fbpx

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta službenika u Opštinskoj upravi Bileća

Ovaj oglas je istekao

Opštinska uprava Bileća

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta službenika u Opštinskoj upravi Bileća

Na osnovu čl. 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u
organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 97/16) i čl. 14, 15, 16. i 17. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta Opštinske uprave Bileća (“Službeni glasnik opštine Bileća”,
br. 5/18, 2/19, 3/19, 1/20, 2/20 i 4/20), načelnik opštine Bileća r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta službenika u Opštinskoj
upravi Bileća

I
1. Samostalni stručni saradnik za stambeno-komunalnu oblast – 2 izvršioca
na neodređeno vrijeme,
2. samostalni stručni saradnik za menadžment ljudskih resursa – 1 izvršilac
na neodređeno vrijeme,
3. samostalni stručni saradnik za prava civilnih žrtava rata, žrtava ratne
torture i prava na zdravstvenu zaštitu svih korisnika iz oblasti boračkoinvalidske zaštite – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme,
4. samostalni stručni saradnik za rad sa mladima – 1 izvršilac na
neodređeno vrijeme,
5. samostalni stručni saradnik za poslove u privredi – 1 izvršilac na
neodređeno vrijeme,
6. samostalni stručni saradnik za obračun dodatnih primanja i saradnju
sa Poreskom upravom Republike Srpske -1 izvršilac na neodređeno vrijeme,
7. samostalni stručni saradnik za ulazne fakture – 1 izvršilac na
neodređeno vrijeme,
8. viši stručni saradnik za dokumentaciju za poslove geodezije – 1
izvršilac na neodređeno vrijeme.
II – Opis poslova
Predviđeni su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta Opštinske uprave Bileća (“Službeni glasnik opštine Bileća”,
br. 5/18, 2/19, 3/19, 1/20, 2/20 i 4/20).
III – Opšti uslovi za kandidate:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora
od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za
obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine
počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je
nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.
IV – Posebni uslovi za kandidate
1. Za radno mjesto pod rednim brojem 1:
– VSS – pravni fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,
– najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u traženom stepenu
obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,
– poznavanje rada na računaru.
2. Za radno mjesto pod brojem 2:
– VSS – pravni fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS
bodova,
– najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u traženom stepenu
obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,
– poznavanje rada na računaru.
3. Za radno mjesto pod brojem 3:
– VSS – pravni fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u traženom stepenu
obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,
– poznavanje rada na računaru.
4. Za radno mjesto pod brojem 4:
– VSS društvenog, prirodnog ili tehničkog smjera ili prvi ciklus studija
sa najmanje 240 ECTS bodova,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u traženom stepenu
obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,
– poznavanje rada na računaru.
5. Za radno mjesto pod brojem 5:
– VSS – pravni fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS
bodova,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u traženom stepenu
obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,
– poznavanje rada na računaru.
6. Za radno mjesto pod brojem 6:
– VSS – ekonomski fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS
bodova,
– 2 (dvije) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,
– poznavanje rada na računaru.
7. Za radno mjesto pod brojem 7:
– VSS – ekonomski fakultet, fakultet za proizvodnju i menadžment ili
prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,
II OGLASNI DIO – Broj 103 19.10.2020.
– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u traženom stepenu
obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,
– poznavanje rada na računaru.
8. Za radno mjesto pod brojem 8:
– VŠS – inženjer geodezije ili prvi ciklus studija sa najmanje 180 ECTS
bodova,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,
– poznavanje rada na računaru.
V – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju
opštih i posebnih uslova:
1. foto-kopiju lične karte,
2. uvjerenje o državljanstvu,
3. izvod iz matične knjige rođenih,
4. uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostaviće izabrani
kandidat po završetku izborne procedure),
5. uvjerenje o neosuđivanju,
6. uvjerenje da se protiv kandidata na vodi krivični postupak (ne starije
od šest mjeseci),
7. potpisane i ovjerene izjave iz t. 5, 6. i 7,
8. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi,
9. uvjerenje o radnom iskustvu,
10. ovjerenu foto-kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad
u opštinskoj upravi,
11. ovjerenu foto-kopiju dokaza o poznavanju rada na računaru
(uvjerenje, potvrda ili drugi dokaz o informatičkoj osposobljenosti).
VI
Kandidati koji ispunjavaju uslove Konkursa biće pozvani na intervju.
O vremenu i mjestu sprovođenja intervjua kandidati će biti blagovremeno
obaviješteni.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje Javnog
konkursa, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja
Komisiji dostavi dokaze o ispunjavanju opštih uslova u originalu ili ovjerene
foto-kopije (izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje
o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o neosuđivanju, uvjerenje da se ne
vodi krivični postupak), ovjerene izjave o ispunjavanju uslova iz poglavlja V i
posebnih uslova u originalu i ovjerenoj foto-kopiji (diploma o stručnoj spremi,
uvjerenje o radnom iskustvu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u
opštinskoj upravi i poznavanje rada na računaru – informatička obučenost kroz
školovanje, uvjerenje i potvrda o osposobljenosti).
Ako prvorangirani kandidat u propisnom roku ne dostavi dokaze ili ako
na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava
opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih
bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.
VII
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa
u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana
posljednjeg objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane, a dokumenta
priložena uz Konkurs neće biti vraćena kandidatima.
VIII
Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom
obrascu, koji se može preuzeti na pultu Opštine Bileća i na internet
stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave. Prijave sa dokazima o
ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično ili poštom,
na adresu: Opština Bileća, Ulica kralja Aleksandra br. 28, sa naznakom:
Konkursna komisija za sprovođenje postupka za prijem službenika.
Kontakt telefon: 059/371-459, e-mail: opbil.personalno@teol.net,
Broj: 11.02/012-120-100/20
13.10.2020. godine Načelnik,
Bileća Miljan Aleksić, s.r

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, broj 103

Broj izvrsilaca: 8

Datum isteka: 03.11.2020

Datum objave: 20.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.