fbpx

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Zvornika

Ovaj oglas je istekao

Gradska uprava Grada Zvornik

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Zvornika

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, br. 97/16 i 36/19), čl. 77. i 78. i člana 160. stav 2. Zakona
o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 7. stav 2. Pravilnika
o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u
gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 42/17), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih
mjesta u Gradskoj upravi Grada Zvornika (“Službeni glasnik Grada Zvornik”, br. 11/18, 2/19, 9/19 i 14/19) i čl. 41. i 51. Statuta Grada Zvornika (“Službeni glasnik grada Zvornik”, broj 5/17), gradonačelnik Zvornika raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u
Gradskoj upravi Grada Zvornika

I – Gradonačelnik raspisuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na
neodređeno vrijeme u Gradsku upravu Grada Zvornika:
1. samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove u Službi za
zajedničke poslove i upravljanje ljudskim resursima – 1 izvršilac,
2. samostalni stručni saradnik za investicije u Odjeljenju za stambenokomunalne poslove i poslove saobraćaja – 1 izvršilac,
3. samostalni stručni saradnik za pitanja mladih, rodnu ravnopravnost
i rad sa nevladinim organizacijama u Odjeljenju za privredu i društvene
djelatnosti – 3 izvršioca,
4. samostalni stručni saradnik za lokalni ekonomski razvoj i podršku
poslovnoj zajednici u Službi za javne nabavke, upravljanje razvojem i
međunarodnu saradnju – 1 izvršilac,
5. samostalni stručni saradnik za stambeno zbrinjavanje korisnika
boračko-invalidske zaštite u Odjeljenju za boračko-invalidsku zaštitu – 1
izvršilac,
6. samostalni stručni saradnik za imovinu grada, osnovna sredstva, sitni
inventar i planiranje budžeta u Odjeljenju za fi nansije – 1 izvršilac,
7. viši stručni saradnik za zdravstvo, socijalnu zaštitu i humanitarne
djelatnosti u Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti – 1 izvršilac,
8. stručni saradnik za prijem podnesaka u Odjeljenju za opštu upravu – 1
izvršilac,
9. stručni saradnik za poslove matičara i opšte poslove u Mjesnoj
kancelariji Petkovci u Odjeljenju za opštu upravu – 1 izvršilac,
10. stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove u Službi za
javne nabavke, upravljanje razvojem i međunarodnu saradnju – 1 izvršilac,
11. stručni saradnik za poslove mjesnih zajednica u Stručnoj službi
Skupštine grada Zvornika – 1 izvršilac,
12. vozač motornih vozila u Službi za zajedničke poslove i upravljanje
ljudskim resursima – 1 izvršilac,
13. rukovodilac portirnice u Poslovnoj zoni Jadar u Odjeljenju za
privredu i društvene djelatnosti – 1 izvršilac,
14. portir u Poslovnoj zoni Jadar u Odjeljenju za privredu i društvene
djelatnosti – 2 izvršioca,
15. telefonista u Službi profesionalne vatrogasne jedinice – 1 izvršilac,
16. meteorolog u Službi profesionalne vatrogasne jedinice – 1 izvršilac,
17. dostavljač u Odjeljenju za opštu upravu – 1 izvršilac.
II – Sukob interesa
Kandidati ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji
je nespojiv sa dužnošću službenika u gradskoj upravi u skladu sa čl. 44. i
45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne
samouprave.
III – Status
Radna mjesta iz tačke I Konkursa od broja 1 do broja 11 su radna
mjesta službenika, a od broja 12 do broja 17 su radna mjesta namještenika u
Gradskoj upravi Grada Zvornika.
IV – Opis poslova
Zaposleni iz tačke I ovog konkursa obavljaće poslove utvrđene
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u
Gradskoj upravi Grada Zvornika, kako slijedi.
1. Samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove:
– prati propise koji regulišu radnopravne odnose u organima uprave,
– vodi upravni postupak i izrađuje rješenja o pravima zaposlenih iz
radnih odnosa,
– sprovodi prethodni postupak po inicijativi za pokretanje disciplinskog
postupka i pruža stručnu pomoć u toku disciplinskog postupka,
– učestvuje u pripremi godišnjeg plana stručnog osposobljavanja i
usavršavanja službenika i prijedloga fi nansijskog plana za izvršavanje
godišnjeg plana stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika,
– učestvuje u pripremi plana zapošljavanja,
– organizuje stručno osposobljavanje službenika i vrši procjenu efekta
sprovedenih obuka,
– obavlja stručne poslove u postupku zapošljavanja i izbora kandidata,
– vrši analizu organizacije i sistematizacije radnih mjesta u Gradskoj
upravi,
– pruža stručnu pomoć iz oblasti radnih odnosa,
– podnosi mjesečni izvještaj o radu načelniku Službe sa precizno
navedenim radnim aktivnostima koje je obavio,
– obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Službe.
Za svoj rad odgovoran je načelniku Službe.
2. Samostalni stručni saradnik za investicije:
– vrši organizacione poslove iz oblasti lokalne komunalne infrastrukture
koji su u nadležnosti Odjeljenja,
– prati aktivnosti stručnih službi vezane za funkcionisanje komunalne
infrastrukture i daje predloge mjera načelniku Odjeljenja vezano za tu oblast,
– daje mišljenje načelniku Odjeljenja vezano za gradske projekte od
šireg društvenog interesa,
– ostvaruje saradnju sa Odsjekom za upravljanje razvojem i međunarodnu
saradnju,
– učestvuje u svim fazama strateškog upravljanja razvojem, planiranju
i realizaciji,
– vrši pripremu tehničke dokumentacije (programa i projekata) s ciljem
realizacije određenih investicija za koje gradonačelnik donese odluku,
– podnosi mjesečni izvještaj o radu načelniku Odjeljenja sa precizno
navedenim radnim aktivnostima koje je obavio,
15.1.2020. OGLASNI DIO – Broj 2 III
– vrši i druge poslove iz ove oblasti po nalogu šefa Odsjeka i načelnika
Odjeljenja.
Za svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja.
3. Samostalni stručni saradnik za pitanja mladih, rodnu ravnopravnost i
rad sa nevladinim organizacijama:
– ostvaruje kontakt, komunicira i sarađuje sa nevladinim sektorom na
području grada,
– vodi bazu podataka nevladinih organizacija – udruženja građana,
– učestvuje u kreiranju odluka o raspodjeli sredstava nevladinim
organizacijama – udruženjima građana,
– koordiniše proces sprovođenja projekata odobrenih iz budžeta Grada
za nevladine organizacije – udruženja građana,
– prati stanje u oblasti potreba mladih i rodne ravnopravnosti i o tome sačinjava informacije i analize sa predlozima za preduzimanje pojedinih
mjera od strane gradonačelnika i Skupštine grada,
– ostvaruje saradnju sa Odsjekom za upravljanje razvojem i međunarodnu
saradnju,
– učestvuje u svim fazama strateškog upravljanja razvojem, planiranju,
realizaciji,
– podnosi mjesečni izvještaj o radu načelniku Odjeljenja sa precizno
navedenim radnim aktivnostima koje je obavio,
– vrši i druge poslove iz ove oblasti po nalogu šefa Odsjeka i načelnika
Odjeljenja.
Za svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja.
4. Samostalni stručni saradnik za lokalni ekonomski razvoj i podršku
poslovnoj zajednici:
– identifi kuje i formuliše prilike za investiranje i razvija inovativna
rješenja kao odgovor na potrebe tržišta i investitora,
– vrši analizu stanja i predlaže mjere za unapređenje konkurentnosti
grada i jačanje poslovnog ambijenta,
– vrši analizu stanja, uspostavlja i održava redovnu komunikaciju i
predlaže mjere za unapređenje partnerskih odnosa između javnog i privatnog
sektora,
– učestvuje u pripremi i realizaciji prezentacija i promocija grada kao
povoljne lokacije za investiranje,
– učestvuje u organizaciji posjeta investitora i pripremi za pregovore sa
investitorima,
– provodi privrednike kroz sve procedure i pruža im informacije i pomoć
s ciljem bržeg i efi kasnijeg dobijanja usluga i ostvarivanja prava,
– priprema i vrši izradu i distribuciju promotivnih materijala s ciljem
promocije grada kao povoljne lokacije za investiranje,
– učestvuje u izradi planova i projekata lokalnog ekonomskog razvoja,
posebno onih koji imaju za cilj unapređenje investicionih prilika i rad
poslovnih zona,
– prati propise iz oblasti privrednog razvoja i stara se da budu adekvatno
obuhvaćeni lokalnim regulatornim okvirom,
– učestvuje u izradi Strategije integrisanog razvoja grada, naročito u
domenu ekonomskog razvoja,
– učestvuje u procesu pripreme/ažuriranja planova implementacije
Strategije integrisanog razvoja, naročito u dijelu ekonomskog razvoja,
– učestvuje u pripremanju izvještaja o implementaciji Strategije
integrisanog razvoja, naročito u dijelu ekonomskog razvoja,
– učestvuje u svim fazama strateškog upravljanja, planiranju, realizaciji,
praćenju, vrednovanju i izvještavanju Strategije razvoja,
– obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Službe.
Za svoj rad odgovoran je načelniku Službe.
5. Samostalni stručni saradnik za stambeno zbrinjavanje korisnika
boračko-invalidske zaštite:
– prati i primjenjuje propise iz oblasti boračko-invalidske zaštite,
– vodi upravni postupak i izrađuje rješenja iz oblasti boračko-invalidske
zaštite,
– obrađuje zahtjeve i izrađuje rješenja iz oblasti dopunskih prava boraca,
ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca,
– kontroliše ispostavljene fakture za nabavku lijekova koji nisu na
pozitivnoj listi,
– pruža stručnu i tehničku pomoć Komisiji za stambeno zbrinjavanje
porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida,
– pruža stručnu i tehničku pomoć Komisiji u Odjeljenju za dodjelu
jednokratnih novčanih pomoći,
– podnosi mjesečni izvještaj o radu načelniku Odjeljenja sa precizno
navedenim radnim aktivnostima koje je obavio,
– vrši i druge poslove iz ove oblasti po nalogu načelnika Odjeljenja.
Za svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja.
6. Samostalni stručni saradnik za imovinu grada, osnovna sredstva, sitni
inventar i planiranje budžeta:
– popunjava trezorski obrazac broj 3, koji se odnosi na knjiženje gradske
imovine,
– vodi evidenciju o imovini grada (šume, zemljište, građevinski objekti,
putevi, mostovi, objekti infrastrukture),
– vodi knjigu osnovnih sredstava Gradske uprave,
– vrši knjigovodstveno evidentiranje nabavki i otuđenja osnovnih
sredstava,
– obračunava visinu amortizacije i revalorizacije osnovnih sredstava,
– vodi aktivnosti oko smještaja i identifi kacije opreme,
– fakturiše potraživanja koja se odnose na prihode od imovine grada,
– podnosi mjesečni izvještaj o radu načelniku Odjeljenja sa precizno
navedenim radnim aktivnostima koje je obavio,
– vrši i druge poslove iz ove oblasti po nalogu šefa Odsjeka i načelnika
Odjeljenja.
Za svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja.
7. Viši stručni saradnik za zdravstvo, socijalnu zaštitu i humanitarne
djelatnosti:
– prati stanje i predlaže mjere u oblasti zdravstva, socijalne, dječije i
porodične zaštite,
– izrađuje odluke po zahtjevima za dodjelu jednokratne novčane pomoći,
– u saradnji sa ustanovama u oblasti zdravstva i nosiocima socijalne, dječije
i porodične zaštite učestvuje u izradi odluka, programa, informacija i izvještaja,
– izrađuje analitičko-informativne materijale koji se odnose na rad
udruženja koja okupljaju lica sa posebnim potrebama,
– prikuplja i dostavlja nadležnom tijelu informacije iz djelokruga rada
koje su potrebne za izradu Strategije integrisanog razvoja,
– prati rad ustanova iz oblasti zaštite djece predškolskog uzrasta,
– prati raspodjelu i potrošnju sredstava planiranih u budžetu Grada za
podsticaj razvoja i očuvanja porodice i vantjelesne oplodnje,
– ostvaruje saradnju sa Odsjekom za upravljanje razvojem i međunarodnu
saradnju,
– učestvuje u svim fazama strateškog upravljanja razvojem, planiranju,
realizaciji,
– podnosi mjesečni izvještaj o radu načelniku Odjeljenja sa precizno
navedenim aktivnostima koje je obavio,
– vrši i druge poslove iz ove oblasti po nalogu šefa Odsjeka i načelnika
Odjeljenja.
Za svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja.
8. Stručni saradnik za prijem podnesaka:
– prima zahtjeve i druge podneske neposredno od stranaka,
– pruža strankama informacije o načinu ostvarivanja njihovih prava i
rokovima postupanja po zahtjevima i drugim podnescima,
– obrađuje zahtjeve kroz elektronsku bazu podataka, formira omote spisa,
– zavodi akte i predmete kroz internu dostavnu knjigu,
– razvodi riješene predmete kroz pisane i elektronske evidencije i arhivira,
– priprema i vodi evidenciju otpremanja pošte putem javne poštanske
službe ili kurirske službe,
– vodi evidenciju troškova otpreme pošte,
– uručuje rješenja i druge akte strankama,
– vodi evidenciju o naplaćenim opštinskim administrativnim taksama i
dostavlja izvještaj o ostvarenom prihodu od prodaje iskazanom u taksenim
apoenima,
– podnosi mjesečni izvještaj o radu načelniku Odjeljenja sa precizno
navedenim aktivnostima koje je obavio,
– vrši i druge poslove iz ove oblasti po nalogu šefa Odsjeka i načelnika
Odjeljenja.
Za svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja.
9. Stručni saradnik za poslove matičara i opšte poslove u Mjesnoj
kancelariji Petkovci:
– vodi matične knjige rođenih, vjenčanih, umrlih i državljana u papirnom
i elektronskom obliku,
– sastavlja statističke i druge izvještaje o stanju i svim promjenama u
matičnim knjigama i dostavlja nadležnim organima i matičarima,
– izdaje izvode i uvjerenja iz matičnih knjiga,
– izdaje uvjerenja o državljanstvu,
– sastavlja smrtovnice,
– prepisuje matične knjige i knjige državljana,
– izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija,
– pruža građanima potrebnu pomoć i obavještenja koja im olakšavaju
ostvarivanje njihovih prava i dužnosti,
– ovjerava potpise, prepise i rukopise u sjedištu Mjesne kancelarije i
ovjerava potpise na terenu i vodi upisnik ovjera,
– podnosi mjesečni izvještaj o radu načelniku Odjeljenja sa precizno
navedenim aktivnostima koje je obavio,
– vrši i druge poslove iz ove oblasti po nalogu šefa Odsjeka i načelnika
Odjeljenja.
Za svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja.
10. Stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove:
– obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe Službe,
– vrši izradu zahtjeva za nabavke i zahtjeva za narudžbenice,
– vrši prijem, evidenciju i odlaganje internih akata,
– podnosi mjesečni izvještaj o radu načelniku Službe sa precizno
navedenim aktivnostima koje je obavio,
– vrši i druge poslove iz ove oblasti po nalogu načelnika Službe.
Za svoj rad odgovoran je načelniku Službe.
11. Stručni saradnik za poslove mjesnih zajednica:
– pruža stručnu pomoć u organizovanju i osnivanju mjesnih zajednica,
– pruža pomoć i učestvuje na zborovima građana mjesnih zajednica i
savjeta mjesnih zajednica,
– vrši stručne poslove i obradu prijedloga i zahtjeva mjesnih zajednica,
– učestvuje u radu Komisije Skupštine grada za mjesne zajednice i vodi
zapisnik na sjednicama te komisije,
– vrši poslove stručne pomoći mjesnim zajednicama, vodi evidencije
u vezi sa mjesnim zajednicama i radi druge poslove za potrebe mjesnih
zajednica,
– vodi evidenciju o zaduženim pečatima mjesnih zajednica,
– prikuplja i obrađuje podatke u vezi sa zahtjevima i prijedlozima
mjesnih zajednica za registraciju mjesnih zajednica,
– podnosi mjesečni izvještaj o radu sekretaru Skupštine sa precizno
navedenim aktivnostima koje je obavio,
– vrši i druge poslove iz ove oblasti po nalogu sekretara Skupštine grada.
Za svoj rad odgovoran je sekretaru Skupštine.
12. Vozač motornih vozila:
– upravlja motornim vozilima na osnovu putnog naloga,
– vodi evidenciju o kretanju vozila, pređenim kilometrima, utrošku
goriva i maziva,
– vrši čišćenje i redovno održavanje motornih vozila,
– održava urednim garaže voznog parka,
– stara se o tehničkoj i drugoj ispravnosti i blagovremenoj registraciji
vozila kojim upravlja,
– podnosi mjesečni izvještaj o radu načelniku Službe sa precizno
navedenim aktivnostima koje je obavio,
– obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Službe i rukovodioca
voznog parka.
Za svoj rad odgovoran je načelniku Službe.
13. Rukovodilac portirnice u Poslovnoj zoni Jadar:
– rukovodi portirnicom,
– podnosi izvještaj o radu pretpostavljenom,
– vrši kontrolu ulaska i izlaska radnika Poslovne zone,
– vrši kontrolu ulaska i izlaska i identifi kaciju stranaka u Poslovnoj zoni,
– kontroliše unošenje i iznošenje materijala, opreme i drugih sredstava,
– kontroliše održavanje kućnog reda u krugu Poslovne zone i preuzima
odgovarajuće mjere,
– vodi knjigu primopredaje dužnosti i unosi sva zapažanja i događaje,
– podnosi mjesečni izvještaj načelniku Odjeljenja sa precizno navedenim
aktivnostima koje je obavio,
– obavlja i druge poslove iz ove oblasti po nalogu šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja.
Za svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja.
14. Portir u Poslovnoj zoni Jadar:
– vrši kontrolu ulaska i izlaska radnika u Poslovnoj zoni,
– vrši kontrolu ulaska i izlaska i identifi kaciju stranaka u Poslovnoj zoni,
– kontroliše unošenje i iznošenje materijala, opreme i drugih sredstava,
– kontroliše održavanje kućnog reda u Poslovnoj zoni i preuzima
odgovarajuće mjere,
– vodi knjigu primopredaje dužnosti i unosi sva zapažanja i događaje,
– podnosi mjesečni izvještaj načelniku Odjeljenja sa precizno navedenim
aktivnostima koje je obavio,
– obavlja i druge poslove iz ove oblasti po nalogu šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja.
Za svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja.
15. Telefonista:
– uspostavlja telefonske veze na centrali Službe PVJ,
– vodi evidenciju o dolaznim pozivima u slučaju intervencije,
– zapisuje sve potrebne podatke o intervenciji,
– prenosi sakupljene podatke vatrogascima radi efi kasnije intervencije,
– komunicira sa vatrogascima na terenu i prenosi dodatne podatke,
– vrši dodatno pozivanje vatrogasaca u slučaju potrebe,
– podnosi mjesečni izvještaj o radu starješini Službe PVJ sa precizno
navedenim radnim aktivnostima koje je obavio,
– obavlja i druge poslove koje mu starješina Službe PVJ stavi u djelokrug.
Za svoj rad odgovoran je starješini Službe PVJ.
16. Meteorolog:
– sarađuje sa Hidrometeorološkim zavodom Republike Srpske, zavodima
i organizacijama na entitetskom i državnom nivou,
– vrši svakodnevno očitavanje temperature i vremenskih padavina
(količina padavina, visina snijega, smjer vjetra i dr.),
– vrši svakodnevno slanje izvještaja Hidrometeorološkom zavodu
Republike Srpske,
– vodi redovnu knjigu evidencije na mjesečnom i godišnjem nivou,
– podnosi mjesečni izvještaj o radu starješini Službe PVJ sa precizno
navedenim radnim aktivnostima koje je obavio,
– obavlja i druge poslove koje mu naloži starješina Službe PVJ.
Za svoj rad odgovoran je starješini Službe PVJ.
17. Dostavljač:
– prijem pismena radi dostave,
– dostava akata građanima, preduzećima, ustanovama i dr.,
– vođenje evidencije o izvršenim dostavama,
– praćenje propisa vezanih za kancelarijsko poslovanje i dostavu,
– stara se o urednosti oglasne table,
– podnosi mjesečni izvještaj o radu načelniku Odjeljenja sa precizno
navedenim radnim aktivnostima koje je obavio,
– vrši i druge poslove iz ove oblasti po nalogu šefa Odsjeka i načelnika
Odjeljenja.
Za svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja.
V – Opšti uslovi za prijem u radni odnos
Kandidati iz tačke I Konkursa treba da ispunjavaju opšte uslove
za zapošljavanje u Gradskoj upravi predviđene članom 67. Zakona o
službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave i
posebne uslove predviđene članom 55. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Zvornika:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora
od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za
obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
5. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine
počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH) i
6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je
nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.
VI – Posebni uslovi za prijem u radni odnos
Radno mjesto pod rednim brojem:
I-1. samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove:
– VSS, pravni fakultet, VII stepen stručne spreme ili prvi ciklus studija
pravnog smjera sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
– jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u upravi;
I-2. samostalni stručni saradnik za investicije:
– VSS, građevinski, arhitektonski ili fakultet tehničkog smjera, VII
stepen stručne spreme ili prvi ciklus studija građevinskog, arhitektonskog ili
tehničkog smjera sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
– jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u upravi;
I-3. samostalni stručni saradnik za pitanja mladih, rodnu ravnopravnost
i rad sa nevladinim organizacijama:
– VSS, fakultet društvenog, prirodnog ili tehničkog smjera, VII stepen stručne spreme ili prvi ciklus studija društvenog, prirodnog ili tehničkog
smjera sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
– jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u upravi;
I-4. samostalni stručni saradnik za lokalni ekonomski razvoj i podršku
poslovnoj zajednici:
– VSS, ekonomski fakultet, VII stepen stručne spreme ili prvi ciklus
studija ekonomskog smjera sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
– jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u upravi;
I-5. samostalni stručni saradnik za stambeno zbrinjavanje korisnika
boračko-invalidske zaštite:
– VSS, fakultet društvenog ili tehničkog smjera, VII stepen stručne spreme ili prvi ciklus studija društvenog ili tehničkog smjera sa najmanje 240
ECTS bodova ili ekvivalent,
– jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u upravi;
I-6. samostalni stručni saradnik za imovinu grada, osnovna sredstva,
sitni inventar i planiranje budžeta:
– VSS, diplomirani ekonomista, VII stepen stručne spreme ili prvi ciklus
studija ekonomskog smjera sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
– jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u upravi;
I-7. viši stručni saradnik za zdravstvo, socijalnu zaštitu i humanitarne
djelatnosti:
– VŠS, pravnog ili ekonomskog smjera, VI stepen stručne spreme, ili
VSS, prvi ciklus studija pravnog ili ekonomskog smjera sa najmanje 180
ECTS bodova ili ekvivalent,
– devet mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u upravi;
I-8. stručni saradnik za prijem podnesaka:
– SSS društvenog ili tehničkog smjera, IV stepen stručne spreme,
– šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u upravi;
I-9. stručni saradnik za poslove matičara i opšte poslove u Mjesnoj
kancelariji Petkovci:
– SSS u četvorogodišnjem trajanju pravnog ili ekonomskog smjera ili
gimnazija opšteg, odnosno društvenog smjera,
– šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u upravi,
– položen poseban stručni ispit za matičara;
I-10. stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove:
– SSS, IV stepen stručne spreme,
– šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u upravi;
I-11. stručni saradnik za poslove mjesnih zajednica:
– SSS društvenog ili tehničkog smjera, IV stepen stručne spreme,
– šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u upravi;
I-12. vozač motornih vozila:
– SSS saobraćajnog smjera, IV ili III stepen stručne spreme, odnosno
KV vozač,
– jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen vozački ispit Be-kategorije;
I-13. rukovodilac portirnice u Poslovnoj zoni Jadar
– SSS, društvenog ili tehničkog smjera, IV stepen stručne spreme,
– šest mjeseci radnog iskustva;
I-14. portir u Poslovnoj zoni Jadar:
– SSS, III ili IV stepen stručne spreme,
– šest mjeseci radnog iskustva;
I-15. telefonista:
– SSS, III stepen stručne spreme,
– šest mjeseci radnog iskustva;
I-16. meteorolog:
– SSS, IV ili III stepen stručne spreme,
– šest mjeseci radnog iskustva;
I-17. dostavljač:
– SSS društvenog ili tehničkog smjera, IV stepen stručne spreme,
– šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.
VII – Potrebna dokumenta
1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju
lične karte i uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno BiH i
izjave da kandidat:
– nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene
na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje
pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH),
– nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za
obavljanje poslova u gradskoj upravi i
– da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je
nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.
Napomena: navedene izjave su dio prijavnog obrasca i ne dostavljaju
se posebno.
2. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:
– diplome o stečenoj stručnoj spremi,
– uvjerenja, odnosno potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu stručne spreme,
– uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi – za radna
mjesta iz tačke I od broja 1 do broja 11 – kandidat koji nije položio stručni
ispit za rad u upravi prilaže izjavu kojom se obavezuje da će u roku od šest
mjeseci položiti stručni ispit ako bude zaposlen, odnosno dostaviti rješenje o
oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi, u skladu
sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni
glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15),
– vozačke dozvole – za radno mjesto iz tačke I pod rednim brojem 12.
Ako više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati
kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog
invalida i borca, u skladu sa čl. 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca,
vojnih invalida i porodica poginulih borca Odbrambeno-otadžbinskog rata
Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 134/11, 9/12
i 40/12). Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože
uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračkoinvalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca,
ratnog vojnog invalida ili borca.
VIII – Usmeni intervju
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa Komisija
za sprovođenje Javnog konkursa obaviće usmeni intervju radi ocjenjivanja stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata koji učestvuju u izbornom
postupku, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
IX – Izbor kandidata
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od
sedam dana od dana prijema obavještenja o prijemu u radni odnos dostavi
dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i ovjerene izjave o ispunjenosti uslova iz poglavlja VII i dokaz o opštoj
zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u određenom roku ili
ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava
opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih
bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.
X – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Nepotpune, nerazumljive i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom, na adresu: Gradska uprava
Grada Zvornika, 75 400 Zvornik, Ulica Svetog Save br. 124, sa naznakom:
Prijava na Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj
upravi Grada Zvornika.
Dokumenti priloženi uz prijavu neće se vraćati kandidatima.
Kontakt osoba je Milka Pavlović, samostalni stručni saradnik za
upravljanje ljudskim resursima, br. telefona: 056/232-232.
Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske”,
dnevnom listu “Glas Srpske” i na zvaničnoj internet stranici Grada Zvornika.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana
posljednjeg objavljivanja.
Broj: 02-120-249/19
27.12.2019. godine

Gradonačelnik,
Zvornik Zoran Stevanović, s.r.

Izvor: Službeni glasnik RS

Broj izvrsilaca: 18

Datum isteka: 30.01.2020

Datum objave: 16.01.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.