fbpx

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta službenika i namještenika u Opštinskoj upravi Gacko

Ovaj oglas je istekao

Opštinska uprava Gacko

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta službenika i namještenika u Opštinskoj upravi Gacko

Na osnovu čl. 77, 78. i 160. Zakona o službenicima i namještenicima u
organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 97/16) i čl. 7, 8. i 43. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni
glasnik Republike Srpske”, broj 42/17) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Gacko (“Službeni glasnik opštine
Gacko”, br. 3/18, 2/19, 3/19 i 5/20), načelnik opštine Gacko raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta službenika i namještenika u
Opštinskoj upravi Gacko

U Opštinsku upravu Gacko primaju se u radni odnos na neodređeno
vrijeme u statusu službenika:
1. samostalni stručni saradnik za lokalni ekonomski razvoj ….1 izvršilac,
2. samostalni stručni saradnik za pravne poslove
bezbjednosti ………………………………………………………………… 1 izvršilac,
3. urbanističko-građevinski inspektor …………………………….. 1 izvršilac.
U radni odnos u svojstvu namještenika prima se:
4. portir ………………………………………………………………………. 1 izvršilac.
Opis poslova
Opis poslova za navedena radna mjesta propisan je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Gacko
(“Službeni glasnik opštine Gacko”, br. 3/18, 2/19, 3/19 i 5/20).
Opšti uslovi
Kandidati koji se prijavljuju na Konkurs treba da ispunjavaju sljedeće
opšte uslove:
1. da su državljani Republike Srpske i BiH,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za rad u
opštinskoj upravi,
5. da nisu otpušteni iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH i Republike Srpske u periodu od tri godine prije
dana objavljivanja Javnog konkursa,
6. da ne služe kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu
Jugoslaviju i da nisu pod optužbom tog suda,
7. da nisu u sukobu interesa, odnosno da ne obavljaju dužnost koja je
nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa čl. od 43.
do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne
samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).
Prijava na Javni konkurs podnosi se na posebnom obrascu koji se može
preuzeti u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave Gacko (protokol).
Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidati uz prijavu prilažu foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu i foto-kopiju lične karte, a izjave iz podt.
3, 4, 5. i 6. Opštih uslova date su u prijavnom obrascu.
Posebni uslovi
Posebni uslovi za kandidate iz tačke 1. Javnog konkursa
IV OGLASNI DIO – Broj 116 24.11.2020.
Visoka stručna sprema društvenog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, najmanje jedna godina radnog iskustva u
traženom stepenu obrazovanja, odnosno zvanja, položen stručni ispit za rad u
upravi, aktivno znanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru.
Posebni uslovi za kandidate iz tačke 2. Javnog konkursa
Viska stručna sprema pravnog smjera iz oblasti bezbjednosti ili prvi
ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, najmanje dvije
godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, odnosno zvanja, položen stručni ispit za rad u upravi i poznavanje rada na računaru.
Posebni uslovi za kandidate iz tačke 3. Javnog konkursa
Visoka stručna sprema građevinskog ili arhitektonskog smjera ili prvi ciklus
studija sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, najmanje tri godine radnog
iskustva u traženom stepenu obrazovanja, odnosno zvanja, položen stručni ispit
za rad u upravi, položen vozački ispit i poznavanje rada na računaru.
Posebni uslovi za kandidate iz tačke 4. Javnog konkursa
Srednja stručna sprema / KV u trogodišnjem trajanju, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.
Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidati prilažu:
1. foto-kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi,
2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u upravi ili izjavu kojom se kandidat obavezuje da će položiti stručni ispit u roku od šest mjeseci,
ako bude zasnovao radni odnos, ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita,
3. potvrdu o radnom iskustvu u struci,
4. dokaz o poznavanju rada na računaru,
5. dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika za kandidate iz tačke 1.
Javnog konkursa,
6. dokaz o položenom vozačkom ispitu za kandidate iz tačke 3. Javnog
konkursa.
Intervju
Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Konkursna komisija obaviće
intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Prvorangirani kandidati dužni su dostaviti originalnu dokumentaciju ili ovjerene foto-kopije o ispunjavanju opštih i posebnih uslova zahtijevanih Konkursom
u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije.
Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Prijave na Konkurs mogu se dostaviti lično u prijemnoj kancelariji Opštinske
uprave Opštine Gacko (protokol) ili poštom, na adresu: Opština Gacko, Solunskih
dobrovoljaca br. 2, 89 240 Gacko, sa naznakom: Prijava na Konkurs za prijem
službenika ili namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme.
Objavljivanje
Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” i u “Službenom
glasniku Republike Srpske”.
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je
Aleksandar Mandić, kontakt telefon broj: 065/319-320.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Broj: 02–120-65/20
18.11.2020. godine Načelnik opštine,
Gacko Milan Radmilović, s.r.

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, broj 116

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 09.12.2020

Datum objave: 24.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.