fbpx

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta službenika i namještenika u Opštinskoj upravi Bileća

Ovaj oglas je istekao

Opštinska uprava Bileća

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta službenika i namještenika u Opštinskoj upravi Bileća

Na osnovu čl. 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima
jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16)
i čl. 14. i 15. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske
uprave Bileća (“Službeni glasnik opštine Bileća”, br. 5/18, 2/19, 3/19, 1/20, 2/20,
4/20 i 5/20), načelnik opštine Bileća r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta službenika i
namještenika u Opštinskoj upravi Bileća

I
1. Samostalni stručni saradnik za saradnju Skupštine opštine sa nižim
budžetskim korisnicima – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme,
2. samostalni stručni saradnik iz oblasti lokalnog razvoja izrade i implementacije projekata – jedan (1) izvršilac na neodređeno vrijeme,
3. viši stručni saradnik za administrativne poslove – jedan (1) izvršilac
na neodređeno vrijeme,
4. viši stručni saradnik za prijemnu kancelariju – jedan (1) izvršilac na
neodređeno vrijeme, i
5. portir – jedan (1) izvršilac na neodređeno vrijeme.
II – Opis poslova
Predviđeni su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta Opštinske uprave Bileća (“Službeni glasnik opštine Bileća”,
br. 5/18, 2/19, 3/19, 1/20, 2/20, 4/20 i 5/20).
III – Opšti uslovi za kandidate:
1. da su državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nisu osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nisu otpuštani iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nisu odbili naredbu da se
povinuju pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
7. da nisu u sukobu interesa, odnosno da ne obavljaju dužnost koja je
nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.
IV – Posebni uslovi za kandidate
1. Za radno mjesto pod brojem 1:
– VSS – društvenog smjera ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova,
– jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,
– poznavanje rada na računaru.
2. Za radno mjesto pod brojem 2:
– VSS – društvenog smjera ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova,
– jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,
– poznavanje rada na računaru.
3. Za radno mjesto pod brojem 3:
– VŠS – diplomirani ekonomista – menadžer ili prvi ciklus studija sa 180
ECTS bodova,
– jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i
– poznavanje rada na računaru.
4. Za radno mjesto pod brojem 4:
– VŠS – društvenog smjera ili prvi ciklus studija sa 180 ECTS bodova,
– dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i
– poznavanje rada na računaru.
5. Za radno mjesto pod brojem 5:
– SSS – prirodnog, društvenog ili tehničkog smjera,
– sa ili bez radnog iskustva.
V – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1. foto-kopiju lične karte,
2. uvjerenje o državljanstvu,
3. izvod iz matične knjige rođenih,
4. uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostaviće izabrani kandidat po završetku izborne procedure),
5. uvjerenje o neosuđivanju,
6. uvjerenje da se protiv kandidata na vodi krivični postupak (ne starije
od šest mjeseci),
7. potpisane i ovjerene izjave iz t. 5, 6. i 7,
8. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi,
9. uvjerenje o radnom iskustvu,
10. ovjerenu foto-kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad
u opštinskoj upravi,
11. ovjerenu foto-kopiju dokaza o poznavanju rada na računaru (uvjerenje, potvrda ili drugi dokaz o informatičkoj osposobljenosti).
VI
Kandidati koji ispunjavaju uslove Konkursa biće pozvani na intervju.
O vremenu i mjestu sprovođenja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje Javnog konkursa, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisiji
dostavi dokaze o ispunjavanju opštih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji
(izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje o opštoj
zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o neosuđivanju, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak), ovjerene izjave o ispunjavanju uslova iz poglavlja V i posebne
uslove u originalu i ovjerenoj foto-kopiji (diplomu o stručnoj spremi, uvjerenje
o radnom iskustvu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj
upravi i poznavanje rada na računaru – informatička obučenost kroz školovanje,
uvjerenje i potvrda o osposobljenosti).
Ako prvorangirani kandidat u propisnom roku ne dostavi dokaze ili ako
na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova
sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.
VII
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa
u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana
posljednjeg objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane, a dokumenta
priložena uz Konkurs neće se vraćati kandidatima.
VIII
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom
obrascu, koji se može preuzeti na pultu Opštine Bileća i na internet stranici
Ministarstva uprave i lokalne samouprave. Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu:
Opština Bileća, Ulica kralja Aleksandra br. 28, sa naznakom: Konkursna komisiji za sprovođenje postupka za prijem službenika.
Kontakt telefon: 059/371-459, e-mail: opbil.personalno@teol.net
Broj: 11.02/012-120-148/20
18.11.2020. godine Načelnik,
Bileća Miljan Aleksić, s.r

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, broj 116

Broj izvrsilaca: 5

Datum isteka: 09.12.2020

Datum objave: 24.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.