fbpx

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Istočno Novo Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Opštinska uprava Opštine Istočno Novo Sarajevo

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Istočno Novo Sarajevo

Na osnovu čl. 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 97/16), člana 7. stav (2) Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17) i člana 68. Statuta Opštine
Istočno Novo Sarajevo (“Službene novine grada Istočno Sarajevo”, br. 24/17
i 25/17), načelnik opštine raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta
u Opštinskoj upravi Opštine Istočno Novo Sarajevo

I
U Opštinsku upravu Opštine Istočno Novo Sarajevo primaju se u radni
odnos u statusu službenika na neodređeno vrijeme:
1. samostalni stručni saradnik za lokalni, privredni i ruralni razvoj – l
(jedan) izvršilac i
2. komunalni policajac – 1 (jedan) izvršilac.
II – Opis poslova
1. Opis poslova za radno mjesto samostalni saradnik za lokalni, privredni i ruralni razvoj:
– vrši praćenje realizacije Strategije razvoja opštine i izrađuje strateške
dokumente i prati njihovu realizaciju,
– prati programe i fondove Evropske unije dostupne u BiH i izrađuje
baze i izvještaje o dostupnim programima i fondovima,
– priprema aplikacije za sredstva iz fondova dostupnih u BiH,
– pruža stručnu i tehničku podršku, vrši pripreme, kandiduje i prati realizaciju projekata od značaja za privredni, društveni i kulturni razvoj opštine,
– odgovara za praćenje investicione aktivnosti u opštini, te osigurava vođenje evidencije o potencijalnim i postojećim investitorima i podnosi izvještaj načelniku opštine na mjesečnoj/kvartalnoj osnovi,
– osigurava redovno ažuriranje investicionog profi la na internet stranici
Opštine i aktivno učestvuje u promociji investicionih potencijala i konkurentskih prednosti opštine,
– pruža kontinuiranu podršku domaćim i stranim investitorima u toku
cijelog procesa realizacije investicije u opštini,
– realizuje Program postinvesticione podrške domaćim i stranim investitorima na području opštine,
– odgovoran je za redovno ažuriranje liste opštinskih podsticaja privrednicima koja se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Opštine,
– odgovara za koordinaciju rada između Privrednog savjeta i Opštine
Istočno Novo Sarajevo i obavlja stručne i administrativne poslove za
Privredni savjet,
– sarađuje sa ostalim službama u Opštini,
– obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja i načelnika
opštine,
– za svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja i načelniku opštine.
2. Opis poslova za radno mjesto komunalni policajac:
– obavlja poslove komunalno-policijske kontrole iz oblasti za koju je
postavljen,
– informiše načelnika Odjeljenja o izvršenim zadacima i preduzetim
mjerama,
– sarađuje sa drugim organima Opštinske uprave i nadležnim organima
u okviru svojih ovlašćenja,
– vodi evidenciju o izvršenim pregledima,
– izrađuje izvještaj o radu,
– odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada,
– odgovoran je za svoj rad načelniku Odjeljenja i načelniku opštine,
– obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja i načelnika
opštine.
III – Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:
1. da su državljani Republike Srpske, odnosno BiH,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za
obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nisu otpušteni iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja
Konkursa,
6. da nisu u sukobu interesa, odnosno da ne obavljaju dužnost koja je
nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44.
i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne
samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16),
7. da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nisu odbili naredbu da se
povinuju pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH.
IV – Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati
1. Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati za radno mjesto pod
tačkom I podtačka 1. su VSS – četvorogodišnji studij društvenog smjera ili
završen prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, 1 (jedna) godina
radnog iskustva u struci i položen stručni ispit za radu u upravi.
2. Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati za radno mjesto pod
tačkom I podtačka 2. su VSS – četvorogodišnji studij društvenog ili tehničkog
smjera ili završen prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, 3 (tri)
godine radnog iskustva u struci i položen stručni ispit za rad u upravi.
V – Potrebna dokumenta
Uz prijavu za učešće na Javnom konkursu, koja se podnosi na propisanom obrascu Prijava na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti foto-kopije
dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1. lične karte,
2. izvoda iz MK rođenih,
3. uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno BiH,
4. diplome o završenoj stručnoj spremi,
5. isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje
ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom
i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),
6. uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ako bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja
stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad
u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11,
85/11 i 7/15) i
7. izjave da kandidat ispunjava uslove iz tačke III podt. 4, 5, 6. i 7.
Opštih uslova Konkursa.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerene foto-kopije, uvjerenje
o zdravstvenoj sposobnosti i ovjerene izjave iz tačke III podt. 4, 5, 6. i 7.
Nakon što utvrdi spisak kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Konkursa Konkursna komisija sprovešće izborni postupak. Izborni postupak sprovešće se putem usmenog intervjua.
Svi kandidati koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz ovog konkursa biće pozvani na intervju, o čemu će biti blagovremeno obaviješteni.
VI – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog
konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske” i u dnevnom listu
“Nezavisne novine”.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana
posljednjeg objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
O rezultatima Javnog konkursa svi kandidati biće pismeno obaviješteni.
Za sva dodatna obavještenja o Javnom konkursu može se obratiti na
kontakt telefon broj: 057/340-836. Kontakt osoba je Željka Lalović.
Prijava na Javni konkurs podnosi se na propisanom obrascu Prijava na
javni konkurs uz koju se prilažu dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova. Tačnost podataka navedenih u obrascu prijave kandidat potvrđuje svojim
potpisom.
Obrazac Prijave na konkurs dostupan je na internet stranici Ministarstva
uprave i lokalne samouprave, a može se preuzeti i u Opštinskoj upravi
Opštine Istočno Novo Sarajevo – šalter-sala.
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom, na adresu: Opština Istočno
Novo Sarajevo, Ul. Stefana Nemanje br. 2, sa naznakom: Komisija za sprovođenje postupka prijema službenika u Opštinsku upravu Opštine Istočno
Novo Sarajevo.
Broj: 01/I-013-1342/20
31.8.2020. godine Načelnik,
Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić, s.r.

Izvor: Službeni glasnik RS, broj 89

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 25.09.2020

Datum objave: 11.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.