fbpx

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Čelinac

Ovaj oglas je istekao

Opštinska uprava Opštine Čelinac

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Čelinac

Na osnovu člana 77. i člana 78. stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, broj 97/16), člana 68. Statuta Opštine Čelinac (“Službeni
glasnik opštine Čelinac”, broj 3/17), člana 26. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Čelinac (“Službeni
glasnik opštine Čelinac”, br. 5/17, 9/17, 14/17 i 8/20) i člana 5. i člana 7.
st. 2. i 8. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, broj 42/17), načelnik opštine Čelinac raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u
Opštinskoj upravi Opštine Čelinac

I
U Opštinsku upravu Opštine Čelinac prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu službenika:
1) samostalni stručni saradnik za upravnopravne poslove – 1 izvršilac
– u Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove;
2) samostalni stručni saradnik za rad sa strankama – 1 izvršilac
– u Stručnoj službi načelnika opštine;
3) samostalni stručni saradnik za poslove civilne zaštite i zaštite na radu
– 1 izvršilac
– u Odjeljenju za opštu upravu.
II – Opis poslova
Za radno mjesto pod rednim brojem 1)
Prati stanje i stara se o izvršenju i pravilnoj primjeni zakona i drugih
propisa iz oblasti koje su u nadležnosti Odjeljenja; priprema opšte akte i druge propise iz nadležnosti Odjeljenja koje donosi načelnik opštine i Skupština
opštine i odgovoran je za njihovu zakonitost; učestvuje u upravnom postupku
i izrađuje rješenja iz oblasti urbanizma i građevinarstva; vodi upravni postupak i izrađuje rješenja iz oblasti stanovanja; vodi upravni postupak i izrađuje
rješenja o naknadama za komunalne objekte; radi sve poslove iz nadležnosti
Odjeljenja vezano za privatizaciju državnih stanova, poslovnih prostora i garaža; izrađuje ugovore o zakupu stanova, poslovnih prostora i garaža u vlasništvu Opštine; obavlja i druge poslove koje mu odredi načelnik Odjeljenja.
Za radno mjesto pod rednim brojem 2)
Vrši prijem stranaka; razmatra i rješava probleme stranaka koji su u nadležnosti načelnika; usmjerava stranke za rješavanje problema u nadležnim
službama; odgovara po zahtjevima stranaka upućenim načelniku opštine;
obavlja i druge poslove koje mu odredi načelnik opštine.
Za radno mjesto pod rednim brojem 3)
Priprema mjere zaštite propisane Zakonom o civilnoj zaštiti; koordinira
u radu sa vatrogasnom jedinicom; stara se o stanju i vodi računa o obezbjeđivanju materijalno-tehničkih sredstava civilne zaštite; priprema plan angažovanja jedinica i povjerenika u slučaju elementarnih nepogoda i podnosi
izvještaj načelniku opštine; obavlja i druge poslove propisane Zakonom o
civilnoj zaštiti; ostvaruje saradnju sa Republičkom upravom civilne zaštite,
Republičkim i opštinskim štabom civilne zaštite; učestvuje u pripremanju
sjednica i učestvuje u radu Opštinskog štaba civilne zaštite; učestvuje u pripremanju i donošenju svih planskih dokumenata civilne zaštite; prati i kontroliše primjenu mjera za zaštitu i zdravlje na radu na osnovu Zakona o zaštiti
na radu i propisa donesenih na osnovu Zakona, prati i kontroliše primjenu
mjera za zaštitu i zdravlje na radu; predlaže mjere za poboljšanje uslova rada
– naročito na radnom mjestu sa povećanim rizikom; priprema uputstva za bezbjedan rad i kontroliše njihovu primjenu; prati stanje u vezi sa povredama na
radu, profesionalnim bolestima i bolestima u vezi sa radom, utvrđuje njihove
uzroke i priprema izvještaje sa prijedlozima mjera za njihovo otklanjanje;
obavlja i druge poslove koje mu odredi načelnik Odjeljenja.
III – Opšti uslovi:
1. da su državljani Republike Srpske, odnosno BiH,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nisu otpušteni iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije dana objavljivanja Javnog konkursa,
6. da se na kandidate ne odnose odredbe člana IX tačka 1. Ustava Bosne
i Hercegovine (da ne služe kaznu izrečenu presudom Međunarodnog suda za
ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nisu pod
optužnicom, a da se nisu povinovali naredbi da se pojave pred Tribunalom),
7. da nisu u sukobu interesa, odnosno da ne obavljaju dužnost koja je
nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44.
i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne
samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).
IV – Posebni uslovi
Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto:
1) VSS, pravnog smjera, četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa
ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova, jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u upravi, poznavanje
rada na računaru,
2) VSS, društvenog ili pravnog smjera, četvorogodišnji studij ili prvi
ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova, jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u
upravi, poznavanje rada na računaru,
3) VSS, pravnog smjera – oblast bezbjednost i kriminalistika, četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova,
jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u upravi, poznavanje rada na računaru.
IV OGLASNI DIO – Broj 92 18.9.2020.
V – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni da prilože dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1. uvjerenje o državljanstvu,
2. biografi ju,
3. izvod iz matične knjige rođenih,
4. ovjerenu kopiju diplome,
5. uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, ne starije od šest mjeseci,
6. uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo, ne starije od šest mjeseci,
7. dokaz o radnom iskustvu,
8. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima,
9. ovjerenu izjavu o ispunjavanju Opštih uslova iz tačke III podt. 5, 6. i 7,
10. dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat
po završetku izborne procedure.
Sve kopije dokumenata moraju biti ovjerene kod nadležnog organa.
Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove Javnog konkursa Konkursna
komisija obaviće intervju. O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati
će biti blagovremeno obaviješteni.
VI – Objavljivanje
Javni konkurs objaviće se u “Službenom glasniku Republike Srpske” i u
dnevnom listu “Glas Srpske”. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno,
rok za podnošenje prijava računaće se od dana posljednjeg objavljivanja.
VII – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg
objavljivanja ovog konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti
razmatrane. Prijave se mogu dostaviti u prijemnu kancelariju Opštine Čelinac
ili poštom, na adresu: Opština Čelinac, Prvog krajiškog proleterskog bataljona 50, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs (broj i datum Konkursa).
Kontakt osoba je Dragana Kljajić, telefon broj: 051/551-012.
Broj: 01/1-120-4/20
10.9.2020. godine Načelnik opštine,
Čelinac Momčilo Zeljković, s.r

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, broj 92

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 02.10.2020

Datum objave: 21.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.