fbpx

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih rukovodećih radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Čelinac

Na osnovu člana 50. stav 2. 3. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), člana 68. Statuta opštine Čelinac („Službeni glasnik opštine Čelinac“, broj: 3/17), člana 26. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opštinske uprave Čelinac („Službeni glasnik opštine Čelinac“, broj: 5/17, 9/17, 14/17, 8/20, 11/20, 1/21), Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje načelnika odjeljenja Opštinske uprave opštine Čelinac („Službeni glasnik opštine Čelinac“, broj: 3/21) načelnik opštine Čelinac raspisuje JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih rukovodećih radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Čelinac

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih rukovodećih radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Čelinac

OPIS RADNOG MJESTA
OPŠTINA ČELINAC
ul. Prvog krajiškog proleterskog bataljona 50

Na osnovu člana 50. stav 2. 3. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), člana 68. Statuta opštine Čelinac („Službeni glasnik opštine Čelinac“, broj: 3/17), člana 26. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opštinske uprave Čelinac („Službeni glasnik opštine Čelinac“, broj: 5/17, 9/17, 14/17, 8/20, 11/20, 1/21), Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje načelnika odjeljenja Opštinske uprave opštine Čelinac („Službeni glasnik opštine Čelinac“, broj: 3/21) načelnik opštine Čelinac raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih rukovodećih radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Čelinac

I U Opštinsku upravu opštine Čelinac primaju se u radni odnos, u statusu službenika:
1. načelnik Odjeljenja za opštu upravu…………1 izvršilac,
2. načelnik Odjeljenja za finansije……………..1 izvršilac,
3. načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti………..1 izvršilac,
4. načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove……….1 izvršilac
5. načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove i komunalnu policiju….1 izvršilac.

II- Mandat
Mandat načelnika odjeljenja traje do kraja mandata saziva skupštine koja ga je izabrala.

III- Opis poslova
Načelnik Odjeljenja
rukovodi odjeljenjem;
predstavlja odjeljenje u granicama ovlašćenja;
organizuje rad i obezbjeđuje zakonitost u radu, ekonomičnost i blagovremenost;
izvještava Načelnika opštine o radu odjeljenja;
preduzima potrebne mjere za rješavanje pitanja iz djelokruga rada odjeljenja;
stara se o izvršavanju poslova odjeljenja;
predlaže propise i druge akte iz nadležnosti odjeljenja i predlaže druge mjere iz njegove nadležnosti;
sarađuje sa drugim odjeljenjima u cilju izvršavanja poslova i zadataka;
ovjerava sve fakture iz nadležnosti odjeljenja čime potvrđuje da su usluge ili robe isporučene i iste dostavlja Odjeljenju za finansije;
obavlja i druge poslove koji mu u skladu sa Zakonom povjeri načelnik opštine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
IV- Opšti uslovi
1. da je kandidat državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18. godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti BiH u posljednje tri godine prije dana objavljivanja konkursa,
5. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
6. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
7. da ne služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i da nisu pod optužnicom tog suda, a da se nisu povinovali nalogu da se pojave pred sudom (član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine ).

V- Posebni uslovi:
Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za načelnika Odjeljenja za opštu upravu su:
*VSS društvenog ili tehničkog smjera, četverogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,
*položen stručni ispit za rad u upravi,
*tri godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
*poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za načelnika Odjeljenja finansije su:
-VSS ekonomskog smjera, četverogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,
-položen stručni ispit za rad u upravi,
-tri godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
-poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za načelnika Odjeljenja privredu i društvene djelatnosti su:
-VSS ekonomskog ili tehničkog smjera, četverogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,
-položen stručni ispit za rad u upravi,
-tri godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
-poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za načelnika Odjeljenja prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove su:
-VSS građevinskog, arhitektonskog, geodetskog ili pravnog smjera četverogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,
-položen stručni ispit za rad u upravi,
-tri godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
-poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove i komunalnu policiju su:
-VSS ekonomskog, pravnog ili tehničkog smjera četverogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,
-položen stručni ispit za rad u upravi,
-tri godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
-poznavanje rada na računaru.
Izuzetno, lice koje je radilo u drugim organima i organizacijama a nema položen stručni ispit, može da se primi u radni odnos na rukovodeće, odnosno izvršilačko radno mjesto uz obavezu da položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja. Ukoliko ne položi stručni ispit u roku od šest mjeseci, prestaje mu radni odnos (član 67. stav 3. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave).

VI- Nespojivost
Službenik ne može obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji su nespojivi sa njegovim službenim dužnostima.

VII- Potrebna dokumenta
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da prilože dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
*uvjerenje o državljanstvu,
*izvod iz matične knjige rođenih,
*ovjerenu kopiju diplome,
*biografija o kretanju u službi,
*uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, ne starije od šest mjeseci,
*uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi, ne starije od tri mjeseci,
*dokaz o radnom iskustvu,
*uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave, (kandidati koji nemaju položen stručni ispit za rad u upravi, prilažu ovjerenu ličnu izjavu kojom se obavezuju da će, ukoliko budu primljeni u radni odnos, položiti stručni ispit za rad u upravi u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja),
*ovjerenu izjavu o ispunjavanju opštih uslova iz tačke IV podt. 4. 5. 7. i tačke VI odnosno izjava da se na kandidata ne odnose odredbe od člana 43. do člana 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave koja reguliše nespojivost i sukob interesa,
*dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat, po završetku izborne procedure.
Sve kopije dokumenata moraju biti ovjerene kod nadležnog organa.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, komisija će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti pismeno obavješteni.
Imajući u vidu ovlašćenja Ombudsmena koja proističu iz člana 16. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske, u vezi prigovora na konačna imenovanja, postoji potreba stalnog uvida u podnesene dokumente, te se iz tog razloga dokumenta priložena uz prijave na Konkurs neće vraćati kandidatima.

VIII- Objavljivanje
Javni konkurs objaviće se u ‘’Službenom glasniku Republike Srpske’’ i u dnevnom listu ‘’Glas Srpske’’ i internet stranici opštine Čelinac. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno rok za podnošenje prijava računaće se od dana poslednjeg objavljivanja.

IX- Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja ovog konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijava za učešće na javni konkurs može se dostaviti na propisanom obrascu Prijava na javni konkurs koja je dostupna na internet stranici Opštine Čelinac, a može se preuzeti i u prijemnoj kancelariji sali Opštinske uprave opštine Čelinac.
Prijave se mogu dostaviti lično putem prijemne kancelarije opštine Čelinac ili putempošte na adresu: Opština Čelinac, ul. Prvog krajiškog proleterskog bataljona 50, sa naznakom Konkursna komisija za sprovođenje postupka za prijem rukovodećih sležbenika. Kontakt osoba Dragana Kljajić, telefon: 051/553-012.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 5

Datum isteka: 04.03.2021

Datum objave: 17.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.