fbpx

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Istočno Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Gradska uprava Grada Istočno Sarajevo

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Istočno Sarajevo

Na osnovu čl. 77, 78. i 160. Zakona o službenicima i namještenicima u
organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 97/16), člana 75. Statuta Grada Istočno Sarajevo (“Službene novine Grada
Istočno Sarajevo”, broj 20/17), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (“Službene novine grada Istočno Sarajevo”, br. 4/17,
21/18, 2/19, 24/19, 8/20 i 14/20), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Grada
Istočno Sarajevo (“Službene novine Grada Istočno Sarajevo”, broj 21/20) i
Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih
mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, broj 42/17), gradonačelnik Istočnog Sarajeva raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi
Grada Istočno Sarajevo

I – Raspisuje se Javni konkurs za prijem službenika i namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Gradskoj upravi Grada Istočno Sarajevo i
Teritorijalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici Grada Istočno Sarajevo:
1. samostalni stručni saradnik za plan i analizu 1 izvršilac,
2. stručni saradnik za saobraćaj i administrativne
poslove 1 izvršilac,
3. domar 1 izvršilac.
II – Opis poslova
1. Samostalni stručni saradnik za plan i analizu:
– učestvuje u razvoju metodologije planiranja i izvještavanja u
Odjeljenju,
– priprema program i plan rada Odjeljenja,
– priprema prijedlog izvještaja o radu Odjeljenja,
– prati i predlaže unapređenje i poboljšanje softverskih rješenja u okviru
Odjeljenja,
– prati informacioni sistem i svakodnevno ažuriranje podataka,
– radi na tehničkoj izradi obrazaca za inspektore,
– učestvuje u radu komisija za koje ga ovlasti gradonačelnik,
II OGLASNI DIO – Broj 111 11.11.2020.
– obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja,
– za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja.
Status: službenik V kategorije.
2. Stručni saradnik za saobraćaj i administrativne poslove:
– obrađuje zahtjeve za izdavanje “D” licence za prevoznike,
– formira bazu podataka taksi-prevoznika sa područja grada,
– obrađuje zahtjeve za izdavanje legitimacija za vozače motornih vozila,
– obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe Odjeljenja,
– priprema informacije u vezi sa taksi prevozom na području grada,
– obavlja poslove tehničkog sekretara kod načelnika Odjeljenja,
– vodi evidenciju o uplati komunalne naknade i komunalne takse,
– priprema rješenja za komunalne naknade,
– obavlja i druge poslove po nalogu načelnika,
– za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja i šefu Odsjeka.
Status: službenik VII kategorije.
3. Domar:
– obavlja preglede objekta, vodi računa o održavanju vatrogasnih objekata, otklanja kvarove na elektro i vodovodnoj mreži,
– obavlja poslove uređenja kruga oko vatrogasnih objekata u toku cijele
godine,
– izvještava komandira servisa o uočenim nepravilnostima u objektu ili
većim kvarovima na sistemima i instalacijama,
– vodi evidenciju o kvarovima i izvršenim popravkama,
– obavlja i druge poslove po nalogu komandira servisa,
– za svoj rad odgovara komandiru servisa.
Status: namještenik.
III – Opšti uslovi
Kandidati moraju ispunjavati sljedeće opšte uslove:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi,
5. da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
7. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
8. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u gradskoj upravi.
IV – Posebni uslovi
Za radno mjesto pod rednim brojem 1:
– VSS, 240 ECTS bodova, društvenog, tehničkog ili prirodnog smjera, tri
godine radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima uprave.
Za radno mjesto pod rednim brojem 2:
– SSS, tehničkog smjera, dvije godine radnog iskustva, položen stručni
ispit za rad u organima uprave.
Za radno mjesto pod rednim brojem 3:
– KV srednja škola, 3. stepen, šest mjeseci radnog iskustva.
V – Sukob interesa
Kandidati koji se prijavljuju za upražnjenu poziciju ne mogu obavljati
dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, na način propisan čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima
jedinice lokalne samouprave.
VI – Potrebni dokumenti
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu (Prijava na javni konkurs), koji je dostupan na internet stranici Grada ili
u Gradskoj upravi Grada Istočno Sarajevo.
Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni dostaviti kontakt telefon, te
dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
– uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno BiH,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– ljekarsko uvjerenje (kandidat dostavlja ako bude izabran),
– uvjerenje da kandidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu
zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim
za obavljanje poslova u gradskoj upravi (kandidat dostavlja ako bude izabran),
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije
od šest mjeseci),
– diplomu o stečenoj kvalifi kaciji,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili izjavu kojom se kandidat
obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ako bude izabran
(za radno mjesto pod rednim br. 1. i 2),
– uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,
– izjavu da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine
počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
– izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere
na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Javnog konkursa,
– izjavu da se na njega ne odnose odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave koje regulišu nespojivost i sukob interesa.
Svi potrebni dokumenti dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji.
VII – Postupak izbora
Postupak izbora kandidata sprovodi Konkursna komisija, koju imenuje
gradonačelnik.
Svi kandidati podliježu kontroli ispunjavanja opštih i posebnih uslova
navedenih u Javnom konkursu.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog konkursa Komisija će
obaviti intervju, na kom će vršiti ocjenu stručne sposobnosti, znanja i vještina kandidata. Komisija će predložiti rang-listu kandidata, a izbor kandidata
izvršiće gradonačelnik.
O rezultatima javne konkurencije kandidati će biti pismeno obaviješteni.
VIII – Podnošenje prijava
Prijave se dostavljaju neposredno u pisarnicu ili preporučeno poštom,
na adresu: Grad Istočno Sarajevo, Ul. Stefana Nemanje br. 14, Istočno Novo
Sarajevo.
Nepotpune i neblagovremene prijave biće odbačene. Konkurs će biti objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” i u dnevnom listu “Blic”. Rok
za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja Konkursa.
Službenik zadužen za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu
je Sanja Crnogorac, samostalni stručni saradnik za pravne poslove i ljudske
resurse, kontakt telefon broj: 057/342-596, lokal 139.
Broj: 02-014-392/20
4.11.2020. godine Gradonačelnik,
Istočno Sarajevo Nenad Vuković, s.r

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, broj 111

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 26.11.2020

Datum objave: 11.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.