fbpx

JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Federalnom zavodu za agropedologiju

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17- Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a u skladu sa Odlukom Vlade Federacije BiH o raspisivanju Javnog konkursa za postavljenje direktora Federalnog zavoda za agropedologiju, V.broj:128/2021 od 21.01.2021. godine, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje JAVNI  KONKURS za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Federalnom zavodu za agropedologiju

JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Federalnom zavodu za agropedologiju

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17- Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a u skladu sa Odlukom Vlade Federacije BiH o raspisivanju Javnog konkursa za postavljenje direktora Federalnog zavoda za agropedologiju, V.broj:128/2021 od 21.01.2021. godine, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI  KONKURS

za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika

u Federalnom zavodu za agropedologiju

 • Direktor – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: Radom Zavoda rukovodi direktor.Direktor zastupa i predstavlja Zavod i vrši naročito slijedeće poslove: organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti Zavoda, donosi propise, interne opšte akte i pojedinačne akte za koje je zakonom i podzakonskim propisima ovlašten i u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom u Zavodu i vrši druge poslove koji su mu zakonom i podzakonskim propisima stavljeni u nadležnost. Direktor je u skladu sa zakonom i drugim propisima, odgovoran za korištenje finansijskih i drugih materijalnih dobara iz nadležnosti Zavoda i ta sredstva se mogu koristiti isključivo za namjene za koje su dodijeljena i svojim vlastitim odlukama ne može mijenjati predviđene namjene.Direktor je naredbodavac za sva navedena sredstva i dobra. Direktor za svoj rad i rad Zavoda odgovara Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa zakonom, drugim propisima i ovim Pravilnikom. Sve akte iz nadležnosti Zavoda potpisuje direktor.Direktor može ovlastiti pomoćnike direktora da potpisuju određena pojedina akta iz nadležnosti Sektora čijim radom rukovode, a o čemu se donosi posebno rješenje koje sadrži: ime i prezime pomoćnika direktora koji se ovlašćuje, naziv radnog mjesta na kojem se nalazi i naziv pojedinačnih akata za koje se ovlašćuje za potpisivanje. Pripadajuća osnovna neto plaća: 2.103,30 KM.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službu u Federacije Bosne i Hercegovine:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da je stariji od 18 godina;
 • da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 • da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
 • da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
 • da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete i to:

 • VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – poljoprivredni fakultet
 • najmanje 7 (sedam) godina radnog staža
 • poznavanje engleskog jezika (u skladu sa odredbama Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje ili aktivno znanje stranog jezika u postupcima provođenja konkursa u organima državne službe u FBiH ( “Sl. novine FBiH”, br. 51/16 i 59/16)
 • poznavanje rada na računaru
 • položen vozački ispit „B“ kategorije (obavezno upisati kategoriju vozačkog ispita, broj, datum izdavanja vozačke dozvole u dijelu prijavnog obrasca Agencije “Posebni uvjeti traženi javnim konkursom”)

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hecegovini o oslobađanju od polaganja stručnog upravnog ispita.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.

Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način bit će odbijene kao neuredne.

Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde

Ul. Kulovića br. 7

71000 Sarajevo

sa naznakom:

“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika

u Federalnom zavodu za agropedologiju , broj:10-30-8-82/21)

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 27.02.2021

Datum objave: 12.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.