fbpx

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Banje Luke

Ovaj oglas je istekao

Gradska uprava Grada Banja Luka

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Banje Luke

Na osnovu čl. 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima
u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, broj 97/16), člana 67. Statuta Grada Banje Luke (“Službeni glasnik grada Banja Luka”, br. 14/18 i 9/19) i člana 5, člana 7. stav 2. i člana
8. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih
radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, broj 42/17), gradonačelnik Banje Luke raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi
Grada Banje Luke

I – U Gradsku upravu Grada Banje Luke prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu službenika:
u Odjeljenju za privredu:
1. samostalni stručni saradnik za registar preduzetnika – 1 (jedan) izvršilac;
u Odjeljenju za fi nansije:
2. samostalni stručni saradnik za poslove evidencije potraživanja – 1
(jedan) izvršilac;
3. samostalni stručni saradnik za upravnopravne poslove – 1 (jedan)
izvršilac;
u Gradsku upravu Grada Banje Luke prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu namještenika:
u Odjeljenju za privredu:
4. operater – 1 (jedan) izvršilac;
u Odsjeku za informatiku:
5. administrator mreže – 1 (jedan) izvršilac.
II – Opis poslova
Opis poslova koje obavlja samostalni stručni saradnik za registar preduzetnika
Obavlja sljedeće poslove:
– vodi jedinstvenu elektronsku bazu podataka o postojećim subjektima
u oblasti preduzetništva na području grada (registar izdatih rješenja za samostalne djelatnosti, po vrstama djelatnosti i pretežne djelatnosti, uključujući i
sve nastale promjene),
– vodi i ažurira evidenciju aktivnih preduzetnika na području grada
Banje Luke,
– koristi jedinstvenu elektronsku aplikaciju Centralnog registra za unos,
pregled podataka, izradu akata i izvještaja,
– dostavlja podatke iz registra o izdatim rješenjima nadležnim odjeljenjima Gradske uprave Grada, republičkim organima i drugim organizacijama, u
skladu sa zakonom i drugim propisima,
– izrađuje uvjerenja o činjenicama za koje se vodi službena evidencija,
a po zahtjevu stranaka i nadležnih organa dostavlja tražene podatke iz elektronske baze,
– priprema podatke i učestvuje u izradi izvještaja o stanju rješavanja
upravnih predmeta i izdatih uvjerenja na nivou Odjeljenja,
– obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika, šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja,
– za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.
Opis poslova koje obavlja samostalni stručni saradnik za poslove evidencije potraživanja
Obavlja sljedeće poslove:
– ispostavlja fakture po osnovu ugovora o zakupu ili prodaji pokretne imovine, PDV za poslovne prostore izdate bez naknade (refundacija PDV), električne energije za poslovne prostore i za reklamne objekte (refundacija električne
energije) i fakture po drugim osnovama i sačinjava potrebna knjižna odobrenja,
– rasknjižava i evidentira uplate neporeskih prihoda u pomoćne evidencije koje vodi Odsjek i dostavlja podatke na knjiženje u Glavnu knjigu,
– vodi knjigu izlaznih faktura po vrstama prihoda,
– sravnjuje kartice i usaglašava stanje sa dužnicima i priprema IOS sa/
po dužnicima,
– prati stanje potraživanja i priprema opomene za izmirenje duga po potraživanjima koja se vode u pomoćnim evidencijama Odsjeka,
– prati dospijeća garancija po ugovorima za odgođeno plaćanje građevinskih dozvola i pokreće naplatu u skladu sa ugovorom,
– priprema i dostavlja potrebnu dokumentaciju nadležnim odjeljenjima/
odsjecima radi preduzimanja aktivnosti iz njihove nadležnosti s ciljem naplate potraživanja, dostavlja potrebnu dokumentaciju u vezi sa naplatom potraživanja na zahtjev drugih odjeljenja/odsjeka,
– vodi evidenciju rješenja nadležnog odjeljenja, a koja se odnose na obračun za plaćanje naknade za troškove uređenja građevinskog zemljišta i rente,
– vodi pripremni postupak i prikuplja potrebnu dokumentaciju po zahtjevu uplatioca/stranke za povrat više ili pogrešno uplaćenog iznosa po osnovu
potraživanja,
– priprema izvještaje o naplati potraživanja i refundacija,
– obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka, načelnika Odjeljenja
i gradonačelnika,
– za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.
Opis poslova koje obavlja samostalni stručni saradnik za upravnopravne
poslove
Obavlja sljedeće poslove:
– obavlja poslove iz imovinskopravne oblasti i drugih oblasti prava,
– učestvuje u postupku pravne zaštite, pravnih, imovinskopravnih interesa i drugih interesa Grada,
– priprema ugovore iz imovinskopravne oblasti i drugih oblasti prava
koje u ime Grada zaključuje gradonačelnik,
– obezbjeđuje pripremu odgovora na odbornička pitanja,
– daje stručna mišljenja i priprema izjašnjenja koje daje gradonačelnik u
postupcima raspolaganja imovinom Grada,
– odgovoran je za izvršavanje odluka i zaključaka Skupštine grada koji
se odnose na rad Odsjeka,
– priprema prijedloge akata iz imovinskopravne oblasti koje donosi gradonačelnik ili predlaže Skupštini kao ovlašćeni predlagač i odgovoran je za
njihovu zakonitost,
– priprema prijedloge svih akata i prikuplja potrebnu dokumentaciju za
pokretanje i učešće Grada u imovinskopravnim postupcima pred nadležnim
organima i sudovima,
– izrađuje i dostavlja Pravobranilaštvu izjašnjenja i dokumentaciju kada
Pravobranilaštvo zastupa imovinske i druge interese Grada,
– obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka i gradonačelnika,
– za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka i gradonačelniku.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.
Opis poslova koje obavlja operater
Obavlja sljedeće poslove:
– vrši prepis rukopisa i drugih materijala na računaru,
– vrši unos poljoprivrednih saglasnosti u registar,
– obavlja manje složene administrativne, tehničke i druge poslove,
– obavlja operaterske poslove za potrebe Odjeljenja,
– obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika i načelnika
Odjeljenja,
– za svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja.
Opis poslova koje obavlja administrator mreže
Obavlja sljedeće poslove:
– odgovoran je za tehničko održavanje lokalne računarske mreže,
– odgovoran je za tehničko održavanje telefonije i komunikacionih linkova,
– koordinira instalacijom i zamjenom računarske i periferne opreme,
– defi niše korisnika mreže i dodjeljuje korisničke parametre (adresa,
imena, šifri),
– administracija e-mail/proxy servera,
– vodi evidenciju računara, štampača i ostale opreme,
– vodi evidenciju saobraćaja i kritičnih tačaka na mreži,
– vodi evidenciju telekomunikacionih priključaka,
– vodi evidenciju padova komunikacionih sistema,
– dnevna podrška korisnicima,
– odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada,
– obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka i gradonačelnika,
– za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.
Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove za prijem u radni
odnos.
III – Opšti uslovi
Opšti uslovi koje mora ispunjavati kandidat:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u gradskoj upravi, u skladu
sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).
IV – Posebni uslovi
Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto samostalni stručni saradnik za registar preduzetnika:
– VSS – ekonomski fakultet ili pravni fakultet (VII stepen ili prvi ciklus
visokog obrazovanja sa 240 ECTS bodova),
– položen stručni ispit za rad u upravi,
– jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme,
– poznavanje rada na računaru,
– položen vozački ispit Be-kategorije.
Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto samostalni stručni saradnik za poslove evidencije potraživanja:
– VSS – dipl. ekonomista (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja
sa 240 ECTS bodova),
– položen stručni ispit za rad u upravi,
– jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme,
– poznavanje rada na računaru.
Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto samostalni stručni saradnik za upravnopravne poslove:
– VSS – dipl. pravnik (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa
240 ECTS bodova),
– položen stručni ispit za rad u upravi,
– jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme,
– poznavanje rada na računaru,
– položen vozački ispit Be-kategorije.
Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto operater:
– SSS – srednja škola – IV stepen,
– poznavanje rada na računaru.
Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto administrator mreže:
IV OGLASNI DIO – Broj 24 16.3.2020.
– VSS – dipl. elektro inženjer, smjer elektronika i telekomunikacije ili
smjer automatika i računarska tehnika (VII stepen ili prvi ciklus visokog
obrazovanja sa 240 ECTS bodova),
– jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme,
– poznavanje rada na računaru,
– položen vozački ispit Be-kategorije.
Kandidati koji nemaju položen stručni ispit za rad u upravi mogu se
primiti na rad, s tim da su dužni isti položiti u roku od šest mjeseci od dana
zaposlenja. Ukoliko ne polože stručni ispit za rad u upravi u roku od šest
mjeseci od dana zaposlenja, prestaje im radni odnos.
V – Potrebna dokumenta
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom
obrascu – Prijava na javni konkurs, koja je dostupna na internet stranici
Ministarstva uprave i lokalne samouprave i na internet stranici Grada Banje
Luke, a može se preuzeti i u Gradskoj upravi Grada Banje Luke.
Tačnost podataka navedenih u obrascu prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.
Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu
– prijavni obrazac, u kojem navodi na koje se pozicije prijavljuje, sa ostalom
traženom dokumentacijom kako je navedeno u tekstu Javnog konkursa.
Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne
dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih
uslova Javnog konkursa.
Prilikom prijave na Javni konkurs, kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kako slijedi.
– Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju
uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine
i izjave da kandidat:
1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene
na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje
pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH),
2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi,
3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo
kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,
4) da ne postoje nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. 43. do 47. Zakona
o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.
Gorenavedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni
konkurs – prijavnog obrasca.
– Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:
1) diplome o završenom fakultetu (za radna mjesta pod rednim br. 1,
2, 3. i 5),
2) svjedočanstva o završenoj srednjoj školi (za radno mjesto pod rednim
brojem 4),
3) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi ili izjavu kojom
se kandidat koji nema položen stručni ispit obavezuje da će u roku od šest
mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju
od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o
stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15), (za radna mjesta pod rednim br. 1, 2. i 3),
4) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne
spreme (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim
poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno
iskustvo), (za radna mjesta pod rednim br. 1, 2, 3. i 5.),
5) isprave ili izjave da poznaje rad na računaru (za radna mjesta pod
rednim br. 1, 2, 3, 4. i 5),
6) izjave u pisanoj formi da ima položen vozački ispit Be-kategorije (za
radna mjesta pod rednim br. 1, 3. i 5).
Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje diplomu o stečenom visokom obrazovanju, a traži se kao dokaz o ispunjavanju posebnog
uslova za određeno radno mjesto, može da dostavi uvjerenje o diplomiranju
koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno ne
može biti starije od godinu dana.
U slučaju da kandidat dostavlja uvjerenje o diplomiranju, uz uvjerenje
dostavlja i potpisano kratko obrazloženje – izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom
roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.
Kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu
o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove
da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje.
Kandidati koji su fakultet završili u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifi kovanu diplomu, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Izuzetno, kandidati koji su diplomu stekli na teritoriji bivše
SFRJ do 6. aprila 1992. godine i oni koji su diplome stekli u Republici Srbiji
nemaju obavezu da nostrifi kuju diplomu.
Ukoliko je postupak nostrifi kacije diplome počet ranije ili je u toku u
trenutku prijavljivanja na Konkurs, kandidat je dužan da uz prijavu dostavi
dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifi kaciju diplome nadležnom organu,
s tim da nostrifi kovanu diplomu dostavlja organu koji je raspisao Konkurs
najkasnije do dana održavanja intervjua.
Kao dokaz o radnom iskustvu kandidat može da dostavi:
– potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat
radio ili radi, koji treba da budu precizni i detaljni, odnosno u kojima treba
da su navedeni podaci o tome na kojim poslovima je kandidat radio – naziv
radnog mjesta, da li su to poslovi visoke stručne spreme, odnosno obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude
precizno naveden period angažovanja na radnim zadacima,
– uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za
penzijsko i invalidsko osiguranje, uz dostavljanje potvrde koja razjašnjava
šifre zanimanja iz uvjerenja, tako da se na osnovu ovih dokaza može utvrditi
da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži visoko obrazovanje i
koliko dugo, odnosno da li posjeduje traženo radno iskustvo ili
– pismo preporuke ili drugu sličnu ispravu ukoliko sadrži sve navedene
elemente potvrde ili uvjerenja.
Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidat može da dostavi:
– uvjerenje škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na
računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru, odnosno svjedočanstvo
o završenoj srednjoj stručnoj spremi o položenom predmetu iz informatike.
Dokazi se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi
u Republici Srpskoj.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa
Konkursna komisija odbaciće zaključkom.
VI
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje Javnog
konkursa (Konkursna komisija), dužan je da u roku od sedam dana od dana
prijema obavještenja Konkursne komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i ovjerene izjave o ispunjavanju opštih uslova
(podt. 1, 3 i 4), kako slijedi:
– da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene
na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje
pred Tribunalom (člana IX stav 1. Ustava BiH),
– da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na
bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa i
– da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. do 47.
Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi navedene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po
broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene
dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene
izjave.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa Konkursna
komisija obaviće intervju, s ciljem ocjenjivanja stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata i poznavanja poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
VII – Prijave na Javni konkurs dostavljaju se lično u prijemnoj kancelariji Gradske uprave ili poštom, na adresu: Gradska uprava Grada Banje Luke
– Odsjek za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, Trg
srpskih vladara br. 1, Banja Luka.
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu
je Ostoja Perišić, šef Odsjeka za razvoj lokalne samouprave i upravljanje
ljudskim resursima, kontakt telefon: 051/244-573.
Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će
imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog
invalida i borca, kako je propisano čl. 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog
rata Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 134/11,
9/12 i 40/12). Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz čl. 30, 39. i 60. Zakona o
pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambenootadžbinskog rata Republike Srpske.
VIII – Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja
Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku
Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”. Ako Konkurs ne bude
objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka za prijavu biti objavljen i na
zvaničnoj web stranici Grada Banje Luke.
Broj: 12-G-799/20
9.3.2020. godine Gradonačelnik,
Banjaluka Mr Igor Radojičić, s.r.

Izvor: Službeni glasnik RS

Broj izvrsilaca: 5

Datum isteka: 31.03.2020

Datum objave: 17.03.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.