fbpx

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u statusu službenika u Opštinskoj upravi Derventa

Ovaj oglas je istekao

Opštinska uprava Derventa

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u statusu službenika u Opštinskoj upravi Derventa

Načelnik opštine Derventa, na osnovu čl. 77. i 78. Zakona o službenicima
i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16) i člana 7. stav 2. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17), raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u statusu službenika u
Opštinskoj upravi Derventa

I – U Opštinsku upravu Derventa prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme u statusu službenika:
1. U Odjeljenje za prostorno uređenje:
– samostalni stručni saradnik za urbanističko-građevinske poslove – jedan izvršilac.
Kategorija radnog mjesta: peta, zvanje službenika: drugo zvanje.
2. U Odjeljenje za fi nansije:
– stručni saradnik za odobravanje plaćanja i poravnanja uplata – jedan
izvršilac.
Kategorija radnog mjesta: sedma, zvanje službenika: drugo zvanje.
II – Opis poslova
– Opis poslova koje obavlja samostalni stručni saradnik za urbanistič- ko-građevinske poslove: vrši utvrđivanje usklađenosti projektne dokumentacije sa izdatim lokacijskim uslovima, izrađuje urbanističko-tehničke uslove
za građenje jednostavnih građevinskih objekata i objekata komunalne infrastrukture, učestvuje u izradi stručnog mišljenja i urbanističko-tehničkih
uslova za građenje jednostavnih građevinskih objekata i objekata komunalne
infrastrukture van područja pokrivenog planom, rukuje i čuva plansku projektnu dokumentaciju, izrađuje izvode iz planova, obavlja poslove vezane za
parcelaciju i kompletiranje građevinskog zemljišta, obavlja i druge poslove
koje odredi načelnik Odjeljenja.
Opis poslova koje obavlja stručni saradnik za odobravanje plaćanja i poravnanja uplata: vrši sva plaćanja kroz sistem trezorskog poslovanja za potrebe
Opštinske uprave i ostalih budžetskih korisnika, svakodnevno prikuplja, razvrstava i odlaže sve bankovne izvode, vrši poravnanje i usaglašavanje sa bankama, svakodnevno vodi evidenciju o raspoloživim sredstvima na žiro računima i
o ostvarenom prilivu budžetskih sredstava, unosi u sistem trezora dobavljače za Opštinsku upravu i ostale budžetske korisnike, vrši kontrolu realizacije zahtjeva i o tome obavještava ovlašćeno lice Opštinske uprave i budžetske korisnike
(izvještaj o prethodnim plaćanjima), koristi aplikaciju trezora Opštine, prijava
i odabir rada u okviru svojih ovlašćenja, protokoliše i odlaže trezorske obrasce
sa odgovarajućom knjigovodstvenom dokumentacijom za Opštinsku upravu,
zaprima, protokoliše, kontroliše i odlaže zahtjeve i obrasce ostalih korisnika u
okviru trezorskog poslovanja, priprema podatke za usaglašavanje obaveza sa
dobavljačima, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.
III – Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.
IV – Posebni uslovi
Posebni uslovi za radno mjesto pod I-1.
– Osim opštih uslova iz poglavlja III ovog javnog konkursa, posebni uslovi
su: VSS, diplomirani inženjer građevinarstva ili prvi ciklus studija sa najmanje
240 ECTS bodova ili ekvivalent, najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u
struci i položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi.
Posebni uslovi za radno mjesto pod I-2.
– Osim opštih uslova iz poglavlja III ovog javnog konkursa, posebni
uslovi su: SSS, matematički tehničar, matematičko-fi zičko-računarska škola,
IV stepen stručne spreme, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u struci
i položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi.
V – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni priložiti foto-kopije dokaza o
ispunjavanju posebnih uslova, kako slijedi:
1. diplome o završenoj visokoj stručnoj spremi za radno mjesto pod I-1,
odnosno svjedočanstva o završenoj srednjoj stručnoj spremi pod I-2. (kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po bolonjskom sistemu studiranja
uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz
oblasti visokog obrazovanja),
2. uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi,
odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci
položiti stručni ispit ako bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o struč- nom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15),
3. isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci, odnosno u traženom
stepenu obrazovanja (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo).
Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže:
– foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno
Bosne i Hercegovine,
– foto-kopiju lične karte.
Sastavni dio prijave na Javni konkurs su izjave da kandidat:
a) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
b) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo
kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,
v) ne postoji nespojivost u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni
glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).
Ispunjenost drugih uslova navedenih u Javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio obrasca prijave na Konkurs.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Komisija za sprovođenje Javnog konkursa za prijem službenika obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Ako više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati
kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca, kako je propisano čl. 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih
invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike
Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 134/11, 9/12, 40/12 i 18/15).
Da bi ostvarili navedene prednosti kandidati su dužni da prilože odgovarajući
dokaz o ispunjavanju uslova iz čl. 30, 39. i 60. navedenog zakona.
Prvorangirani kandidat po prijedlogu Komisije dužan je u roku od sedam
dana od dana prijema obavještenja Komisije da dostavi dokaze o ispunjavanju
opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji i ovjerene izjave:
a) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
b) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na
bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,
v) da ne postoji nespojivost u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o
službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16),
g) uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisanom roku ili
ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava
opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.
VI – Rok za podnošenje prijave
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu, koji se može preuzeti u Opštinskoj upravi Derventa (šalter-sala) ili na
stranici Opštine Derventa www.derventa.ba.
Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis.
Neblagovremene, nepotpune, nedopuštene i nerazumljive prijave biće odbačene.
Prijave se mogu dostaviti lično (prijemna kancelarija) ili poštom na adresu: Opština Derventa – načelnik opštine, Trg oslobođenja broj 3, Derventa, sa
naznakom: Prijava na Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u
statusu službenika u Opštinskoj upravi Derventa.
Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu “Glasu Srpske” i u
“Službenom glasniku Republike Srpske”.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana
posljednjeg objavljivanja.
Javni konkurs biće objavljen i u “Derventskom listu” i na zvaničnoj internet stranici Opštine Derventa, ali se te objave neće računati u rokove za
prijavljivanje na Konkurs.
Kontakt osoba: Nada Đurić, tel. broj: 053/315-107.
Broj: 02-120-7/2020
27.1.2020. godine

Načelnik opštine,
Derventa Milorad Simić, s.r

Izvor: Službeni glasnik RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 21.02.2020

Datum objave: 10.02.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.