fbpx

JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu financija Hercegbosanske županije

Ovaj oglas je istekao

Ministarstvo financija Hercegbosanske županije

JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu financija Hercegbosanske županije

Na osnovu člana 34., a u vezi sa čl. 44. st. 5. i na osnovu člana 105. Zakona o državnim
službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji
(„Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 1/14 i 5/16), a u vezi s članom 74a.
Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03,
23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 i 99/15), Agencija za državnu službu Federacije
Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva financija HBŽ objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Ministarstvu financija Hercegbosanske županije

– Stručni suradnik za računovodstvo – 1 (jedan) izvršitelj
Opis poslova: vrši nadzor o ispravnosti vođenja kartoteke osnovnih sredstava, opreme za
korisnike proračuna; usuglašava knjigovodstveno i stvarno stanje i sravnjuje dokumentaciju
s dobavljačima; pregleda i kontrolira odgovarajuće registre iz pomoćnih knjiga i Glavne
knjige riznice; pregleda i kontrolira izvještaje iz pomoćnih knjiga i Glavne knjige riznice u
vezi nabave, obveza plaćanja, plaćanja, potraživanja, potpora, stanja sredstava i drugo;
koordinira radom Operativnih jedinica za unos; prati obračun plaća, naknada, poreza i
doprinosa proračunskih korisnika, te unos računa-faktura u svezi istih; usklađuje uplate
doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, kao i uplate drugih doprinosa
proračunskih korisnika za koje se u riznici vrši obračun plaća i obavlja i druge poslove po
nalogu pomoćnika ministra i ministra. Stručni suradnik za svoj rad neposredno odgovara
pomoćniku ministra za računovodstvo.
Uvjeti: kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnim
službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u HBŽ:
1. da su državljani Bosne i Hercegovine;
2. da su stariji od 18 godina;
3. da imaju univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje
VII. stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema obrazovanja.
4. da su zdravstveno sposobni za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine do dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nisu
otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da im pravosnažnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera, odnosno
sigurnosna mjera zabrane obavljanja poziva u organu državne službe, odnosno radnog
mjesta za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje
prijave za konkurs;
8. u državnu službu ne mogu biti primljene osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak ili
koje su osuđene za krivična djela za koje je propisana kazna od najmanje dvije godine
zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu za krivična djela protiv života i tijela,
čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili
zbog pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom
zakonu.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uvjete:
– Visoka stručna sprema VII stupnja, Ekonomski fakultet ili završen prvi, drugi ili treći ciklus
Bolonjskog sustava obrazovanja (180 ili 240 ECTS bodova – ekonomski smjer,
– najmanje 1 (jedna) godine radnog iskustva u struci,
– poznavanje rada na računalu
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela
Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).
2. diplomu o završenom visokom obrazovanju (dokaz o nostrifikaciji diplome, ukoliko fakultet
nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon
06.04.1992. godine)
3. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS. Primjer uvjerenja može
se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
4. dokaz o poznavanju rada na računalu
5. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe i koji su stekli VII
stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova dužni su
dostaviti i:
-dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za
čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenike, izdat nakon objave javnog
konkursa i dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe, nakon položenog
stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe, i
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu
općeg znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom
ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg
znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i
Hercegovini o oslobađanju od polaganja stručnog upravnog ispita.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Polaganju stručnog ispita mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete
navedene u tekstu javnog konkursa.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da
je odustao od dalje konkursne procedure.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o dostavi dokaza,
dostaviti Agenciji dokaze o ispunjavanju općih uvjeta javnog konkursa.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 8 dana od objave javnog
konkursa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 i UNSKO-SANSKI KANTON
Ulica Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom
«Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Ministarstvu financija HBŽ sa pozivom na br. 05-30-8-130/20

DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 10.06.2020

Datum objave: 03.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.