fbpx

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Bileća – službenika i namještenika

Opštinska uprava Bileća

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Bileća - službenika i namještenika

Na osnovu čl. 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 97/16) i člana 16. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
Opštinske uprave Bileća (“Službeni glasnik opštine Bileća”, br. 5/18, 2/19,
3/19, 1/20 i 2/20), načelnik opštine Bileća r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Bileća
– službenika i namještenika

I
1. Samostalni stručni saradnik za fi nansijsko upravljanje i kontrolu – 1
izvršilac na neodređeno vrijeme,
2. tržišna inspekcija – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme,
3. samostalni stručni saradnik za poresko knjigovodstvo – 1 izvršilac na
neodređeno vrijeme,
4. samostalni stručni saradnik za knjigovodstvo osnovnih sredstava, javnih dobara, sitnog alata i inventara – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme,
5. samostalni stručni saradnik za srednje obrazovanje – 1 izvršilac na
neodređeno vrijeme,
6. samostalni stručni saradnik za društvene djelatnosti – 1 izvršilac na
neodređeno vrijeme,
7. stručni saradnik za operativno-tehničke poslove i praćenje protivpožarne zaštite – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme,
8. fi zičko obezbjeđenje u zgradi Opštinske uprave Bileća – 1 izvršilac na
neodređeno vrijeme.
II – Opis poslova
Predviđeni su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta Opštinske uprave Bileća (“Službeni glasnik opštine Bileća”,
br. 5/18, 2/19, 3/19,1/20 i 2/20).
III – Opšti uslovi za kandidate:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.
IV – Posebni uslovi za kandidate
1. Za radno mjesto pod rednim brojem 1:
– VSS, ekonomski fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS
bodova,
– najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u traženim stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,
– poznavanje rada na računaru.
2. Za radno mjesto pod rednim brojem 2:
– VSS – diplomirani ekonomista, diplomirani pravnik, diplomirani inženjer elektrotehnike, diplomirani inženjer mašinstva, diplomirani inženjer
tehnologije, diplomirani inženjer hemijske tehnologije, diplomirani inženjer
hemijskog procesa, diplomirani inženjer tekstilnog inženjerstva, diplomirani
turizmolog ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,
– najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,
– poznavanje rada na računaru.
3. Za radno mjesto pod rednim brojem 3:
– VSS, ekonomski fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS
bodova,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,
– poznavanje rada na računaru.
4. Za radno mjesto pod rednim brojem 4:
– VSS, ekonomski fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS
bodova,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u traženim stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,
– poznavanje rada na računaru.
5. Za radno mjesto pod rednim brojem 5:
– VSS, društvenog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS
bodova,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,
– poznavanje rada na računaru.
6. Za radno mjesto pod rednim brojem 6:
– VSS, pravni fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,
– najmanje 2 (dvije) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,
– poznavanje rada na računaru.
7. Za radno mjesto pod rednim brojem 7:
– SSS – društvenog, prirodnog ili tehničkog smjera u četvorogodišnjem
trajanju,
– jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,
– poznavanje rada na računaru.
8. Za radno mjesto pod rednim brojem 8:
– SSS – društvenog, prirodnog ili tehničkog smjera u četvorogodišnjem
trajanju,
– šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.
V – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1. foto-kopiju lične karte,
2. uvjerenje o državljanstvu,
3. izvod iz matične knjige rođenih,
4. uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostaviće izabrani kandidat po završetku izborne procedure),
5. uvjerenje o neosuđivanju,
6. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
7. potpisane i ovjerene izjave iz t. 5, 6. i 7,
8. ovjerenu foto-kopija diplome o završenoj stručnoj spremi,
9. uvjerenje o radnom iskustvu,
10. ovjerenu foto-kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u
opštinskoj upravi (pod rednim br. 1, 2, 3, 4, 5, 6. i 7),
11. ovjerenu foto-kopiju dokaza o poznavanju rada na računaru (uvjerenje, potvrda ili drugi dokaz o informatičkoj osposobljenosti pod rednim br.
1, 2, 3, 4, 5, 6. i 7),
VI
Kandidati koji ispunjavaju uslove Konkursa biće pozvani na intervju.
O vremenu i mjestu sprovođenja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje Javnog
konkursa, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja,
Komisiji dostavi dokaze o ispunjavanju opštih uslova u originalu ili ovjerene
foto-kopije (izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o neosuđivanju, uvjerenje
da se ne vodi krivični postupak), ovjerene izjave o ispunjavanju uslova iz
poglavlja V i posebne uslove u originalu i ovjerenoj foto-kopiji (diplomu o
stručnoj spremi, uvjerenje o radnom iskustvu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi i poznavanje rada na računaru – informatička obučenost kroz školovanje, uvjerenje i potvrda o osposobljenosti,
osim za radno mjesto pod rednim brojem 8).
Ako prvorangirani kandidat u propisnom roku ne dostavi dokaze ili ako
na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova
sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.
VII
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa
u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana
posljednjeg objavljivanja.
VIII
Prijave za učešće na Javnom konkursu podnose se na propisanom
obrascu koji se može preuzeti na pultu Opštine Bileća i na internet stranici
Ministarstva uprave i lokalne samouprave. Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično ili poštom, na adresu:
Opština Bileća, Ulica kralja Aleksandra br. 28, sa naznakom: Konkursna komisiji za sprovođenje postupka za prijem službenika i namještenika.
Kontakt telefon broj: 059/371-459, e-mail: opbil.personalno@teol.net.
Broj: 11.02/012-120-69/20
7.9.2020. godine Načelnik,
Bileća Miljan Aleksić, s.r.

Izvor: Službeni glasnik RS, broj 89

Broj izvrsilaca: 8

Datum isteka: 25.09.2020

Datum objave: 11.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.