Sudske policije pred nadležnim sudovima, organizuje i vrši nadzor nad vođenjem propisanih
evidencija iz djelokruga rada odsjeka, organizuje stručne i druge administrativno-tehničke poslove iz
nadležnosti odsjeka, te vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodni službenik Sudske policije.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.485,00 KM.
03. Opis poslova: Vrši izradu propisa i vrši njihovu nomo-tehničku obradu, učestvuje u pribavljanju mišljenja
na prijedloge propisa koji se dostavljaju nadležnim na davanje potrebnih mišljenja, učestvuje sa odgovarajućim
organizacionim jedinicama u pripremanju stručnih uputstava i podzakonskih akata Sudske policije, prati
blagovremenost donošenja propisa za izvršavanje zakona i drugih propisa i njihove usklađenosti sa zakonima
i drugim propisima i predlaže mjere u vezi s tim, izučava pojedina pravna pitanja u cilju obezbjeđivanja
jedinstvenog postupanja organizacionih jedinica Sudske policije u pitanjima iz radnih odnosa, prati propise iz
oblasti iz kojih proističe obaveza za Sudsku policiju i o tome obavještava odgovarajuće organizacione jedinice,
priprema mjesečne i druge periodične izvještaje iz djelokruga rada odsjeka i sektora, vrši pravnotehničku
obradu općih akata Sudske policije, postupa po upitima i priprema stručna mišljenja i odgovore, izrađuje
pojedinačne akte koji se odnose na prava i dužnosti iz radnih odnosa ili u vezi radnog odnosa, vrši poslove
vezano za zastupanje Sudske policije pred nadležnim sudovima, odgovara za blagovremeno, zakonito i
stručno izvršavanje navedenih poslova i zadataka, obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni
rukovodilac.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.353,00 KM.
04. Opis poslova: Rukovodi radom odsjeka, predlaže raspored poslova i zadataka na neposredne izvršitelje i
pruža im potrebnu stručnu pomoć u radu, provodi ili pruža stručnu pomoć, izrađuje ili učestvuje u izradi
prijedloga, analiza, planova, izvještaja, odluka i drugih informacija u vezi sa radom odsjeka, organizuje i
koordinira obavljanje materijalno-tehničkih, uredskih, arhivskih i informaciono-komunikacionih poslova Sudske
policije, vrši pripremu i izradu planova o nabavkama, kao poslove vezano za organizaciju nabavki roba, usluga
i radova koji nisu u nadležnosti komisije za javne nabavke, organizuje vođenje evidencija u sjedištu Sudske
policije, vrši druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.485,00 KM.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službu u Federacije Bosne i
Hercegovine:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine;
– da je stariji od 18 godina;
-da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stručne spreme
odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje
propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje
u organima državne službe u Federacij i Bosne i Hercegovine;
-da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
-da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne
službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
-da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne
uvjete i to:
Za poziciju 01:
– VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa 240
ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja
pravne ili upravne struke,
– najmanje pet godina radnog staža i
– poznavanje rada na računaru.
Za poziciju 02:

– VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa 240
ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja
pravne ili upravne struke,
– najmanje četiri godine radnog staža
– poznavanje rada na računaru
Za poziciju 03.
– VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa 240
ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja
pravne ili upravne struke
– tri godine radnog staža
– poznavanje rada na računaru
Za poziciju 04:
– VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa 240
ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja
pravne ili upravne struke, ekonomski ili drugi fakultet društvenog ili tehničkog smjera,
– najmanje četiri godine radnog staža
– poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije
za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton
Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs
dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa uslovima iz
konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web
stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni
putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje
konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i načinu
dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Napomena: ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog
organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne
vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije
diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način bit će odbijene kao neuredne.,
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na
prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom
statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave, u
„Službenim novinama Federacije BiH neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez
mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim
novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH:
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
u Sarajevu
Ul.Kulovića br.7., 71000 Sarajevo
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Sudskoj policiji u Federaciji Bosne i
Hercegovine sa pozivom na broj: 10-30-8-170/21 „
DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba/

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 28.04.2021

Datum objave: 13.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.