fbpx

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog mjesta Direktor Doma zdravlja Bijeljina.

Ovaj oglas je istekao

Dom zdravlja Bijeljina

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog mjesta Direktor Doma zdravlja Bijeljina.

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03) i
člana 39. stav 2. tačka 36. Statuta Grada Bijeljine (“Službeni glasnik Grada
Bijeljina”, broj 9/17), Skupština grada Bijeljine, na 39. sjednici, održanoj 10.
septembra 2020. godine, raspisala je

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog mjesta
I – Direktor Doma zdravlja Bijeljina

II – Opis poslova
Direktor ustanove organizuje i rukovodi procesom rada i vodi poslovanje ustanove, zastupa ustanovu, odgovara za zakonitost rada ustanove, predlaže osnove poslovne politike, programe i planove rada, predlaže akta koja
donosi Upravni odbor, donosi akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i opštim aktima
ustanove i Upravnog odbora.
III – Mandat
Direktor se imenuje na period od 4 (četiri) godine.
IV – Status
Ugovorom o međusobnim pravima i obavezama koji direktor zaključuje
sa Upravnim odborom utvrđuju se radnopravni status, plata i druga primanja
direktora, na osnovu rada.
V – Opšti uslovi za kandidate su:
– da su državljani BiH – Republike Srpske,
– da su stariji od 18 godina,
– da nisu otpušteni iz državne službe, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, kao
rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije objavljivanja Konkursa,
– da ne služe kaznu izrečenu od strane Međunarodnog suda za bivšu
Jugoslaviju i da nisu pod optužbom tog suda, a da se nisu povinovali nalogu
da se pojave pred Sudom,
– da nisu osuđivani za krivična djela koja ih čine nepodobnim za vršenje
dužnosti.
VI – Posebni uslovi i kriterijumi za kandidate
Posebni uslovi za kandidate iz tačke I su:
– visoka stručna sprema (VII/1 stepen), završen medicinski fakultet ili stomatološki fakultet sa zvanjem doktor medicine, specijalista ili doktor stomatologije – specijalista ili specijalista medicinske biohemije,
– najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
– posjedovanje rukovodnih i organizacionih sposobnosti,
– dokazani rezultati i uspjesi u obavljanju ranijih poslova,
– program rada.
VII – Sukob interesa
Kandidati ne mogu obavljati dužnosti niti aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim,
vladinim ili drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, broj 41/03), Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u
organima vlasti Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 73/08), Zakonom o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, br. 97/16 i 36/19) i drugim zakonima. Kandidati ne mogu biti lica
koja su na funkciji u političkoj stranci.
VIII – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjava- nju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj kopiji:
1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
2. uvjerenje da kandidat nije osuđivan,
3. izvod iz matične knjige rođenih,
4. diplomu o završenoj visokoj stručnoj spremi,
5. svojeručno potpisanu i ovjerenu izjavu o ispunjavanju opštih uslova iz tačke V alineje 3. i 4. Konkursa,
6. svojeručno potpisanu i ovjerenu izjavu o nepostojanju sukoba interesa (tačka VII Konkursa),
7. biografi ju o kretanju u službi,
8. dokaz o radom iskustvu u struci,
9. program rada,
10. ako posjeduje, i druge dokaze kojima dokazuje rezultate rada na ra- nijim poslovima i posjedovanje organizacionih sposobnosti.
Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija za izbor obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
IX – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana posljednjeg objavljivanja Konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
O rezultatima Konkursa kandidati će biti pismeno obaviješteni.
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom, na adresu: Skupština grada
Bijeljine, Trg kralja Petra I Karađorđevića broj 1, sa naznakom: Komisija za izbor.
X – Objavljivanje
Javni konkurs objaviće se u “Službenom glasniku Republike Srpske” i
dnevnom listu “Nezavisne novine”.
Javni konkurs objaviće se i u “Službenom glasniku Grada Bijeljina”, ali
se ta objava neće računati u rokove za prijavljivanje kandidata.
Broj: 01-111-69/20 Predsjednik
10.9.2020. godine Skupštine grada,
Bijeljina Aleksandar Đurđević, s.r

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, broj 92

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 02.10.2020

Datum objave: 21.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.