fbpx

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Uredu za javne nabave za potrebe korisnika proračuna Kantona Središnja Bosna

Ovaj oglas je istekao

Ureda za javne nabave za potrebe korisnika proračuna Kantona Središnja Bosna

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Uredu za javne nabave za potrebe korisnika proračuna Kantona Središnja Bosna

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12),
člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona”, broj: 7/11) i člana
5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih
službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Ureda za javne nabave za potrebe korisnika
proračuna Kantona Središnja Bosna, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i
Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Uredu za javne nabave za potrebe korisnika proračuna Kantona Središnja Bosna

Radna mjesta:
01. Stručni savjetnik za pripremu javne nabave – 1 (jedan) izvršitelj
02. Viši stručni suradnik za podršku, evidentiranje i izvještavanje – 1 (jedan) izvršitelj
01. Opis poslova: praćenje i proučavanje stanja i pojava u području javnih nabava, a
posebno praćenje i analiziranje tržišta i ponuda na tržištu roba, usluga i radova u cilju
uspješne pripreme postupaka javnih nabava s prijedlogom mjera za unaprjeđenja u
navedenom području i rješavanje utvrđenih problema; poslovi izrade, odnosno analize,
provjere i kontrole već pripremljenih tehničkih i stručnih podloga, projekata, troškovnika,
specifikacija, posebnih uvjeta i zahtjeva kod opisa predmeta nabave, s ciljem izbjegavanja
grešaka u javnim nabavama i štetnih posljedica; praćenje propisa iz oblasti javnih nabava,
prakse Ureda za razmatranje žalbi, sudske prakse, objavljenih stručnih mišljenja i mišljenja
nadležnih tijela; obavljanje svih poslova u dodijeljenom postupku javne nabave u cilju
uspješne pripreme, provođenja i okončanja postupka javne nabave, kao i realizacije ugovora
o javnoj nabavi; sudjelovanje u radu povjerenstva koje provodi postupak javne nabave; drugi
poslovi po nalogu rukovoditelja Ureda.
02. Opis poslova: pripremanje i poduzimanje odgovarajućih mjera, radnji i postupaka radi
implementacije, razvoja i upravljanja sustavom e-nabave i drugih naprednih tehnologija za
provedbu i nadzor nad sustavom javne nabave, s prijedlogom mjera za unaprjeđenja u
navedenom području i rješavanje utvrđenih problema; izrada plana i programa obuke
Korisnika Proračuna za rad u aplikacijama i elektronskim sustavima za javne nabave i
vršenje iste; pružanje podrške Korisnicima Poračuna i komunikacija s istim u svezi pitanja
pripreme provođenja i realizacije javnih nabava; uspostavljanje izrada i vođenje evidencija
iz oblasti javnih nabava; izrada odgovarajućih materijala kojima se vrši informiranje o stanju
i problemima vezanim uz javne nabave, kao i predlaganje mjera kojima se osigurava
izvršavanje propisa iz oblasti javnih nabava; sudjelovanje u radu povjerenstva koje provodi
postupak javne nabave; drugi poslovi po nalogu rukovoditelja Ureda.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje
VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi
osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima
državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete, i to za:
Radno mjesto 01:
– VII stupanj stručne spreme – diplomirani inženjer građevine, arhitekture, strojarstva,
prometa, informatike ili elektrotehnike, odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa
Bolonjskog sustava studiranja (300 ECTS bodova) građevinske, arhitektonske,
strojarske, prometne, informatičke ili elektrotehničke struke, sa kontinuitetom u struci u
oba ciklusa,
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru,
Radno mjesto 02:
– VII stupanj stručne spreme – ekonomski ili pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje
prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (240 ECTS bodova) ekonomske ili pravne
struke,
– najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje – potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom
Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničkodobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja
nadležnih organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o
oslobađanju od polaganja stručnog upravnog ispita.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da
je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno
sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na
prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće
dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi
ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Uredu za javne nabave za potrebe korisnika proračuna Kantona Središnja Bosna
sa pozivom na broj: 08-30-8-40/20“
DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 30.03.2020

Datum objave: 18.03.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.