fbpx

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog mjesta “Semberija i Majevica” Bijeljina

Ovaj oglas je istekao

Javno informativno i izdavačko preduzeće “Semberija i Majevica” Bijeljina

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog mjesta “Semberija i Majevica” Bijeljina

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03) i člana 39. stav 2. tačka 36. Statuta Grada Bijeljine (“Službeni glasnik grada Bijeljina”, broj 9/17), Skupština grada Bijeljine, na 38. sjednici, održanoj 29. jula 2020. godine, raspisala je

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog mjesta

I – Člana Upravnog odbora Javnog informativnog i izdavačkog preduzeća “Semberija i Majevica” Bijeljina
U Upravni odbor bira se 1 (jedan) člana iz reda osnivača.
II – Opis poslova
Upravni odbor
Upravni odbor donosi statut ustanove, odlučuje o poslovanju Preduzeća,
razmatra i usvaja izvještaj o poslovanju i godišnji obračun, donosi program
rada i fi nansijski plan, odlučuje o korišćenju sredstava, u skladu sa zakonom i Statutom Preduzeća i vrši druge poslove utvrđene aktom o osnivanju
i Statutom ustanove.
III – Mandat
Član Upravnog odbora iz tačke I imenuje se na period od 4 (četiri) godine.
IV – Status
Aktom o imenovanju član Upravnog odbora ne zasniva radni odnos. Član Upravnog odbora ostvaruje pravo na naknadu u skladu sa Odlukom o
ograničavanju visine naknada za rad članova upravnih i nadzornih odbora u
javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Grad Bijeljina (“Službeni
glasnik grada Bijeljina”, broj 27/13).
V – Opšti uslovi za kandidate:
– da su državljani BiH – Republike Srpske,
– da su stariji od 18 godina,
– da nisu otpušteni iz državne službe na bilo kojem nivou vlasti u BiH
kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije objavljivanja
Konkursa,
– da ne služe kaznu izrečenu od strane Međunarodnog suda za bivšu
Jugoslaviju i da nisu pod optužbom tog suda, a da se nisu povinovali nalogu
da se pojave pred Sudom,
– da nisu osuđivani za krivična djela koja ih čine nepodobnim za vršenje
dužnosti.
VI – Posebni uslovi i kriteriji za kandidate
Posebni uslovi za kandidate za članove Upravnog odbora su:
– visoka (VII stepen) ili viša (VI stepen) stručna sprema,
– poznavanje problematike u djelatnosti kojom se bavi pravni subjekt,
– poznavanje sadržaja i načina rada organa upravljanja,
– dokazani rezultati rada na ranijim poslovima.
VII – Sukob interesa
Kandidati ne mogu obavljati dužnosti niti aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim ili drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni
glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 73/08), Zakonom o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 97/16 i 36/19) i drugim
zakonima.
Kandidati ne mogu biti lica koja su na funkciji u političkoj stranci.
VIII – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj kopiji:
1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
2. uvjerenje da kandidat nije osuđivan,
3. izvod iz matične knjige rođenih,
4. diplomu o završenoj visokoj ili višoj stručnoj spremi,
5. svojeručno potpisanu i ovjerenu izjavu o ispunjavanju opštih uslova iz tačke V alineje 3. i 4. Konkursa,
6. svojeručno potpisanu i ovjerenu izjavu o nepostojanju sukoba interesa
(tačka VII Konkursa),
7. biografi ju o kretanju u službi,
8. ako posjeduje i druge dokaze kojima dokazuje rezultate rada na ranijim poslovima i posjedovanje organizacionih sposobnosti.
Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija za izbor obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
IX – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
O rezultatima Konkursa kandidati će biti pismeno obaviješteni.
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom, na adresu: Skupština grada
Bijeljine, Trg kralja Petra I Karađorđevića broj 1, sa naznakom: Komisija
za izbor.
X – Objavljivanje
Javni konkurs će se objaviti u “Službenom glasniku Republike Srpske”
i dnevnom listu “Nezavisne novine”.
Javni konkurs objaviće se i u “Službenom glasniku grada Bijeljina” ali
se ta objava neće računati u rokove za prijavljivanje kandidata.
Broj: 01-111-28/20
29.7.2020. godine Bijeljina

Predsjednik Skupštine grada,
Aleksandar Đurđević, s.r

Izvor: Službeni glasnik RS, broj 78

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 19.08.2020

Datum objave: 06.08.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.