fbpx

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih mjesta JU Centar za socijalni rad Petrovo

Ovaj oglas je istekao

JU Centar za socijalni rad Petrovo

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih mjesta JU Centar za socijalni rad Petrovo

Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br.
25/03 i 41/03), člana 87. stav 4. Zakona o socijalnoj zaštiti (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, br. 37/12, 90/16 i 94/19), člana 5. Zakona o javnim preduzećima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 75/04 i 78/11), Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora u JU Centar za socijalni rad Petrovo (“Službeni glasnik opštine Petrovo”, broj 7/19) i Odluke
o utvrđivanju uslova i raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje
člana Nadzornog odbora JKP “Voda” d.o.o. Petrovo (“Službeni glasnik opštine Petrovo”, broj 2/20), Skupština opštine Petrovo raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih mjesta

I – Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje:
1. direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Petrovo,
2. jednog člana Nadzornog odbora JKP “Voda” d.o.o. Petrovo.
II – Nadležnost, poslovi, obaveze i odgovornosti direktora utvrđeni su
Zakonom o socijalnoj zaštiti i Statutom JU Centar za socijalni rad Petrovo, a
članova Nadzornog odbora Zakonom o javnim preduzećima i Statutom JKP
“Voda” d.o.o. Petrovo.
III – Izbor i imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad Petrovo vrši
se na period od četiri godine, a člana Nadzornog odbora JKP “Voda” d.o.o.
Petrovo na vrijeme trajanja mandata sadašnjeg saziva ovog organa.
IV – Opšti uslovi za kandidate su:
1. da su državljani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nisu otpuštani iz službe na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i
Hercegovini ili entitetima kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri
godine prije objavljivanja ovog konkursa,
5. da nisu osuđivani za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje dužnosti direktora Ustanove,
6. da nisu optuženi od strane Međunarodnog suda za ratne zločine u
bivšoj Jugoslaviji (član IX – 1. Ustava Bosne i Hercegovine),
7. da nisu na funkciji u političkoj stranci ili članovi organa zakonodavne,
izvršne ili sudske vlasti.
V – Posebni uslovi
5.1. Direktor JU Centar za socijalni rad Petrovo:
1) da imaju obrazovanje prvog ciklusa u trajanju od najmanje tri, a najviše četiri godine i vrednuje se sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova,
odnosno da imaju stručnu spremu prema zakonu koji reguliše visoko obrazovanje sljedećih zanimanja: diplomirani socijalni radnik, diplomirani pravnik,
diplomirani psiholog, diplomirani sociolog, menadžer socijalne politike i
socijalne zaštite, diplomirani pedagog, diplomirani specijalni pedagog, diplomirani defektolog (diplomirani specijalni edukator i rehabilitator), visoka
stručna sprema ekonomskih usmjerenja,
2) najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
3) položen stručni ispit za rad u organima uprave;
5.2. član Nadzornog odbora JKP “Voda” d.o.o. Petrovo:
1) da imaju srednju stručnu spremu društvenog ili tehničkog smjera stečenu školovanjem u četvorogodišnjem trajanju, višu stručnu spremu ili visoku stručnu spremu ili ekvivalent od najmanje 180 ECTS bodova,
2) radno iskustvo od tri godine u struci sa visokom i višom stručnom
spremom, odnosno pet godina sa srednjom stručnom spremom,
3) da poznaju oblast poslovanja i djelatnosti kojima se bavi Preduzeće,
4) da poznaju prava i obaveze Nadzornog odbora,
5) da imaju sposobnosti i znanje za upravljanje fi nansijskim i ljudskim
resursima.
VI – Sukob interesa
Kandidat ne može obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji
dovodi do sukoba interesa, u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, broj 41/03) i Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 73/08 i 52/14).
VII – Uz prijavu na Konkurs kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova: biografi ju o kretanju u službi, uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o nekažnjavanju, ovjerenu
kopiju diplome, potvrdu o radnom iskustvu, uvjerenje o položenom stručnom
ispitu za rad u organima uprave (samo kandidati za direktora) i dokaz o opštoj
zdravstvenoj sposobnosti (samo za kandidate koji uđu u uži izbor).
Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova pod tačkom IV podt. 4, 6. i 7. i
tačkom VI kandidati dostavljaju svojeručno potpisanu i od nadležnog organa
ovjerenu izjavu.
Dokumenta se dostavljaju u originalu ili ovjerene foto-kopije.
VIII – Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja Konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom
listu “Blic”.
Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor komisije za sprovođenje postupka izbora i imenovanja obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Prijave sa dokumentima dostavljaju se lično ili poštanskom pošiljkom,
na adresu: Opština Petrovo, Ozrenskih odreda 25, 74 317 Petrovo, sa naznakom: Komisija za izbor direktora JU Centar za socijalni rad Petrovo, odnosno
Komisija za izbor člana Nadzornog odbora JKP “Voda” d.o.o. Petrovo.
Broj: 01-103-1/20 Predsjednik
11.3.2020. godine Skupštine opštine,
Petrovo Brano Marjanović, s.r

Izvor: Službeni glasnik RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 16.06.2020

Datum objave: 02.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.