fbpx

Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta i prijem službenika u radni odnos u Opštinsku upravu opštine Han Pijesa

Na osnovu člana 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), člana 59. stav (1) tačka 21) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16 i 36/19) člana 7. stav 2. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 42/17) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske upravi opštine Han Pijesak („Službeni glasnik opštine Han Pijesak 6/17, 11/17, 19/18, 25/18, 28/18, 31/19, 33/19, 39/19, 5/20, 10/20 i 14/20), Načelnik opštine Han Pijesak raspisuje JAVNI KONKURS

Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta i prijem službenika u radni odnos u Opštinsku upravu opštine Han Pijesa

OPIS RADNOG MJESTA
OPŠTINA HAN PIJESAK

Na osnovu člana 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), člana 59. stav (1) tačka 21) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16 i 36/19) člana 7. stav 2. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 42/17) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske upravi opštine Han Pijesak („Službeni glasnik opštine Han Pijesak 6/17, 11/17, 19/18, 25/18, 28/18, 31/19, 33/19, 39/19, 5/20, 10/20 i 14/20), Načelnik opštine Han Pijesak raspisuje

JAVNI KONKURS

I Načelnik opštine raspisuje Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta i prijem službenika u radni odnos u Opštinsku upravu opštine Han Pijesak na radno mjesto:

1. Načelnik Odjeljenja za upravljanje razvojem, privredu, finansije i društvene djelatnosti ………1 izvršilac
2. Načelnik Odjeljenja za opštu upravu …….1 izvršilac

II Opis poslova
– za radno mjesto broj 1:
Rukovodi Odjeljenjem, priprema, organizuje i kontroliše izvršenje poslova, iz djelokruga Odjeljenja i odgovoran je za zakonitost i izvršenje poslova odjeljenja, vodi upravni postupak i donosi rješenja iz oblasti privatnog preduzetništva i stambenih odnosa, stara se o naplati i izvršenju javnih i drugih prihoda buddžeta, koordinira rad službenikai drugih zaposlenih u odjeljenju, prati, preduzima sve radnje za vršenje zakona iz oblasti privrede, donosi rješenja iz oblastiprivatnog preduzetništva, prati primjenu Strategije razvoja opštine Han Pijesak u oblastima za koje je nadležno odjeljenje kojim rukovodi, učestvuje u izradi nacrta i prijedloga budžeta opštine, obezbeđuje zakonitost, pravilnost, blagovremenost, ekonomičnost, izvršavanja poslova i radnih zadata, pruža stručnu pomoć u primjeni propisa iz djelokruga odjeljenja, prati i preduzima sve radnje za vršenje zakona i drugih propisa i smjernica Skupštine opštine i načelnika opštine po svim poslovima iz djelokruga odjeljenja, obavlja aktivnosti na uspostavljanju, sprovođenju i unaprjeđivanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole, učestvuje u radu Skupštine opštine kad se raspravlja o pitanjima iz nadležnosti odjeljenja i izrađuje izvještaj o radu odjeljenja, koordinira rad sa Odjeljenjem za opštu upravu, radi i druge poslove koje mu povjeri Načelnik opštine. Za svoj rad i rad svog odjeljenja odgovara Načelniku opštine.
Visok stepen složenosti poslova koje obavlja i samostalnost u radu, odgovornost u radu koji uključuje odgovornost za poslove i odluke, uključujući i odgovornost za rukovođenje.
Status i kategorija radnog mjesta: opštinski službenik,prva kategorija.
Mandat načelnika odjeljenja traje do kraja mandata saziva skupštine koja je izvršila imenovanje.

-za radno mjesto broj 2:
Izvršava i obezbeđuje izvršenje zakona, drugih propisa i opštih akata Skupštine opštine i načelnika opštine koji se odnose na oblast opšte uprave i protivpožarne zaštite, vodi upravni postupak i donosi rješenja iz oblasti opšte uprave i protivpožarne zaštite, obavlja poslove normativne djelatnosti ( izrada normativnih akata ) iz djelokruga rada opšte uprave i načelnika opštine, koordinira rad zaposlenih u odjeljenju, obezbeđuje zakonitost, pravilnost, blagovremenost i ekonomičnost izvršavanja poslova i radnih zadataka odjeljenja za opštu upravu i odsjeka protivpožarne zaštite, sprovodi i obezbeđuje provođenje odluka i drugih akata Skupštine opštine i načelnika opštine, prati rad svakog izvršioca u odjeljenju, pruža stručnu pomoć zaposlenim u odjeljenju u primjeni propisa iz djelokruga rada odjeljenja, prati primjenu Strategije razvoja opštine Han Pijesak u oblastima za koje je nadležno odjeljenje kojim rukovodi, koordinira rad sa drugim odjeljenjima i odsjecima u opštinskoj upravi i stručnom službom skupštine i načelnika opštine, prati zakone i podzakonske akte, izmjene i dopune zakona i drugih propisa i stara se za njihovu blagovremenu primjenu u odjeljenju kojim rukovodi i stručnoj službi načelnika opštine, izrađuje plan zapošljavanja u svakoj tekućoj godini nakon usvajanja budžeta u roku propisanim zakonom, obavlja aktivnosti na uspostavljanju, sprovođenju i unaprjeđivanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole, učestvuje u radu Skupštine opštine kad se raspravlja o pitanjima iz nadležnosti odjeljenja i izrađuje izvještaj o radu odjeljenja, obavlja druge poslove koje mu stavi u nadležnost načelnik opštine, za svoj rad i rad odjeljenja odgovara načelniku opštine.
Visok stepen složenosti poslova koje obavlja i samostalnost u radu, odgovornost u radu koji uključuje odgovornost za poslove i odluke, uključujući i odgovornost za rukovođenje.
Status i kategorija radnog mjesta: opštinski službenik,prva kategorija.
Mandat načelnika odjeljenja traje do kraja mandata saziva skupštine koja je izvršila imenovanje.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III Opšti uslovi
-Za radno mjesto pod rednim br.1 i 2.
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,
6.da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost, koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa članovima 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16).

IV Posebni uslovi
– za radno mjesto broj 1:
VSS, ekonomski fakultet, VII stepen ili prvi ciklus studija diplomirani ekonomista sa najmanje 240 ECST bodova, 3 (tri) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i položen stručni ispit za rad u upravi .

– za radno mjesto broj 2:
VSS- pravni fakultet, VII stepen ili prvi ciklus studija- diplomirani pravnik sa najmanje 240 ECST bodova, 3 (tri) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i položen stručni ispit za rad u upravi .

V Prijava na javni konkurs dostavlja se na propisanom obrascu, koji je dostupan na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samuprave Republike Srpske i Opštine Han Pijesak, a može se preuzeti i u Šalter sali Opštinske uprave opštine Han Pijesak.
Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti naziv jedinice lokalne samouprave, naziv upražnjenog radnog mjesta službenika, datum i način objavljivanja javnog konkursa, lične podatke, podatke o obrazovanju i drugim oblicima stručnog usavršavanja i osposobljavanja u profesiji, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima i posebne izjave.
Tačnost podataka navedenih u obrascima prijave na javni konkurs kandidat potvrđuje svojim potpisom.

VI Uz prijavu na javni konkurs kandidati prilažu fotokopiju sljedećih dokumenata:
1) uvjerenja o državljanstvu;
2) izvod iz matične knjige rođenih;
3) diplomu o završenoj stručnoj spremi (kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplome, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja, a ako visokoškolsaka ustanova dodatak diplome nije uopšte izdala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplome nije izdavan, odnosno da se ne izdaje), ukoliko kandidat ne posjeduje diplomu može dostaviti uvjerenje o diplomiranju koje ne može biti starije od godinu dana uz koje dostavlja i potpisano kratko obrazloženje-izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.
4) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjavu kojom se kandidat obavezuje da će u roku šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 68/11, 85/11 i 7/15)
5) uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz koga se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo)
Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na konkurs.

VII Sa svim kandidatima koji budi ispunjavali opšte i posebne uslove, konkursna komisija obaviće intervju na kome će se vršiti provjera znanja kandidata o opštem upravnom postupku, poznavanju organizacije jedinice lokalne samouprave i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao, a o vremenu i mjestu održavanja usmenog intervjua kandidati će biti pojedinačno pismenim putem obavješteni i putem internet stranice Opštine Han Pijesak.
Komisija će odbaciti zaključkom neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkura.

VIII Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana, od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji iz poglavlja VI tačke 1), 2), 3), 4) i 5), ovjerene izjave iz poglavlja III tačke 4), 5), 6) i 7) i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat u propisanom roku ne dostavi dokaze ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sledećeg kandidata, po broju osvojenih bodova sa rang- liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

IX Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i dnevnom listu „Glas Srpske“.
Ako Javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Prijave se mogu podnositi neposredno u Šalter sali Opštinske uprave opštine Han Pijesak ili putem pošte, na adresu Opština Han Pijesak, Aleksandra Karađorđevića br.4 sa naznakom „Prijava na Javni konkurs“. Za dodatna obavještenja o javnom konkusu obratit

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 04.03.2021

Datum objave: 17.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.