fbpx

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Opštinskoj upravi Opštine Brod

Ovaj oglas je istekao

Opštinska uprava Opštine Brod

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Opštinskoj upravi Opštine Brod

Na osnovu člana 160. stav 2. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, broj 97/16) i člana 43. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za
popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj
upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17), načelnik opštine
Brod raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u
Opštinskoj upravi Opštine Brod

I – Načelnik opštine Brod raspisuje Javni konkurs za popunu upražnjenih
radnih mjesta namještenika u Opštinskoj upravi Opštine Brod, na neodređeno vrijeme:
u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici, Odsjek za poslove zaštite i spasavanja:
1) starješina Teritorijalne vatrogasne jedinice …………………… 1 (jedan) izvršilac,
2) vatrogasac ………………………………………………………… 1 (jedan) izvršilac.
II – Opis poslova
Opis poslova za radna mjesta starješina Teritorijalne vatrogasne jedinice
i vatrogasac utvrđen je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Brod.
III – Opšti uslovi za prijem u radni odnos:
1) da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2) da je stariji od 18 godina,
3) da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo
kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi,
7) da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom – član IX tačka 1. Ustava BiH.
IV – Posebni uslovi
Za radno mjesto iz tačke I podtačka 1):
– viša stručna sprema ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 180
ESTS bodova, smjer tehnički, najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara, a ako nema položen stručni ispit, obavezan je da ga položi u roku od šest mjeseci od dana imenovanja, položen vozački ispit Be-kategorije, da je zdravstveno i psihofi zički sposoban za vršenje poslova gašenja požara i spasavanje ljudi i imovine i poznavanje rada na računaru.
Za radno mjesto iz tačke I podtačka 2):
– srednja stručna sprema u četvorogodišnjem trajanju vatrogasne, metalske,
hemijske, građevinske, elektro i druge tehničke struke, položen stručni ispit za profesionalnog vatrogasca, a ako nema položen stručni ispit, može se primiti na rad uz obavezu da isti položi u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, odnosno od dana ispunjavanja uslova za polaganje stručnog ispita, položen vozački ispit Be-kategorije, da je zdravstveno i psihofi zički sposoban za vršenje poslova gašenja požara i spasavanje ljudi i imovine i da nije stariji od 25 godina.
V – Potrebna dokumentacija
(1) Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu
– Prijava na javni konkurs. Uz navedeni obrazac, kao dokaz o ispunjavanju opštih
uslova, kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske,
odnosno Bosne i Hercegovine i foto-kopiju lične karte, a izjave da kandidat:
1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene
na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje
pred Tribunalom – član IX tačka 1. Ustava BiH,
2) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
3) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo
kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja Konkursa,
4) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16),
sastavni su dio prijave na Javni konkurs.
(2) Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova,
– kandidat za radno mjesto iz tačke I podtačka 1) prilaže foto-kopiju:
1) diplome o završenoj stručnoj spremi,
2) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rukovodioca akcije gašenja
požara, a ako nema položen stručni ispit, prilaže ovjerenu izjavu kojom se obavezuje da će stručni ispit položiti u roku od šest mjeseci od dana imenovanja,
3) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje
ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom
i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),
4) izvoda iz matične knjige rođenih,
5) vozačke dozvole i
6) isprave ili izjavu u pisanoj formi o poznavanju rada na računaru;
– kandidat za radno mjesto iz tačke I podtačka 2) prilaže foto-kopiju:
1) diplome o završenoj stručnoj spremi,
2) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za profesionalnog vatrogasca,
a ako nema položen stručni ispit, prilaže ovjerenu izjavu kojom se obavezuje da će stručni ispit položiti u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, odnosno od dana ispunjavanja uslova za polaganje stručnog ispita,
3) izvoda iz matične knjige rođenih i
4) vozačke dozvole.
Stepen stručne spreme dokazuje se univerzitetskom diplomom ili svjedočanstvom o završenoj srednjoj stručnoj spremi.
Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje diplomu o stečenom visokom obrazovanju, može da dostavi uvjerenje o diplomiranju, koje
ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno ne
može biti starije od godinu dana.
Kandidat uz uvjerenje o diplomiranju dostavlja i potpisano kratko obrazloženje – izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.
Kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po bolonjskom sistemu
studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama
propisa iz oblasti visokog obrazovanja. U slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o
stečenom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje.
Kandidati koji su fakultet završili u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifi kovanu diplomu, u skladu sa zakonskim propisima iz oblasti
visokog obrazovanja. Izuzetno, kandidati koji su diplomu stekli na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, kao i oni koji su diplome stekli u
Republici Srbiji nemaju obavezu da nostrifi kuju diplomu.
Ukoliko je postupak nostrifi kacije diplome počet ranije ili je u toku u
trenutku prijavljivanja na Konkurs, kandidat je dužan da uz prijavu dostavi
dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifi kaciju diplome nadležnom organu,  s tim da nostrifi kovanu diplomu dostavlja organu koji je raspisao Konkurs najkasnije do dana održavanja intervjua.
Kandidat ne treba da dostavi uvjerenje o diplomiranju starije od godinu
dana ni diplomu o stečenom visokom obrazovanju akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili druge slične diplome ukoliko nisu tražene u posebnim uslovima Konkursa, jer one ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog osnovnog, odnosno dodiplomskog studija.
Kao dokaz o radnom iskustvu kandidat može da dostavi:
– potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat
radio ili radi, koje treba da budu precizne i detaljne, odnosno u kojima treba da su navedeni podaci o tome na kojim poslovima je radio – naziv radnog mjesta, da li su to poslovi visoke, više, srednje stručne spreme, odnosno obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude precizno naveden period radnog angažovanja na radnim zadacima.
Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidat može da dostavi:
– uvjerenje škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na
računaru, uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu iz informatike ili drugu ispravu fakulteta (foto-kopija indeksa) koja potvrđuje poznavanje ili znanje rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno u vezi sa radom na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi i položenom predmetu iz informatike.
Dokazi se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi
u Republici Srpskoj.
Na osnovu akta o procjeni rizika na radnom mjestu i u radnoj sredini u Opštini Brod, prethodni ljekarski pregled za radna mjesta starješina
Teritorijalne vatrogasne jedinice i vatrogasac, koja su utvrđena kao radna
mjesta sa povećanim rizikom, obuhvata obavezno: pregled specijaliste medicine rada, pregled specijaliste oftalmologa, pregled specijaliste neuropsihijatra ili neurologa, pregled psihologa, EKG, audiogram, test spirometrije, osnovne laboratorijske analize (SE, KKS, ŠUK, urin, urea), RTG pluća, test vestibulometrije, a fakultativno pregled ortopeda i pregled dermatologa.
(3) Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove Javnog konkursa
Konkursna komisija obaviće usmeni intervju, s ciljem ocjene stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata za obavljanje poslova i zadataka za radno mjesto na koje je konkurisao.
O mjestu i vremenu održavanja usmenog intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.
(4) Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku
od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o
ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji,
ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz tačke V stav 1. podt. 1, 3. i 4. Javnog
konkursa, kao i originalno uvjerenje o obavljenom prethodnom ljekarskom
pregledu, izdato od zdravstvene ustanove za medicinu rada kao dokaz da je
zdravstveno i psihofi zički sposoban za vršenje poslova gašenja požara i spasavanje ljudi i imovine.
(5) Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze iz stava 4. ove tačke
u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa stavom 4. ove tačke.
VI – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. U slučaju da Javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za
podnošenje prijave računaće se od dana posljednjeg objavljivanja.
Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske”
i u dnevnom listu “Glas Srpske”.
Prijave na Javni konkurs mogu se dostaviti lično ili poštom, na adresu:
Opština Brod, Ulica Svetog Save br. 17, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Opštinskoj upravi
Opštine Brod.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu zadužen je službenik Petranka Marić, kontakt telefon: 053/610-169.
Broj: 02-120-3/20
22.1.2020. godine

Načelnik opštine,
Brod Ilija Jovičić, s.r.

Izvor: Službeni glasnik RS

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 19.02.2020

Datum objave: 05.02.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.