Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu pravosuđa i uprave Kantona Središnja Bosna/ Srednjobosanskog kantona

Ovaj oglas je istekao

Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu pravosuđa i uprave Kantona Središnja Bosna/ Srednjobosanskog kantona

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 ) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona, broj 7/11” ), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva pravosuđa i uprave Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika
u Ministarstvu pravosuđa i uprave
Kantona Središnja Bosna/ Srednjobosanskog kantona


5 / 646

 

– Pomoćnik ministra za upravu- 1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: neposredno rukovodi odjeljenjem i s tim u vezi organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti odjeljenja, objedinjava i usmjerava rad izvršiocima poslova u odjeljenju, osigurava blagovremeno, zakonito, pravilno i ekonomično vršenje svih poslova iz nadležnosti organizacione jedinice kojom rukovodi, raspoređuje poslove i zadatke na službenike i namještenike u odjeljenju i daje im upute o načinu vršenja poslova, pruža vršiocima poslova potrebnu pomoć u radu, predlaže ministru ocjene za rad službenika i postignute rezultate, obavlja neposredan stručni nadzor i pruža stručnu pomoć izvršiocima, redovno upoznaje ministra o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti odjeljenja te predlaže poduzimanje potrebnih mjera, pravi program obuke pri osposobljavanju pripravnika i državnih službenika na probnom radu, prati i usmjerava zakonitost rada ministarstva i upoznaje organizacionu jedinicu na čiji rad se propisi odnose sa izmjenama i dopunama propisa, vrši najsloženije poslove iz nadležnosti odjeljenja i obavlja i druge poslove po nalogu ministra, obavlja i sljedeće poslove: izrada nacrta i prijedloga zakona i drugih akata iz oblasti uprave i lokalne samouprave, te priprema i izradu izmjena i dopuna tih propisa, davanje stručnih mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima zakona i drugih propisa, davanje stručnih mišljenja i rješenja za primjenu zakona i drugih propisa i opštih akata povodom upita građana, pravnih lica ili po službenoj dužnosti, davanje mišljenja za ministra o materijalima iz oblasti uprave o kojima raspravlja Vlada, prati stanje u oblasti uprave i lokalne samouprave i predlaže odgovarajuće mjere, te vrši stručnu obradu sistemskih rješenja iz oblasti uprave, daje mišljenja na propise u pogledu organizacije uprave, daje mišljenja na pravilnike o unutrašnjoj organizaciji kantonalnih organa uprave i upravnih ustanova, izrada rješenja za polaganje stručnog upravnog ispita i prati stanje u toj oblasti, utvrđivanje prijedloga poslova i zadataka iz djelokruga rada odjeljenja za godišnji program i plan rada odjeljenja, utvrđuje periodične planove odjeljenja, vrši i druge poslove po nalogu ministra.
Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

– VII stepen stručne spreme – pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (300 ECTS bodova) pravne struke sa kontinuitetom u struci u oba ciklusa,
– 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja

Prijavljivanje na konkurs:
1 .Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br.69/06, 78/06, 63/08,27/14 i 69/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br.2, 72000 Zenica

sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu pravosuđa i uprave
Kantona Središnja Bosna/ Srednjobosanskog kantona”


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.

Izvor: http://www.adsfbih.gov.ba./index.php?lang=ba&sel=84&view=10161

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 14.02.2018

Datum objave: 01.02.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.