fbpx

JAVNI  KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnom ministarstvu zdravstva

Ovaj oglas je istekao

Federalno ministarstvo zdravstva

JAVNI  KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnom ministarstvu zdravstva

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Federalnog ministarstva zdravstva, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI  KONKURS

za popunu radnog mjesta državnog službenika u

Federalnom ministarstvu zdravstva

  • Stručni savjetnik za transplantacijsku medicinu – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: Obavlja nasloženije poslove koji se odnose na: praćenje stanja i pojava u oblasti transplantacijske medicine, a naročito na utvrđivanje stručnih osnova jedinstvenog federalnog transplantacionog programa; koordiniranje rada zdravstvenih ustanova za transplantacijsku medicinu, kao i Povjerenstva za transplantacijsku medicinu Ministarstva i drugih stručnih povjerenstava iz područja djelokruga; pripremanje stručnih osnova s ciljem uspostave registara koji se vode u Centru; sudjeluje u uspostavljanju i upravljanju sustava biovigilancije; koordinira i prati razmjenu organa, tkiva i stanica na federalnom, entitetskom i međunarodnom nivou rada i sudjeluje u dežurstvima 24-satnog sustava za koordinaciju; vodi propisane evidencije; obavlja analitičke i stručne poslove planiranja, uspostavljanja informacionog sustava i registara iz djelokruga rada Centra; utvrđuje potrebe i učestvuje u izradi projektnih zadataka i poslovnih procesa iz djelokruga rada Centra; priprema stručne osnove ugovora sa ovlaštenim institucijama u Bosni i Hercegovini, odnosno stranim ili međunarodnim organizacijama koje obavljaju razmjenu organa, tkiva i stanica radi presađivanja u svrhu liječenja; prati sve postupke u oblasti transplantacijske medicine, te u svezi s tim predlaže mjere za unapređenje stanja u ovoj oblasti; sudjeluje u pripremi izvještaja i analiza na osnovu evidencija i registara koje vodi; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja. Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.353,00 KM

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;

2. da je stariji od 18 godina;

3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;

4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;

5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

  • VSS – VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje do 360 ECTS bodova) Bolonjskog sustava studiranja, sa stečenom diplomom visokog obrazovanja medicinski ili stomatološki fakultet,
  • položen stručni ispit – doktor medicine, odnosno stručni ispit – doktor stomatologije, (kandidati su dužni da u rubrici „Ispiti profesionalne nadogradnje/usavršavanja“ u dijelu koji se odnoosi na „Posebne ispite tražene javnim konkursom“ navedu broj i datum uvjerenja o položenom stručnom ispitu – doktor medicine, odnosno stručni ispit – doktor stomatologije – tri godine radnog staža,
  • aktivno znanje engleskog jezika,
  • poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).

Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hecegovini o oslobađanju od polaganja stručnog upravnog ispita.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave, u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i

Bosansko-podrinjski Kanton Goražde

Ul. Kulovića br. 7

71 000 Sarajevo

sa naznakom:

“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u

Federalnom ministarstvu zdravstva: 10-30-8-215/20”

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Izvor: Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 13.06.2020

Datum objave: 02.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.