fbpx

JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko – pravne poslove

Ovaj oglas je istekao

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove

JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko – pravne poslove

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko – pravne poslove

Stručni savjetnik za IPP i međunarodnu suradnju – 1(jedan) izvršitelj

Opis poslova: Vrši pripremu zakonskih i podzakonskih akata iz nadležnosti Sektora, sudjeluje u pripremi analiza, izvješća, stručnih naputaka, mišljenja i objašnjenja propisa iz nadležnosti Sektora, Priprema prijedloge za poduzimanje odgovarajućih mjera i priprema informacija za Vladu FBiH iz oblasti za koje je Sektor nadležan, sudjeluje u pripremi zakonskih i podzakonskih propisa vezanih za izgradnju, održavanje i unaprijeđenje Infrastrukture prostornih podataka (IPP), tehnički podržava rad organa IPP-a, podržava razvijanje i koordiniranje politika pristupa, razmjene i korištenja prostornih podataka u okviru IPP-a FBiH, tehnički podržava rad Vijeća u poslovima pripreme i provođenju programa rada i izvještaja o istima, tehnički podržava rad Vijeća u poslovima informiranja javnosti i edukacije subjekata IPP-a FBiH, učestvuje u pripremanju i izvršavanju međunarodnih sporazuma iz nadležnosti Uprave, daje podršku pripremi bilateralne i međunarodne suradnje, provedbe projekata i razmjene podataka iz nadležnosti Uprave, učestvuje u pripremanju i izvršavanju međunarodnih sporazuma iz nadležnosti Uprave, podupire pripremu bilateralne i međunarodne suradnje, učestvuje u implementiranju lokalnih, regionalnih i međunarodnih projekata koje implementira ili u čijoj implementiranju učestvuje Federalna uprava, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovoditelj.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.353,00 KM.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službu u Federacije Bosne i Hercegovine:

01.da je državljanin Bosne i Hercegovine; 02.da je stariji od 18 godina; 03. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti I pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine; 04.da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto; 05.da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini; 06.da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine. Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete i to: – VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, diploma visokog obrazovanja pravne struke – 3 (tri) godine radnog staža – poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hecegovini o oslobađanju od polaganja stručnog upravnog ispita.

NAPOMENE ZA KANDIDATE: O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju. Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure. Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva. Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH neovisno od toga kada su dokazi dostavljeni. Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje. Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH:

1. Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde sa sjedištem u Sarajevu Ul.Kulovića br.7., 71000 Sarajevo sa naznakom: “Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko – pravne poslove sa pozivom na broj konkursa – 10-30-8- 470/20)

DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave .

Izvor: Agencija za državu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 03.08.2020

Datum objave: 27.07.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.