fbpx

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih rukovodećih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Rogatica

Na osnovu čl. 77, 78. i člana 162. stav 2. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16) i člana 46. Zakona o zaštiti od požara (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 94/19), načelnik opštine Rogatica raspisuje JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih rukovodećih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Rogatica

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih rukovodećih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Rogatica

Na osnovu čl. 77, 78. i člana 162. stav 2. Zakona o službenicima i
namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16) i člana 46. Zakona o zaštiti od požara
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 94/19), načelnik opštine Rogatica
raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih rukovodećih radnih mjesta u
Opštinskoj upravi Rogatica

I – Načelnik opštine Rogatica raspisuje Javni konkurs za popunu upražnjenih rukovodećih radnih mjesta u Opštinsku upravu Rogatica:
1. načelnika Odjeljenja za opštu upravu ………………………………..1 izvršilac,
2. načelnika Odjeljenja za upravljanje lokalnim razvojem,
privredu društvene djelatnosti ……………………………………………..1 izvršilac,
3. načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i
stambeno-komunalne poslove …………………………………………….. 1 izvršilac,
4. načelnik Odjeljenja za fi nansije ………………………………………..1 izvršilac,
5. načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove i
poslove komunalne policije ………………………………………………..1 izvršilac,
6. starješina Teritorijalne vatrogasne jedinice …………………………1 izvršilac.
II – Opis poslova
1. Načelnik Odjeljenja za opštu upravu
Priprema nacrte odluka i drugih akata koje donose Skupština opštine
i načelnik opštine za poslove Odjeljenja, sarađuje sa sekretarom Skupštine
opštine i stručnim savjetnikom za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima u pogledu pružanja stručne pomoći za izradu nacrta, odnosno prijedloga opštih akata koje donose Skupština opštine i načelnik opštine, prati i
izvršava odluke i druga akta koja donose Skupština opštine i načelnik opštine, učestvuje u procesima izrade, implementacije, praćenja i vrednovanja
učinaka u implementaciji strategije i razvoja opštine, učestvuje u izradi plana implementacije strategije, izrađuje godišnji plan rada Odjeljenja, a njegovu izradu u dijelu koji se odnosi na lokalni razvoj koordinira sa stručnim
savjetnikom za upravljanje lokalnim razvojem i poslove koordinacije između načelnika Opštine i budžetskih korisnika, odgovoran je za realizaciju
godišnjeg plana rada Odjeljenja, osigurava učešće predstavnika Odjeljenja u
pripremi tenderske dokumentacije za projekte iz nadležnosti Odjeljenja, osigurava da se postojeće evidencije, podaci i analize povezane sa poslovima
upravljanja razvojem i svakim pojedinačnim projektom koji se implementiraju, dostavljaju stručnom savjetniku za upravljanje lokalnim razvojem i
poslove koordinacije između načelnika opštine i budžetskih korisnika radi
unošenja u jedinstvenu baze podataka o lokalnom razvoju i praćenja daljih
analiza i preporuka, prati moguće izvore fi nansiranja za projekte iz djelokruga svog rada, izvještava o implementaciji strategije u okviru svog odjeljenja, te izrađuje izvještaj o realizaciji godišnjeg plana rada, određuje za svaki
konkretan posao nosioca posla, predlaže osobe koje treba uključiti u interne/
eksterne obuke, vrši kontrole rada službenika i drugih radnika i pruža stručnu pomoć, vrši ocjene rada službenika u Odjeljenju kojim rukovodi, daje
prijedloge za napredovanje, nagrađivanje i pokretanje disciplinskog postupka, učestvuje u radu komisija i drugih radnih tijela u koje je imenovan, učestvuje u radu kolegijuma, vrši nabavke materijala neophodnog za efi kasan
rad Skupštine opštine, načelnika opštine i Opštinske uprave Rogatica, stara
se o održavanju zgrade Opštine, inventara Opštine i obavljanju zajedničkih
poslova u Opštini, obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i
drugim opštim aktom i poslove koje mu načelnik opštine zada, odgovara za
zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka, za svoj rad
odgovara načelniku opštine i podnosi mu izvještaj o radu.
II OGLASNI DIO – Broj 12 15.2.2021.
2. Za radna mjesta pod br. 2, 3, i 4. – opis poslova
Priprema nacrte odluka i drugih akata koje donose Skupština opštine i načelnik opštine u čiji djelokrug rada pretežno spada odnosna materija, sarađuje sa
sekretarom Skupštine opštine i stručnim savjetnikom za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima u pogledu pružanja stručne pomoći za izradu nacrta,
odnosno prijedloga opštih akata koje donose Skupština opštine i načelnik opštine,
prati izvršenje odluka i drugih akata koje donose Skupština opštine i načelnik
opštine, učestvuje u procesima izrade, implementacije, praćenja i vrednovanja
učinaka u implementaciji strategije i razvoja opštine, učestvuje u izradi plana
implementacije strategije, izrađuje godišnji plan rada Odjeljenja, a njegovu izradu u dijelu koji se odnosi na lokalni razvoj koordinira sa stručnim savjetnikom
za upravljanje lokalnim razvojem i poslove koordinacije između načelnika opštine i budžetskih korisnika, odgovoran je za realizaciju godišnjeg plana rada
Odjeljenja, osigurava učešće predstavnika Odjeljenja u pripremi tenderske dokumentacije za projekte iz nadležnosti Odjeljenja, osigurava da se postojeće evidencije, podaci i analize povezane sa poslovima za upravljanje razvojem i svakim
pojedinačnim projektom koji se implementiraju dostavljaju stručnom savjetniku
za upravljanje lokalnim razvojem i poslove koordinacije između načelnika opštine i budžetskih korisnika radi unošenja u jedinstvenu bazu podataka o lokalnom
razvoju i praćenja daljih analiza i preporuka, prati moguće izvore fi nansiranja
za projekte iz djelokruga svog rada; izvještavanje o implementaciji strategije
u okviru svog odjeljenja, te izrađivanje izvještaja o realizaciji godišnjeg plana
rada, određuje za svaki konkretan posao nosioca posla, predlaže osobe koje treba
uključiti u interne/eksterne obuke, vrši kontrole rada službenika i pruža stručnu
pomoć, vrši ocjene rada službenika u Odjeljenju kojim rukovodi, daje prijedloge
za napredovanje, nagrađivanje i pokretanje disciplinskog postupka, učestvuje u
radu komisija i drugih radnih tijela u koje je imenovan, učestvuje u radu kolegijuma, obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i drugim opštim
aktima i poslove koje mu načelnik opštine zada, odgovara za zakonito, ažurno
i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka, za svoj rad odgovara načelniku
Opštine i podnosi mu izvještaj o radu.
3. Načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove i poslove komunalne
policije
Priprema nacrte odluka i drugih akata koje donose Skupština opštine i načelnik opštine u čiji djelokrug rada pretežno spada odnosna materija, sarađuje sa
sekretarom Skupštine opštine i stručnim savjetnikom za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima u pogledu pružanja stručne pomoći za izradu nacrta,
odnosno prijedloga opštih akata koje donosi Skupština opštine i načelnik opštine,
prati izvršenje odluka i drugih akata koje donosi Skupština opštine i načelnik
opštine, priprema plan rada Odjeljenja, priprema nacrte odluka i drugih akata
koje donosi Skupština opštine i načelnik opštine u čiji djelokrug rada pretežno
spada odnosna materija, sarađuje sa sekretarom Skupštine opštine i stručnim savjetnikom za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima u pogledu pružanja
stručne pomoći za izradu nacrta, odnosno prijedloga opštih akata koje donosi
Skupština opštine i načelnik opštine, prati izvršenje odluka i drugih akata koje
donosi Skupština opštine i načelnik opštine, učestvuje u procesima izrade, implementacije, praćenja i vrednovanja učinaka u implementaciji strategije i razvoja
opštine, učestvuje u izradi plana implementacije strategije, izrađuje godišnji plan
rada Odjeljenja, a njegovu izradu u dijelu koji se odnosi na lokalni razvoj koordinira sa stručnim savjetnikom za upravljanje lokalnim razvojem i poslove koordinacije između načelnika opštine i budžetskih korisnika, odgovoran je za realizaciju godišnjeg plana rada Odjeljenja, osigurava učešće predstavnika Odjeljenja u
pripremi tenderske dokumentacije za projekte iz nadležnosti Odjeljenja, osigurava da se postojeće evidencije, podaci i analize povezane sa poslovima upravljanja
razvojem i svakim pojedinačnim projektom koji se implementiraju dostavljaju
stručnom savjetniku za upravljanje lokalnim razvojem i poslove koordinacije
između načelnika opštine i budžetskih korisnika radi unošenja u jedinstvenu bazu
podataka o lokalnom razvoju i praćenja daljih analiza i preporuka, prati moguće
izvore fi nansiranja za projekte iz djelokruga svoga rada, izvještava o implementaciji strategije u okviru svog odjeljenja, te izrađuje izvještaj o realizaciji godišnjeg
plana rada, određuje za svaki konkretan posao nosioca posla, predlaže osobe koje
treba uključiti u interne/eksterne obuke, vrši kontrole rada službenika – inspektora
i komunalne policije i pruža stručnu pomoć, vrši ocjene rada službenika – inspektora i komunalne policije u Odjeljenju kojim rukovodi, daje prijedloge za
napredovanje, nagrađivanje i pokretanje disciplinskog postupka, učestvuje u radu
komisija i drugih radnih tijela u koje je imenovan, učestvuje u radu kolegijuma,
obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i drugim opštim aktima i
poslove koje mu načelnik opštine zada, odgovara za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka, za svoj rad odgovara načelniku opštine i
podnosi mu izvještaj o radu.
4. Starješina Teritorijalne vatrogasne jedinice
Organizuje i rukovodi radom Teritorijalne vatrogasne jedinice, primjenjuje odredbe Zakona o zaštiti od požara, izvršava odluke Skupštine opštine
i načelnika opštine, priprema plan rada Teritorijalne vatrogasne jedinice i
kontroliše sprovođenje istog, učestvuje u radu komisija i drugih radnih tijela
u koja je imenovan, obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i
drugim opštim aktima i poslove koje mu načelnik odjeljenja i načelnik opštine zadaju, odgovara za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova
i zadataka, za svoj rad ogovara načelniku opštine i načelniku Odjeljenja i
podnosi im izvještaj o radu.
III – Mandat
Mandat načelnika Odjeljenja traje do kraja mandata Skupštine koja ih
je izabrala, a starješina Teritorijalne vatrogasne jedinice bira se i imenuje na
vrijeme trajanja mandata načelnika opštine koji ga je imenovao.
IV – Opšti uslovi
Opšti uslovi za sve kandidate su:
1. da su državljani Republike Srpske, odnosno BiH,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nisu otpušteni iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nisu u sukobu interesa, odnosno da ne obavljaju dužnosti koje su
nespojive sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, kako je propisano čl. 44.
i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima lokalne samouprave,
7. da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
V – Posebni uslovi
1. Za načelnika Odjeljenja za opštu upravu:
– VSS – diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista ili prvi ciklus
studija za navedena zvanja sa ostvarenih 240 ECTS bodova,
– tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i
– poznavanje rada na računaru;
2. za načelnika Odjeljenja za upravljanje lokalnim razvojem, privredu i
društvene djelatnosti:
– VSS – ekonomskog, pravnog ili tehničkog smjera ili prvi ciklus studija
za navedena zvanja sa ostvarenih 240 ECTS bodova,
– tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i
– poznavanje rada na računaru;
3. za načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne
poslove:
– VSS – diplomirani inženjer arhitekture ili diplomirani inženjer građevinarstva ili diplomirani pravnik ili prvi ciklus studija za navedena zvanja sa
ostvarenih 240 ECTS bodova,
– tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i
– poznavanje rada na računaru;
4. za načelnika Odjeljenja za fi nansije:
– VSS – diplomirani ekonomista ili prvi ciklus studija za navedeno zvanje sa ostvarenih
najmanje 240 ECTS bodova,
– tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i
– poznavanje rada na računaru;
5. za načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove i poslove komunalne
policije:
– VSS – diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista ili prvi ciklus
studija za navedena
zvanja sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova,
– tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i
– poznavanje rada na računaru;
6. starješina Teritorijalne vatrogasne jedinice:
– VŠS ili VSS tehničkog smjera ili prvi ciklus studija sa navedenim zvanjem i ostvarenih 180
ili 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
– tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru,
– vozački ispit.
Izuzetno, za radna mjesta pod br. 1, 2, 3, 4. i 5. lice koje je u drugim
organima i organizacijama radilo, a nema položen stručni ispit za rad u
upravi može da se primi u radni odnos na rukovodeće radno mjesto uz
obavezu da položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja.
Lice koje zasniva radni odnos na radnom mjestu pod brojem 6. dužno
je da stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara položi u roku od 12
mjeseci od dana zaposlenja.
VI – Potrebna dokumenta
Prijava za učešće na Javni konkurs podnosi se na propisanom obrascu
– Prijava na Javni konkurs, koja je dostupna na internet stranici Ministarstva
uprave i lokalne samouprave, kao i na internet stranici Opštine Rogatica,
a može se preuzeti i u Centru za pružanje usluga građanima – šalter-sala.
Tačnost podatak navedenih u obrascu prijave kandidat potvrđuje potpisom.
Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidati su dužni uz prijavu
dostaviti foto-kopije:
1. diplome o završenoj stručnoj spremi (kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po bolonjskom sistem studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak
diplomi u skladu sa propisima o visokom obrazovanju),
2. uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ako bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja
stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad
u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11,
85/11 i 7/15),
3. isprava kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje
ili drugi akti iz kojeg se vidi sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je
stečeno radno iskustvo),
4. dokaza o poznavanju rada na računaru,
5. vozačke dozvole za radno mjesto pod brojem 6.
15.2.2021. OGLASNI DIO – Broj 12 III
Kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju
uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
a izjave da kandidat:
1. nije osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
2. nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
3. nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnosti koje su nespojive sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, kako je propisano Zakonom
o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave,
4. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
sastavni su dio prijave na Javni konkurs.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od
sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, uvjerenje
o zdravstvenoj i psihofi zičkoj sposobnosti u skladu sa zakonom za vršenje
poslova starješine TVJ, kao i ovjerene izjave:
1. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
2. da nije otpušteni iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
3. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnosti koje su
nespojive sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, kako je propisano
Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne
samouprave,
4. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u ostavljenom roku ili
ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava
opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokaze.
VII – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Večernje
novosti”. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje
prijava računaće se od dana posljednjeg objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Prijave se mogu dostaviti lično u Centar za pružanje usluga građanima –
šalter-sala ili poštom na adresu: Opština Rogatica, Ulica srpske sloge br. 81,
Rogatica, sa naznakom: Komisiji za sprovođenje postupka popune upražnjenih rukovodećih radnih mjesta u Opštinsku upravu Rogatica.
Sa svim kandidatima koju uđu u uži izbor obaviće se intervju, o čemu će
kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Za dodatna obavještenja o Javnom konkursu možete se obratiti Oliveri
Perović, samostalnom stručnom saradniku za pravne poslove i upravljanje
ljudskim resursima, kontakt telefon broj: 058/415-404.
Broj: 01-120-2/21
9.2.2021. godine Načelnik opštine,
Rogatica Milorad Jagodić, s.r

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, broj 11

Broj izvrsilaca: 6

Datum isteka: 02.03.2021

Datum objave: 16.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.