fbpx

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Kotor Varoš

Ovaj oglas je istekao

Opštinska uprava Opštine Kotor Varoš

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Kotor Varoš

Na osnovu čl. 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 97/16), člana 6, člana 7. stav 2. i člana 8. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno
opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17) i člana
67. Statuta Opštine Kotor Varoš (“Službeni glasnik opštine Kotor Varoš”,
broj 10/17), načelnik Opštine Kotor Varoš raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi
Opštine Kotor Varoš

I – U Opštinsku upravu Opštine Kotor Varoš primaju se u radni odnos na
neodređeno vrijeme, u statusu službenika:
– u Odjeljenju za prostorno uređenje: samostalni stručni saradnik za urbanizam – 1 izvršilac;
– u Odjeljenju za opštu upravu – samostalni stručni saradnik za pravnu
pomoć, informisanje građana i normativnu djelatnost – 1 izvršilac;
– u Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove:
1. samostalni stručni saradnik za pravne poslove Odjeljenja – 1 izvršilac,
2. samostalni stručni saradnik za geodetske poslove – 1 izvršilac.
– u Odsjeku za razvoj – samostalni stručni saradnik za pripremu projekata prema inostranim i domaćim fi nansijerima – 1 izvršilac;
– u Odsjeku za poslove Skupštine – stručni saradnik za administrativnotehničke poslove – 1 izvršilac;
– u Odjeljenju za fi nansije – samostalni stručni saradnik za plan, analizu
budžeta i analizu fi nansijske situacije – 1 izvršilac;
– u Odjeljenju za privredu – samostalni stručni saradnik za izradu, praćenje i podsticaj razvoja MSP i preduzetništva – 1 izvršilac;
– u Odsjeku za inspekcijske poslove i komunalnu policiju – komunalni
policajac – 1 izvršilac.
II – Opis poslova
Samostalni stručni saradnik za urbanizam prati i proučava stanje i stara
se o pravilnoj primjeni propisa iz oblasti koje pokriva referat, obavlja upravne i administrativno-tehničke poslove i sprovodi upravni postupak iz oblasti
urbanizma, radi na poslovima izrade rješenja i uvjerenja i vodi evidencije
o predmetima, vrši rad na terenu, određuje identifi kaciju parcela i lokaciju
objekata, izdaje lokacijske uslove za izgradnju objekata i sastavlja zapisnik
o uviđaju na licu mjesta, učestvuje u poslovima parcelacije građevinskog
zemljišta, uzima izjave vlasnika susjednih parcela i objekata, izrađuje programe, odluke i druga opšta akta iz svoje nadležnosti koje donose načelnik
opštine i Skupština opštine, izrađuje informacije, izvještaje i analize stanja,
u saradnji sa geometrom vrši iskolčavanje objekta, sastavlja zapisnik i skicu
položaja objekta, u postupku donošenja lokacijskih uslova pribavlja zakonom
određene caglasnosti (elektroenergetska, sanitarna, PTT i druge), sprovodi
upravni postupak za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, učestvuje u
radu radnih tijela koja se obrazuju za oblast urbanizma, vrši obračun naknada
i renti propisanih zakonom i odlukama Opštine, priprema programe, odluke
i druge akte iz oblasti urbanizma, sarađuje sa inspekcijskim i drugim nadzornim organima, učestvuje u izradi programa uređenja građevinskog zemljišta i
drugih akata iz svoje nadležnosti, zamjenjuje ostale neposredne izvršioce po
nalogu načelnika Odjeljenja, čuva i arhivira potrebnu dokumentaciju, obavlja
poslove iz nadležnosti svoga referata vezane za lokalni razvoj, prati konkurse i javne pozive za razvojne projekte, daje potrebne podatke za izradu projekata
i sarađuje sa JURA-om, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Za svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja. Status: službenik V
kategorije, 3. zvanja.
Samostalni stručni saradnik za pravnu pomoć, informisanje građana i
normativnu djelatnost pruža pravnu pomoć građanima s ciljem ostvarivanja
njihovih prava kod Opštinske uprave, pravosudnih i drugih organa te s tim
ciljem pruža stručnu pomoć građanima bilo usmeno ili pismeno; sastavlja
punomoći, ugovore o kupoprodaji i darovanju pokretnih stvari, ugovore o
zakupu, prigovore, žalbe, prijedloge za pokretanje vanparničnog postupka,
tužbe, prijedloge za izvršenje; sprovodi Zakon o slobodi pristupa informacijama (priprema i sprovodi akta i programe koji proizilaze iz navedenog
zakona, prima i rješava zahtjeve građana iz oblasti informisanja), priprema
normativna akta iz nadležnosti Skupštine opštine i načelnika opštine, obavlja
i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Za svoj rad odgovoran
je načelniku Odjeljenja. Status: službenik V kategorije, 3. zvanja.
Samostalni stručni saradnik za pravne poslove Odjeljenja izrađuje programe, odluke i druga opšta akta iz svoje nadležnosti koje donose načelnik
opštine i Skupština opštine, učestvuje u izradi opštinskih propisa, informacija
i analiza iz oblasti koje pokriva Odjeljenje, daje pravna uputstva i pruža stručnu pomoć u upravnim postupcima u oblasti prostornog uređenja i stambenokomunalnoj oblasti, vodi postupke prodaje građevinskog i drugog zemljišta
radi izgradnje trajnih objekata ili davanja u zakup radi izgradnje privremenih
objekata, odnosno na privremeno korišćenje ili u zakup radi obavljanja djelatnosti u skladu sa zakonom i opštinskim odlukama, daje stručno mišljenje
i vodi postupke u vezi sa rješenjima Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove iz nadležnosti Uprave, daje stručno mišljenje povodom zahtjeva za zaključenje ugovora o prodaji i zakupu stanova i poslovnih
prostora na kojima pravo vlasništva ima Opština, obavlja imovinskopravne
poslove iz nadležnosti Odjeljenja i zastupa ga kod imovinskopravnih sporova
pred nadležnim upravnim organima i sudovima, sarađuje sa inspekcijskim i
drugim nadzornim organima i po potrebi traži njihovo angažovanje, zamjenjuje ostale neposredne izvršioce po nalogu načelnika Odjeljenja, čuva i arhivira dokumentaciju, obavlja poslove iz nadležnosti svoga referata vezane
za lokalni razvoj, prati konkurse i javne pozive za razvojne projekte, daje
potrebne podatke za izradu projekata i sarađuje sa JURA-om, obavlja i druge
poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Za svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja. Status: službenik V kategorije, 3. zvanja.
Samostalni stručni saradnik za geodetske poslove prati i proučava stanje
iz oblasti koje pokriva radno mjesto, učestvuje u pripremi programa, odluka i
drugih opštih akata iz svoje nadležnosti, izrađuje informacije, izvještaje i analize stanja iz oblasti koje pokriva radno mjesto, pruža stručnu pomoć opštinskim
organima iz djelokruga svojih poslova; uspostavlja i ažurira baze podataka javne
rasvjete, obavlja poslove utvrđivanja kućnih brojeva, označavanja zgrada i građevinskih parcela kućnim brojevima i označavanje naziva ulica i trgova, kao i
vođenje registra kućnih brojeva ulica i trgova (adresni registar), izrađuje i izdaje
rješenja/uvjerenja o kućnim brojevima, stara se o nabavci i dostavljanju oznaka kućnih brojeva fi zičkim i pravnim licima, vrši identifi kaciju parcela na katastarskim planovima i na terenu i pribavlja podatke o vlasništvu, odnosno pravu
korišćenja na tim parcelama, pribavlja dokaze o vlasništvu na nekretninama na
kojima postoji pravo svojine u korist Opštine ili o drugim nekretninama kada
se Opština pojavljuje kao investitor, vrši iskolčenje građevina i sastavlja zapisnik o iskolčavanju, vodi internu evidenciju imovine Opštine, obavlja poslove
terenskih uviđaja, učestvuje u administrativno-tehničkom poslovima oko parcelacije građevinskog zemljišta, prikuplja i obrađuje potrebne podatke i obavlja
geodetska snimanja za potrebe izrade urbanističkih i drugih planova, obavlja potrebne geodetske radnje u postupku realizacije programa uređenja građevinskog
zemljišta, vrši geodetska mjerenja u postupku legalizacije bespravno izgrađenih
objekata, razgraničenja postavljenih objekata, ograda i drugih građevina, uspostavlja evidenciju o izgrađenim građevinskim objektima i objektima komunalne infrastrukture (vodovodna mreža, kanalizacija, telekomunikaciona mreža,
elektromreža itd.), sarađuje sa inspekcijskim i drugim nadzornim organima i po
potrebi traži njihovo angažovanje, obavlja administrativno-tehničke poslove za
načelnika Odjeljenja, zamjenjuje ostale neposredne izvršioce po nalogu načelnika Odjeljenja, čuva i arhivira dokumentaciju, odgovara za smještaj i zaštitu
planova, karata i geodetskih instrumenata, obavlja poslove iz nadležnosti svoga
referata vezanih za lokalni razvoj, prati konkurse i javne pozive za razvojne projekte, daje podatke za izradu projekata i sarađuje sa JURA-om, obavlja i druge
poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Za svoj rad odgovoran je načelniku
Odjeljenja. Status: službenik V kategorije, 3. zvanja.
Samostalni stručni saradnik za pripremu projekata prema inostranim i
domaćim fi nansijerima identifi kuje i podstiče izradu dokumentacije o projektima od značaja za razvoj opštine; prikuplja, obrađuje i prezentuje podatke o
razvojnim projektima i realizaciji Strategije razvoja opštine; prati realizaciju
i pruža podršku odjeljenjima; učestvuje u poslovima koordinacije aktivnosti vezanih za proces evropskih integracija opštine i obezbeđuje saglasnost
strateških ciljeva, projekata i propisa opštine sa procesom priključivanja; priprema i kandiduje projekte za fi nansiranje putem komponenti Instrumenta za
pretpristupnu pomoć Evropske unije, odnosno kod međunarodnih i fi nansijskih organizacija i fondova i drugih zainteresovanih domaćih i stranih investitora; uspostavlja saradnju sa drugim organizacionim jedinicama Opštinske
uprave i ustanovama čiji je osnivač Opština radi zajedničkog nastupa s ciljem
korišćenja pretpristupnih fondova Evropske unije i drugih fondova; obavlja
aktivnosti na prikupljanju informacija o mogućim fi nansijskim sredstvima i
uslovima za fi nansiranje projekata iz Strategije razvoja od međunarodnih institucija; odgovara za praćenje relevantnih propisa, javnih poziva i pridržavanja pravila postupka kandidovanja i realizacije projekata prema međunarodnim institucijama; odgovara za data stručna mišljenja i preporuke u postupku
pregovaranja i realizacije kandidovanih i odobrenih projekata; sarađuje sa
samostalnim stručnim saradnikom za koordinaciju i upravljanje integrisanim
razvojem i samostalnim stručnim saradnikom za centralnu bazu podataka i
informatičku podršku upravljanju razvojem na formiranju baze podataka u
funkciji upravljanja razvojem, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka. Status: službenik
V kategorije, 3. zvanja.
Stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove obavlja daktilografske poslove u Odsjeku, umnožava (kopira i spaja) skupštinske materijale i održava aparat za umnožavanje, brine o ispravnosti tehničkih uređaja
i opreme, izrađuje i štampa službene glasnike Skupštine opštine, po potrebi
pomaže tehničkom sekretaru prilikom pakovanja i slanja materijala za potrebe Skupštine opštine i njenih radnih tijela. Status: službenik VII kategorije,
3. zvanja.
Samostalni stručni saradnik za plan, analizu budžeta i analizu fi nansijske situacije izrađuje i distribuira uputstva, smjernice, radne metodologije i
instrukcije svim korisnicima budžetskih sredstava, kreira i izrađuje analize i
izvještaje o ostvarivanju budžeta i sačinjava obrazloženja vezana za izvještaje i analize, učestvuje u planiranju kapitalnih investicija Opštine, vrši kontrolu namjenskog korišćenja budžetskih sredstava i obavještava nadređene,
analizira izvršenje budžeta i predlaže mjere za uravnoteženje istog, planira
budžetski kalendar i koordinira sve aktivnosti u procesu izrade nacrta budžeta i izrađuje prijedlog budžeta, priprema izvještaj o izvršenju budžeta,
prijedloge rješenja za realokacije i korišćenje sredstava budžetske rezerve,
vodi evidenciju o kreditnom zaduženju Opštine i registar izdatih garancija i
izvještava Ministarstvo fi nansija o svakoj izmjeni u skladu sa zakonom, vodi
registar dopisa koji se odnose na Odjeljenje, izrađuje periodične i godišnje
fi nansijske izvještaje u skladu sa pravilnikom i standardima izvještavanja,
koristi oracle aplikaciju u okviru svojih ovlašćenja, obavlja druge poslove
po nalogu neposrednog rukovodioca. Za svoj rad odgovoran je načelniku
Odjeljenja. Status: službenik V kategorije, 2. zvanja.
Samostalni stručni saradnik za izradu, praćenje i podsticaj razvoja MSP i
preduzetništva učestvuje u izradi programa unapređenja malog preduzetništva
i razvoja malih i srednjih preduzeća, pomaže preduzetnicima u koncipiranju i
izradi njihovih razvojnih programa, prati sve mjere stimulacija i unapređenja
male privrede na entitetskom i državnom nivou, prati sve mogućnosti za povoljno kreditiranje razvojnih programa privrede i daje savjete privrednicima za
korišćenje tih povoljnosti, daje stručne savjete privrednicima u pogledu poboljšanja organizacije poslovanja, učestvuje u organizaciji edukacija i seminara za
menadžment i upravljanje MSP, učestvuje u izradi strateških i operativnih planova Opštine i u praćenju i realizaciji projekata iz Strategije razvoja, učestvuje
u razvijanju partnerskih odnosa između javnog i privatnog sektora, odgovara
za zakonito, stručno i blagovremeno obavljanje poslova, obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Za svoj rad odgovoran je načelniku
Odjeljenja. Status: službenik V kategorije, 3. zvanja.
Komunalni policajac vrši komunalno-inspekcijski nadzor nad primjenom
propisa kojima se uređuju pružanje komunalnih usluga, održavanje i korišćenje
javnih saobraćajnih površina u naselju, javnih površina i drvoreda, objekata za
snabdijevanje naselja i stanovništva vodom za piće, javne vodovodne mreže,
javnih izliva i fontana, javne kanalizacione mreže, objekata za prečišćavanje
i odvođenje otpadnih voda i odvođenje atmosferskih voda iz naselja, objekata za deponovanje otpadaka i vrši kontrolu nad odvođenjem, uništavanjem i
preradom otpadaka, objekata za proizvodnju i distribuciju toplote, objekata za
proizvodnju i distribuciju gasa, autobuskih stanica i stajališta, javnih kupatila
i kupališta, česmi i bunara, javnih skloništa, javnih toaleta, septičkih i osočnih
jama, dječjih igrališta, tržnica, stočnih i dr. pijaca, javnih prostora za parkiranje
vozila, objekata za smještaj kućnih ljubimaca (azil). Komunalni policajac vrši
nadzor nad obavljanjem dimnjačarske i ugostiteljske djelatnosti, održavanjem
kulturnih, istorijskih i nacionalnih spomenika i spomen-obilježja, postavljanjem naziva poslovnog imena, natpisa i reklama, održavanjem dvorišta, bašta,
privremenih objekata i drugih objekata i površina, održavanjem i čistoćom korita obala rijeka i drugih vodnih površina na području jedinice lokalne samouprave, održavanjem vanjskih ograda i rukohvata, odvozom otpada, postavljanjem i održavanjem kontejnera i uličnih korpi za otpatke, obilježavanjem ulica,
trgova, stambenih, poslovnih i stambeno-poslovnih objekata, zauzimanjem
javnih površina za prodaju robe, uslovima i načinom održavanja javnih manifestacija, te korišćenjem audio i video pomagala i izvođenjem muzike uživo
u objektima i van, načinom isticanja, održavanjem javne rasvjete u naseljenim mjestima, opremanjem javnih površina, održavanjem javne vodovodne
i kanalizacione mreže, održavanjem sportskih objekata, kampova i izletišta,
uklanjanjem starih i drugih predmeta sa javnih površina, održavanjem zgrada i
pridržavanjem kućnog reda u istim, obilježavanjem mjesta gdje se vrše radovi
na komunalnim objektima, održavanjem grobalja i obavljanjem pogrebne djelatnosti i vršenjem komunalno-inspekcijskog nadzora nad primjenom drugih
propisa ako je tim propisima određena nadležnost policije. Vrši i druge poslove
propisane zakonom i po nalogu šefa Odsjeka. Za svoj rad odgovoran je šefu
Odsjeka. Status: službenik IV kategorije.
III – Opšti uslovi koje mora ispunjavati kandidat:
1) da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2) da je stariji od 18 godina,
3) da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
5) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja
Konkursa i
6) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.
IV – Posebni uslovi koje moraju ispunjavati kandidati:
– samostalni stručni saradnik za urbanizam: VSS arhitektonskog, građevinskog smjera, prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, jedna
godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit
za rad u upravi,
VI OGLASNI DIO – Broj 58 18.6.2020.
– samostalni stručni saradnik za pravnu pomoć, informisanje građana i
normativnu djelatnost: VSS, pravni fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje
240 ECTS bodova, jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u upravi,
– samostalni stručni saradnik za pravne poslove Odjeljenja: VSS, pravni fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, jedna godina radnog
iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u upravi,
– samostalni stručni saradnik za geodetske poslove: visoka stručna sprema geodetskog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,
jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u upravi,
– samostalni stručni saradnik za pripremu projekata prema inostranim
i domaćim fi nansijerima: VSS, ekonomski, društveni ili fakultet tehničkog
smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, jedna godina
radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad
u upravi, poznavanje rada na računaru,
– stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove: CSS – IV stepen društvenog ili tehničkog smjera, šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu
obrazovanja, položen stručni ispit za rad u upravi, poznavanje rada na računaru,
– samostalni stručni saradnik za plan, analizu budžeta i analizu fi nansijske situacije: VSS ekonomskog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240
ECTS bodova, dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
položen stručni ispit za rad u upravi,
– samostalni stručni saradnik za izradu, praćenje i podsticaj razvoja MSP
i preduzetništva: VSS ekonomski ili fakultet društvenog smjera ili prvi ciklus
studija sa najmanje 240 ECTS bodova, jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u upravi,
– komunalni policajac: VSS tehničkog ili društvenog smjera ili prvi ciklus
studija sa najmanje 240 ECTS bodova, tri godine radnog iskustva u traženom
stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u upravi.
Kandidat koji je radio u drugim organima i organizacijama, a nema položen stručni ispit za rad u upravi, može da se primi u radni odnos, s tim da
je dužan isti položiti u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja. Ukoliko ne
položi stručni ispit za rad u upravi u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja,
prestaje mu radni odnos.
V – Potrebna dokumenta
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom
obrascu – Prijava na javni konkurs, koji je dostupna na internet stranici
Ministarstva uprave i lokalne samouprave i na internet stranici Opštine Kotor
Varoš, a može se preuzeti i u šalter-sali Opštinske uprave. Tačnost podataka
navedenih u obrascu prijave na Javni konkurs kandidati potvrđuju svojim
potpisom. Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu
prijavu, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje, sa ostalom traženom
dokumentacijom.
Prilikom prijave na Javni konkurs kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova
kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske,
odnosno Bosne i Hercegovine i izjave da kandidat: 1) nije pod optužnicom
Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije
u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (član IX stav
1. Ustava BiH); 2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim
za obavljanje poslova u gradskoj upravi; 3) nije otpušten iz organa uprave
kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine
prije objavljivanja Konkursa; 4) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u
skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave. Gorenavedene izjave o opštim uslovima
sastavni su dio Prijave na javni konkurs – prijavnog obrasca.
Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:
1) diplome o završenoj stručnoj spremi,
2) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjave
kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit
ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog
ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi
Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15),
3) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje
ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom
i u kom periodu je stečeno radno iskustvo) i
4) za radna mjesta samostalni stručni saradnik za pripremu projekata
prema inostranim i domaćim fi nansijerima i stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove – dokaz o poznavanju rada na računaru.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa
Konkursna komisija odbaciće zaključkom.
VI – Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa Konkursna
komisija obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Konkursne komisije, dužan je da
u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Konkursne komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj
foto-kopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i ovjerene izjave da
se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH, da nije otpušten iz organa
uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri
godine prije objavljivanja Konkursa i da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u
organima jedinice lokalne samouprave. Ako prvorangirani kandidat ne dostavi navedene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza
Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće
sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata
da dostavi gorenavedene dokaze i ovjerene izjave.
VII – Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja
Konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske” i u “Službenom glasniku Republike
Srpske”. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od
dana posljednjeg objavljivanja.
Prijave se mogu dostaviti neposredno u prijemnoj kancelariji Opštinske
uprave Kotor Varoš, svakim radnim danom od 7.00 do 15.00 časova, ili
poštom, u zatvorenoj koverti, na adresu: Opština Kotor Varoš, Ulica cara
Dušana bb, 78 220 Kotor Varoš, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za
popunu upražnjenih radnih mjesta u Opštini Kotor Varoš. Dodatne informacije na tel. 051/784-230, Asja Stoičkov.
Broj: 03/1-120-14/20
15.6.2020. godine Načelnik opštine,
Kotor Varoš Zdenko Sakan, s.r

Izvor: Službeni glasnik RS

Broj izvrsilaca: 9

Datum isteka: 03.07.2020

Datum objave: 19.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.