fbpx

Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Banja Luka

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Banja Luka

Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
GRAD BANjA LUKA
GRADONAČELNIK

Raspisuje:

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Banja Luka

I
U Gradsku upravu Grada Banja Luka prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu službenika:

u Odjeljenje za prostorno uređenje:
1. Samostalni stručni saradnik za legalizaciju objekata……..2 izvršioca

u Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu:
2. Samostalni stručni saradnik za boračko-invalidsku zaštitu……..1 izvršilac

u Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport:
3. Samostalni stručni saradnik za programske aktivnosti u Domu omladine……1 izvršilac

u Odsjek za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima:
4. Samostalni stručni saradnik za razvoj lokalne samouprave…………..1 izvršilac

u Službu za zajedničke poslove
5. Šef Odsjeka za obezbjeđenje………..1 izvršilac

u Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i stateško planiranje
6. Samostalni stručni saradnik za formiranje evidencije o imovini grada………1 izvršilac.
II – Opis poslova
Opis poslova koje obavlja Samostalni stručni saradnik za legalizaciju objekata
-vodi postupke izdavanja lokacijskih uslova i naknadnih građevinskih i upotrebnih dozvola;
-vodi postupak izdavanja rješenja kojim se utvrđuje legalnost objekata;
-vrši uviđaj na terenu i o tome sačinjava zapisnik;
-kontroliše sadržaj i ovjerava urbanističko-tehničke uslove za legalizaciju objekata urađene od strane ovlašćenog pravnog lica;
-izrađuje urbanističko-tehničke uslove;
-izrađuje izvještaj o obavljenoj kontroli tehničke dokumentacije;
-izrađuje zapisnik o visini naknada troškova uređenja i jednokratne rente;
-izrađuje zapisnik o utvrđivanju naknade za legalizaciju
-obavlja i druge poslove – po nalogu šefa Odsjeka, načelnika Odjeljenja i Gradonačelnika;
-za svoj rad, odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.

Opis poslova koje obavlja Samostalni stručni saradnik za boračko-invalidsku zaštitu
-sarađuje sa nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama za boračko-invalidsku zaštitu;
-prima stranke, daje uputstva i pravne savjete iz oblasti boračko-invalidske zaštite;
-vodi upravni postupak u prvom stepenu, za sva prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite;
-vodi upravni postupak za korisnike novčanih primanja iz oblasti boračko – invalidske zaštite – koji to pravo ostvaruju putem Ustanove Republike Srpske, u Beogradu;
-prevodi i priprema rješenja u postupku prevođenja rješenja iz oblasti boračko-invalidske zaštite;
-prati postupak o izvršenoj reviziji po žalbenom postupku, i priprema rješenja u ponovnom postupku;
-vodi internu evidenciju korisnika porodične i lične invalidnine;
-obrađuje zahtjeve za uvoz putničkog motornog vozila;
-obavlja i druge poslove – po nalogu načelnika Odjeljenja i Gradonačelnika;
-za svoj rad, odgovoran je načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.

Opis poslova koje obavlja Samostalni stručni saradnik za programske aktivnosti u Domu omladine
-vrši osmišljavanje novih i unapređenje postojećih programskih aktivnosti u Domu omladine;
-obavlja poslove u vezi sa pripremom, organizovanjem i realizacijom omladinskih, edukativnih i drugih programa i programskih aktivnosti u Domu omladine;
-sarađuje sa omladinskim organizacijama i drugim subjektima u oblasti omladinskog djelovanja;
-učestvuje u izradi godišnjeg plana rada i redovnih izvještaja o radu i stanju Doma omladine u saradnji sa samostalnim stručnim saradnikom – upravnikom Doma omladine;
-učestvuje u pripremi plana korišćenja prostora u Domu omladine;
-prati i kontroliše realizaciju planova i programa;
-vrši analize i izrađuje informacije, kao i pripremu odgovarajućih mišljenja i prijedloga u vezi sa programskim aktivnostima u Domu omladine;
-po potrebi zamjenjuje odsutnog samostalnog stručnog saradnika – upravnika Doma omladine;
-obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja i gradonačelnika;
-za svoj rad odovoran je načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.

Opis poslova koje obavlja Samostalni stručni saradnik za razvoj lokalne samouprave
-prati propise iz oblasti lokalne samouprave i predlaže prijedloge i incijative za njihovim mjenjanjem;
-izrađuje analize, informacije i izvještaje o funkcionisanju lokalne samouprave;
-priprema mišljenja i prijedloge za potrebe Gradonačelnika iz oblasti lokalne samouprave;
-sarađuje sa Savezom opština i gradova Republike Srpske, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, i sa drugim institucijama;
-prati međusobne odnose i koordinaciju između organizacionih jedinica Gradske uprave Grada Banja Luka i daje prijedloge za njihovo unapređenje;
-prati i proučava odnose sa drugim jedinicama lokalne samouprave, kao i međusobne odnose jedinica lokalne samouprave u drugim državama;
-obavlja poslove iz oblasti stručnog usavršavanja radnika Gradske uprave Grada, koji prethode donošenju Plana stručnog usavršavanja, učestvuje u izradi Plana stručnog usavršavanja, i prati realizaciju tog plana;
-vrši uspostavljanje i praćenje mehanizama motivacije za rad službenika i namještenika u Gradskoj upravi Grada Banja Luka;
-prati strukturu zaposlenih u Gradskoj upravi, i vrši metodološku razradu – po raznovrsnim pokazateljima (kretanje profesionalne karijere, radna uspješnost, psihofizičke sposobnosti, motivacija), i njihovo poređenje sa kadrovskim potrebama – radi utvrđivanja maksimalnih mogućnosti korišćenja raspoloživih znanja i sposobnosti zaposlenih;
-metodološki prati socijalnu strukturu zaposlenih, i utvrđuje i razvija program radi preventivnog rješavanja i otklanjanja različitih vrsta i oblika socijalnih devijantnosti;
-obavlja i druge poslove – po nalogu šefa Odsjeka i Gradonačelnika;
-za svoj rad, odgovoran je šefu Odsjeka.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.

Opis poslova koje obavlja Šef Odsjeka za obezbjeđenje
-kontroliše rad radnika obezbjeđenja i o tome izvještava načelnika Službe;
-koordinira i kontroliše rad, i vodi evidenciju prisustva na poslu radnika obezbjeđenja;
-priprema, koordinira i kontroliše izvršenje poslova iz oblasti obezbjeđenja;
-vrši bezbjedonosnu procjenu i predlaže preduzimanje potrebnih mjera i aktivnosti,
-obavezan je vršiti obilaske i kontrolu rada radnika obezbjeđenja, van svog radnog vremena i u noćnim satima;
-po potrebi vrši i poslove obezbjeđenja ljudi i imovine;
-sačinjava periodične izvještaje tokom godine i godišnji izvještaj o radu radnika obezbjeđenja;
-odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada;
-odgovoran je za blagovremenu pripremu poslova – u vezi sa javnim nabavkama, i praćenje realizacije ugovora o javnim nabavkama, iz oblasti obezbjeđenja i zaštite;
-odgovoran je za izradu novih, i dopunu postojećih internih kontrolnih postupaka i procedura u okviru poslova obezbjeđenja;
-odgovoran je za provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara, i mjera u vezi sa korišćenjem i čuvanjem imovine;
-odgovoran je za obezbjeđenje uslova za provođenje mjera zaštite životne sredine, u skladu sa zakonom, u okviru poslova obezbjeđenja;
-koordinira održavanje kućnog reda u prostorijama Gradske uprave i predlaže preduzimanje odgovarajućih mjera;
-obavlja i druge poslove – po nalogu načelnika Službe i Gradonačelnika;
– za svoj rad, odgovoran je načelniku Službe.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik druge kategorije.

Opis poslova koje obavlja Samostalni stručni saradnik za formiranje evidencije o imovini grada
-pribavlja i obrađuje podatke i dokumentaciju o nepokretnostima iz evidencija koje po službenoj dužnosti vode republički organi uprave, javne ustanove i preduzeća, kao i gradske institucije, javna preduzeća i javne ustanove;
-sređuje, obrađuje, evidentira i čuva dokumentaciju na osnovu koje je formirana evidencija o imovini kao što su: zemljišno-knjižni izvadci, posjedovni listovi, kopije katastarskih planova, izvodi iz regulacionih planova, ugovori, rješenja, presude, građevinske i upotrebne dozvole i sl.
-ažurira bazu podataka, prikuplja i statistički obrađuje podatke i dostavlja izvještaje šefu Odsjeka, te izrađuje analitičko – informativne materijale;
-priprema, izrađuje i parafira sve akte poslovanja iz nadležnosti Odsjeka za evidenciju i upravljanje nepokretnom imovinom Grada;
-priprema i predlaže pokretanje inicijativa za projekte izgradnje stanova za rješavanje stambenih pitanja mladih bračnih parova, boraca, invalida, socijalnih i drugih kategorija građana, pod najpovoljnijim uslovima;
-vrši snimanje i analizu postojećeg stambenog fonda, utvrđivanje realnih stambenih potreba, izradu prijedloga programa, prikupljanje podataka i realizaciju uknjižbi za rješavanje stambenih pitanja mladih bračnih parova, boraca, invalida, socijalnih i drugih kategorija građana;
-izrađuje program stambene izgradnje stanova u svojini Grada, kao i način pribavljanja stanova za potrebe rješavanja stambenih potreba boraca, invalida, socijalnih slučajeva i sl;
-izrađuje prijedloge za alternativni smještaj građana i njihovo stambeno zbrinjavanje u slučaju elementarnih nepogoda;
-pribavlja dokumentaciju za utuživanje zakupaca i korisnika poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža – koji nisu izmirili preuzete obaveze i obavljanje drugih stručnih poslova, vezano za pokrenute postupke pred nadležnim sudovima;
-dostavlja tražene podatke iz elektronske baze podataka i sačinjava izvještaje o imovini grada Banjaluka;
-obavlja i druge poslove – po nalogu Gradonačelnika, načelnika Odjeljenja i šefa Odsjeka;
-za svoj rad, odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove za prijem u radni odnos.
III – Opšti uslovi
Opšti uslovi koje mora ispunjavati kandidat:
1.da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;
2.da je stariji od 18 godina;
3.da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
4.da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave;
5.da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa;
6.da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH;
7.da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u Gradskoj upravi, u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16).

IV – Posebni uslovi
Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Samostalni stručni saradnik za legalizaciju objekata, su:
-VSS – diplomirani inženjer arhitekture (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);
-položen stručni ispit za rad u upravi;
-tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
-položen vozački ispit „B“ kategorije;
-poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Samostalni stručni saradnik za boračko-invalidsku zaštitu, su:
-VSS – diplomirani pravnik (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);
-položen stručni ispit za rad u upravi;
-jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
-poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Samostalni stručni saradnik za programske aktivnosti u Domu omladine, su:
-VSS – društveni smjer, humanističke nauke, obrazovni smjer ili tehnički smjer (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);
-položen stručni ispit za rad u upravi;
-jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
-poznavanje rada na računaru;
-položen vozački ispit „B“ kategorije;
-posjedovanje međunarodno priznatog sertifikata iz oblasti upravljanja projektnim ciklusom ili iskustvo u upravljanju projektima;
-aktivno poznavanje engleskog jezika.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Samostalni stručni saradnik za razvoj lokalne samouprave, su:
-VSS – pravni fakultet, filozofski fakultet ili fakultet političkih nauka (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);
-položen stručni ispit za rad u upravi;
-jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
-položen vozački ispit „B“ kategorije;
-poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Šef Odsjeka za obezbjeđenje, su:
-VSS – društvene nauke, poslovanje, administracija ili pravo (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);
-položen stručni ispit za rad u upravi;
-tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
-položen vozački ispit „B“ kategorije;
-poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Samostalni stučni saradnik za formiranje evidencije o imovini grada, su:
-VSS – diplomirani pravnik (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);
-položen stručni ispit za rad u upravi;
-jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
-položen vozački ispit „B“ kategorije;
-poznavanje rada na računaru.

Kandidati koji nemaju položen stručni ispit za rad u upravi, mogu se primiti na rad, s tim da su dužni isti položiti u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja. Ukoliko ne polože stručni ispit za rad u upravi u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, prestaje im radni odnos.
V – Potrebna dokumenta
Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrazcu – Prijava na javni konkurs, koja je dostupna na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, kao i na internet stranici Grada Banja Luka, a može se preuzeti i u Gradskoj upravi Grada Banja Luka.
Tačnost podataka navedenih u obrazcu prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.
Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu – prijavni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje, sa ostalom traženom dokumentacijom, kako je navedeno u tekstu javnog konkursa.

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova javnog konkursa.

Prilikom prijave na javni konkurs, kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:
– Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, i izjave da kandidat:
1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH);
2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi;
3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat discipilnske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;
4) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Gore navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni konkurs – prijavnog obrasca.
-Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:
1.diplome o završenom fakultetu;
2.uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, ili izjavu kojom se kandidat, koji nema položen stručni ispit, obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 68/11, 85/11 i 7/15)
3.isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne spreme (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);
4.isprave ili izjave da poznaje rad na računaru;
5.isprave da posjeduje međunarodno priznat sertifikat iz oblasti upravljanja projektnim ciklusom ili kojom dokazuje iskustvo u upravljanju projektima (za radno mjesto pod rednim brojem 3.);
6.izjavu u pisanoj formi da ima položen vozački ispit „B“ kategorije (za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 3, 4, 5. i 6.);
7.izjavu ili ispravu o aktivnom poznavanju engleskog jezika (za radno mjesto pod rednim brojem 3.).

Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje diplomu o stečenom visokom obrazovanju, a traži se kao dokaz o ispunjavanju posebnog uslova za određeno radno mjesto, može da dostavi uvjerenje o diplomiranju, koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno ne može biti starije od godinu dana.
U slučaju da kandidat dostavlja uverenje o diplomiranju, uz uvjerenje dostavlja i potpisano kratko obrazloženje – izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.
Kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje.
Kandidati koji su fakultet završili u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifikovanu diplomu, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Izuzetno kandidati koji su diplomu stekli na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, kao i oni koji su diplome stekli u Republici Srbiji nemaju obavezu da nostrifikuju diplomu.
Ukoliko je postupak nostrifikacije diplome počet ranije ili je u toku u trenutku prijavljivanja na konkurs, kandidat je dužan da uz prijavu dostavi dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju diplome nadležnom organu, s tim da nostrifikovanu diplomu dostavlja organu koji je raspisao konkurs najkasnije do dana održavanja intervjua.

Kao dokaz o radnom iskustvu kandidat može da dostavi:
-potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koja treba da budu precizna i detaljna, odnosno u kojima treba da su navedeni podaci o tome na kojim poslovima je kandidat radio – naziv radnog mjesta, da li su to poslovi visoke stručne spreme, odnosno obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude precizno naveden period angažovanja na radnim zadacima,
-uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje, uz dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja, tako da se na osnovu ovih dokaza može utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži visoko obrazovanje i koliko dugo, odnosno da li posjeduje traženo radno iskustvo ili
-pismo preporuke ili drugu sličnu ispravu ukoliko sadrži sve naprijed navedene elemente potvrde ili uvjerenja.

Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidat može da dostavi:
– uvjerenje škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi o položenom predmetu iz informatike.

Kao dokaz o znanju stranog jezika kandidat može da dostavi:
– uvjerenje škola ili drugih institucija koje se bave prenošenjem znanja stranih jezika, bez obzira na to da li se nalaze u Republici Srpskoj ili izvan nje; svjedočanstvo o završenom razredu srednje škole (o provjeri znanja jezika, odnosno da je položen predmet stranog jezika); diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno u vezi sa znanjem stranog jezika (npr. profesora jezika, prevodioca i sl.); uvjerenje fakulteta (o provjeri znanja jezika, položenom ispitu stranog jezika tokom školovanja), te druga isprava fakulteta (foto-kopija indeksa) koja potvrđuje poznavanje ili znanje jezika, odnosno da su položeni ispiti stranih jezika; diploma završenog fakulteta ili stečenog naučnog znanja, odnosno isprava o završenoj srednjoj stručnoj spremi na osnovu koje se nedvosmisleno može utvrditi da je školovanje u cijelosti ili u pretežnom dijelu završeno na stranom jeziku.

Dokazi se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Konkursna komisija će odbaciti zaključkom.

VI
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa (Konkursne komisije), dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Konkursne komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, kao i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova (podtačke 1), 3) i 4)) kako slijedi:
-da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH),
-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat discipilnske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa, i
-da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze, u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i odgovarajuće ovjerene izjave.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa Konkursna komisija obaviće intervju, u cilju ocjenjivanja stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata, i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

VII Prijave na Javni konkurs dostavljaju se lično u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave, ili putem pošte, na adresu:
Gradska uprava Grada Banja Luka – Odsjek za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, Trg srpskih vladara br. 1, Banja Luka.
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Nataša Savković, šef Odsjeka za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon 051/244-573.
Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca, kako je propisano članovima 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Sl. glasnik Republike Srpske“ br. 134/11, 09/12 i 40/12). Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz članova 30, 39. i 60. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

VIII Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i dnevnom listu „Glas Srpske“. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka za prijavu biti objavljen i na zvaničnoj web-stranici Grada Banja Luka.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 7

Datum isteka: 24.06.2021

Datum objave: 09.06.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.