fbpx

Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Zvornika

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 97/16 i 36/19), čl. 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 7. stav 2. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Zvornika (“Službeni glasnik grada Zvornik”, br. 11/18, 2/19, 9/19, 14/19, 6/20, 11/20, 14/20, 16/20 i 2/21) i čl. 41. i 51. Statuta Grada Zvornika (“Službeni glasnik grada Zvornik”, broj 5/17), gradonačelnik Zvornika raspisuje

Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Zvornika

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, br. 97/16 i 36/19), čl. 77. i 78. Zakona o službenicima i
namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, broj 97/16), člana 7. stav 2. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17), Pravilnika o
unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada
Zvornika (“Službeni glasnik grada Zvornik”, br. 11/18, 2/19, 9/19, 14/19, 6/20,
11/20, 14/20, 16/20 i 2/21) i čl. 41. i 51. Statuta Grada Zvornika (“Službeni
glasnik grada Zvornik”, broj 5/17), gradonačelnik Zvornika raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada
Zvornika

I – Gradonačelnik raspisuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na
neodređeno vrijeme u Gradsku upravu Grada Zvornika:
1. samostalni stručni saradnik za upravnopravne poslove u Odjeljenju za
fi nansije …………………………………………………………………………….1 izvršilac,
II OGLASNI DIO – Broj 38 27.4.2021.
2. samostalni stručni saradnik za upravnopravne poslove u Odjeljenju za
prostorno uređenje ……………………………………………………………..1 izvršilac,
3. samostalni stručni saradnik za društvene
djelatnosti ………………………………………………………………………….1 izvršilac,
4. samostalni stručni saradnik za poslove
lokalnog razvoja, projektno planiranje i
međunarodnu saradnju ………………………………………………………..1 izvršilac,
5. stručni saradnik za arhivu ………………………………………………..1 izvršilac,
6. stručni saradnik za ovjeru potpisa,
prepisa i rukopisa i izdavanje radnih knjižica …………………………1 izvršilac,
7. referent za informaciono-dokumentacione
poslove ……………………………………………………………………………..1 izvršilac,
8. referent za računovodstvene poslove …………………………………1 izvršilac,
9. rekreator ………………………………………………………………………..1 izvršilac,
10. portir ……………………………………………………………………………1 izvršilac,
11. meteorolog …………………………………………………………………..1 izvršilac,
12. telefonista …………………………………………………………………… 2 izvršioca,
13. vatrogasac ……………………………………………………………………1 izvršilac.
II – Status
Radna mjesta iz tačke I Konkursa od broja 1 do broja 6 su radna mjesta
službenika, a od broja 7 do broja 13 su radna mjesta namještenika u Gradskoj
upravi Grada Zvornika.
III – Sukob interesa
Kandidati ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji
je nespojiv sa dužnošću službenika u gradskoj upravi, u skladu sa čl. 44. i 45.
Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).
IV – Opšti uslovi za prijem u radni odnos
Kandidati iz tačke I Konkursa treba da ispunjavaju opšte uslove za zapošljavanje u gradskoj upravi predviđene članom 67. Zakona o službenicima i
namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, broj 97/16):
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi i da se protiv njega ne
vodi krivični postupak,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.
V – Posebni uslovi
Radno mjesta pod rednim brojem:
I-1. samostalni stručni saradnik za upravnopravne poslove u Odjeljenju za fi nansije
Uslovi:
– VSS, diplomirani pravnik, VII stepen stručne spreme ili prvi ciklus
studija pravnog smjera sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
– jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u upravi;
I-2. samostalni stručni saradnik za upravnopravne poslove u Odjeljenju
za prostorno uređenje
Uslovi:
– VSS, diplomirani pravnik, VII stepen stručne spreme ili prvi ciklus
studija pravnog smjera sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
– jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u upravi;
I -3. samostalni stručni saradnik za društvene djelatnosti
Uslovi:
– VSS, fakultet društvenog smjera, VII stepen stručne spreme ili prvi ciklus studija društvenog smjera sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
– jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u upravi;
I-4. samostalni stručni saradnik za poslove lokalnog razvoja, projektno
planiranje i međunarodnu saradnju
Uslovi:
– VSS, fakultet društvenog ili tehničkog smjera, VII stepen stručne spreme ili prvi ciklus studija društvenog ili tehničkog smjera sa najmanje 240
ECTS bodova ili ekvivalent,
– jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u upravi;
I-5. stručni saradnik za arhivu
Uslovi:
– SSS društvenog ili tehničkog smjera, IV stepen stručne spreme,
– šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u upravi;
I-6. stručni saradnik za ovjeru potpisa, prepisa i rukopisa i izdavanje
radnih knjižica
Uslovi:
– SSS društvenog ili tehničkog smjera, IV stepen stručne spreme,
– šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u upravi;
I-7. referent za informaciono-dokumentacione poslove
Uslovi:
– VSS, fakultet tehničkog ili društvenog smjera, VII stepen stručne spreme ili prvi ciklus studija tehničkog ili društvenog smjera sa najmanje 240
ECTS bodova ili ekvivalent,
– jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja;
I-8. referent za računovodstvene poslove
Uslovi:
– VSS, fakultet ekonomskog smjera, VII stepen stručne spreme ili prvi
ciklus studija ekonomskog smjera sa najmanje 180 ECTS bodova ili ekvivalent,
– jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja;
I-9. rekreator
– VSS, profesor fi zičke kulture, VII stepen stručne spreme ili prvi ciklus
studija odgovarajućeg smjera sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
– jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja;
I-10. portir
Uslovi:
– SSS, IV ili III stepen stručne spreme,
– šest mjeseci radnog iskustva;
I-11. meteorolog
Uslovi:
– SSS, IV ili III stepen stručne spreme,
– šest mjeseci radnog iskustva;
I-12. telefonista
Uslovi:
– SSS, III stepen stručne spreme,
– šest mjeseci radnog iskustva;
I-13. vatrogasac
Uslovi:
– SSS tehničkog smjera, III stepen stručne spreme,
– jedna godina radnog iskustva u struci,
– položen stručni ispit za profesionalnog vatrogasca.
VI – Potrebna dokumenta
1) Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom
obrascu – Prijava na javni konkurs, koji kandidati mogu preuzeti sa službene
internet stranice Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske
(Obrazac broj 1).
Tačnost podataka navedenih u obrascu Prijava na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.
Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu
– prijavni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje, sa ostalom
traženom dokumentacijom, kako je navedeno u Javnom konkursu.
2) Kao dokaze o ispunjenosti opštih uslova kandidat je dužan dostaviti foto-kopiju lične karte ili pasoša, uvjerenje o državljanstvu Republike
Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine i potpisane izjave:
1. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH),
2. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi,
3. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
4. da nije u sukobu interesa u skladu sa čl. 43-47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave koji regulišu
nespojivost i sukob interesa, a koje su sastavni dio prijave na Javni konkurs.
Gorenavedene izjave o opštim uslovima sastavni dio su Prijave na javni
konkurs – prijavni obrazac.
3) Kao dokaz o ispunjenosti posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:
1. diplome o završenoj stručnoj spremi,
2. uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku od 6 (šest) mjeseci položiti stručni ispit ako bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad
u upravi Republike Srpske,
3. uvjerenja o radnom iskustvu (potvrda, rješenje ili drugi akt u kom
se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno
iskustvo),
4. potvrde, isprave ili izjave u pisanoj formi da ispunjava i druge uslove.
VII – Postupak izbora kandidata
Postupak prijema u radni odnos Javnim konkursom sprovodi Komisija,
koju imenuje gradonačelnik, nakon objavljivanja Javnog konkursa. Komisija
će izvršiti kontrolu ispunjenosti opštih i posebnih uslova, obaviti ulazni intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove, te sačiniti izvještaj o sprovedenom konkursnom postupku sa prioritetnom rang-listom.
Komisija će kandidate sa blagovremenim i potpunim prijavama obavijestiti o datumu održavanja intervjua.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za prijem službenika,
dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisiji dosta-

viti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj
foto-kopiji o ispunjenosti uslova.
Ako prvorangirani kandidat u propisanim roku ne dostavi dokaze iz prethodnog stava ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po
broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.
VIII – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Prijave za učešće na Javnom konkursu podnose se na propisanom obrascu
– Prijava na javni konkurs, koji je dostupan na internet stranici Ministarstva
uprave i lokalne samouprave Republike Srpske. Tačnost podataka navedenih
u obrascu Prijava na javni konkurs kandidat potvrđuje potpisom.
Osoba za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Milka
Pavlović, samostalni stručni saradnik za ljudske resurse, kontakt telefon:
056/232-232.
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom, na adresu: Gradska uprava
Zvornik, Ul. Svetog Save 124, 75 400 Zvornik, sa naznakom: Prijava na Javni
konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi Zvornik.
Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske”
i dnevnom listu “Glas Srpske”.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana
posljednjeg objavljivanja.
Broj: 02-120-101/21
21.4.2021. godine Gradonačelnik,
Zvornik Zoran Stevanović, s.r

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, broj 38

Broj izvrsilaca: 14

Datum isteka: 12.05.2021

Datum objave: 28.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.